Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI DE LABORATOR SI CONSUMABILE COMPATIBILE CU ANALIZOARELE AFLATE IN DOTAREA UNITATII


Anunt de participare numarul 148272/03.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310037, Romania, Punct(e) de contact: STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4, Tel. +40 257211233, In atentia: Ec. IOAN GRAT, Email: [email protected], Fax: +40 257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SANITARA CU PATURI
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU FURNIZARE REACTIVI DE LABORATOR SICONSUMABILE COMPATIBILE CU ANALIZOARELE AFLATE IN DOTAREA UNITATII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, jud Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 8, 479, 341.52RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CALENDARUL ESTIMATIV AL CS: I CS data finalizarii procedurii -- martie 2014 -martie 2015; al -II-lea CS martie 2015-martie 2016. Valoarile contractelor sunt redate in Anexele Caietelor de sarcini: Valoarea estimata a celui mai mic CS: 3.539.088, 17- Valoarea estimata a celul mai mare CS: 4.410.245, 65.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare pachet reactivi si consumabile compatibile cu analizoarele aflate in dotarea unitatii: Pachet reactivi si consumabilecompatibile cu analizorulde imunologie COBAS e601; Pachet reactivi compatibili cu analizoarele de coagulare STA COMPACT/ST ART; Pachet reactivi si controale compatibile cu analizorul automat pentru determinarea simultana a sedimentului urinar si a sumarului de urina UX-2000 i;Pachet reactivi si controale hematologie compatibile cu analizorul automatXT 4000i si cu analizoarele automate XS 1000i/XS 500i; Pachet reactivi si consumabile biochimie, compatibile cu sistemele COBAS 6000- C501/COBAS INTEGRA 400+ si cu sistemul COBAS c111.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform Anexelor Caietului de sarcini
Estimari ale cantitat. minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata unui contract subsecvent
Imunologie: cantitate minima 864, cantitate maxima 1054
Coagulare: cantitate minima 104, cantitate maxima 145
Urini: cantitate minima 511, cantitate maxima 617
Hematologie: cantitate minima 669, cantitate maxima 899
Biochimie: cantitate minima 3200, cantitate maxima 3687Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru
Imunologie: cantitate minima 1730, cantitate maxima 2014
Coagulare: cantitate minima 216, cantitate maxima 275
Urini: cantitate minima 1024, cantitate maxima 1225
Hematologie: cantitate minima 1334, cantitate maxima 1692
Biochimie: cantitate minima 6405, cantitate maxima 7315
Valoarea estimata fara TVA: 8, 479, 341.52RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2 % din valoarea estimata fara TVA, - 169.586 lei.Pentru echiv. garantiei de part. cursul lei/alta valuta la care se va face raportarea este cel stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilit. a garantiei de particip.: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, egala cu perioada de valab. a ofertei, cu posibilitatea de prelungire la cerere. ?Forma de constituire a garantiei de particip. care va fi acceptata: - OP in contul autoritatii contractante- virament bancar - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asig.- reducere 50% pentru IMM-uri ? se va prezenta si o declaratie privind incadrarea intreprinderii in categ. IMM- formular nr. 11 - cont pentru depunere garantie de participare este: RO26TREZ0215006XXX016233, deschis la Trezoreria Municipiului Arad Cod fiscal 3519879-Dovada garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor stabilita de sistem. Fiind o procedura ON LINE, aceasta va fi scanata si depusa in S.E.A.P. si depusa in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor - Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. -Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea acordului cadru cu ofertantul a carei oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. -In vederea returnarii se va prezenta si o cerere de returnare a garantiei de participare. Modalitati de retinere: cf. art. 87 din HG 925/2006 actualizata si conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 actualizata 10 % din valoarea contractului subsecvent (fara TVA) constituita conform H.G. 925/2006 , Art.90, alin.1 si alin. (3) - reducere 50% pentru IMM-uri ? se va prezenta si o declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM- formular nr. 11
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii din contractul cu CJAS Arad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind calitatea de participant la procedura: Se va completa Formularul nr. 1; - document scanat semnat, stampilat.
2. Declaratii privind eligibilitatea: completare Formular nr. 2.Participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006, actualizata; Se va prezenta si de catre tertul sustinator daca este cazul - document scanat semnat, stampilat
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181. din O.U.G. nr. 34/2006, actualizata: Participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata;Se va prezenta si de catre tertul sustinator daca este cazul (neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c)^1 si d)din OUG nr. 34/2006-completare Formular nr. 3;
- - document scanat semnat, stampilat
4. Prezentare certificat de atestare fiscala eliberat de DGFP, document scanat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. - Prezentare certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Finante Locale, document scanat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine -terbuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG 34/2006 actualizata. Pentru a fi valabile certificatele solicitate trebuie prezentate ca documente scanat, semnat, stampilat si inregistrat , « conform cu originalul », insotite de traducerea autorizata in limba romana -legalizate.
MENTIUNE: in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit Art.11alin.(4) din HG nr.925/2006 (intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011).
5. -Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69'FORMULARUL NR.4
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl.ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 - ANEXA 3 A-( Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare).(Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 - va fi prezentata si de catre subcontractant si tert sustinator ? daca este cazul)
Conf. Ordin 170/2012:
Nume si prenume/ Functia
Teodora Olariu ManagerNicolina Popa Director Financiar Contabil
Adrian Wiener Director Medical
Mirela Balan Director Ingrijiri
Mariana Rodina Cosilier Juridic
Simona Virciu Cosilier JuridicIoan Grat -economist participant Comisie evaluare
Florin Redis Economist participant Comisie evaluare
Petcov Slagean Economist participant Comisie evaluare
Mihaela Jurgiu Jurist participant Comisie evaluare
Lucian Ardeu Economist participant Comisie evaluare
Bioch. Luminita Pilat participant Comisie evaluare
Dr. Simona Talpes participant Comisie evaluare
6. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta Cerinta obligatorie: prezentarea Formularului nr. 5 - din Sectiunea "Modele de formulare" a prezentei documentatii de atribuire - document scanat semnat, stampilat Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in Codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. - document scanat. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorNota: - Ofertantului clasat pe primul loc, in etapa de evaluare a ofertelor, i se vor solicita pentru conformitate Certificatul constatator emis de ONRC in original sau copie legalizata?- Prezentare Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare, distributie dispozitive medicale cu Anexe din care sa rezulte producatorii( pentru produsulele oferite) pentru care unitatea avizata(operatorul economic participant la procedura de achizitie publica) este distribuitor, solicitat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului
Sanatatii publice nr. 1636/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si cifra globala de afaceri pe ultimii 3 ani.
Media cifrei de afaceri globale calculate pentru anii financiari 2010, 2011 si 2012 sa fie in cuantum de minim 8.500.000 lei;Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicata de BNR.
Cifra de afaceri medie anuala globala se va determina ca medie aritmetica a
cifrelor de afaceri obtinute de ofertant in anii financiari precizati. Persoanele
juridice infiintate de mai putin de trei ani, vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data infiintarii, insa vor lua in considerare toate celelalte cerinte privitoare la acesti indicatori, respectiv cifra de afaceri medie anuala globala sa fie de minim 8.500.000 lei;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular nr. 6, document scanat, semnat, stampilat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3ani
Cel putin o recomandare/ document constatator/ proces verbal de receptiedin partea clientilor sau alte documente prin care sa se confirme livrarea deproduse similare, in vederea demonstrareii experientei similare
Documente care sa ateste conformitatea produselor cu cerintele DirectiveiConsiliului 98/79/CEE ? Declaratie de conformitate CE (conform Directivei98/79 CEE)
Se vor prezenta mostre dinprodusele ofertate(BUC., KIT etc.)pentru fiecare analizor.
Mostrele prezentate de catre ofertantul castigator se pastreze ca etalon iar
cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.
Informatii privind subcontractantii/asociatii- DACA ESTE CAZUL
Se va completa Formularul nr. 8, insotita de acordurile de subcontractare incheiate Formular nr. 8A; - in lista vor fi inclusi toti subcontractantii.
Se va completa - Declaratia privind partea/partile din contract care sunt
indeplinite de asociati si specializarea acestora ? Formular nr. 9A, insotita
de acordurile de asociere Formularul nr. 9 - prin care liderul asociatiei este
imputernicit, sa se oblige si sa primeasca instructiuni, de la si in numele
tuturor asociatilor, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia
contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea
ca toti asociatii din Asociatie / Consortiu sunt obligati sa ramana in
Asociatie / Consortiu pe intreaga durata a contractului.
Certificat sistem de management al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent emis de organisme abilitate in alte state ale Uniunii Europene cu valabilitate la data limita de depunere a ofertei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani (se completeaza formularul nr. 7 din sectiunea formulare)documente scanate? documente scanate, semnate si stampilate cu mentiunea conform cu originalulSe va trasmite pana la data limita mentionata in anuntul de participare la REGISTRATURA Spitalului Clinic Judetean de Urgenta?Arad, de Luni-Vineri intre orele 8:30-14.30, in plic inchis pe care se vamentiona titlul procedurii: ?MOSTRE PENTRU LICITATIE DESCHISA ONLINE REACTIVI PENTRU LABORATOR? impreuna cu inscriptia ?A NU SE DESCHIDE INAINTE DE TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE AL OFERTELOR".Formulare scanatedocument scanat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista doua sau mai multe propuneri financiare identice clasate pe primul loc, pentru stabilirea ofertantului castigator, ofertantii vor depune o noua oferta financiara in SEAP in urma unei solicitari transmise prin mijloace electronice din partea autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr. 34/2006 actualizata, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad - Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, jud. Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310037, Romania, Tel. +40 257211233, Email: [email protected], Fax: +40 257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer