Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare vaccinuri


Anunt de participare numarul 149196/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu , Nr. 48, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130095, Romania, Punct(e) de contact: LUISA GREACA, Tel. +40 245212113, Email: [email protected], Fax: +40 245210509, Adresa internet (URL): https: //spitalultargoviste.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizare vaccinuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, Str.Tudor Vladimirescu, Nr.48
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 804, 500 si 961, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza incheierea de contracte subsecvente cu o valabilitate de 2 luni, in functie de necesitatile autoritatii contractante si de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru furnizare vaccinuri conform fisei de date si a caietului de sarcini, astfel:
LOTUL I - Imunoglobulina antirabica (FAVIRAB sau echivalent)
LOTUL II -Vaccin rabic inactivat (VERORAB sau echivalent)
LOTUL III - Vaccin tetanic adsorbit, suspensie injectabila (seringa preumpluta monodz sau echivalent)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651520-9 - Imunoglobuline (Rev.2)
33651600-4-Vaccinuri (Rev.2)
33651620-0-Vaccinuri impotriva difteriei si antitetanos (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot, precum si calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente (atat pentru cantitatea minima cat si pentru cantitatea maxima) a acordului cadru, sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 804, 500 si 961, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot este in cuantum de 1% din valoarea estimata fara TVA si este specificata in ANEXA B.Pentru echivalenta leu/valuta se va folosii cursul indicat de BNR cu 3 zile inainte de data limita depunerii ofertelor. Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare se va prezenta declaratie pe propria raspundere (Formular nr.12)ca societatea se incadreaza in categoria IMM; sunt considerati candidati tip IMM acei candidati pentru care toti membrii asocierii detin calitatea de IMM. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare : -Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie (Formular nr.11), scrisoarea de garantie bancara va fi eliberata de o banca, de preferinta cu sediul in Romania si se va depune in original; -Printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, asa cum rezulta din prevederile art. 86 din HG 925/2006 - Prin virament bancar in contul autoritatii contractante RO45TREZ2715006XXX005629, Trezoreria Targoviste, cod fiscal 4206845 ? sau Numerar depus la casieria institutiei - In situatia formularii unei contestatii si ulterior a respingerii acesteia de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare in functie de valoarea estimata a lotului, o suma conform calculelor prevazute la Art. 278^1 din OUG 34/2006 actualizat. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA sau de 2, 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA, pentru IMM-uri (sunt considerati candidati tip IMM acei candidati pentru care toti membrii asocierii detin calitatea de IMM). Mod de constituire : - Scrisoare de garantie bancara de buna executie (Formular nr.10); - Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie intr-un cont deschis la dispozitia autoritatii contractante la Trezorerie, cu respectarea art. 90, alin (3) din HG 925/2006 actualizata - Sub forma unei polite de asigurare emisa de catre o societate de asigurari sau - In numerar la casieria unitatii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii - fonduri din asigurarile sociale de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr.3 completat
2)Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.4 completat
3)Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului. Certificatul trebuie sa prezinte situatia obligatiilor
scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor .4)Declaratie ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? - Formularul nr. 5 completat.
5)Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul nr. 6 completat.
6)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare -Formularul nr.14 completat. Pentru completarea declaratiei, persoanele ce detin functie de decizie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta sunt:
- dr. PETRESCU RADU CORNELIU- Manager,
- dr. TOMESCU GHEORGHE ANDREI- Director Medical
- ec. MARIN SILVIANA-ECATERINA- Director Financiar-Contabil,
- as. med. NICOLAE RODICA- Director Ingrijiri
- farm.FLORESCU CINTIA - Farmacia 1
-farm. BUBU GENTIANA - Farmacia 2
- dr. DANIELA NICOLAE - Sectia Boli Infectioase
- ec. GREACA LUISA-MARILENA - Sef Serviciul Achizitii si Aprovizionare
- jr. IONESCU ELENA- Consilier Juridic
- ec. FLORICESCU NARCIS LUCIAN- Serviciul Achizitii si Aprovizionare
- ec. ILEANA MIHAI-CATALIN- Serviciul Achizitii si Aprovizionare
- ec. DUMITRACHE LAURENTIU-OCTAVIAN- Serviciul Achizitii si Aprovizionare
- ec. OPREA FLORIN- Serviciul Achizitii si Aprovizionare
- ec. CIOCEA MAGDA-FLORENTINA- Serviciul Achizitii si Aprovizionare
- ref. OPROIU ANA-EMANUELA- Serviciul Achizitii si Aprovizionare
- ec. VLAD IONUT - Serviciul Achizitii si Aprovizionare 1)Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata, sau in copie certificata pentru conformitate cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata, din care sa rezulte :
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de inregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;2)Autorizatia de distributie angro valabila la data limta de depunere a ofertei- emisa de catre Ministerul Sanatatii in conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii publice nr.1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatiilor de distributie angro de medicamente de uz uman.Se va prezenta in copie lizibila conforma cu originalul.3)Autorizatie de punere pe piata - emisa pentru produsul ofertat si valabila la data limta de depunere a ofertei) sau de alt organism acreditat sa emita autorizatii de punere pe piata pentru medicamente. Autorizatia de punere pe piata este emisa in baza legii 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare in baza Ordinelor MSF nr. 263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006; -Regulamentul (CE) nr.726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar -Regulamentul
(CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii conditiilor autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar, in special art.17 al.2. Se va prezenta in copie lizibila conforma cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2014 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 10:00
Locul: Spitalul Judetean de Urg. Targoviste - Str.Tudor Vladimirescu, Nr.48, Targoviste - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care comisia de evaluare constata ca exista oferte admisibile clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita o noua propunere financiara in plic sigilat. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire-pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2, din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu , Nr. 48, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130095, Romania, Tel. +40 245212113, Email: [email protected], Fax: +40 245210509, Adresa internet (URL): https: //spitalultargoviste.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer