Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU IN VEDEREA ACHIZITIONARII DE MEDICAMENTE PROGRAM ONCOLOGIE


Anunt de participare numarul 55162/12.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN ORADEA
Adresa postala: REPUBLICII 33, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410159, Romania, Punct(e) de contact: Ec Iurcov Bogdan, Tel.0259- 434406, In atentia: Iurcov Bogdan tel 0749/058149, Email: [email protected], Fax: 0259- 417169, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU IN VEDEREA ACHIZITIONARII DE MEDICAMENTE PROGRAM ONCOLOGIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Republicii nr. 33, Oradea, jud. Bihor-Farmacia Stationar 2
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 18, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: FRECVENTA CONTRACTELOR SUBSECVENTE ESTEIN FUNCTIE DE RESURSELE ALOCATE DE CAS
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE MEDICAMENTE PENTRU ONCOLOGIE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24452100-8 - Antineoplazice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATILE SUNT DESCRISE IN CAIETUL DE SARCINI ATASATSE POATE OFERTA PENTRU UNUL SAU MAI MULTE PRODUSE
Valoarea estimata fara TVA: 18, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIILE DE PARTICIPARE SUNT CELE SPECIFICATE IN DOCUMENTATIE-3500ron. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE = 10 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CAS-Bihor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
LEGALIZAREA FORMEI DE ASOCIERE INAINTE DE INCHEIEREA CONTRACTULUI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. DECLARATIE ELIGIBILITATE2. DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 181 DIN OUG NR. 34/20063. CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR ELIGIBILE DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR CATRE STAT INCLUSIV CELE LOCALE4. COD UNIC DE INREGISTRARE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. BILANTUL FINANCIAR-CONTABIL2. CIFRA MEDIE ANUALA DE AFACERI IN ULTIMII 3 ANI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularul C in original;*Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani-Formularul D in original;* Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere-Formularul E in original;* Autorizatie de punere pe piata emisa de MS
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8584
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2008 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2008 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 29.08.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.07.2008 10:00
Locul: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Republicii nr. 33, Oradea, jud. Bihor - sala 42
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
FIECARE OFERTANT POATE PARTICIPA LA DESCHIDEREA OFERTELOR PRINTR-UN IMPUTERNICIT
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Fax: 021.3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI, SECTIA VIII CONTENCIOS, ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENEDENTEI, NR. 5, SECTOR4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.3195181, Fax: 021.3195176
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA, COMP. JURIDIC
Adresa postala: STR. REPUBLICII NR.33, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410475, Romania, Tel.0259.437750 int117, Email: [email protected], Fax: 0259.417169
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2008 21:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer