Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru furnizare instrumente pentru anestezie


Anunt de participare numarul 145545/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul General C.F. nr. 2 Bucuresti
Adresa postala: B-dul Marasti, nr. 63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 23163049, Email: [email protected], Fax: +40 23164901, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru furnizare instrumente pentru anestezie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bdul Marasti, Nr.63, Sector 2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 961, 315.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar, in functie de fondurile bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33171100-0 - Instrumente pentru anestezie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 961, 315.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
29613, 15 lei reprezentand 1% din valoarea estimata a achizitiei. Ptr. operatorii economici care constituie garantia de participare in euro/alta valuta, data pentru care se determina echivalenta lei/alta valuta : data publicarii anuntului de participare. Banca pentru echivalenta leu/euro: B.N.R In sit. in care exista oferte depuse de un ofertant/asociere care au calitatea de IMM, acesta/aceasta va benef. de reducerile stabilite de legislatie; daca in asocierea respectiva unul din asociati nu este IMM, atunci nu se vor invoca respectivele reduceri. In cazul in care ofert. depune o contestatie la C.N.S.C. impotriva unui act al autor. contractante si in masura in care Consiliul respinge contestatia, autor.contractanta va retine contestatorului din gar. de part. in raport cu valoarea estimata a contractului , conform art.278ยน, alin. 1, lit. a) din O.U.G. 34/2006, 1% din valoarea estimata a acord cadrului si alin.2 Valab. gar. de part. este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor - Modul de const. a gar. de part.: - se constituie prin virament bancar in contul autoritatii contractante, cont nr. RO55TREZ7015005XXX000179 Trezoreria Sector 1, Bucuresti. - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in docum. de atribuire. Valoarea acesteia este de 5% din valoarea in lei fara TVA a contractului subsecvent conf. art. 89 alin.(2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; De regula garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau daca partile convin prin deschiderea unui cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie, in care se vor face retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conf. art.90 din HG 925/2006 coroborat cu prevederile HG 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: - Declaratie privind eligibilitatea- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006- Declaratie privind neincadrarea in art 69^1 din OUG 34/2006Persoanele de decizie privind procedura de atribuire sunt: Serban Bucur- ManagerDumitru Peta- Director medicalClaudia Diaconu- Director EconomicAdrian Pop- Director IngrijiriStefan Laibner- Sef ServiciuDragos Dinca- Sef Serviciu AchizitiiMihaela Marinescu- Compartiment juridic- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Certificat de Atestare Fiscala eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii fiscale in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferte.Se va prezenta documentul solicitat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu
originalul?. Cerinta minima: ? Pentru persoanele juridice/fixice romane: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta documentul solicitat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.? Persoane juridice/fizice straine- Documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica /juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident.Se va prezenta documentul in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere legalizata in limba romana.Nota: Daca operatorul economic prezinta o declaratie de incadrare in categoria IMM-urilor, acesta beneficiaza de reduceri cu 50% in ceea ce priveste garantia pentru participare si garantia de buna executie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Ultimul bilant contabil2012, vizat si inregistrat de organele competente .
- Fisa de informatii generale din care sa reiasa media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani fiscali incheiati
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta documentul solicitat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se completa formularul aferent din sectiunea formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani
Implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul care face obiectul contractului.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul aferent din sectiunea formulare.Se va prezenta documentul solicitat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2013 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2013 10:30
Locul: Serviciul Achizitii, Bdul Marasti, Nr. 63, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia numita printr-o decizie interna si reprezentanti din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. 2.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. 3. Documentele care nu sunt in limba romana vor fi insotite de traducere . 4. Se vor oferta toate produsele din pachetul propus, nu se accepta oferte partiale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, In cazul in care cererea priv.contin. docum. de atribuire, data luarii la cunostinta este data public. docum. de atribuire.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer