Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare medicamente din grupa " ANTIVIRALE PT UZ SISTEMIC " - "OSELTAMIVIRUM si ZANAMIVIRUM "


Anunt de participare numarul 149288/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Adresa postala: P-ta BERNADY GYORGY NR. 6, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA SANDOR, Tel. +40 365882554, Email: [email protected], Fax: +40 265230002, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare medicamente din grupa " ANTIVIRALE PT UZ SISTEMIC " - "OSELTAMIVIRUM si ZANAMIVIRUM "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia nr. 1(str.Gh.Marinescu nr.1), Farmacia nr.2 (str.B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26 ) sau Farmacia 3 (str.Gh.Doja nr. 127);(in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda)
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 9, 101.8 si 78, 988RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contr subsecv se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de solicitarile sectiilor si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. Val. minime si maxime ale contr. sscv. se regasesc in sectiunea Caiet de sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru furnizare medicamente din grupa " ANTIVIRALE PT UZ SISTEMIC " - "OSELTAMIVIRUM si ZANAMIVIRUM " - 3 loturi - descriere in sectiunea LOTURI si in CAIETUL DE SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651400-2 - Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3 LOTURI - Cantit mini si maxi ale acordului cadru sunt detaliate in sectiunea LOTURI. Cantit mini si maxi ale contr. subsecv.sunt detaliate in sectiunea Caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 9, 101.8 si 78, 988RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei: 1185 lei. (detalii in sectiunea LOTURI).Perioada de valabilit :90 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor ?Garantia de particip se poate constitui prin : ?instrum de garantare emis in cond. legii de o societ bancara sau de o societ de asig care se prezinta in orig, in cuantumul si pentru per prevaz ? -virament bancarin contul RO27TREZ4765006XXX011770 ?Cod Fiscal 24014380 ?Dovada garantiei de particip se introduce in plic separat, marcat corespunzator, prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. ?In cazul in care Garantia de particip se constituie prin scrisoare de garantie bancara, se va folosi modelul atasat in sect formulare ? ANEXA 8. Data pentru care se determina echivalenta lei/valuta : data publicarii invitatie / anuntului de participare. Banca pt echivalenta leu/valuta: B.N.R
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea-Completarea formularului anexat . ANEXA 1; Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.180 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare.);2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O. U. G. nr. 34/2006, cu modif.si complet.ulterioare-Completarea formularului anexat . ANEXA 2(Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.181 lit. a), c1) si d) din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare.);3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/ 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Completarea formularului anexat ANEXA 3;4.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 - ANEXA 3 A-( Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 69indice1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare. ( Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 - va fi prezentata si de catre subcontractant ? daca este cazul )
Conf. Ordin 170/2012:
PRESEDINTE Consiliul Judetean Mures: DOBRE CIPRIAN MINODOR
DIRECTOR ECONOMIC Consiliul Judetean Mures: BARTHA IOSIF
Conducerea Spitalului: MANAGER: Dr. Szasz IoanDIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Pop VioletaDIRECTOR MEDICAL: Dr. Girbovan OvidiuDIRECTOR DE INGRIJIRI: As. Gafita LatesConsiliul de administratie: Presedinte: Nemes Genica
Membrii: Dr. Muresan VasileAdrianBolos Bradut-Vasile
Ec. Bartha IosifProf.Dr. Nagy Ors);Serviciul achizitii publice ? contractare: Kovacs Angela Daniela, Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana
Farm. Blaj Minodora;Farm. Taurean Alexandrina
5.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara care sa stipuleze ca Ofertantul/candidatul nu are datorii la bugetul consolidat de stat scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantulnu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor6. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL ? eliberat de PRIMARIE care sa stipulezeca Ofertantul/candidatulnu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantulnu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul ?.
NOTA : in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. 1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Acest document poate fi prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie ? conform cu originalul ? semnata si stampilata de reprezentantul legal. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii sa prezinte certificatul constatator in original sau in copie legalizata pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document in copie. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Autorizatia de distributie angro eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului - Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS ?ANM. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modif.si complet. ulterioare si O.M.S nr.1964/2008 pt aprobarea normelor privind infiintarea, organiz si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.3. Autorizatie de punere pe piata a produsului Actul norm. care impune obligativit ac autorizari: - L. 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modif si complet ulterioare in baza Ordinelor MSF nr. 263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006; -Regulam (CE) nr.726/2004 al Parlam. European si al Cons. din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autoriz si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar ?Regulam.(CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii cond. autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil aferent anului 2012, vizat de organele de resort- se va prezenta copie dupa Bilantul contabil.
Informatii generale - date de identificare ale ofertantului precum si cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani - se va completa formularul atasat - ANEXA 7.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Copie dupa contabilaferent anului 2012, vizat de organele de resort .Fisa de informatii generale - se va completa formularul atasat - ANEXA 7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1569/06.02.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 10:00
Locul: Spitalul Clinic Judetean Mures, loc.Tg.Mures, jud. Mures, Str.Bernardy Gyorgy nr.6-Birou Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Un singur reprezentant din partea fiecarui ofertantpe baza de imputernicirea (semnata de reprezentantul legal al societatii participante) datata si inregistrata la sediul ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru locul I: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritateacontractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi depuse in plic inchis pana la un termen limita clar stabilit ( si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta . Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in plic inchis pana departajarea va putea fi posibila. In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prĂȘt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prĂȘt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.NOTA: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fiselor semnate electronic ( acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica ).NOTA: conform art. 5, al. 3 din Ordinul 509/2011 ? Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i). ?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevaz la art. 256?2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES-Compartimentul Contencios
Adresa postala: str. Bernady Gyorgy nr. 6, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540061, Romania, Tel. +40 365882576, Email: [email protected], Fax: +40 265230002
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer