Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru furnizare medicamente Programe Nationale


Anunt de participare numarul 141731/30.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310031, Romania, Punct(e) de contact: Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad, Tel. +40 257211233, In atentia: Ec. Petcov Slagean, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitatea sanitara cu paturi
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru furnizare medicamente Programe Nationale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, Str.Andreny Karoly, nr.2-4, Arad, jud. Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 4 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 142, 827.45 si 5, 141, 788.2RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite in functie de necesar si de fondurile alocate dupa cum urmeaza: I contr subsc- data inch Acord Cadru-31.12.2013; al-II-lea contr subsc- 01.01.2014-31.12.2014; al-III-lea contr subsc- 01.01.2015-31.12.2015; al-IV-lea contr subsc-01.01.2016-data expirarii Acord Cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente Programe Nationale ( Oncologie, Malnutritie, Diabet, Hiv Sida)13 loturi detaliate in SECTIUNEA LOTURI, CAIETUL DE SARCINI SI ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651400-2 - Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
15511700-0-Lapte praf (Rev.2)
33616000-1-Vitamine (Rev.2)
33651300-1-Antimicobacteriacee (Rev.2)
33652000-5-Antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Medicamente Programe Nationale ( Oncologie, Malnutritie, Diabet, Hiv Sida)13 loturi detaliate in SECTIUNEA LOTURI, CAIETUL DE SARCINI SI ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: intre 142, 827.45 si 5, 141, 788.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1% din valoarea maxima estimata fara TVA a fiecarui lot conform Art. 43¹*)-(2)din OuG nr. 34/2006 , asa cum este specificata inanexa B. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor?Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: : - OP in contul autoritatii contractante- scrisoare de garantie bancara-scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari- reducere 50% pentru IMM-uri ? se va prezenta so o declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM- formular nr.9- cont pentru depunere garantie de participare este: RO26TREZ0215006XXX016233, deschis la Trezoreria Municipiului Arad-Dovada garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel ma mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatie. Fiind o procedura OF LINE, aceasta va fi atsata la vedere(in afara plicului).-Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.- Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.-In vederea returnarii se va prezenta si o cerere de returnare a garantiei de participare.In cazul resp unei contest de catre CNSC se va retine contestatorului din g de p o suma calc in conf cu art.278'1 din OUG 34/2006 in fc de val est a lot contestat.Data pt care se det echivalentalei/euro: 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Banca pt echivalenta lei/euro este BNR 5 % din valoarea contractului subsecvent (fara TVA) constituita conform H.G. 925/2006 , Art.90, alin.1 FORMULARUL 7- reducere 50% pentru IMM-uri ? se va prezenta so o declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM- formular nr.9
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
C.A.S. venituri proprii, asigurari
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privin eligibilitatea-FORMULARUL NR.2
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 - FORMULARUL NR.3
-Declaratie privin calitatea de participant la procedura-FORMULARUL NR.4
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- FORMULARUL NR.8
-Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii FORMULARUL NR.9 -Certif de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, alte venituri ale bugetului local-documentul in original sau copie conform cu originalul
-Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat ( (Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala aFinantelor Publice)-documentul in original sau copie conform cu originalul
-Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69'FORMULARUL NR.10
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 - ANEXA 3 A-( Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 69indice1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare.)( Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 - va fi prezentata si de catre subcontractant ? daca este cazul )Conf. Ordin 170/2012: Nume siprenumeFunctia
Teodora Olariu Manager
Nicolina Popa Director Financiar Contabil
Adrian Wiener Director Medical
Mirela Balan Director Ingrijiri
Lucia Suciu Farmacist sef
Lepa Oros SefServiciu Tehnic
Dorin Mohorea Sef Birou Tehnic
Mihai Monoranu Referent Biroul Administrativ
Lacramioara Andreica Medic Sef SPCIN
Mariana Rodina Cosilier Juridic
Simona Virciu Cosilier Juridic
Cristina Nica Economist Biroul Financiar
Luminita Pilat Medic Sef Laborator
Luminita Dubat As. Farmacist
Angelica Filimon Medic Sef Coordonator Programul Malnutritie
Monica Puticiu Medic Sef UPU
Csaba Bela SzekelyMedic Sef Coordonator Programul Oncologie
Mirandolina PriscaMedic Sef Coordonator Programul HIV SIDA
Ioan Grat Coordonator Birou Achizitii
Florin Redis Economist Birou Achizitii
Mihaela Jurgiu Jurist Birou achizitii
Slagean Petcov Economist Birou Achizitii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa Informatii generalecu cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, conform art.185, alin.1 lit c) din OUG 34/2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formularul nr.5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatie de distributie en-gros eliberata de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentulu si a Dispozitivelor Medicale, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor.Bazele legale ale autorizarii: Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii-Titlui XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie an-gros de medicamente de uz uman
se vor prezenta documenteleoriginal sau copie lizibila conform cu originalul
Autorizatia de punere pe piata pentru produsul oferit, in termen de valabilitate - conform Legii 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5)si OMS 1448/2010
se vor prezenta documenteleoriginal sau copie lizibila conform cu originalul
Implementarea Standardului de Management al calitatii in conformitate cu
SR EN ISO 9001, sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se vor prezenta documenteleoriginal sau copie lizibila conform cu originalulse vor prezenta documenteleoriginal sau copie lizibila conform cu originalulse vor prezenta documentele in original sau copie conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Da
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2013 10:00
Locul: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, Str. Andreny Karoly, nr.2-4, Arad, jud. Arad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
I.Comisia de licitatie constituita conform dispozitiei nr.8/21.02.2013II.Reprezentatntii ofertantilor participanti la licitatie(avand in mod obligatoriu imputernicire in acest sens)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru locul I: In cazul in care pretul cel mai scazut va fi acelasi pentru mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile ( preturi egale ) se va proceda la solicitarea ofertelor finale de pret pana la departajare.Reofertarea produselor se va realiza cu maxim doua zecimale. Ofertele vor fi depuse in plic inchis pana la un termen limita clar stabilit ( si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta . Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in plic inchis pana departajarea va putea fi posibila.In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza.In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.In situatia in care ofertantii clasati pe locul IV, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul III( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul IV pentru care ei reoferteaza.NOTA1.: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici sunt rugati sa utilizeze un program necesar vizualizarii fiselor semnate electronic ( acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica ).NOTA2.: conform art. 5, al. 3 din Ordinul 509/2011 ? Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i). ?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: Str. Andreny Karoly, nr.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310037, Romania, Tel. +40 257211233, Email: [email protected], Fax: +40 257211233
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer