Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru furnizare materiale specifice laboratorului de explorari functionale invazive si cateterism cardiac


Anunt de participare numarul 146028/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 215992283, In atentia: Marina Gontariu, Email: [email protected], Fax: +40 215992282, Adresa internet (URL): www.urgentafloreasca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru furnizare materiale specifice laboratorului de explorari functionale invazive si cateterism cardiac
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr.8, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 645, 734.96 si 27, 213, 501.6RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare materiale specifice laboratorului de explorari functionale invazive si cateterism cardiac
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. Crt. Denumire produs U.M. Cod CPV Cantitate min. contr. subsecv Cantitate max. contr. subsecv Cantitate min. acord-cadru (24 luni) Cantitate max. acord-cadru (24 luni)
1 Ac pentru punctie arteriala buc 33140000-3 10 200 240 4800
2 Teaca introducatoare cu marker distal si ac de punctie pt acces femural buc 33140000-3 10 200 240 4800
3 Teaca introducatoare cu ac de punctie pt acces femural buc 33140000-3 10 200 240 4800
4 Teaca introductoare pt acces femural cu ac care permite monitorizare ACT buc 33140000-3 5 200 120 4800
5 Set introducator pentru abord radialbuc 33140000-3 5 50 120 1200
6 Set accesorii coronarografie: robinet tip manifold , seringa injectare, tub monitorizare presiune set 33140000-3 50 350 1200 8400
7 Catetere pentru angiografiebuc 33140000-3 10 500 240 12000
8 Tub lung pt injectare cu presiune buc 33140000-3 5 30 120 720
9 Seringa pt pompa automata de injectare buc 33140000-3 5 30 120 720
10 Cateter tip Swan Ganz cu dublu lumen si balonas buc 33140000-3 1 10 24 240
11 Ghid pentru angiografie diagnostica buc 33140000-3 5 350 120 8400
12 Set diagnostic coronarografie cu 2 catetere buc 33140000-3 5 100 120 2400
13 Sonde stimulare temporara pentru abord femural sau jugular buc 33140000-3 5 30 120 720
14 Ghiduri hidrofile pentru angiografie diagnostica buc 33140000-3 5 100 120 2400
15 Ghid super rigid pt acces vase tortuoase buc 33140000-3 1 10 24 240
16 Dispozitiv pentru recuperarea corpilor straini intravasculari (snare) buc 33140000-3 1 2 24 48
17 Dispozitiv pentru recuperarea corpilor straini intravasculari (snare) pt utilizare la nivelul arterelor coronare/cerebrale buc 33140000-3 1 2 24 48
18 Dispozitiv pt inchiderea locului de punctie vasculara (abord femural) buc 33140000-3 1 20 24 480
19 Ghid PTCAbuc 33140000-3 10 300 240 7200
20 Ghid PTCA varianta duala buc 33140000-3 10 300 240 7200
21 Ghid PTCA Hidrofil cu varf acoperit cu polimer pentru leziuni complexe buc 33140000-3 10 200 240 4800
22 Ghid PTCA recanalizare ocluzii cronice buc 33140000-3 1 10 24 240
23 Ghid PTCA recanalizare ocluzii cronice varf efilat buc 33140000-3 1 10 24 240
24 Balon PTCA semicompliant varianta 1 buc 33140000-3 10 200 240 4800
25 Balon PTCA semicompliant varianta 2 buc 33140000-3 10 200 240 4800
26 Balon PTCA cu capacitate crescuta de acces leziune buc 33140000-3 2 50 48 1200
27 Balon semicompliant buc 33140000-3 2 50 48 1200
28 Balon tip cutting balloon pt tratamentul restenozei buc 33140000-3 2 20 48 480
29 Balon Non compliant buc 33140000-3 2 75 48 1800
30 Stent coronarian din otelbuc 33140000-3 2 150 48 3600
31 Stent graft coronarian buc 33140000-3 1 2 24 48
32 Stent coronarian auto-expandabil buc 33140000-3 1 20 24 480
33 Stent Co Cr vase tortuoase (inclusiv pt leziuni lungi) buc 33140000-3 2 50 48 1200
34 Stent din aliaj Co-Cr pentru vase lungi buc 33140000-3 2 50 48 1200
35 Pachet angioplastie coronariana cu stent de otel compus din stent de otel, balon PTCA si cateter ghid set 33140000-3 10 100 240 2400
36 Cateter ghid buc 33140000-3 20 200 480 4800
37 Cateter pentru aspirare si ocluzie temporara buc 33140000-3 5 50 120 1200
38 Set indeflator cu set accesorii inclus (valve in Y, introducator pt ghid, prelungire scurta si torqueur) varianta 1 buc 33140000-3 1 200 24 4800
39 Set indeflator cu set accesorii inclus (valve in Y, introducator pt ghid, prelungire scurta si torqueur) varianta 2 buc 33140000-3 10 200 240 4800
40 Kit pt determinare ACT cut 33140000-3 1 2 24 48
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 645, 734.96 si 27, 213, 501.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1% din valoarea totala estimata a fiecarui lot in parte (conform sectiunii ?Loturi? a anuntului de participare) valabila 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul: RO28TREZ7015005XXX000180 deschis la Trezoreria sector 1, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante (Registratura) cel mai tarziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie: - sa fie prezentat in original cel mai tarziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor;
- sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit;
- sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;
- sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus;
- sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;
- sa prevada modul de executare a platii garantiei;
- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;
- sa contina in mod explicit prevederile art. 278 indice 1 din OUG 34/2006.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR mediu anual lei/valuta. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din pretul total al contractului subsecvent, fara TVA.Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent prin virament bancar in contul: RO28TREZ7015005XXX000180 deschis la Trezoreria sector 1 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FNUASS + Buget de stat+Programe nationale de sanatate+Programe de cercetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006Formularulnr. 2 (vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator si toti membrii asocierii, daca este cazul)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 Formularul nr. 3 (daca este cazul, documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 vor fi depuse de catre toti membrii asocierii si de tertul sustinator in ceea ce priveste lit a), lit.c) indice 1 si lit.d))Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 Formularulnr. 11 (se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul)*Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Manager: Prof.Dr. Radu Alexandru Macovei
Director Medical: Dr. Louchi Nicusor
Director Financiar-Contabil: Dr. Daniela Blindu
Director Ingrijiri: As. Cristina Elena Preda
Sef Birou Achizitii: Ec. Marina-Magdalena Gontariu
Sef Sectie Cardiologie: Prof.Dr. Dorobantu MariaCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta Formularulnr. 6
Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularulnr. 4 - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instantacompetenta, din care sa rezulte:
- codurile CAEN- adresa actuala, - obiectul de activitate al societatii,
- numele asociatilor
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN
Datele trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
(se va prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie semnata si stampilata avand mentiunea ?conform cu originalul?).- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distribuitie pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea Formularuluinr. 1 ?Declaratie privind cifra de afaceri?? din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire, din care sa reiasa cifra de afaceri globala a ofertantului pe cel mult ultimii 3 ani, calculata in lei si valuta, la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularulnr. 1
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Completarea si prezentarea Formularuluinr. 5 ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani? - din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire
- Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care confirma livrarile de produse, in baza art.188 alin 1 din OUG 34/2006
- Mostre din fiecare produs ofertat, in ambalajul in care se va face livrarea si care vor fi testate/verificate si pastrate ca proba martor. Mostrele trebuie depuse la sediul autoritatii contractante inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Mostrele reprezinta cerinta minima de calificare, neprezentarea acestora atragand dupa sine eliminarea ofertantului din procedura.
- Certificat ISO 9001 (copie conform cu originalul, semnata si stampilata) sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate.
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, SCUB va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Operatorii economici: vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Autorizatiile, avizele si certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la data limita de primire a ofertelor.
In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie indeplinite pentru fiecare membru al asocierii pentru partea lui de implicare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularulnr. 5---
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In licitatia electronica intra numai operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile.Licitatia electronica va fi organizata in SEAP, intr-o singura runda de ofertare (24 de ore).Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi.Elementul ofertei : pretul total/lot.Nu exista limite pana la care elementul reofertarii ar putea fi imbunatatit.Licitatia electronica va incepe la o data stabilita ulterior de Autoritatea Contractanta si comunicata agentilor economici ale caror oferte au fost considerate admisibile.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15314
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2013 11:00
Locul: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Birou Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si cate un reprezentant imputernicit din partea fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe primul loc, se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte, care va fi depusa de operatorii economici in plic sigilat, la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de urgenta Bucuresti
Adresa postala: Calea Floreasca nr.8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Tel. +40 215992283, Email: [email protected], Fax: +40 215992282, Adresa internet (URL): www.urgentafloreasca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2013 08:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer