Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru Lucrari de intretinere pe timp de vara si servicii de deszapezire a drumurilor judetene din judetul Cluj, 3 Loturi


Anunt de participare numarul 146464/11.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a judetului Cluj
Adresa postala: str. Av. Badescu nr. 3-5 , Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400082, Romania, Punct(e) de contact: Juliette Magradean, Tel. +40 264594262, Email: [email protected], Fax: +40 264594262, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru Lucrari de intretinerepe timp de vara si servicii de deszapezire a drumurilor judetene din judetul Cluj, 3 Loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: drumurile judetene din judetul Cluj impartite in 3 loturi (zone)
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 152, 963, 700RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 9 contracte subsecvente pe an Perioada pentru servicii de deszapezire: 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015 si1 noiembrie 2015 - 31 martie 2016
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cuprinde: Cod 101.1. Intretinerea partii carosabile
Cod 101.2. Intretinerea comuna tuturor drumurilor
Cod 101.3Intretinerea curentapoduri, podeteCod 103.Tratamente bituminoase
Cod 105.Covoare asfalticeCod 106.Straturi de baza stabilizate cu lianti
Cod 107.Siguranta circulatiei
Cod 112.Intretinere periodica poduri sipodete
Cod 102.1 Pregatirea dumurilor pentru sezonul de iarna
Cod 102.2 Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului
Cod 102.5 Deszapezirea manuala si mecanizata
Cod 102.6 Informari privind starea drumurilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nu sunt aplicabile art 29, alin 2^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea estimatapentru fiecare lot pe durata acordului cadru:
LOT 1 = 54.086.400, 00RONdin care49.975.250, 00 lei lucrari de intretinere si 4.111.150 lei pentru servicii de deszapezire
LOT 2 = 43.769.205, 00RONdin care 41.136.790, 00 leilucrari de intretinere si 2.632.415, 00 lei servicii de deszapezire
LOT 3 = 55.108.095, 00RONdin care 51.614.910, 00 lei lucrari de intretinere si3.493.185, 00 servicii de deszapezire.
Valoarea estimata aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se incheia in cadrul fiecarui lot:
LOT 1 = 10.995.065, 00 RONdin care 10.009.635.00 lei lucrari de intretinere si 985.430, 00 lei servicii de deszapezire
LOT 2 =8.768.830, 00 RON din care 8.242.347, 00 lei lucrari de intretinere si 526.483, 00 lei servicii de deszapezire
LOT 3= 11.034.295, 00 RON din care 10.335.658, 00 lucrari de intretinere si 698.637, 00 lei servicii de deszapezire.Cantitatile minime si maxime de lucrari de intretinere si servicii de deszapezireestimate a fi atribuite pe durata acordului cadru sunt cuprinse in Anexa 3, pentru fiecare lot.
Cantitatile minime si maxime estimate a fi atribuite pentru un contract subsecvent de lucrari de intretinere si servicii de deszapezire sunt cuprinse in Anexa 4, pentru fiecare lot.(sectiunea Anexe1, 2, 3, 4drum , cantitati)
Valoarea estimata fara TVA: 152, 963, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOT 1= 270.000 lei; LOT 2 = 210.000 lei; LOT 3 = 275.000 lei. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta la cursul stabilit de BNR va fi data publicarii anuntului de participare in SEAP.In cazul in care se va depune oferta pentru mai multe loturi garantia de participare trebuiesa fie egala cu suma garantiilor de participare aferente pentru loturile pe care se va depune oferta.Gar. de part. se const. conf. HG 925/2006, art 86. In cazul unei contestatii se va retine din garantia de participare o suma conform prevederilor art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul constituirii garantiei de participare prin ordin de plata: CUI RO15586707; in contul RO54CECECJ0130RON0777489 deschis la CEC BANK SA Unitatea Cluj-Napoca. In orice sit., dovada constit. gar. de part. treb. sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stab. pt deschiderea ofertelor. In cazul constit. gar. de part. prin scris. bancara se va completa?formularul nr. 13. Pentru sume pana la 5.000 lei, se poate depune suma in numerar si la casierie. In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea nr. 346/2004.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Gar. de part. se va restit. in conf. cu H.G. 925/2006, art.88. Cuantumul gar. de buna executie este de 8% din valoarea contractului subsecvent fara TVA. Garantia de buna executie se va const. conf. art. 90 din HG 925/2006. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din H.G. 925/2006. Garantia de buna executie devine anexa la contract. In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea nr. 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1;va fi prezentat si detertul sustinator, daca este cazul.
-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1A; se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul
-Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata exigibile catre bugetul de stat pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele.-Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile catre bugetul local pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele.-Prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010- formularul 1B;
-Declaratii privind calitatea de participant la procedura - formular 2;
-Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -formular 1C; se va prezenta atat demembrii asociatiei, subcontractant, cat si de tertul sustinator daca este cazul;. Persoanele din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Dr.Ing Bota Iosif Liviu- Director general; Mindru Saveta ?Director economic; Pojar Adina - Director adjunct; Iuga Gavrila-Director tehnic; Tenea Elena- Sef Birou Juridic si Resurse umane;Muresan Adriana- sef birou;
Martis Gabriela ?sef serviciu; Coltor Adrian-inginer; Huldusan Lacrimioara -sef birou; Toma Adrian-sef birou; Girboan Simona- inginer; Crisan Chindea Marilena?inginer; Varodi Cecilia- inginer; Magradean Juliette-inginer; Rusu Anca Cosmina ? cons.jr.; Rosca Tudor-inginer; Canta Doinita- sef birou; Hincu Liviu -sef birou; Suteu Corina ? economist.Consiliul de Administratie: Popovici Alin -presedinte CA; Morar Dan Ioan; Fodor Gheorghe Vasile; Iuga Gavrila; Konnert Agnes; Avram Mircea Constantin; Cordos Daniela.
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot depune/prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse;Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) ori a unui angajament de obtinere a acestui document, valabil la data depunerii ofertei. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Pentru persoanele juridice/fizice romane -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, astfel incat informatiile cuprinse in acesta sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor, in original sau copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte ca ofertantul are obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatii ofertate precum si daca au fost inscrise mentiuni referitoare la declararea starii de faliment etcPentru persoanele juridice/fizice straine ? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie legalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani.Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoarea de: LOT 1= 21.000.000lei
LOT 2= 17.000.000 lei;LOT 3= 22.000.000 lei
Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat deBanca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul 3- Informatii generale cu cifra de afaceri.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani si lista cu principalele servicii de deszapezire prestate in ultimii 3 ani.
Se va prezenta lista principalelor lucrari si servicii care contin valori, perioade de executie, beneficiar.
Experienta similaraOfertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani ( se considera 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor) cel mult doua contracte de prestari servicii de deszapezire in valoare (fara TVA), cumulata de cel putin : LOT 1=985.000 lei;
LOT 2=526.000 lei;LOT 3=698.000 leiAvand in vedere specificul, volumul sicomplexitatea lucrarilor ce urmeaza sa fie executate, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani( se considera 5 ani pana la data limita de depunere a ofertelor) cel mult patru contracte /documente din care sa rezulte ca a executat lucrari similare sau lucrari de reabilitaresi modernizare drumuriin valoare cumulata de cel putin: LOT 1 (ZONA1) =6.500.000 lei fara TVA;
LOT 2 (ZONA 2) = 5.400.000 lei fara TVA;
LOT 3 (ZONA 3) = 6.600.000 lei fara TVA;
-plombari - cel mult2 contracte in valoare cumulata (fara TVA) de cel putinLOT 1= 2.200.000 lei;
LOT 2= 1.600.000 lei;LOT 3= 2.300.000 lei.Ofertantul trebuie sa prezinte date despre contract: denumire, beneficiar, autoritate contractanta, durata, perioada, valoarea contractului, pozitia ofertantului in cadrul contractului, proces verbal de receptie a lucrarilor, sa precizeze contractorul principal, contractorul asociat, subcontractantul dupa caz.
- Ofertantul va anexacertificate/documente de indeplinire a obligatiilor contractuale pentru contractul prezentat ca experienta similara
Pentru echivalenta leu/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR
Utilaje-Ofertantul va face dovada ca dispune de utilaje, mijloace de transport, instalatii, echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru, distinctpentru lucrari de intretinere pe timp de vara si servicii de deszapezire, pe fiecare lot pentru care se depune oferta.
Se vor prezenta documente care atesta dovada ca dispune de utilaje, instalatii, echipamente tehnice (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie). Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele utilaje in vederea executarii lucrarilor de intretinere pe timp de vara: LOT 1-mijloace mecanice pentru frezarea suprafetelor degradate = 2 bucati;
- trusa completacompacta pentru executia tratamentului bituminos = 1 bucata;
-utilaje specifice pentru executia covoarelor asfaltice= 1 bucata, formata din: 1 repartizator de mixturi asfaltice si 1 atelier de compactare format din2 cilindri compactori;
-pt. executia lucrarilor de strat stabilizat cu lianti: 1 statie de betoane, un utilaj pt. asternere si nivelaresi 1 atelier de compactare sau Ofertanul va face dovada ca dispune de utilaj specific pentru executia lucrarilor de stabilizare in situ (1 reciclator si 1 atelier de compactare);
Atelierul de compactare pentru ambele variante va fi format cel putin din doi cilindri compactori.Nota: se poate prezenta acelasi utilaj in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
- utilaj full-jet pentru plombarea prin stropiri succesive = 1 bucata;
- autogreder=2 bucati;
- compactor static cu rulouri =3 bucati;
- automacara=1 bucata;
Nota: se poate prezenta aceeasi automacara in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
- incarcator frontal pe pneuri =2 bucati;
- cel putin un laborator de gradul II pt. determinarile necesare la exec. lucr. pt. asigurarea calitatii conform HG 808/2005 cu modif si complet.Nota: se poate prezenta acelasi laborator in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.LOT 2-mijloace mecanice pentru frezarea suprafetelor degradate = 1 bucata;
- trusa completacompacta pentru executia tratamentului bituminos = 1 bucata;
-utilaje specifice pt. executia covoarelor asfaltice= 1 bucata, formata din: 1 repartizator de mixturi asfaltice si 1 atelier de compactare format dindoi cilindri compactori;
-pt. executia lucrarilor de strat stabilizat cu lianti: 1 statie de betoane, un utilaj pentru asternere si nivelaresi 1 atelier de compactare sau Ofertanul va face dovada ca dispune de utilaj specific pt. executia lucrarilor de stabilizare in situ (1 reciclator si 1 atelier de compactare);
Atelierul de compactare pt. ambele variante va fi format cel putin din doi cilindri compactori.Nota: se poate prezenta acelasi utilaj in cazul in care se depune oferta pt mai multe loturi.
- utilaj full-jet pentru plombarea prin stropiri succesive = 1 bucata;
- autogreder=2 bucati;
- compactor static cu rulouri =3 bucati;
- automacara = 1 bucata;
Nota: se poate prezenta aceeasi automacara in cazul in care se depune oferta pt. mai multe loturi.
- incarcator frontal pe pneuri =2 bucati;
- cel putin un laborator de gradul II pt. determinarile necesare la exec. lucr. pentru asigurarea calitatii conf HG 808/2005 cu modif si compl ulterioare.Nota: se poate prezenta acelasi laborator in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
LOT 3-mijloace mecanice pentru frezarea suprafetelor degradate = 2 bucati;
- trusa completacompacta pentru executia tratamentului bituminos = 1 bucata;
-utilaje specifice pentru executia covoarelor asfaltice= 1 bucata, formata din: 1 repartizator de mixturi asfaltice
si 1 atelier de compactare format dindoi cilindri compactori;
-pentru executia lucrarilor de strat stabilizat cu lianti: 1 statie de betoane, un utilaj pentru asternere si nivelaresi 1 atelier de compactare sau Ofertanul va face dovada ca dispune de utilaj specific pentru executia lucrarilor de stabilizare in situ (1 reciclator si 1 atelier de compactare);
Atelierul de compactare pentru ambele variante va fi format cel putin doi cilindri compactori.Nota: se poate prezenta acelasi utilaj in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
- utilaj full-jet pentru plombarea prin stropiri succesive = 1 bucata;
- autogreder=2 bucati;
- compactor static cu rulouri =3 bucati;
- automacara= 1 bucata;
Nota: se poate prezenta aceeasi automacara in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
- incarcator frontal pe pneuri =2 bucati;
- cel putin un laborator de gradul II pentru determinarile necesare la executia lucrarilor, pentru asigurarea calitatii conf HG 808/2005 modif. si compl. ulterior.Nota: se poate prezenta acelasi laborator in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
Pentru servicii de deszapezire
Ofertantul va face dovada ca dispune de urmatoarele utilaje si echipamente de interventie in conformitate cu Ordinul nr. 289/2170 din 17 iunie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013
LOT 1
- Autofreza = 2 bucati;
- Autogreder = 3 bucati.;
- Incarcator frontal=5 bucati;
- Autoremorcher = 1 bucata;
- Automacara = 1 bucata;
Nota: se poate prezenta acelasi utilaj autoremorchersi automacara in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
-A.T.B de cel putin 16 t, sau utilaj multifunctional cu lama (plug) si raspanditor = 5bucati;
- Tractor cu lama sau semigreder = 7 bucati;
- Autobasculanta cu lama de cel putin 16t= 5 bucati;
- Autobasculante = 7 bucati;
- Autocisterna cu dispozitiv de stropire de cel putin 6 mc= 1 bucata;
- Buldoexcavator =2 bucati;
-Utilaj multifunctional cu tractiune integrala cu lama (plug) si raspanditor = 2 bucati;
- Autovehicul revizie drum = 4 bucati;
- Ofertantii vor face dovada ca dispun deminim 2 baze de deszapezire dotate cu:
-spatii de cazare cu baie pentru minim 10 persoane;
-spatii pentru depozitarea materialelor pentru interventie;
-spatii pentru depozitarea de carburanti si lubrefianti;
-birou pentru permanenta (dispecerat);
-loc de parcare pentru minim 10 utilaje si autovehicule;
Ofertantii vor organiza puncte de sprijin in cadrul bazelor.
-Ofertantii vor face dovada ca dispun de spatiile necesare pentru bazeconform caietului de sarcini si documentatiei de atribuire (anexa 2.3, 2.3 A din Planul Operativ)
- Ofertantii vor face dovada ca dispun dedotarile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de permanenta pe perioada iernii (anexa 2.9 din Planul Operativ)
-Ofertantii vor face dovada cadispun de telefoane (statii radio) fixe si mobile, minim 3 bucati pe fiecare baza de deszapezire (anexa 2.5A, 2.5 din Planul Operativ)
LOT 2
- Autofreza = 2 bucati;
- Autogreder = 2 bucati.;
- Incarcator frontal=4 bucati;
- Autoremorcher = 1 bucata;
- Automacara = 1 bucata;
Nota: se poate prezenta acelasi utilaj autoremorchersi automacara in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
- A.T.B de cel putin 16 t, sau utilaj multifunctional cu lama (plug) si raspanditor = 4bucati;
- Tractor cu lama sau semigreder =
6 bucati;
- Autobasculanta cu lama de cel putin 16t
= 4 bucati;
- Autobasculante = 6 bucati;
- Autocisterna cu dispozitiv de stropire de cel putin 6 mc= 1 bucata;
- Buldoexcavator =1 bucata;
-Utilaj multifunctional cu tractiune integrala cu lama (plug) si raspanditor = 2 bucati;
- Autovehicul revizie drum = 3 bucati;
- Ofertantii vor face dovada ca dispun deminim 2 baze de deszapezire dotate cu:
-spatii de cazare cu baie pentru minim 10 persoane;
-spatii pentru depozitarea materialelor pentru interventie;
-spatii pentru depozitarea de carburanti si lubrefianti;
-birou pentru permanenta (dispecerat);
-loc de parcare pentru minim 10 utilaje si autovehicule;
Ofertantii vor organiza puncte de sprijin in cadrul bazelor.
Ofertantii vor face dovada ca dispun de spatiile necesare pentru bazeconform caietului de sarcini si documentatiei de atribuire (anexa 2.3, 2.3 A din Planul Operativ)
- Ofertantii vor face dovada ca dispun dedotarile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de permanenta pe perioada iernii (anexa 2.9 din Planul Operativ)
-Ofertantii vor face dovada cadispun de telefoane (statii radio) fixe si mobile, minim 3 bucati pe fiecare baza de deszapezire (anexa 2.5A, 2.5 din Planul Operativ)
LOT 3
- Autofreza = 1 bucata;
- Autogreder = 3 bucati.;
- Incarcator frontal=5 bucati;
- Autoremorcher = 1 bucata;
- Automacara = 1 bucata;
Nota: se poate prezenta acelasi utilaj autoremorchersi automacara in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
- A.T.B de cel putin 16 t, sau utilaj multifunctional cu lama (plug) si raspanditor = 5bucati;
- Tractor cu lama sau semigreder =7 bucati;
- Autobasculanta cu lama de cel putin 16t= 5 bucati;
- Autobasculante = 7 bucati;
- Autocisterna cu dispozitiv de stropire de cel putin 6 mc= 1 bucata;
- Buldoexcavator =2 bucati;
-Utilaj multifunctional cu tractiune integrala cu lama (plug) si raspanditor = 2 bucati;
- Autovehicul revizie drum = 4 bucati;
- Ofertantii vor face dovada ca dispun deminim 2 baze de deszapezire dotate cu:
-spatii de cazare cu baie pentru minim 10 persoane;
-spatii pentru depozitarea materialelor pentru interventie;
-spatii pentru depozitarea de carburanti si lubrefianti;
-birou pentru permanenta (dispecerat);
-loc de parcare pentru minim 10 utilaje si autovehicule;
Ofertantii vor organiza puncte de sprijin in cadrul bazelor.
- Ofertantii vor face dovada ca dispun de spatiile necesare pentru bazeconform caietului de sarcini si documentatiei de atribuire (anexa 2.3, 2.3 A din Planul Operativ)
- Ofertantii vor face dovada ca dispun dedotarile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de permanenta pe perioada iernii (anexa 2.9 din Planul Operativ)
-Ofertantii vor face dovada cadispun de telefoane (statii radio) fixe si mobile, minim 3 bucati pe fiecare baza de deszapezire (anexa 2.5A, 2.5 din Planul Operativ)
Ofertantii vor face dovada ca dispun de utilajele(anexa 2.2) necesare prestarii serviciilor de deszapezire in conformitate cu art.35 dinORDINNr. 289/2170 din 17 iunie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013si cerintele din caietul de sarcini: utilajele de deszapezire vor fi dotate cu GPS (pentru monitorizare si evidenta activitatii) si cu softul aferent, furnizand orele de functionare si traseele parcurse, care vor fi puse la dispozitia achizitorului in termen de 10 zile de la semnarea contractului subsecvent.
Dupa faza de licitatie electronica: Ofertantul va fi declarat castigator numai dupa verificarea formularului de oferta (formularul 10 cu ANEXA 5 si ANEXA 5 S cu lucrarile de intretinere pe timp de vara si servicii de deszapezire si dupa verificarea in teren a utilajelor si personalul declarate in oferta pentru servicii de deszapezire.
Eventualele neconcordante intre cele declarate in ofertasi ceea ce exista pe teren, vor duce la descalificareaofertantului.Nota : utilajele solicitate se pot regasi si in lista cu utilajele pentru Lucrari de intretinere si servicii de deszapezire
Asigurarea cu personalDeclaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani.Pentru personalul nominalizat se vor prezenta documente justificative din care sa rezulte colaborarea dintre ofertanti si personalul nominalizat (contracte individuale de munca; contracte de colaborare; contracte de prestari servicii; etc).Pentru personalul nominalizat se va depune si declaratie de disponibilitate.
Se vor prezenta:
- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile, atestatele, legitimatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime;
- Declaratia va fi insotita de CV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea acordului cadru/ contractelor subsecvente, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini cheie .
Ofertantul va face dovada ca dispune de personalul necesar pentru indeplinirea acordului cadru distinct pentru lucrari de intretinere pe timp de vara si servicii de deszapezire si pe fiecare lot pentru care se depune oferta. Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal pentru lucrari de intretinere pe timp de vara: LOT 1-1 manager de proiect atestatpentru acord cadru lucrari si serviciiNota: se poate prezenta acelasi manager de proiect in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.-3ingineri CFDP-2 maistri de drumuri si poduri ( sau inginer CFDP sau subinginer drumuri si poduri sau tehnicieni de drumuri si poduri)
-cel putin 1 responsabil tehnic pentru drumuri si poduri atestatiin conformitate cu prevederile legale.
-cel putin 2 responsabili cu calitatea lucrarilor, numiti prin decizie de conducereaoperatorului economic.
Ofertantul va face dovada ca dispune pentru servicii de deszapezire:
-3 ingineri CFDP;
-2 maistri sau tehnicieni in domeniul constructii;
-6 dispeceri (sau personal pentru informari operative).
Nota : Personalul solicitat se poate regasi si in lista cu personalul pentru Lucrari de intretinere si in lista pentru Servicii de deszapezire
LOT 2-1 manager de proiect atestatpentru acord cadru lucrari si servicii
Nota: se poate prezenta acelasi manager de proiect in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
-2ingineri CFDP-2 maistri de drumuri si poduri ( sau inginer CFDP sau subinginer drumuri si poduri sau tehnicieni de drumuri si poduri)
-cel putin 1 responsabil tehnic pentru drumuri si poduri atestatiin conformitate cu prevederile legale.
-cel putin 1 responsabil cu calitatea lucrarilor, numiti prin decizie de conducereaoperatorului economic.
Ofertantul va face dovada ca dispune pentru servicii de deszapezire:
-2 ingineri CFDP;
-2 maistri sau tehnicieni in domeniul constructii;
-6 dispeceri (sau personal pentru informari operative).Nota : Personalul solicitat se poate regasi si in lista cu personalul pentru Lucrari de intretinere si in lista pentru Servicii de deszapezire
LOT 3-1 manager de proiect atestatpentru acord cadru lucrari si servicii
Nota: se poate prezenta acelasi manager de proiect in cazul in care se depune oferta pentru mai multe loturi.
-3ingineri CFDP-2 maistri de drumuri si poduri ( sau inginer CFDP sau subinginer drumuri si poduri sau tehnicieni de drumuri si poduri)
-cel putin 1 responsabil tehnic pentru drumuri si poduri atestatiin conformitate cu prevederile legale.
-cel putin 2 responsabili cu calitatea lucrarilor, numiti prin decizie de conducereaoperatorului economic.
Ofertantul va face dovada ca dispune pentru servicii de deszapezire:
-3 ingineri CFDP;
-2 maistri sau tehnicieni in domeniul constructii;
-6 dispeceri (sau personal pentru informari operative).
Nota : Personalul solicitat se poate regasi si in lista cu personalul pentru Lucrari de intretinere si in lista pentru Servicii de deszapezire
Informatii privind subcontractantii
Daca este cazul- Declaratie privind partea/partile din contract care urmeaza sa se subcontracteze. Aceasta va cuprinde partea/partile din contract care urmeaza sa se subcontracteze si datele de identificare asubcontractantilor propusi in vederea publicarii acestora pe SEAP cf. art. 69^2, alin 2) din OUG 34/2006.
Inainte de incheierea acordului cadru/ contractuluisubsecvent, ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate, in cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti. Executantul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat acordul cadru/contractul subsecvent cu achizitorul. Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34/2006.
Ofertantul va declara denumirea si datele de identificare ale tertului sustinator, subcontractanti, asociatii daca este cazul, cu exceptia persoanelor fizice, pentru care se va declara numai numele in vederea publicarii datelor pe SEAP cf art 69^2, alin 2) din OUG 34/2006, daca este cazul
Certificat ISO 9001sau echivalentDocumentul trebuie sa fie emis pentru activitatile care fac obiectul procedurii (lucrari de drumuri).
Copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente. Note: -in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici; - documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor
Certificat ISO 14001sau echivalentDocumentul trebuie sa fie emis pentru activitatile care fac obiectul procedurii (lucrari de drumuri) .
Copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 14001 sau echivalente. Note: -in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici; - documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular 4Prezentare formular 5, formularul 5ASe va prezenta formular 7 din sectiunea formulare distinct pentru lucrari de intretinere pe timp de vara si servicii de deszapezire pe fiecare lot pentru care se depune oferta.Se vor prezenta documentele care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, a echipamentelor tehnice.Se va prezenta formular 7 din sectiunea formulare distinct pentru lucrari de intretinere pe timp de vara si servicii de deszapezire pe fiecare lot pentru care se depune oferta.Se vor prezenta documentele care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, a echipamentelor tehnice.Se va prezenta formular 7 din sectiunea formulare distinct pentru lucrari de intretinere pe timp de vara si servicii de deszapezire pe fiecare lot pentru care se depune oferta.Se vor prezenta documentele care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, a echipamentelor tehnice.Se va prezenta formular 7 din sectiunea formulare distinct pentru lucrari de intretinere pe timp de vara si servicii de deszapezire pe fiecare lot pentru care se depune oferta.Se vor prezenta documentele care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, a echipamentelor tehnice.Se va prezenta lista personalului distinct pentru lucrari de intretinere pe timp de vara si servicii de deszapezire conform Formularului 6 pentru fiecare lot ofertat. Pentru personalul nominalizat se va depune si declaratie de disponibilitate- formularul 6ASe vor prezenta documente justificative din care sa rezulte colaborarea dintre ofertanti si personalul nominalizat (contracte individuale de munca; contracte de colaborare; contracte de prestari servicii; etc).Declaratia va fi insotita deCV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea acordului cadru/ contractelor subsecvente, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini cheie.Prezentare formular 9Prezentare formular 9APrezentare certificat ISO 9001 sau echivalentPrezentare certificat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
(Elem. de reofert. este TOTAL VALOARE. Licit. Electr. va incepe la doua zile lucr. de la trans.invit. Conditiile sa licit.: 1)in cadrul licit. electr. ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca oferta depusa prin reducerea preturilor unitare prezentate in oferta initiala; 2) Nr. de runde=1; 3) Durata rundei= o zi lucr. Pe parcursul licit electr. sistemul informatic va dezvalui cel mai bun pret (Total valoare) si numarul ofertantilor participanti. Dupa runda de reofertare se solicita ofertantilor sa transmita Aut. Contr. in termen de 5 zile lucr. de la incheierea reofertarii formularul de oferta-formularul 10 cu Anexa 5 si Anexa 5 S si listele de cantitati cu noile preturirezultate in urma licit.electr pentru fiecare lot. Ofertantul va fi declarat castigator numai dupa verificarea formularului de oferta ?formularul 10 cu Anexa 5, Anexa 5S, listele de cantitati si verificarea in teren a utilajelor si a personalului pentru servicii de deszapezire pentru fiecare lot pentru care a depus oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2013 11:00
Locul: sediu RAADPP, str Aviator Badescu, nr.3-5, Cluj-Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se depun doua oferte pe SEAP cu TOTAL VALOARE egale dupa faza finala de licitatie electronica, departajarea se va face prin depunerea unei noi oferte in plic.Pentru ca autorit. contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta ( inclusiv preturile unitare din total valoare) sunt considerate confidentiale.IMM-urile benef de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de gar. de part. si de gar. de buna ex. Soc. ofertante care se incadreaza in categ IMM conf Lg 346/2004 vor prezenta o declaratie conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conf cu art 186 si 190 din OUG, ofertantul isi poate demonstra sit ec si/sau financiara si sit tehnica si/sau profesionala prin prez unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prez un angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la disp ofertantului resursele invocate. Pers care asig sustinerea tehnica si/sau financiara, va completa F1 (prev. art. 180) si F1A (pt art. 181 ). Modelul de formular de angajament ferm se regaseste in fisierul (Formulare, anexa 5 vara, anexa5 S iarna)?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizam faptul ca termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj RA
Adresa postala: str. Aviator Badescu, nr.3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400082, Romania, Tel. +40 264598801, Email: [email protected], Fax: +40 264594262
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer