Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare medicamente


Anunt de participare numarul 147871/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
Adresa postala: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Dana Sandor, Tel. +40 212115185, Email: [email protected], Fax: +40 212115185, Adresa internet (URL): www.sccc-ga.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu ?bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 757, 430.6 si 2, 748, 888.6RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente lunar, in functie de necesitati si disponibilul bugetar. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 86000.00 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru furnizare medicamente ? 45 de loturi, conform anexeiB LOTURI1 NATRII CHLORIDUM
2 AMINOPHYLLINUM
3 ATROPINUM
4 BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
5 CAPTOPRILUM
6 CARBAZOCHROMI SALICYLAS
7 CEFTRIAXONUM
8 COLISTINUM
9 DESLORATADINUM
10 DIAZEPAMUM
11 DIGOXINUM
12 DIOSMECTITA
13 DOPAMINUM
14 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
15 ETAMSYLATUM
16 FUROSEMIDUM
17 GENTAMICINUM
18 GLUCOSUM sol. perf. 5% x 500 ml;
19 GLUCOSUM sol. inj. 3.3 mg/ 10ml x 10 ml
20 GLYCEROLUM
21 HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINA
22 HYDROCORTISONUM
23 IMUNOGLOBULINA NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARA
24 KETOPROFENUM
25 LIDOCAINUM sol. inj. 40 mg/ 2ml x 2ml
26 LIDOCAINUM sol. inj. 1% x 10 ml
27 METAMIZOLUM NATRIUM
28 METOCLOPRAMIDUM
29 MIDAZOLAMUM
30 MORPHYNUM
31 NALOXONUM
32 NEOSTIGMINI METILSULFAS
33 NITROGLICERINUM
34 OCTREOTIDUM
35 PETHIDINUM
36 PHENOBARBITALUM
37 PHYTOMENADIONUM
38 PREDNISONUM
39 PYRIDOXINUM sol. inj. 250 mg/ 5 ml x 5ml
40 PYRIDOXINUM sol. inj.50 mg/ 2ml x 2ml
41 RANITIDINUM
42 RIFAMPICINUM
43 SEVOFLURANUM
44 SULFADIAZINUM
45 THIAMINUM
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33692500-2 - Solutii injectabile (Rev.2)
33620000-2-Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
33651100-9-Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
33670000-7-Medicamente pentru sistemul respirator (Rev.2)
33692210-2-Solutii pentru nutritie parenterala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru precum si cantitatile ce fac obiectul unui contract subsecventNr. Cantit.contr.subsec. Cantit.acord cadru
LOTmin max min max1 3000.00 3500.00 36000 42000
2 250.00 300.00 3000 3600
3 7500.00 10000.00 90000 120000
4 350.00 500.00 4200 6000
5 20.00 40.00 240 480
6 200.00 250.00 2400 3000
7 350.00 500.00 4200 6000
8 300.00 400.00 3600 4800
9 25.00 30.00 300 360
10 300.00 375.00 3600 4500
11 80.00 180.00 960 2160
12 800.00 1000.00 9600 12000
13 75.00 100.00 900 1200
14 15.00 25.00 180 300
15 200.00 250.00 2400 3000
16 200.00 250.00 2400 3000
17 2500.00 3000.00 30000 36000
18 3000.00 3300.00 36000 39600
19 3000.00 3750.00 36000 45000
20 1250.00 1500.00 15000 18000
21 30.00 50.00 360 600
22 250.00 500.00 3000 6000
23 100.00 200.00 1200 2400
24 250.00 400.00 3000 4800
25 25.00 40.00 300 480
26 600.00 800.00 7200 9600
27 3000.00 3300.00 36000 39600
28 600.00 800.00 7200 9600
29 800.00 1000.00 9600 12000
30 10.00 20.00 120 240
31 200.00 250.00 2400 3000
32 1250.00 1500.00 15000 18000
33 10.00 20.00 120 240
34 5.00 10.00 60 120
35 10.00 20.00 120 240
36 125.00 200.00 1500 2400
37 150.00 200.00 1800 2400
38 200.00 250.00 2400 3000
39 15.00 20.00 180 240
40 300.00 400.00 3600 4800
41 300.00 500.00 3600 6000
42 100.00 200.00 1200 2400
43 100.00 150.00 1200 1800
44 300.00 500.00 3600 6000
45 350.00 500.00 4200 6000
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 757, 430.6 si 2, 748, 888.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se regaseste in sectiunea B (loturi).Pt.ofert.din categ.IMM-50%- trebuie sa fie valabila 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor; perioada de valabilitate :90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul autoritatii contractante: RO34TREZ7015005XXX000169 deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus - prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante. Garantia de participare se poate constitui si prin numerar depus la casieria autoritatii contractante (program de lucru : de luni pana vineri 8.00-15.00). . Garantia trebuie sa fie irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. In cazul in care se depune contestatie si aceasta va fi respinsa ca nefondata de catre CNSC , autoritatea contractanta va retine sumele in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006.Instrumentul de garantare trebuie: - sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit; - sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta; - sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus; - sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus ( 90 zile); - sa prevada modul de executare a platii garantiei, respectiv, neconditionat sau conditionat; - sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata. Data la care se va face echivalenta leu/orice valuta este data publicarii anuntului de participare, la cursul BNR. in cuantum de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara tva incheiat in baza acordului cadru daca acesta depaseste valoarea prevazuta la art.124 din OUG 34/2006 fara TVA, conform art.89 (3) din HG 925/2006 ? Este permisa constituirea garantiei de buna executie prin toate modalitatile prevazute de art.90 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri : din venituri proprii alocate de CASMB conform contract furnizare de servicii medicale; de la buget alocate pentru programele nationale;de la bugetul de stat ? transferuri, program ATI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea : Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;3. Prezentarea ?Certificatului de participare cu oferta independenta?- declaratie pe proprie raspundere, in original, in conformitate cu Ordinul ANRMAP 314/12.10.2010 publicat in MO 701/20.10.2010 ;4. Prezentarea ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, nominalizam, la nivelul prezentei sectiuni, toate persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - prof. Dr. Enescu Dan Mircea - manager
- ec. Gusianu Victoria - Director financiar contabil- ref.spec. Sandor Dana - sef serv. Achizitii- asistent pr.Neagu Nicoleta - asist.pr.farmacie
- ec.Chirica Paula - economist
- asistent.pr.Costea Mirela-asist.pr.farmacie
- asistent.pr.Tudor Sabina -asist.pr.farmacie
- farm.Bacria Ruxandra Octavia - farmacist specialist
- cons.jur. Marinela Ionita-consilier juridic
5. Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.6. Certificatului eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. 1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului; ofertantul clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
2. Pentru persoane juridice/fizice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident - (copie legalizata) .3. Autorizatie de distributie angro eliberata de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentulu si a Dispozitivelor Medicalei, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor.Bazele legale ale autorizarii: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii-Titlui XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
elementul ofertei ce va face obiectul licitatiei electronice este PRETUL UNITAR fara TVA / UM - Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. - Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. - Durata unei runde: 1 (una) zi. - informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la etapa finala de licitatie electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro(SEAP) - nu se utilizeaza pasul de licitare; - ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie;ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret; ofertantii participanti la faza finala de licit. electronica nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. Sistemul informatic pune la dispozitie participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii privind: preturi/valori noi prezentate si nr.participantilor
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16314
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 12:00
Locul: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu, Bucuresti, sector 1 - serviciul achiziti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care depun oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
in cazul in care , in urma fazei finale de licitatie electronica, vor fi depuse oferte cu preturi egale, aflate pe locul 1, autoritatea contractanta vasolicita operatorilor economici o noua oferta financiara , ce va fi prezentata in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in baza prevederilor art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Bd. Iancu de Hunedoara nr.30-32, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011743, Romania, Tel. +40 212115185, Email: [email protected], Fax: +40 212115185
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 10:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer