Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare MEDICAMENTE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE


Anunt de participare numarul 142935/06.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC NR.31, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430031, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA MAAR, Tel. +40 262205100-2369, Email: [email protected], Fax: +40 262276358, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital judetean de urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare MEDICAMENTE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
depozitul farmaciei Spitalului Judetean de Urgenta ?dr Constantin Opris? Baia Mare- str. G. COSBUC31, cod 430031, BAIAMARE-ROMANIA
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 23, 590, 548.84 si 152, 949, 541.08RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - val. estimata maxima a unui contract subsecvent 96328074.43 RON fara TVA, Contr subsecv se vor atribui lunar, trimestrial, in functie de fond buget si de necesitatile efective ale autoritatii contractante
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- conform caietului de sarcini care cuprinde achizitia a 107 loturi de medicamente cuprinse in Programele Nationale de Sanatate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
33621000-9-Medicamente pentru sange si pentru organele hematopoietice (Rev.2)
33651520-9-Imunoglobuline (Rev.2)
33652200-7-Terapeutica pentru patologia endocrina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- conform caietului de sarcini si a fiecarui lot in parte, 107 loturi
Valoarea estimata fara TVA: intre 23, 590, 548.84 si 152, 949, 541.08RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- ofertantii care depun oferte vor afisa OBLIGATORIU in SEAP dovada constituirii garantieipentru participare, scanata pana la data limita de depunere a ofertelor, ca urmare a HG 1660/2006, art. 17, alineat (3). Dovada constituiriigarantiei de participare se va trimite in original de catre toti operatorii economici pana la data limita mentionata in anuntulde participare, laREGISTRATURA Spitalului Judetean de Urgenta ??dr Constantin Opris?? Baia Mare, str. G. Cosbuc, nr. 31, in plic inchis pe care se vamentiona titlul procedurii : ?licitatie deschisaMEDICAMENTE PN ? impreuna cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DEprecizata in anuntul de participare. Program REGISTRATURA luni-vineri, intrre orele 7, 00-15, 00.Se solicita garantie de participare in valoare totala de 2641100 RONGarantiile defalcate pe loturi se regasesc in caietul de sarcini si in anexa B la fiecare lot in partePerioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de constituire a garantiei de participare: - prin scrisoare de garantie bancara- In numerar, prin depunere la casieria spitalului- prin ordin de plata cont RO40TREZ4365006XXX007323, TREZORERIA BAIA MARE, COD FISCAL 3694594- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, societate bancara sau alte institutie financiara acreditataIn caz ca se vor depune oferte si dinalte tari decat Romania, cursul valutar care va sta la baza intocmirii garantiei de participare, este cursul BNR din data de 09.01.2013, respectiv1Euro = 4.408 LEI (RON)De asemenea, ca urmare a art. 87 din HG 925/2006, alineat (1), litera a) si c) autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentruparticipare, ofertantul pierzand astfel suma constituita. - Se solicita garantie de buna executie de 3%, fara TVA, care se aplica pe valoarea contractului incheiat, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate pentru programele nationale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Prezentul acord cadru va inceta de plin drept, in cazul in care MS desemnat ca unit. de achiz centraliz cf OUG nr 71/2012 Ord nr.1292/18.12.2012 pt aprob norm metod pt achiz publica centraliz, la nivel nat. de medicamente, va organiza licitatii la nivel national la prod licit de catre autorit contr
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratii privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- completata pe propria raspundere in conformitate cu Formularul nr. 1 din sectiunea 3.Cerinta nr. 2
DECLARATIEPRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE181 DIN OUG 34/2006 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - completata in conformitate cu Formularul nr.2 din sectiunea 3Cerinta nr. 3
DECLARATIEPRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILEART. 69^1 DIN OUG 34/2006
* Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea constractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:
Ec Pintea Sorina ? Manager
Ec Checiches Marcela ? Director finaciar contabil
Dr Filip Dumitru ? medic primar coordonator PN Oncologie
Dr Orha Lucia ? medic primar sef sectie pediatrie ? coordonator PN Boli Rare
Dr Truica Cristina ? medic primar sef sectie hematologie- subcoordonator PN Boli Rare
Dr Pricop Daniela ? medic primar sef Hemodializa, coordonator PN Hemodializa
Dr Todinca Adriana ? medic specialist, PNHematologie
Dr Cosma Ioana Anca ? medic primar, coordonator PN Osteoporoza
Dr Veronescu Laura ? medic primar sef sectie Neonatologie, coordonator PN VI
Farm. pr. Cicioc Maria ? Farmacist sef
Farm.Marian Mariana ? Farmacist
As. Pr. Tepey Tudor ? As farmacie
Jr. Horgos Alize ? Sef birou Juridic
Ec.Ing Maar Gabriela ? Sef Birou Achizitii Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - completata in conformitate cu Formularul nr.3 din sectiunea 3Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere conform, ORDIN A.N.R.M.A.P. nr. 314 din 12 octombrie 2010- se solicita declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" - completata in conformitate cu Formularul nr. 6 din sectiunea 3 Cerinta nr. 1
.Autorizatia de distributie angro emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, in termen de valabilitate, conform Ordinuluinr.1.964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz umanModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Fiind vorba de o licitatie deschisadesfasurata integralon line ? Documentele de calificare se depun in SEAPCerinta nr. 2.Certificatulconstatatoreliberat de Oficiul National al Registrului Comertului -informatiile prevazute la acest document sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Fiind vorba de o licitatie deschisadesfasurata integralon line ? Documentele de calificare se depun in SEAPCerinta nr. 3Declaratia ofertantului pe proprie raspundere ca detineAutorizatia de punere pe piata pentru produsul oferit, in termen de valabilitate-conform Legii 95/2006 privind reforma in sanatate, titlul XVII ? Medicamentul si Ordinul 895/2006, medicamentele de uz uman pot fi puse pe piata numai dupa eliberarea autorizatiei de punere pe piata de catre Agentia Nationala a medicamentuluiModalitatea de indeplinire
- completata in conformitate cu Formularul nr. 4 din sectiunea 3
-conform Legii 95/2006 privind reforma in sanatate, titlul XVII ? Medicamentul si Ordinul 895/2006, medicamentele de uz uman pot fi puse pe piata numai dupa eliberarea autorizatiei de punere pe piata de catre Agentia Nationala a medicamentului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.06.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de clarificari din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online ( in SEAP), fara afectarea ofertantilor aflati pe pozitii mai bune (deoarece acordul cadru este fara reluarea competitiei). Daca in urma reofertarii avem tot oferte egale de pret, modalitatea de departajare se va face dupa data expirarii produsului pentru care depun oferta. Se va declara castigatoare oferta la care data expirarii/ de valabilitate a produsului ofertat va fi cea mai mare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "DR CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE
Adresa postala: STR. G. COSBUC, NR. 31, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430031, Romania, Tel. +40 262205100-2352
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2013 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer