Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru furnizare inclusiv montaj mobilier urban


Anunt de participare numarul 146093/28.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Adresa postala: SOS.ELECTRONICII, NR.44, SECTOR2, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA NEGRU, Tel. +40 212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212527977, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru furnizare inclusiv montaj mobilier urban
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sector 2, pe amplasamentele indicate de achizitor
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 275, 000 si 3, 837, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: An 1= 1169600 lei - 1 ct, An 2= 935300 lei - 2 cte, An 3= 866050 lei - 2 cte, An 4= 866050 lei - 2 cte
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cel mai mare contract subsecvent ? 1.169.600 lei.
denumire produs Cantitate contract maxim
1.Ansamblu sah tip 1 20
2.Ansamblu sah tip 2 203.Cos de gunoi tip 1 50
4.Cos de gunoi tip 2 50
5.Cos de gunoi tip 3 50
6.Cos de gunoi tip 4 50
7.Cos de gunoi tip 5 50
8.Cos de gunoi tip 6 50
9.Cos de gunoi tip 7 50
10.Cos de gunoi tip 8 50
11.Cos de gunoi tip 9 50
12.Scrumiera 25
13.Suport pungi caini 50
14.Jardiniera tip 1 25
15.Jardiniera tip 2 20
16.Jardiniera tip 3 25
17.Jardiniera tip 4 20
18.Cismea tip 1 20
19.Cismea tip 2 20
20.Stalp rutier tip 1 150
21.Stalp rutier tip 2 150
22.Stalp rutier tip 3 150
23.Suport pentru biciclete tip 1 25
24.Suport pentru biciclete tip 2 25
25.Masa de tenis 25
26.Rama protectoare pentru copaci 150
27.Cabina paza 20
28.Pergola din lemn 20
29.Jardiniera tip arc 150
30.Panou afisaj zone verzi tip 1 25
31.Panou afisaj zone verzi tip 2 25
32.Panou afisaj zone verzi tip 3 25
33.Panou afisaj zone verzi tip 4 50
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928400-2 - Mobilier urban (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare inclusiv montaj mobilier utban
Calendarul anual estimativ de atribuire a contractelor subsecvente:
An 1= 1.169.600 lei ( fara T.V.A. ), estimat 1 contract
An 2= 935.300 lei ( fara T.V.A. ), estimat 2 contracte
An 3= 866.050 lei ( fara T.V.A. ), estimat 2 contracte
An 4= 866.050 lei ( fara T.V.A. ), estimat 2 contracte
CANTITATI MINIME ACORD CADRU
Nr. Crt./Denumire produs / Cantitate estimata
1.Ansamblu sah tip 1 20
2.Ansamblu sah tip 2 203.Cos de gunoi tip 1 40
4.Cos de gunoi tip 2 40
5.Cos de gunoi tip 3 40
6.Cos de gunoi tip 4 40
7.Cos de gunoi tip 5 40
8.Cos de gunoi tip 6 40
9.Cos de gunoi tip 7 40
10.Cos de gunoi tip 8 40
11.Cos de gunoi tip 9 40
12.Scrumiera 20
13.Suport pungi caini 40
14.Jardiniera tip 1 40
15.Jardiniera tip 2 20
16.Jardiniera tip 3 40
17.Jardiniera tip 4 20
18.Cismea tip 1 20
19.Cismea tip 2 20
20.Stalp rutier tip 1 200
21.Stalp rutier tip 2 200
22.Stalp rutier tip 3 200
23.Suport pentru biciclete tip 1 40
24.Suport pentru biciclete tip 2 40
25.Masa de tenis 40
26.Rama protectoare pentru copaci 200
27.Cabina paza 20
28.Pergola din lemn 20
29.Jardiniera tip arc 200
30.Panou afisaj zone verzi tip 1 40
31.Panou afisaj zone verzi tip 2 40
32.Panou afisaj zone verzi tip 3 40
33.Panou afisaj zone verzi tip 4 40
Valoarea estimata acord cadru minim fara TVA: 1.275.000 RON
CANTITATI MAXIME ACORD CADRU
Nr. Crt./Denumire produs / Cantitate estimata
1.Ansamblu sah tip 1 50
2.Ansamblu sah tip 2 503.Cos de gunoi tip 1 200
4.Cos de gunoi tip 2 200
5.Cos de gunoi tip 3 200
6.Cos de gunoi tip 4 200
7.Cos de gunoi tip 5 200
8.Cos de gunoi tip 6 200
9.Cos de gunoi tip 7 200
10.Cos de gunoi tip 8 200
11.Cos de gunoi tip 9 200
12.Scrumiera 100
13.Suport pungi caini 200
14.Jardiniera tip 1 100
15.Jardiniera tip 2 50
16.Jardiniera tip 3 100
17.Jardiniera tip 4 50
18.Cismea tip 1 50
19.Cismea tip 2 50
20.Stalp rutier tip 1 500
21.Stalp rutier tip 2 500
22.Stalp rutier tip 3 500
23.Suport pentru biciclete tip 1 100
24.Suport pentru biciclete tip 2 100
25.Masa de tenis 100
26.Rama protectoare pentru copaci 500
27.Cabina paza 50
28.Pergola din lemn 50
29.Jardiniera tip arc 500
30.Panou afisaj zone verzi tip 1 100
31.Panou afisaj zone verzi tip 2 100
32.Panou afisaj zone verzi tip 3 100
33.Panou afisaj zone verzi tip 4 200
Valoarea estimata acord cadru maxim fara TVA: 3.837.000 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 1.275.000 si 3.837.000 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 275, 000 si 3, 837, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se prezinta pana cel tarziu la data si ora deschiderii in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai jos, sise va prezenta la depunerea ofertei - in afara plicului continand documentele de calificare, oferta tehnica si financiara - anexata Scrisorii deinaintare. Cuantum: 75.000 RON;Se constituie in una din urmatoarele forme: Virament bancar in contul ADP SECTOR 2 C.U.I. 4266260 in urmatorul cont RO53TREZ7025006XXX000200 deschis la Trez. Sector 2, vizat de banca.; SAU Instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara ? Model nr.1, sau o societate de asigurari. In masura in care un ofertant inainteaza o contestatie, iar C.N.S.C. respinge contestatia, autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, aprob.cu modif.si complet. si va retinecontestatorului suma de 7.617 lei; I.M.M.-urile pot constitui garantia de participare in valoare de 50% din cuantum; se vor prezenta anexat gar. de particip., dovezile privind calitatea de I.M.M.- Formular nr. 8. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Garantia de participare va fi valabila pana la data de ? (90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor). 5% din val. ctr fara T.V.A., se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara-sau de o soc. de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In contul deschis la dispozitia aut. ctr. se va depune 0.5% din pretul ctr. Ofertantul declarat castig. are obligatia de a constitui garantia de buna executie a ctr.cel mai tarziu in term. de 7 zile de la data semnarii ctr. Restituirea garantiei de buna executie in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor asumate. Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1.Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 , aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, - completare Formularul nr. 1, in original. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat
va prezenta declaratia mentionata mai sus. In cazul in care ofertantul prezinta angajament de sustinere, tertul sustinator va prezenta
declaratia mentionata mai sus.2. Certificat de cazier judiciar pentru operatorul economic (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in
parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in
care ofertantul prezinta angajament de sustinere, tertul sustinator va prezenta declaratia mentionata mai sus.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare Formularul nr. 2, in original.2. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca operatorul
economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie
legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).3. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre
bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in
parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).4. Certificat de cazier fiscal eliberat de organele competente, cu valabilitate la data depunerii ofertelor. Pentru persoane juridice/fizice
straine: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca siau
indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele
solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte
documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament
de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de
traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici,
fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare
Formular nr. 3, in original. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia
mentionata mai sus.
Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui
ANRMAP nr. 314/2010 ? completare Formular nr. 3.a, in original, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de
participare la licitatii cu oferta independenta. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va
prezenta certificatul mentionat mai sus.
Cerinta nr. 5 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din
OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare Formularul nr. 4, in original.In cazul in care ofertantul prezinta
angajament de sustinere, tertul sustinator va prezenta declaratia mentionata mai sus.In cazul in care ofertantul prezinta subcontractanti
acestia vor prezenta Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: Persoanele cu
functie de decizie din cadrul autoritatii contractante membrii ai comisiei de evaluare sunt: Lemnaru Cristian, Buturca Mihai; Cioaba Alexandru; Negru Daniela;Francu Mircea; Ionescu Ilie. Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali,
obiectul de activitate. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de aplicabilitatea in cadrul procedurii:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de innregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/ fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul si in traducere legalizata.
Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele pentru capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza si fiecare trebuie sa prezinte documentele mai sus mentionate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani fiscali 2010 , 2011 si 2012 sa fie de minim 2.300.000 lei.In cazul unei asocieri situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor -
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)
Informatii privind sustinerea ec si financ. In cazul in care ofertantul prezinta angajament de sustinere Sit ec si financ cf.art.186. alin.(1), (2)si (3) din OUG 34/2006.cifra de afaceri prezent.de catre sustinator (in cazul in care op.ec. apeleaza la aceasta modalitate), nu se poate cumula cu cifra de afaceri prez de catre ofertant.treb.sa fie indeplinita integral, fie de catre ofertant fie de catre sustinator.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezentaFisa de Informatii Generale -Documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului pe ultimii 3 ani fiscali 2010, 2011 si 2012 din care sa rezulte cifra de afaceri solicitata. In cazul in care ofertantul a fost infiintat intr-o perioada mai mica de 3 ani, se poate prezenta pe perioada de infiintare, dar cu indeplinirea cerintei de valoare minima; Persoanele juridice straine vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata si legalizata. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. -Declaratie privind incadrarea ofertantului ca IMM, daca e cazul.Se vor prezenta bilanturile contabile pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012), din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, in cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, op.ec. nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a op.ec (rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate etc. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Valorile vor fi exprimate in lei la cursul /euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro vor utiliza echivalenta pentru cursul valutar aferent monedei din documentele respective, la un curs mediu comunicat de BNR pentru respectiva moneda.Se vor atasa: Formular 4, 16, in orig? daca nu este cazul se va completa in formular?Nu este cazul?.Sit.ec si financ (1)Capacit ec.si financ a op ec poate fi sustin, pt indeplin unui contr, si de o alta pers, indif de nat rel jur exist intre op ec si pers.respectiva.(2)In cazul in care op ec isi demonstr sit ec si financ invoc si sustin acordata, in conf cu preved alin.(1), de catre o alta pers, atunci acesta are oblig de a dovedi sustin de care benef.prin prezent unui angajam.ferm al pers respective, prin care confirma faptul ca va pune la dispoz op ec resursele financ invoc.Pers care asig.sustin financ nu treb sa se afle in sit care determina exclud din proced de atrib, conf.preved art.180 si181 lit.a), c^1)si d).3)Atunci cand un grup de op ec depun oferta comuna, sit ec sifinanc se demonst.prin luarea in consid a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care grupul benef de sustin.financ.a unei terte pers, sit ec si financ se demonstr.in cond. prevaz la alin.(2).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind capacitatea tehnica:
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare in valoare cumulata de minim 1.000.000 lei.
Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise de beneficiar.
Se prezinta original sau copie stampilata cu mentiunea: conform cu
originalul.
Cerinta nr. 2
Informatii privind personalul tehnic de specialitate
Cerinta nr. 3
Resurse tehnice
Cerinta nr. 4MostreOfertantul trebuie sa prezinte mostre ale tuturor produselor solicitate in cadrul procedurii de atribuire pana la data limita de depunere a ofertei, cu exceptia produselor voluminoase: 1. ANSAMBLU DE SAH TIP 1, 17. JARDINIERA TIP 4, 25. MASA TENIS PENTRU EXTERIOR, 27. CABINA PAZA DIN PVC, 28. PERGOLA DIN LEMN. Mostrele se vor depune la Serele Pantelimon din Bulevardul Biruintei nr. 23-25, Oras Pantelimon, pe baza unui Proces-verbal de predare primire incheiat cu reprezentatii autoritatii contractante.
Cerinta nr. 5Sustinere tehnica - Subcontractanti Informatii privind subcontractantiiPe parcursul derularii contractelor subsecvente, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in acordul cadrucare urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din parteasubcontractantilor.
Cerinta nr. 6Asociati .Informatii privind asociatiiDaca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr. 7 Informatii privind sustinerea tehnica ?i profes. In cazul in care ofertantul prezinta angajament de sustinere tehnica ?i profes .Capacit tehnica si/sau profes.cf.art.190 alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 capacit tehnic si profes: resursele umane (certific, atestate, autorizatii) prez de catre sustinator, se pot cumula cu resursele umane prezentate de catre ofertant., resursele tehnice prezentate de catre sustinator, se pot cumula cu resursele tehnice prezentate de catre ofertant. Experienta similara prezentata de catre sustinator, nu se poate cumula cu experienta simil prezentata de catre ofertant.
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 in
domeniul ce face obiectul prezentului contract sau echivalent
Cerinta nr. 2
Standarde de protectie a mediului Certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001 in domeniul ce face obiectul prezentului contract sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va atasa: Lista priv princip livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Form nr. 6, in orig, care va contine valori, per.delivrare, benef. indif. daca sunt autorit. contractante sau clienti privati. Se va atasa: Form 7?Fisa priv exper.simil, in orig.Pt.calc.exper simil exprim in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunic de BNR pt anii indicati.Ca dovada a indeplin cerintei obligatarii se vor prezenta certificate/documente (recomand, doc. constatat., pv de receptie etc.) din partea benef. contr. respectiv prin care se confirm livrarea de prod. simil celor solicit. prin doc.de atrib. Orice certificat /document (contract) indiferent de natura lui, in care s-a derulat si furnizarea si montarea de produse similare obiectuluicontractului nostru, este considerat experienta similara.Documentele/certificatele prezentate treb sa preciz. cel putin: indeplin. oblig.contr. daca pe parcursul derularii au fost inreg: neconformit care au condus la refaceri partiale sau totale, cazuri priv nerespect legislatiei in vig.de catre executant (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii aman sau respinse din motive imputab prestat/executantului, fapt care a produs sau este de nat sa prod grave prejud benef. acestuia ca urmare aneindeplin sau indeplin in mod defectuos a oblig contract asum.In cazul in care benef.este un client privat si, din motive obiective, op. ec.nu are posibilit. obt. unei certif/confir din parteaacestuia, o declar. pe propria rasp. a op. ec., in forma autentica (la un notar).Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va atasa: Formular 11a cu anexe, in original, informatii privind personalul de specialitate solicitat.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezentao Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va atasa: Formular 11b cu anexe, in original, privind resursele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Ofertantul trebuie sa prezinte mostre ale tuturor produselor solicitate in cadrul procedurii de atribuire pana la data limita de depunere a ofertei, cu exceptia produselor voluminoase: 1. ANSAMBLU DE SAH TIP 1, 17. JARDINIERA TIP 4, 25. MASA TENIS PENTRU EXTERIOR, 27. CABINA PAZA DIN PVC, 28. PERGOLA DIN LEMN.Mostrele vor fi etichetate cu mentionarea numarului din lista de
produse, denumirea produsului si numele ofertantului.
In ceea ce priveste mostrele prezentate, in cazul in care acestea
nu corespund specificatiilor din caietul de sarcini si din
propunerea tehnica, oferta va fi respinsa ca neconforma.
Mostrele se vor depune la Serele Pantelimon din Bulevardul Biruintei nr. 23-25, Oras Pantelimon, pe baza unui Proces-verbal de predare primire incheiat cu reprezentatii autoritatii contractante.Se va atasa: Formular 9 si 9a ? Informatii privind subcontractantii
- informatii privind partea din contractele subsecvente ce
urmeaza sa fie indeplinita de catre subcontractanti si
specializarea acestora. In cazul in care o parte din contracte va fi
indeplinita de catre un subcontractant, se va preciza partea din
contract care urmeaza sa se subcontracteze si datele de
recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractele vor
fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la acordul
cadru/ contractul subsecvent.Se va atasa: Formular 10, 10a si 10 b, in original ? Informatii
privind asocierea - operatorii economici au dreptul de a se
asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Se va prezenta
acordul de asociere, din care vor rezulta cel putin urmatorele: - faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de
executarea contractului;
- nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
- platile se vor face catre liderul asociatiei;
- partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita /
indeplinite de fiecare asociat in parte.In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea
cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si
capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea
in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in
care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante
mai sus mentionate, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor
respective.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca
respectarea criteriilor de calificare si selectie prevazute in
prezenta Fisa de date a achizitiei. Fiecare asociat va prezenta
documentele solicitate pentru partea de contract pe care o
realizeaza, conform Acordului de Asociere ce va fi prezentat, si
care va cuprinde partea/partile din contract ce urmeaza sa fie
indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.
Forma juridica pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de
operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii
in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
In conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a
ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea
unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza
capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea
acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si
profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune
oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala
se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de
sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane,
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile
prevazute la alin. (2).Se vor atasa: Formular 4, 17, 18 si 19, in orig? daca nu este cazul se va completa in formular?Nu este cazul?..Pers care asig.sustin tehnica si prof nu treb sa se afle in sit care determina exclud din proced de atrib, conf.preved art.180 si181 lit.a), c^1)si d).3)Atunci cand un grup de op ec depun oferta comuna, sit ec sifinanc se demonst.prin luarea in consid a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care grupul benef de sustin.financ.a unei terte pers, sit ec si financ se demonstr.in cond. prevaz la alin.(2).Capacit tehn.si/sau profes. (1) Capacit. tehn.si profes.a op ec poate fi sustinuta, pt indeplin. Unui contr., si de o alta pers, indif. de natura rel.jurid.exist.intre op ec si pers. respectiva. 2)In cazul in care op.ec.isi demonstr.capacit tehn. si profes.invocand si sustin.acordata, in conf.cu preved.alin. (1), de catre o alta pers, atunci acesta are oblig.de a dovedi sustin.de care benef, prin prez.unui angajam.ferm prin care confirma faptul ca va pune la dispoz.op ec.resursele tehn.si profes invocate.Pers.care asig.sustin tehn.si profes nu trebuie sa se afle in sit.care determina excluderea din proced de atrib, conf. art.180 si 181 lit.a), c^1)si d)(3)Atunci cand un grup de op ec depune oferta comuna, capacit tehn. si profes se demonstr.prin luarea in consid a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care grupul benef.de sustinerea tehn si profes a unei/unor terte persoane, capacit tehn si profes se demonstr. in condit. prevaz la alin. (2).Se va atasa: Certificarea sistemului de management al calitatiiconform ISO 9001 pentru certificare sistemului de asigurare acalitatii, pentru furnizarea de produse similare celor ofertate, altedocumente echivalente, valabil la data limita de depunere aofertelor. Se va prezenta in copie certificata pentru conformitatecu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului legal aloperatorului economic. In cazul in care oferta este depusa de oasociere de operatori economici, fiecare asociat va prezentadocumentul mentionat mai sus.Operatorii economici nerezidenti(straini): vor prezenta copiile certificatelor respective insotite detraducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Incazul in care operatorul economic nu are implementat sistemulde management al calitatii solicitat autoritatea contractantaaccepta un document, emis de o firma de certificare, in care seprecizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand caoperatorul economic sa primeasca in curand certificarea propriuzisaSe va atasa: Certificarea sistemului de management de mediuISO 14001 in domeniul ce face obiectul prezentului contract sauechivalent. Se va prezenta in copie certificata pentruconformitate cu originalul, cu semnatura si stampilareprezentantului legal al operatorului economic. In cazul in careoferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecareasociat va prezenta documentul mentionat mai sus. Nu seaccepta prezentarea de documente din care sa rezulte caoperatorul economic este in curs de certificare. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta copiile certificatelorrespective insotite de traducerea autorizata si legalizata aacestora in limba romana. In cazul in care operatorul economicnu are implementat sistemul de management de mediu solicitatautoritatea contractanta accepta un document, emis de o firmade certificare, in care se precizeaza ca auditul de certificare afost finalizat, urmand ca operatorul economic sa primeasca incurand certificarea propriu-zisa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pot depune oferte numai op.ec. inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentruconectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF. La etapa finala de licitatie electr vorparticipa numai of cu of. admisibile.a) Elem.ofertei care face obiectul reofertarii ?pretul ofertei;b) Limite ale valorilor pana la care elementele ofertei pot fi imbunatatite ? Nu. AC va avea in vedere art.202 din OUG nr.34/2006 si art.36indice 1 din HG nr.925/2006;c) Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor: pozitia pe care o ocupa in clasament; nr. participantilor; ofertantii au informatiiprivind preturile/valorile noi prezentate;d) Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice ? nr. runde 1, durata rundei 24 ore;e) Informatii relevante privind procesul LE ?1) Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile; 2) Se reoferteazanumai pretul total; 3) Nr.de runde ale licitatiei electronice1; 4) Daca ofertantul nu modifica in cadrul fazei de l.e. oferta, ramane valabilaoferta depusa initial; 5) Licitatia electronica va incepe la cel putin doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei; 6) Durata unei runde: 1(una) zi; 7) In termen de 48 de ore de la finalizarea l.e., se va depune formularul de oferta aferent noii valori, insotit de o scrisoare deinaintare; 8) In cazul in care vor fi doua oferte egale, clasate pe primul loc, se va solicita reofertarea in plic inchis.f) Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit ? conform precizari SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2013 10:00
Locul: Sediul ADP Sector 2 , Sos.Electronicii nr.44, Sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc .In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractulva fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cf. art. 256, al. 2 din oug 34/2006 actualizata, 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADP Sector 2
Adresa postala: Sos.Electronicii , nr.44, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Tel. +40 212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212527977
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 13:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer