Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare medicamente Spital + U.P.U.


Anunt de participare numarul 149175/06.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU
Adresa postala: str Stadionului nr.7, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120144, Romania, Punct(e) de contact: Marius Ardeleanu, Tel. +40 238720223, Email: [email protected], Fax: +40 238720223, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare medicamente Spital + U.P.U.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
Strada Stadionului nr 7 , Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 855, 335.6 si 17, 710, 671.2RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cel putin un contract subsecvent la 3 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea a 295 loturi conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform descrierilor din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 855, 335.6 si 17, 710, 671.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare pentru fiecare lot la care se depune oferta. Cuantumul garantiei de participare/lot este detaliat in sectiunea "loturi " . Garantia de participare a fost stabilita conform art 85 si art 86 din HG 925/2006.Garantia de participare se poate depune si in valuta;echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu valabilitatea ofertei.Garantia de participare se poate constituii prin : virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiilelegii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, incuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire sau Ordin de plata in contul autoritatii contractante nr.RO83TREZ1665006XXX008642 deschis la TrezoreriaBuzau sau numerar la casieria unitatii din str.Stadionului nr.7, Buzau.Se retine garantia atunci cand ofertantul: revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia;fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sasemneze acordul cadru , contestatia depusa la CNSC a fost respinsa, conform art.278.1(1)-lit.a si lit b din OUG 34/2006.Cuantumul garantiei de participare pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat.Restituirea garantiei de participare se face in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data semnarii acordului cadru.Fiind o procedura on-line dovada garantiei de participare se va incarca atat in SEAP si se va depune si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Pentru a putea identifica loturile pentru care s-a depus garantie ofertantii au obligatia de a atasa la scrisoarea de garantie , ordinul de plata sau instrumente de garantare , o anexa din care sa reiasa faptul ca valoarea tuturor garantiilor pentru fiecare lot in parte sa fie identica cu valoarea din scrisoare sau ordin de plata. Se va solicita garantie de buna executie 5% din valoarea contractelor subsecvente, daca valoarea este mai mare decat echivalentul in lei a 15.000 euro.Se constitue prin: Orice instrument de garantare bancara/de asigurari legal emis in original la dispozitia autoritatii contractante de orice banca /societate de asigurari.Retineri succesive din valoarea fara tva a facturilor succesive sau cecuri depuse la casieria unitatii.In cazul in care se opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitiaautoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Va fi constituita in maxim 3 zile de la data semnarii contractului subsecvent.Se va elibera in 14 zile de la expirarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul va fi finantat de CJAS Buzau iar plata se va face cu Ordin de plata in termen de 60 zile de la data receptionarii acestora .
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare. ? in original;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original;
3. Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta in conformitate cu Formularul C din Sectiunea Formulare ? in original;
4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare in conformitate cu Formularul E din Sectiunea Formulare ? in original;
Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006 , modificata si actualizata de unde sa rezulte ca nu se afla in conflict de interese. Nu au in conducerea/consiliul de administratie sau organe de supervizare a societatii sau actionari/asociati persoane care aproba bugetul si care detin functii de decizie cu privire la achizitiile publice la nivelul Consiliului de administratie sau a Comitetului director din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau sau care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ale acestora. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante(respectiv: dr.Dr.Ursachescu Cosmin manager, Dr.Draghici Ion- director medical , Ec.Neacsu Valeriu - director financiar contabil , As. Vlad Rodica - director ingrijiri si Ec.Ene Nicolae -sef birou achizitii ) este exclus din procedura de atribuire.
5. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? in copie.Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata , ofertantii pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art .11 alin.(4) din HG 925/2006.6. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala? in copie
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertei.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse in masura in care nu se vor prezenta inesliri de plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu. ( Se vor lua in consideratie prevederile O.G. 29/ 31.08.2011 de modificare a O.G. nr 92/2003 privind codul de procedura fiscala. 1.Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator, in copie, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
Pentru persoane fizice/juridice straine:
- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie, anexanduse si traducerea autorizata in limba romana)
2.Autorizatie de distributie Angro. -Acesta este o autorizatie acordata de Ministerul Sanatatii publice in baza legii 955/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII, Medicamentul , cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Ministrului sanatatii publice nr 1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infintarea , organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala pe anii 2011, 2012 si
2013.Valorile vor fi exprimate in lei si euro. Cursul de schimb mediu anual :
Euro mediu (ron/euro)2011= 4, 2379 lei; 2012=4, 4560 lei ; 2013=4, 4190 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul D din sectiunea formulare- in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat emis de un organism independent care atesta ca operatoruleconomic are implementat conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta certificatul propriu zis in copie
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Fiind o procedura ce se desfasoara on-line documentele se transmit prin mijloace electronice si le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.- conform art. 61 alin. 3 din .O.U.G. 34/2006. In cazul in care, in scopul verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau in scopul verificarii propunerii financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica. -conform art. 17. alin.3 din H.G. 1660/2006 . Autoritatea contractanta se va asigura ca sunt respectate prevederile art. 17 . alin. 3 din H.G. 1660/2006 - conform art . 19 alin. 2 din H.G. 1660/ 2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
Adresa postala: Strada Stadionului nr 7, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120144, Romania, Tel. +40 0238720689, Email: [email protected], Fax: +40 0238720223
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 08:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer