Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU MEDICAMENTE UNITATI ARONDATE


Anunt de participare numarul 141968/15.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIAR SPITAL BUCURESTI RAHOVA
Adresa postala: soseaua Alexandriei, nr. 154, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051543, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA CONSTANTIN, Tel. +40 214200810, Email: [email protected], Fax: +40 214211519, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU MEDICAMENTE UNITATI ARONDATE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: PenitenciarSpitalBucuresti Rahova, sos. Alexandriei, nr. 154, sector 5, Bucuresti
Cod NUTS RO 321 BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 217, 908.87 si 653, 726.62RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: FRECVENTACONTRACTELOR SUBSECVENTEMINIM 1 LINA MAXIM 6 LUNI, VAL. MIN. CTR SUBSECV 18.159, 07 LEI MAXIM CTR SUBS. 108.954, 44
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACORD CADRU MEDICAMENTE UNITATI ARONDATE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. LOT DCI/ DENUMIRE PRODUS U/M P.U. min AC max AC min ctrmax ctrsubs subs1 Metamizolum natrium f 0.84 13, 050 39, 150 1, 088 6, 525
2 Metamizolum natrium cpr 0.08 120, 000 360, 000 10, 000 60, 000
3 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM cpr 0.07 114, 000 342, 000 9, 500 57, 000
4 AMBROXOLUMcpr 0.17 17, 200 51, 600 1, 433 8, 600
5 AMPICINILUMcpr 0.13 60, 490 181, 470 5, 041 30, 245
6 COMBINATII(echivalent aspacardin)cpr 0.27 9, 250 27, 750 771 4, 625
7 COMBINATII(echivalent bilichol)cpr 0.37 10, 690 32, 070 891 5, 345
8 COMBINATII(echivalent bixtonim) fl 3.86 2, 055 6, 165 171 1, 028
9 COMBINATII(echivalent oximed) fl 16.24 99 297 8 50
10 DROTAVERINUMcpr 0.15 21, 850 65, 550 1, 821 10, 925
11 CALCII LACTAScpr 0.19 7, 600 22, 800 633 3, 800
12 CHLORZOXAZONUMcpr 0.23 18, 400 55, 200 1, 533 9, 200
13 BISACODYLUMcpr 0.30 3, 050 9, 150 254 1, 525
14 DICLOFENACUMtub 3.68 2, 665 7, 995 222 1, 333
15 COMBINATII(echivalent distonocalm)cpr 0.14 5, 670 17, 010 473 2, 835
16 COMBINATII( echivalent eucarbon)cpr 0.32 5, 200 15, 600 433 2, 600
17 COMBINATII( echivalent extraveral)cpr0.19 6, 750 20, 250 563 3, 375
18 AMBAZONUMcpr 0.72 23, 100 69, 300 1, 925 11, 550
19 FURAZOLIDONUMcpr 0.47 10, 200 30, 600 850 5, 100
20 LOPERAMIDUMcps 0.35 7, 750 23, 250 646 3, 875
21 COMBINATII(echivalent multisis)cpr 0.12 65, 300 195, 900 5, 442 32, 650
22 IBUPROFENUMcps0.96 59, 700 179, 100 4, 975 29, 850
23 PARACETAMOLUMcpr0.09 108, 500 325, 500 9, 042 54, 250
24 COMBINATII(echivalent piafen) cpr 0.17 67, 000 201, 000 5, 583 33, 500
25 LORATADINUM cpr 0.67 6, 700 20, 100 558 3, 350
26 FUROSEMIDUM cpr 0.07 2, 300 6, 900 192 1, 150
27 NITROGLICERINUM cpr 0.14 1, 700 5, 100 142 850
28 HYDROCORTIZONUM f 3.05 1, 275 3, 825 106 638
29 MIOFILINUM f 1.69 675 2, 025 56 338
30 BACITRACINA +NEOMICINAfl 11.61 121 363 10 61
31 VACCIN ANTITETANIC f 4.55 3, 752 11, 256 313 1, 876
Valoarea estimata fara TVA: intre 217, 908.87 si 653, 726.62RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOTGarantiede participare1 330.442 297.253 251.014 85.215 233.086 73.837 117.698 238.129 48.2310 96.2211 43.9312 126.6113 27.7014 294.1315 23.4116 50.0917 39.0118 495.9119 143.1720 81.0621 233.6422 1, 725.2823 298.6224 331.9325 134.6126 5.0627 7.0228 116.5029 34.1830 42.1331 512.20TOTAL 6, 537.27 leiGarantia de participareeste de 1% din valoarea maxima fara tva pentru fiecare lot.Mod de constituire : conform art.86 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in favoarea Penitenciarului Spital Bucuresti Rahova ;
- Formular -11 ; -sau Ordin de Plata in favoarea Penitenciarului Spital Bucuresti Rahova, CONT RO16TREZ7055005XXX000148, TREZORERIE SECTOR 5 sau prin depunere numerar la casieria unitatii ; -Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 DE ZILE DE LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI. -Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu pana la data limita de depunere a ofertelor. - Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la articolele 87 si 88 din H.G. 925/2006 si O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertele care nu sunt insotite de documentele de constituire a garantiei de participare, vor fi respinse ca inacceptabile si returnate la deschidere. In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. Ofertantul trebuie sa depuna dovada incadrarii in aceasta categorie.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- fonduri FNUASS- Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea Completare : Formular A ? cerinta obligatorie.
Prezentare-origina conform Ordinului 509/2011, art.5 alin.3
Cerinta nr. 2- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, 180 si 181 din OUG 34/2006Completare: Formular B - cerinta bligatorie.
Prezentare-original conform Ordinului 509/2011 art.5 alin.3
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, pentru declaratia privindneincadrarea in situatiile prevazute la art.69, indice 1, din OUG 34/2006 sunt: Mircea Miorel Stefan? director, Georgescu Vasile ? contabil sef, Popescu Gabriela ? farmacist, Dumitrache Camelia ? asistent de farmacie, Cristache Radu Stefan? sef serviciu economicofinanciar, Radulescu Marilena Laura ? ofiter achizitii, Constantin Gabriela ? agent administrativ
Cerinta nr.3- Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor PubliceCertificatele sa prezintesituatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie conform cu originalul, conform Ordinului 509/2011 art.5 alin.1Cerinta nr. 4 - Certificat Fiscal privind impozitele si taxele localeCertificatele sa prezintesituatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie conform cu originalul, conform Ordinului 509/2011 art.5 alin.1Cerinta nr. 5 - . Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Formular C1 ? cerinta obligatorie.
Prezentare - original conform Ordinului 509/2011 art.5 alin.3 Cerinta nr. 1 ? Certificat constatator emis de ONRC completat cu toate informatiile din care rezulta obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Certificatul constatator emis de ONRCSa fie prezentat in una din formele original/copie legalizata/copie conform cu originalul, in conformitate cu prevederile Ordinului 509/2011.
? Pentru persoane juridice/fizice romane : prezentare ? copie legalizata sau « conform cu originalul »
? -Pentru persoane juridice/fizice straine : Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident sau are domiciliul.Cerinta nr.2Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii in termen de valabilitate / Autorizatie de distributie en gros emisa de Ministerul Sanatatii .Mod de prezentare : copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul conform Ordinului 509/2011
Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii in termen de valabilitate / Autorizatie de distributie en gros emisa de Ministerul Sanatatiicare atesta dreptul de a depozita si distribui medicamente uz uman .Cerinta nr.3
Autorizatie De Punere pe Piata/ de comercializare emisa pe numele operatorului economicMod de prezentare : copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul conform Ordinului 509/2011
Autorizatie de Punere pe Piata eliberata de catre Ministerul Sanatatii in conformitate cu Ordinul nr.893/2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru activitatea de distributie en gros de medicamente si Legea 95/2006 privind reforma in sanatate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Informatii Generale-? care va cuprinde in mod obligatoriu media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani, pentru toate loturile pentru care se depune oferta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULARUL 1 din sectiunea ? Formulare ? ce cuprinde in mod obligatoriu media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
J/16672/04.02.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doi sau mai multi ofertanti clasati intre primii trei ( numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul cadru) prezinta aceeasi oferta financiara autoritatea contractanta va solicita un document de reofertare prin SEAP. Elementul reofertarii il va constitui pretul.Operatorii economici vor incarca electronic in SEAP documentele care contin o noua oferta financiara - cu noul pret.Acesta nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe loculsuperior in clasament.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf. OUG 34/2006 art.256 cu 2 si 270-271 in termen de 5 zile din ziua urmat luarii la cunostinta act considerat nelegal daca este vizt doc atrib SEAP data luarii la cunostinta este data publicarii
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PENITENCIARUL SPITAL BUCURESTI RAHOVA - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Sos. Alexandrieinr. 154, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051543, Romania, Tel. +40 214211746, Email: [email protected], Fax: +40 214211519
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2013 08:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer