Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare produse- medicamente antireumatice


Anunt de participare numarul 148921/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR. 18, ,Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Punct(e) de contact: Radu Tirnovan, Tel. +40 264598278, In atentia: farm. sp. Flavius Neag, Email: [email protected], Fax: +40 264598278, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare produse- medicamente antireumatice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic CF Cluj Napoca, Farmacia Spitalului, str. Republicii nr.18
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 315.1 si 65, 401.3RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente trimestriale saulunare in functie de necesitatile beneficiarului si de fondurile disponibile.Cant estimate min si max. sunt defalcate pe loturi.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamente diverse , loturi conform caietului de sarcini. Descrierea se regaseste in Caietul de sarcini si Anexa B-Informatii privind loturile .Cantitatile minime si maxime se regasesc in caietul de sarcini. Achizitie pe o perioada de 12 luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33630000-5 - Medicamente utilizate in dermatologie si pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent
sunt cuprinse in Caietul de Sarcini din sectiunea Documente
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 315.1 si 65, 401.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi suma garantiilor aferente loturilor ofertate si se va constitui conf. art.86. din HG nr. 925/2006 cu modificarile sicompletarile ulterioare ?(1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiilelegii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta indocumentatia de atribuire.? Cuantumul garantiei de participare este specificat in sectiunea?Loturi? pentru fiecare lot in parte, reprezentand2% din valoarea estimata fara TVA pentru fiecare lot in parte si se regaseste in anexa B ?Informatii privind loturile?.pentru garantia de participare echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunerer a ofertelor.Garantia de participare va fi insotita de un centralizator garantie de participare cu toate produsele ofertate.Perioada de valabilitate agarantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se poate vira in contul RO54TREZ2165005XXX006890, R 4288349.Dovada constituirii garantiei de participare se posteaza in format electronic in SEAP cu documentele de calificare pana cel tarziu la datastabilita in SEAP.Originalul pt instrumentul de garantare se va depune la sediu, pana la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii caredovedesc prin documente statutul de I.M.M. beneficiaza de reducerea de 50% a cuantumului garantiei de participare (art. 16 din Legea346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract cu casa de asigurari de sanatate.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratia privind eligibilitatea - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 180 din OUG 34/2006 Se completeaza
Formular: 1Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Se completeaza Formular: 2Cerinta nr. 3Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69ยน din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioarePersoanele cu functie de decizie implicate in procedura de achizitie: Manager: Prof. Dr. Silviu Albu, Director Financiar-Contabil : Ec. Mirtila
Tirnovan-, Director Medical ?Dr. Vlad Calin, Comisia de evaluare a ofertelor: Presedinte Dr. Calin Vlad - Director medicalMembri: - Farm.sp sef- Flavius Neag- Ing. Lucia Gaina-Cristea - Sef Serv. Aprovizionare, Achizitii Publice- Ec. Daniela -Elena Quai - Serv. Aprov achizitii publice- Ing. Radu Tirnovan ? Serv. Aprov achizitii publiceSe completeaza Formular: 3Cerinta nr. 4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conf. Ordin nr. 314/2010 al ANRMAPSe completeaza Formular 4Cerinta nr. 5Declaratie privind calitatea de participant la proceduraSe completeaza Formular: 5 1.Certificat constatator eliberat de O.N.R.C in scopul participarii la licitatie.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depune a ofertelor.Obs.: Documentele de mai sus se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?Conform cu originalul?);
2.Autorizatii de punere pe piata a medicamentelor, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, emise de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor.
Actul normativ care impune obiligativitatea acestei autorizari ?legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare, titlul XVII, cap.III, sectiunea I.
3.Autorizatia de distributie en-gros eliberata de Ministerul Sanatatii in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor prin
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor.Actul normativ care impune obiligativitatea acestei autorizari ?legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul
XVII, medicamentul, cu completarile si modificarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii nr.1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea sifunctionarea unitatilor de distributie en gros de medicamente de uz uman.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul nr. 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5037/13.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale , autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noile preturi. Daca se vor obtine din nou preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara , caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cf. art. 256, ind. 2, alin. 1, lit.b din oug 34/2006 actualizata,
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Spitalului Clinic CF Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Republicii, nr.18, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Tel. +40 264598278, Email: [email protected], Fax: +40 264598278
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 12:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer