Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect furnizarea de carburanti pentru autovehicule si grupuri electrogene (benzina si motorina) pe baza unui sistem de carduri de credit


Anunt de participare numarul 149159/06.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua , nr.2, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Catalin CALOIU, Codruta MERAN, Tel. +40 372845579, In atentia: Catalin CALOIU, Codruta MERAN, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect furnizarea de carburanti pentru autovehicule si grupuri electrogene (benzina si motorina) pe baza unui sistem de carduri de credit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: A)Carduri de credit: sediileANCOM din Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara;B.)Carburant: statiile de distributie de carburant de pe teritoriul Romaniei.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 7, 571, 904RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea unui contract subsecvent va fi de min 78.874 Lei, fara TVA, si de max 2.146.548 Lei, fara TVA. Estimare cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: min 670.080 litri carburanti (din care 346.680 l benzina si 323.400 l motorina) si max 1.340.160 l carburanti (din care 693.360 l benzina si 646.800 l motorina). Calendarul procedurii de atribuire: feb ? apr 2014.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect furnizarea de carburanti pentru autovehicule si grupuri electrogene (benzina si motorina) pe baza unui sistem de carduri de credit (coduri CPV: 09132000-3 si 09134200-9) in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
i. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele unui an bugetar (sa nu se depaseasca 31.12 a fiecarui an) si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade:
a) 2014* ? 31.12.2014;
b) 01.01.2015 ? 31.12.2015;
c) 01.01.2016 ? 31.12.2016;
d) 01.01.2017 ? 31.12.2017.
e) 01.01.2018 ? 2018*
*Primul contract subsecvent se poate incheia in anul 2014 in functie de data semnarii acordului-cadru de catre ambele parti. Data de incetare a ultimului contract subsecvent si respectiv a acordului-cadru se va determina in mod corespunzator, astfel incat sa nu se depaseasca perioada maxima de derulare a acordului-cadru de 48 de luni.ii. In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie.iii. Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru: minim 13.960, 00 litri carburanti (din care 7.222, 50 litri benzina si 6.737, 50 litri motorina) si maxim 379.920, 00 litri carburanti (din care 189.240, 00 litri benzina si 190.680, 00 litri motorina) in conformitate cu prevederile din Sectiunea 2: Caietul de sarcini din Documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132000-3 - Benzina (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor furniza carburanti pentru autovehicule si grupuri electrogene (benzina si motorina) pe baza unui sistem de carduri de credit (coduri CPV: 09132000-3 si 09134200-9), in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in Sectiunea 2: Caietul de sarcini. Valoarea prevazuta mai jos reprezinta valoarea maxima a acordului-cadru.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 571, 904RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
i.Cuantumul gar de partic este de 90.000, 00 Lei;ii. Mod de constituire: cf prev. art.86 alin.(1) din HG nr.925/2006, adica prin: a) virament bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la Trezoreria Operativa aMun. Bucuresti, in favoarea ANCOM, CIF: 14751237 - pt. pers jur/fiz rom - plati in Lei sau in contul RO86RNCB0082044181470003, deschis la BCR?Suc Unirii pt. pers jur/fiz str - plati in Euro sau b) instrument de garantare;iii. Instrumentul de garantare trebuie constit irevocabil in favoarea AC (ANCOM) de o soc bancara ori de o soc de asigurari si trebuie prezentat, in original, in conformitate cu formularul din Anexa nr.5 din Sectiunea 4: Formulare.Nota: Instrumentul de garantare prezentat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 3 (trei) situatii prevazute in cuprinsul formularului din Anexa nr.5 din Sectiunea 4: Formulare la lit. a)? c), in caz contrar autoritatea contractanta va dispune masurile prevazute la pct.vi de mai jos;iv. Perioada de valabilitate a gar de partic: cel putin 100 (unasuta) zile de la data limita de primire a ofertelor.v. Dovada constit gar de partic trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor; vi. In cazul in care dovada constituirii gar de partic nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa cf. art.33 alin.(3) lit.b) coroborat cu art.36 alin.(1) lit.a) din H.G. nr.925/2006; vii. AC are obligatia de a retine gar de partic a contestatorului in conditiile art. 278^1 din OUG nr.34/2006. Cuantumul ce se va retine conform alin.(1) lit.c) si alin.(2) din art. mentionat este de 8.317, 19 Lei; viii. Pt o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul BNR val cu 5 zile inainte de data limita de dep a ofertelor. i. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul total al contractului subsecvent in Lei, fara TVA.ii. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art. 90 din H.G. nr. 925/2006. Pentru instrument de garantare se va avea in vedere modelul din Anexa nr. 10 din Sectiunea 4: Formulare.iii. Garantia de buna executie constituita in baza contractului subsecvent de servicii se elibereaza/restituie, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data indeplinirii de catre furnizor a obligatiilor asumate prin contractul subsecvent, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta, in original, formularul din Anexa nr. 12 din Sectiunea 4: Formulare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006): ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 1 din Sectiunea 4: Formulare.
Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 2 din Sectiunea 4: Formulare.
Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, conform mentiunii din cuprinsul Anexei nr. 2 - tertul sustinator va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform modelului din Anexa nr. 2.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare. In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 si a Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 170/2012, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Marius Catalin MARINESCU, Presedinte; Gabriel Dan MOCANU, Director Directia Regionala Bucuresti; Ovidiu Florin TABARA, Sef Departament Achizitii; Bogdan MARGINEANU, Sef Serviciu Juridic Achizitii; Veaceslav ZAPOROJANU, Consilier Juridic, Serviciu Juridic Achizitii; Codruta Georgeta MERAN, Sef Serviciu Achizitii Operationale; Niculae Catalin CALOIU, Expert Serviciu Achizitii Operationale; Mirela Rodica BEJGU, Expert Serviciu Achizitii Operationale, Gemma Luminita IOSIP, Expert Serviciu Achizitii Operationale; Magda DINU, Expert Serviciu Achizitii Operationale; Cornelia CIONCA, Director Directia Economica si Administrativa; Virgil FLORI, Sef Serviciu Administrativ; Gabriel Radu NECULA, Sef Birou Gestiune Documente si Transporturi; Daniela Magdalena STOIAN, Expert Birou Gestiune Documente si Transporturi, astfel cum sunt mentionate in cuprinsul formularului din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare.Documentul trebuie prezentat si de subcontractant si/sau tert sustinator, daca este cazul.
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 4 din Sectiunea a 4: Formulare.Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. A. INREGISTRARE
i) Pentru operator economic roman: Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator (extras de registru) eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial, avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea - ?Informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?. Certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii cu privire la:
a) obiectul de activitate al ofertantului; Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul de mai sus in original/copie legalizata.ii) Pentru operator economic strain: Ofertantul va prezenta, documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data limita de depune a ofertelor, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta operatorul economic in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa contina informatii cu privire la obiectul de activitate si starea ofertantului.In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: se solicita prezentarea de informatii cu privire la principalele livrari de produse in ultimii 3 (trei) ani care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotite in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca livrarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.
Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat in ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare in baza unuia sau mai multor contracte a carui sau a caror valoare cumulata este de cel putin 1.400.000, 00 Lei, fara TVA, sau echivalent.
Grad de acoperire la nivel judetean cu statii de distributie cu carburanti la pompa pe baza de carduri de credit: se solicita prezentarea de informatii cu privire la reteaua de distributie cu carburanti la pompa pe baza de carduri de credit de unde trebuie sa rezulte ca ofertantul dispune de cel putin o statie de distributie carburanti la pompa pe baza de carduri de credit in fiecare dintre localitatile mentionate in Anexa nr. 7. In cazul orasului Bucuresti din informatiile prezentate trebuie sa rezulte ca ofertantul dispune de cel putin o statie de distributie carburanti in fiecare sector.De asemenea, ofertantul trebuie sa prezinte un document in care mentioneze datele de contact ale tuturor statiilor de distributie de care dispune, pentru achizitia de carburanti la pompa pe baza de carduri de credit: adresa completa si numarul de telefon.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: in original, formularul din Anexa nr. 6 din Sectiunea 4: Formulare ? Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 (trei) ani, insotite in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e in formular.Note: 1. Certificatele/documentele emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e in formular trebuie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul).2. In cazul contractelor in valuta, pentru transformarea in Lei (RON), se va utiliza cursul mediu anual Lei/valuta comunicat de BNR aferent contractelor mentionate in formular.3. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.Se prezinta: in original, formularul din Anexa nr. 7 din Sectiunea 4: Formulare ? Declaratie privind reteaua de statii de distributie cu carburanti la pompa pe baza de carduri de credit.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SAO/CC/01/14
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2014 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 11:00
Locul: sediul ANCOM din Bucuresti, str. Delea Noua nr. 2 sector 3.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor au dreptul sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor in baza unei imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
A. Ofertele vor fi deschise la locul, ora si data mentionate in anuntul de participare. Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.B. Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decat cea solicitata va fi respinsa. AC are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare.C. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea crescatoare a preturilor totale ofertate in Lei, fara TVA. Pretul total al ofertei din Propunerea financiara detaliata - Anexa nr. 8A din Sectiunea 4: Formulare reprezinta suma rezultatelor obtinute din inmultirea pretului unitar/tip de carburant cu cantitatea maxima de carburant prevazuta in Sectiunea 2: Caietul de sarcini pentru perioada de derulare a acordului-cadru (48 luni), in conditiile alimentarii la pompa pe baza unui sistem de carduri de credit, la care se adauga, daca este cazul, pretul pentru accesul in sistemul informatic pentru informatii referitoare la utilizarea cardurilor de credit. Nota: In situatia in care ofertantul prezinta un discount acordat conditionat, in vederea evaluarii ofertei financiare si stabilirii oferetei castigatoare se va lua in considerare propunerea financiara prezentata fara discount.D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare cf. pct. IV.2.1.: In situatia in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc) sa depuna o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele financiare care se compara vor fi calculate conform formulei prevazute la pct. IV.4.2.E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi formulata in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal conform prevederilor art. 256^1alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: [email protected], Fax: +40 372845406/ +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer