Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI - MATERIALE LABORATOR ?INDICATORI STERILIZARE


Anunt de participare numarul 144785/06.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IASI
Adresa postala: B-dul Independentei nr.1 Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700111, Romania, Punct(e) de contact: MONICA VICOL, Tel. +40 0232267706, In atentia: Tatiana Zorila, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0232267706, Adresa internet (URL): www.spitalspiridon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI - MATERIALE LABORATOR ?INDICATORI STERILIZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: spitalului clinic judetean de urgenta "sf. spiridon", Iasi, Bulevardul Independentei, nr 1
magaziile de reactivi si materiale sanitare ale spitalului clinic judetean de urgenta Sf.Spiridon
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 497, 299.35 si 2, 732, 948.82RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: SEPT-NOV2013; DEC2013-FEB 2014; MART-MAI 2014; IUNIE-AUG2014.Val. estim. a celui mai mare ctr.subsecvent pt fiecare lot este prezentata in TABEL I din Caietul de sarcini atasat prezentei Fise de date
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI - MATERIALE LABORATOR ?INDICATORI STERILIZARE, pentru departamentele de: transfuzii, bacteriologie, dibet, ambulator, biochimie , SPCIN, ATI, UPU, aleSpitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi; 152 loturi (conform anexei B)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33124131-2 - Benzi reactive (Rev.2)
33140000-3-Consumabile medicale (Rev.2)
33696100-6-Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine (Rev.2)
33696200-7-Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
33696500-0-Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate pe fiecare lot ( pentru toate cele 152 loturi)pentru contractul subsecvent dar si cantitatile minime si maxime estimate aferente
acordului-cadru , sunt prezentate detaliat in Caietul de sarcini atasat prezentei Fise de date.
Valoarea estimata fara TVA: intre 497, 299.35 si 2, 732, 948.82RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantum fix de pana la 2%din valoarea estimata a acordului cadru (conf. art. 86 dinHG925/2006). Valorile garantiei se regasesc in anexa cu loturi. Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare valabila 90 de zile dela termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unuieventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la semnarea acordului ? cadru si a primuluicontract subsecvent Garantia de participare se exprima in lei si poate fi constituita, in urmatoarele forme: a) scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante - original; se varespecta modelul prevazut in Sectiunea Formulare.b) ordin de plata in contul autoritatii contractante in contul de garantii al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ?Sf. Spiridon? Iasi, respectivRO18TREZ4065005XXX000414 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi ? in copie; Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea denumiriiobiectului procedurii pentru care se constituie. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinseconform art. 33, alin. 3, lit. b) din HG 925/2006. Dovada constituirii garantiei de participare se prezinta in plic nesigilat in exteriorul plicului cuoferta. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere aofertelor cu 5 zile Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare in conditiile legii de o socientate bancara sau de o societate deasigurari, care devine anexa la contract si este de 2% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.Daca valoarea garantiei de bunaexecutie este redusa, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea ei prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Inacest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrulorganului fiscal competent.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% dinvaloarea contractului.Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesivedin sumele datorate pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea contractanta va instiinta contractantuldespre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI BUGETARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind eligibilitatea -neincadrare in situatiile prevazute in art.180/OG 34/2006- completata in conformitate cu Formularul A din
Sectiunea Formulare. ? in original ;Cerinta nr. 2Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat conform Formularului A1 din Sectiunea Formulare ? in original.Cerinta nr. 3Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute in art.181 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul B din
Sectiunea Formulare. ? in originalCerinta nr. 4Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat
(sanatate, pensii, somaj) - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, certificatul fiscal sa prezinte
situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ? in original,
copie legalizata sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)Cerinta nr. 5Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala - Eliberat de Primaria locala, certificatul fiscal sa prezinte
situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ? in original,
copie legalizata sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)Cerinta nr. 6Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul B3 din
Sectiunea Formulare. ? in original ;
Persoanele cu functie de decizie implicate in in procedura de achizitie sunt: Manager Dr. Ec. Ioan Barliba, Director Medical Prof.Dr.Gheorghe Balan, Director Fin. Contabil Ec. Mariana Loghin, Director Ingrijiri Agapie Speranta;Consilier juridic Ada Mihaela Soranescu;Sef UPU SMURD Conf.Dr. Carmen Diana Cimpoesu , Sef Laborator Dr.Cristina Tuchilus, Sef department Biochimie Dr.Catalina Lapuste, Dr.Carmen Lunca depart bacteriologie, Chim.pr. Corneanu Marioara lab Ambulator, Sef Serviciu Anatomie Patologica si Prosectura Med.Pr.Ciobanu Apostol Delia Gabriela Sef Serv. Achizitii Publice Ec. Monica Vicol, ec.Tatiana Zorila Serv.Achizitii Publice, ec.Andreea Rusu Serv.Achizitii PublicePentru Cerintele 1, 3, 6, facem urmatoarea precizare: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu existaprevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritatiadministrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Pentru Cerintele 4 si 5 facem urmatoarea precizare: ofertantul are dreptul de a depune initial, in locul certificatului constatator privindachitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprieraspundere (Formularul B.1. din Sectiunea Formulare) semnata de reprezentantul legal prin care confirma indeplinirea acestor obligatii deplata. In cazul in care opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia de a prezenta certificatele, la solicitarea autoritatiicontractante, pana la data adoptarii deciziei de atribuire. 1.Certificat constatator- Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul lizibila (semnata si stampilata de
catre persoana autorizata), emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial;
2.Aviz de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii prin care se avizeaza functionarea unitatii ( furnizorului)pentru activitati de import, comercializare si depozitare pentru dispozitivele medicale pentru laborator, conform Legii 176/18.10.2000 privind dispozitivele medicale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privatiLivrarile de produse se confirma prin
prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar - cel putin unul. In cazul in care
beneficiarul este un client privat, si din motive obiective operatorul economic
nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia,
demostrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a
operatorului economic.
Se solicita mostre pentruloturile: 2, 3, 4, 5, 6, 9( toate pozitiile), 17, 18, 21, 25( toate pozitiile), 27, 43, 44, 45, 147, 148, 151.in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra produse similare celor care fac obiectul achizitiei., in vederea dovedirii capacitatii tehnnice de a livra produse similare celor care fac obiectul achizitiei Mostrele vor fi identice calitativ cu produsul ofertat. Mostrele nu se factureaza, vor fi suportate de furnizor, ele reprezinta cerinta minima de calificare si nu se returneaza, fiind parte a ofertei depuse; Mostrele depuse vor fi marcate obligatoriu cu numarul lotului ofertat, pentru a putea fi corect identificate , .Prezentarea mostrelor reprezinta o conditie eliminatorie, iar neprezentarea lor sau prezentarea unor mostre necorespunzatoare duce la respingerea ofertantului. Mostrele vor fi depuse obligatoriu , impreuna cu ofertala sediulautoritatii contractante ?registratura, specificata in documentatia de atribuire. In acest caz, operatorul economic va avea obligatia asigurarii si sigilarii mostrelor. Autoritatea contractanta nu raspunde de lipsa asigurariisi sigilarii mostrelor si nici daca ajung in alta parte decat in locul indicat , indiferent din vina cui s-au produs.
Se va prezenta certificat care atesta implementarea sistemului de management de calitate conform standardului ISO 9001 sau echivalente ale acestuia pentru furnizor. Nu se accepta in curs de certificare (se vor accepta ofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el rezulta ca ofertantul va primi certificarea).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista a principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privatiLivrarile de produse se confirma prinprezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de oautoritate ori de catre clientul beneficiar - cel putin unul. In cazul in carebeneficiarul este un client privat, si din motive obiective operatorul economicnu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia, demostrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie aoperatorului economic.Se solicita mostre pentruloturile: 2, 3, 4, 5, 6, 9( toate pozitiile), 17, 18, 21, 25( toate pozitiile), 27, 43, 44, 45, 147, 148, 151.in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra produse similare celor care fac obiectul achizitiei., in vederea dovedirii capacitatii tehnnice de a livra produse similare celor care fac obiectul achizitiei Mostrele vor fi identice calitativ cu produsul ofertat. Mostrele nu se factureaza, vor fi suportate de furnizor, ele reprezinta cerinta minima de calificare si nu se returneaza, fiind parte a ofertei depuse; Mostrele depuse vor fi marcate obligatoriu cu numarul lotului ofertat, pentru a putea fi corect identificate , .Prezentarea mostrelor reprezinta o conditie eliminatorie, iar neprezentarea lor sau prezentarea unor mostre necorespunzatoare duce la respingerea ofertantului. Mostrele vor fi depuse obligatoriu , impreuna cu ofertala sediulautoritatii contractante ?registratura, specificata in documentatia de atribuire. In acest caz, operatorul economic va avea obligatia asigurarii si sigilarii mostrelor. Autoritatea contractanta nu raspunde de lipsa asigurariisi sigilarii mostrelor si nici daca ajung in alta parte decat in locul indicat , indiferent din vina cui s-au produs.Se va prezenta certificat care atesta implementarea sistemului de management de calitate conform standardului ISO 9001 sau echivalente ale acestuia pentru furnizor. Nu se accepta in curs de certificare (se vor accepta ofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el rezulta ca ofertantul va primi certificarea).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23536 / 10.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S038-059818 din 22.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2013 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante , Bdl Independentei nr.1-Iasi -Serv.Achizitii publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
operatori economici in nume propriu sau prin reprezentanti legali/parsoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Termen de livrare: maxim 2 zile lucratoare de la data emiterii comenzii!!!! - nelivrarea in termenul prevazut duce la rezilierea contractului pentru lotul care nu a fost livrat.Termen de expirare : minim 1 an de la data livrarii!!!!Declaratie pe proprie raspundere ca a luat la cunostinta conditiile de livrare si expirare si ca poate respecta aceste conditii .Termen de plata 60 zilede la data emiterii facturii, cu precizarea ca aceasta poate fi platibila in conditiile in care CJAS Iasi achita lunar si la timp contravaloarea serviciilor medicale prezentate, validate si facturate de catre spital. In cazul in care acest lucru nu se intampla sau exista motive neimputabile autoritatii contractante, plata se va efectua, de comun acord esalonat, conform unei intelegeri scrise, agreata de ambele parti. Plata se face in lei , cu OP in contul deschis la Trezorerie al ofertantului castigatorDaca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vedereadepartajarii ofertelor.Daca egalitatea vizeaza pozitia 2, 3 din acordul cadru, elementul reofertarii va fi pretul, acesta nu va putea fi imbunatatitrdecat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Ex: daca egalitatea vizeaza pozitia 2 prin reofertare pretul ar putea fiimbunatatit pana la nivelul pretului operatorului clasat pe locul 1.Daca si in urma reofertarii se mentine egalitate de pret, se va face departajarea ofertelor in functie de: termenul de livrare ? exprimat in ore de ladata primirii comenzii ferme din partea autoritatii contractante.In cazul in care furnizorul: - nu-si mentine pretul pe toata perioada de valabilitate a contractului/acordului cadru - nu isi indeplineste sau isiindeplineste defectuos obligatiile contractuale anterioare incheiate cu autoritatea contractanta, atunci autoritatea contractanta isi rezervadreptul: - de a emite document constatator negativ, in baza art.97^1 din HG 925/2006 - de a exclude din procedurile viitoare ofertantul pentrucare autoritatea contractanta a emis document constatator negativ, in baza art.181 lit.c^1 din OUG 34/2006
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2, din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Sf. Spiridon
Adresa postala: b-dul independentei nr. 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700111, Romania, Tel. +40 0232/267706, Email: [email protected], Fax: +40 0232/267706
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 08:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer