Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare materiale sanitare


Anunt de participare numarul 137512/20.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 02548 Bucuresti (Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei)
Adresa postala: Calea Plevnei, nr.134, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010242, Romania, Punct(e) de contact: Dumbrava Florentin, Tel. +40 213196002, Email: [email protected], Fax: +40 213196002, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare materiale sanitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Calea Plevnei nr. 134, sector 1, Bucuresti - Sectia Farmacie a U.M. 02548
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 025, 987.56 si 15, 070, 089.03RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia minim 8 contracte subsecvente, de regula la interval de 3 luni. Cantitatile minime si maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent sunt prezentate in Sectiunea 'B' Caiet de sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de materiale sanitare necesare tratarii pacientilor internati in unitatea noastra.Cantitatile minime si maxime aferente fiecarui lot de produse sunt precizate in in Anexa "B" - Informatii privind loturile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33182220-7 - Valve cardiace (Rev.2)
33141125-2-Material pentru suturi chirurgicale (Rev.2)
33182210-4-Stimulator cardiac (Rev.2)
33184200-5-Proteze vasculare (Rev.2)
33186100-8-Oxigenator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Materiale sanitare impartite in 154 de loturi.Cantitatile solicitate se regasesc in Anexa "B", pentru fiecare lot din caietul de sarcini, respectiv cantitatea minima estimata, cantitatea maxima estimata si garantia de participare solicitata pentru fiecare lot.
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 025, 987.56 si 15, 070, 089.03RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot este prezentat in anexa B ? ?Informatii privind loturile?. Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006. In cazul IMM-urilor, garantia de participare de numita in continuare G.P. , poate fi constituita in cuantum de 50% fata valoarea precizata in anexa B. Perioada de valabilitate a G.P. va fi cel putin egala cu perioada devalabilitate a ofertei ? 90 de zile calculata incepand cu data limita de depunere a ofertelor. In masura care un ofertant depune contestatie, iar Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului garantia de participare in conditiile prevazute de art. 2781 alin. (1) din OUG nr. 34/2006. Ofertantii care opteaza pentru constituirea G.P. sub forma scrisorii de garantie bancara, acest document trebuie sa fie intocmit conform formularului nr. 8 din sectiunea D. ?Formulare?. Viramentul bancar in favoarea U.M. 02548 Bucuresti se poate realiza in contul de virament RO 49 TREZ 7015005 XXX 000190 deschis la Trezoreria sector 1. Ordinul de plata reprezentand G.P. va fi depus cu conditia confirmarii acestuia de banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. Dovada constituirii G.P. va fi prezentata in original la vedere, in cazul in care aceasta se prezinta sub forma unui instrument de garantare emis de o societate bancara sau o societate de asigurari, iar in cazul viramentului bancar cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta. Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata de catre ofertanti cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Oferta va fi respinsa, daca nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire. Garantia de participare se va restitui de catre autoritatea contractanta cu respectarea prevederilor art. 88 din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie :5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.In cazul IMM-urilor, garantia de buna executie se constituie in cuantum de 50% fata valoarea precizata anterior.Modalitate de constituire : printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este sub 1.000, 00 lei, se accepta constituirea acesteia si prin depunerea de numerar la casieria unitatii.Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptiea produselor care fac obiectul contractului subsecvent si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratie va fi prezentata in mod obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea si prezentarea Formularului nr. 1 din Sectiunea D. ?Formulare?.Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 lit. a), lit. c1) si lit. d) va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii : Completarea si prezentarea Formularului nr. 2 din Sectiunea D. ?Formulare?Cerinta nr. 3 Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/20.10.2010.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea si prezentarea Formularului nr. 3 din Sectiunea D. ?Formulare?Cerinta nr.4Declaratia privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006. Declaratia va fi prezentata obligatoriu si de catre subcontractanti sau tertul sustinator, daca este cazul.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele : Manager - Conf. univ. dr. Gabriel CRISTIAN; Contabil sef ? ec. Rodica Dinita; Sef Birou Financiar ? ec. Bogdan Buzasu; Consilier juridic ? Ligia Amariei; Sef Sectie A.T.I. ? Dr. Vasile Murgu; Sef Sectie Chirurgie Cardiaca - Dr. Mocanu Iancu; Sef Sectie Chirurgie Vasculara ? Dr. Droc Ionel Birou achizitii si contractari ? ec. Florentin Dumbrava; ref. Mihalcea Mariana .Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea si prezentarea Formularului nr.4 din Sectiunea D? Formulare?.Cerinta nr.5Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic referitoare la indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea ?Certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice? (datorii la bugetul consolidat al statului), eliberat de Ministerul Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, din care sa reiasa obligatiile exigibile de plata in luna anterioara depunerii ofertelor.Prezentarea ?Certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale? (datorii la bugetele locale) ? eliberat de primaria (consiliul local) de pe raza caruia isi desfasoara activitatea operatorul economic, din care sa reiasa obligatiile exigibile de plata in luna anterioara depunerii ofertelor.Autoritatea contractanta accepta ca suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Incadrarea ofertantului in toate situatiile prevazute la art. 691 , art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractuluiReferitor la formele de depunere a documentelor de calificare, in conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011, emis de presedintele ANRMAP, acestea sunt mentionate mai jos: (1) Operatorii economici se pot implica in paralel in derularea mai multor proceduri de atribuire, considerent ce va obliga autoritatile contractante sa solicite si sa permita depunerea documentelor in oricare dintre formele: - original;
- copie legalizata;
- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?(2) Vor putea fi solicitate in forma originala acele acte emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, si, implicit, folosite, decat in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate.(3) Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. (se va completa formularul nr. 10 inclusiv anexa din sectiunea D. ?Formulare?) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele mentionate anterior, acestea fiind incluse in dosarul achizitiei publice. Cerinta nr.1Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Vor fi calificati doar operatorii economici care au ca obiect de activitate producerea sau comercializarea produselor ce vor fi achizitionate prin prezenta procedura de achizitie.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Pentru evitarea conflictului de interese, avand in vedere prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 si informatiile ce reies din certificatul constatator, in etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta solicita in mod obligatoriu ofertantilor clasati pe primul loc dupa desfasurarea etapei de licitatie electronica, sa prezinte pentru conformitate documentul solicitat, in original sau copie legalizata, cel mai tarziu inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.Cerinta nr. 2Documente edificatoare care sa dovedeasca ca activitatile de comercializare, de distributie si de prestari servicii in domeniul dispozitivelor medicale se desfasoara cu respectarea prevederilor Legii nr. 176 din 18 octombrie 2000 si a normelor metodologice aplicabile, aprobate prin ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1636 din 2004.Sunt exceptati de la aceasta cerinta operatorii economici care sunt producatorii dispozitivelor medicale ce vor fi achizitionate prin prezenta procedura de achizitie.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii : Prezentarea Avizului/Autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei (inclusiv anexele) in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 3 ? este obligatorie numai in cazul ofertantilor persoane fizice/juridice straine.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, ofertantii vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care acestia sunt stabiliti.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii : Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional emise de autoritatile competente din tara in care ofertantul este stabilit. Aceste documente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor, iar in cazul in care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, probarea inregistrarii trebuie sa fie facuta cu cel mult 60 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.Vor fi exclusi din procedura operatorii economici care nu fac dovada formei de inregistrare ca persoana fizica/juridica, nu au in obiectul de activitate producerea si/sau comercializarea produselor care fac obiectul procedurii si nu fac dovada formei de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.Referitor la formele de depunere a documentelor de calificare, in conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011, emis de presedintele ANRMAP, acestea sunt mentionate mai jos: (1) Operatorii economici se pot implica in paralel in derularea mai multor proceduri de atribuire, considerent ce va obliga autoritatile contractante sa solicite si sa permita depunerea documentelor in oricare dintre formele: - original;
- copie legalizata;
- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?(2) Vor putea fi solicitate in forma originala acele acte emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, si, implicit, folosite, decat in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate.(3) Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea obligatorie de mostre pentru toate loturile ofertate in cadrul procedurii de achizitie. Modalitate de indeplinire: Prezentarea obligatorie de mostre pentru toate loturile ofertate in cadrul procedurii de achizitie. Mostrele vor fi etichetate cu numele ofertantului si numarul lotului atribuit in cadrul procedurii de atribuire. Ofertantii au obligatia de a intocmi si semna un proces verbal de predare-primire a mostrelor. Atentie mostrele nu se factureaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Faza de licitatie electronica va avea 1 (una) runda, iar durata rundei va fi de o zi (24 de ore). Licitatia electronica va incepe cel mai devremedupa doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare la etapa finala de licitatie electronica, invitatie ce va fi transmisa tuturorofertantilor care au depus oferte admisibile, in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica. Elementul ofertei care va face obiectulprocesului de reofertare: valoarea totala , fara TVA/ lot.Informatii suplimentare despre desfasurarea licitatiei electronice 1)Of. pot vedea ceamai buna oferta: DA 2) Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DA 3) Licitatia se prelungeste automat in cazulmodificarii clasamentului: NU 4) Se va utiliza pasul de licitatie: NU ; - toti operatorii participanti trebuie sa fie inregistrati online si sa detinacertificat de acces in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A/1/1216 din 22.06.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.08.2012 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.08.2012 10:30
Locul: Biroul de Achizitii si contractari al U.M. 02548 Bucuresti din Calea Plevnei nr. 134, sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale. Dupa desfasurarea etapei finale de licitatie electronica, in cazul in care se constata ca doi sau mai multi operatori economici sunt clasati pe primul loc( ofertele au preturi egale), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici ? insotite de intrebari se vor publica in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice ? www.e-licitatie.ro). Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage candidatura/oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunere.Modificarea sau retragerea candidaturii/ofertei se realizeaza prin solicitare scrisa in acest sens, depusa pana la data limita stabilita pentru depunere.Pentru a fi considerate parte a candidaturii/ofertei, modificarile trebuie prezentate cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia "MODIFICARI?. Operatorii economici nu au dreptul de a retrage si/sau modifica ofertele dupa expirarea datei limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestora de la procedura pentru atribuirea acordului cadru si a pierderii garantiei de participare. Ofertele sunt declarate intarziate si respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor: - daca sunt depuse la o alta adresa decat cea mentionata la punctul I.1) din Fisa de date a achizitiei - daca acestea sunt depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertei mentionata in cadrul anuntului/invitatiei de participare. Data si ora limita de depunere a ofertelor: conform anuntului de participare Data si ora deschiderii ofertelor: conform anuntului de participare La sedinta de deschidere a ofertelor alaturi de comisia de evaluare pot participa si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 02548 ?Serviciul juridic
Adresa postala: Calea Plevnei nr. 134, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010242, Romania, Tel. +40 213196002, Email: [email protected], Fax: +40 213196002
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2012 08:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer