Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE HIV SIDA SI TBC


Anunt de participare numarul 134719/12.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciar Spital Bucuresti
Adresa postala: Str. Sabarului Nr1, Localitatea: Jilava, Cod postal: 077120, Romania, Punct(e) de contact: Georgian Bora, Tel. +40 214570181, In atentia: Florin Marinescu, Email: [email protected], Fax: +40 214570154, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE HIV SIDA SI TBC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: PENITENCIAR SPITAL BUCURESTI JILAVA, STR SABARULUI, NR 1, COMUNA JILAVA, JUDET ILFOV
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 16 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 586, 774 si 2, 107, 492RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa atribuirii contractelor subsecvente este in functie de bugetul alocat
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE MEDICAMENTE UZ UMAN PENTRU CONTROLUL INFECTIEI HIV ? SIDA SI TBC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651400-2 - Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
33651300-1-Antimicobacteriacee (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM ANEXEI B SI DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 586, 774 si 2, 107, 492RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare si valoarea ce se retine in conformitate cu art. 278^1 se regasesc in anexa B Calculul garantiei de participare rezulta din insumarea garantiilor pentru fiecare produs/lot licitat. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica cel putin 70 zile de la data limita de primire a ofertelor.Modalitatile de constituire a garantiei de participare : - Ordin de plata in contul autoritatii contractante RO08TREZ4215005XXX000246, deschis la Trezoreria Ilfov, cod fiscal 4266146 sau prin scrisoare de garantie bancara, in original, eliberata de o banca, recomandabil din Romania- Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplica in mod corespunzator. Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5 % numai pentru contractele subsecvente ce depasesc valoarea prevazuta la art. 124 lit a din OUG nr. 34/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FNUASS, BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?
- Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?
- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?- Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice- original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?-din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-Certificat Fiscal privind impozitele si taxele locale - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?
din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele-persoane responsabile in ceea ce priveste organizarea, derularea sifinalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante, respectiv- Comisar sef dr.Mihai Apavaloaei- Director
- Dr .Mariana Tirea ? director medical
- Insp.Oana Muntean, - Sef serviciu economico-administrativ
- Comisar sef Elena Mitroi- farmacist sef
- Asistent farmacie ? Cristian Burcusi
- Ag. sef pr. Florin Marinescu- Responsabil Achizitii farmacie
- Comisar sef Adela Ionescu ? Contabil sef- Salariat civil Minan Ghillten ? Contabil 1 A ? acorda viza pt.control financiar preventiv propriu-Insp. Pr.Loredana Coratu ? Consilier juridic-Ag. sef pr. Petru Strugariu ? inlocuitor ofiter achizitii.- Ag. Administrativ ? Ioana Constantin- Contabil ? Ioana Paulina- Contabil Mihaela Campeanu- Dr Rodica Gruia ? responsabil program HIV SIDA - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?
- Autorizatiede functionare eliberata de Ministerul Sanatatii Publice conform Ordinului nr. 1964 / 2008 si articolului 788 alineat 1 din Legea nr 95 / 2006 - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?
- Autorizatia de Punere pe Piata a produsului emisa de Agentia Nationala a Medicamentului conform legii nr 95 / 2006 - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?
- Solicitam operatorului economic clasat pe primul loc prezentarea documentelor in original sau copie legalizata in cazul in care acestea au fost prezentate in copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.05.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
70zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc ce prezinta pret egal ? solicitarea unei noi propuneri financiare prin solicitare de clarificare prin intermediul SEAP IN VEDEREA INCARCARII ELECTRONICE DE CATRE OPERATORII ECONOMICI DE DOCUMENTE CE CONTIN NOI PRETURI -caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL PENITENCIARULUI SPITAL BUCURESTI JILAVA
Adresa postala: STR SABARULUI, NR 1, Localitatea: JILAVA, Cod postal: 077120, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2012 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer