Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI BIOCHIMIE 2014


Anunt de participare numarul 149219/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului Prof. Dr. "Alfred Rusescu"
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020395, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 212421192, In atentia: Daniel Iordachi, Email: [email protected], Fax: +40 212421192, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI BIOCHIMIE 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: IOMC prof dr.Alfred Rusescu Bdul Lacul Tei Nr 120 sect 2 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 834, 733.37RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reactivi si produse consumabile pentru laboratoarele de biochimie .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reactivi si produse consumabile pentru laboratoarele de biochimie, conform specificatiilor din caietul de sarcini-un singur lot
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 278, 244.46 si 3, 834, 733.37RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pt acestlot se regaseste in anexa B termen de valabilitate 90 de zile de la data limita de depunerea ofertelor.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Garantia de participare se poate prezenta astfel, fie : -prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara formular nr 8, sau de o societate de asigurari, -a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor; cont garantii RO14TREZ7025005XXX000176 , Trezorerie sector 2 Bucuresti , cod de inregistrare fiscal 020395 . Dovada garantiei de participare se va posta in SEAP scanat in format pdf si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retinecontestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma calculata in baza articolului 278^1 punct a)din O.U.G. 34/2006 modificata si actualizata Prevederile art.278 indice 1 litera a se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual va fi de 5 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie se va face conform art.89 alin.(2) si art.90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006: -se va constitui prin scrisoare de garantie bancara eliberata in favoarea Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului Prof.Dr.Alfred Rusescu. -printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari.Modul de restituire a garantiei de buna executie si termenul: -in termen de 14 zile de la data finalizarii contractului daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri CASMB
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea-Completarea formularului anexat . formularul 1
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din O. U. G. nr. 34/2006, ( nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.180din O. U. G. 34/2006 );
3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O. U. G. nr. 34/2006, cu modif.si complet.ulterioare-Completarea formularului anexat . formularul 2 (nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.181 lit.a), c1) si d) din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare.);4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/ 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Completarea formularului anexat formularul 3,
5.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl.ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 - formularul 4-( Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 69indice1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare. ( Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul
ANRMAP nr. 170/2012 - va fi prezentata si de catre subcontractant ? daca este cazul )
NOTA: Persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele: manager conf dr.Suciu Nicolae, director medical Matei Dumitru, director economic financiar Gheorghe Maria
5.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara care sa stipuleze ca Ofertantul nu are datorii scadente la bugetul de stat consolidat, in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.6. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE
VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL ? eliberat de forurile competente care sa stipulezeca Ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor . NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate cu metiunea conform cu originalul in in format scanat pdf.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor aferente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor/ofertelor operatorii economici pot depune o declaratie pe propia raspundere
potrivit art.11 alin(4)din HG 925/2006.Intr-o asfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin(3) din Ordinul nr.509/2011.- prezentat scanat pdf Persoane juridice/fizice straine .Nota
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente , sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata:
- fie o declaratie pe proprie raspundere ;
- fie o declaratie autentificat Certificat constatator eliberat de O.N.R.C. cu scopul participarii la licitatie , informatiile cuprinse in acesta sa fie reale/valabile la termenul limita de depunere al ofertelor, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.In cazul unei asocieri, acest document trebuie prezentat de fiecare asociat. Persoane juridice/fizice straineVor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/ persoana fizica autorizata, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului - traduse in limba romana de un traducator autorizat din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri, scanat in format .pdf.
Dovada avizarii functionarii unitatii pentru activitati de import, comercializare si depozitare dispozitive medicale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - date de identificare ale ofertantului precum si cifra dev afaceri globala pe ultimii trei ani - se va completa formularul nr 7 - Pentru alte monede decat leu , se va utiliza cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, prezentarea in format pdf , scanat cumentiunea ? conform cu originalul ? semnat si stampilat de
reprezentantul legal
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se posteaza formularul 7, scanat in format pdf.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista cu principalele livrari de produse similare efectuate in
ultimii 3 ani, precizate valoric si cantitativ; formular 11 si anexa formuar 11 in format pdf scanat
Certificat de calitate ISO 9001:2008 eliberat de organisme autorizate scanat, in format pdf sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular 11 si anexa formuar 11 in format pdf scanatSe prezinta scanat in format pdf. cu mentiunea ?conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
IOMC oficiul juridic
Adresa postala: bdul Lacul Tei nr 120 sect 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 2433032, Email: [email protected], Fax: +40 2433032
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer