Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pe 4 ani pentru furnizare energie electrica, inclusiv transport si distributie


Anunt de participare numarul 147896/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Maria Mocanu, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pe 4 ani pentrufurnizare energie electrica, inclusiv transport si distributie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 12, 505, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contracte subsecvente anuale, valoare 1/4 din valoarea acordului cadru. Valoare estimata maxima a unui contract subsecvent este de 3.126.250 lei fara TVA iar cantitatea estimata maxima este de 5500 MWh JT si 1250 MWh MT
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru pe 4 ani pentrufurnizare energie electrica, inclusiv transport si distributie pentru toate punctele de consum prezentate in caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Energie electrica:
-Cantitatea minima de energie electrica care ar putea fi furnizata pe durata acordului cadru este de: 17.924 MWh joasa tensiune si 4.072 MWh media tensiune
-Cantitatea maxima de energie electrica care ar putea fi furnizata pe durata acordului cadru este de: 22.000 MWh joasa tensiune si 5.000 MWh medie tensiune-Cantitatea minima de energie electrica care ar putea fi furnizata in cadrul unui contract subsecvent este de: 4.481 MWh/an joasa tensiune si 1.018 MWh/an media tensiune
-Cantitatea maxima de energie electrica care ar putea fi furnizata in cadrul unui contract subsecvent este de: 5.500 MWh/an joasa tensiune si 1.250 MWh/an media tensiune
Valoarea estimata fara TVA: 12, 505, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 250.000 lei.Perioada de valabilitate ? cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ( 90 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor, din anuntul de participare)1. Modul de constituire: ? Prin virament sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original ? formularul 4 -original? Ordin de plata - virament in contul deschis la Trezoreria Craiova RO95TREZ2915005XXX000144 cod fiscal 4553380 copie a OP confirmat de banca? Numerar depus la casieria Universitatii din CraiovaIntreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garantiei de participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004Pentru garantia de participare depusa in euro sau alta valuta, cursul pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta este cursul BNR prezentat la acea data care este anterioara datei limite de depunere a ofertelor, cu 5 zile. In termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la semnarea contractului, furnizorul va prezenta beneficiarului, garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? Formularul 16- Prin oricare dintre formele de la art.90 alin 1)-3)din HG 925/2006. Totodata se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011.Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conf. cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii, Venituri camine-cantine, alte fonduri. Autoritatea contractanta va efectua plata catre furnizori, in maxim 30 zile de la emiterea facturii. Nu se efectueaza plati in avans.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratii privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 8 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original.Cerinta nr. 2 Declaratii privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta formular 2A completat, in original.Cerinta nr. 3 Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? formular 2B, in original.Cerinta nr. 4 Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 ?- formular 2C, in original.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1 Prof. univ. dr. Dan-Claudiu Danisor - Rector2 Prof. univ. dr. Ion Vladimirescu - Presedintele Senatului Universitatii din Craiova3 Prof. univ. dr. Dan Popescu - Prorector4 Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu ? Prorector Management economic si financiar si probleme sociale ale studentilor;5 Prof. univ. dr. Cezar Spinu - Prorector6 Prof. univ. dr. Ion Ciupitu - Prorector7 Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu ? Prorector8 Conf.dr.ing. Ionascu Costel Marian - Prorector Informatizarea si Administrarea Fondurilor Europene9 Lect. univ. dr. Daniel Circiumaru - Director General Administrativ10 Prof. univ. dr. Sevastian Cercel - Decan Facultatea de Drept si Stiinte Administrative11 Prof. univ. dr. Eugen Bobasu - Decan Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica12 Prof. univ. dr. Marian Siminica - Decan Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor13 Prof. univ. dr. I.P.S. Irineu Popa Ioan - Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Stiinte ale Educatiei14 Prof. univ. dr. Nicu Panea - Decan Facultatea de Litere15 Prof. univ. dr. Busneag Dumitru - Decan Facultatea de Stiinte Exacte16 Prof. univ. dr. Costescu Mihai - Decan Facultatea de Stiinte Sociale17 Prof. univ. dr. Marian Soare - Decan Facultatea de Agricultura si Horticultura18 Prof. univ. dr. Marian Dragomir - Decan Facultatea de Educatie Fizica si Sport19 Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru - Decan Facultatea de Mecanica20 Prof. univ. dr. ing. Ciontu Marian - Decan Facultatea de Inginerie Electrica21 Ec. Demetra Lupu Visanescu - Director Directia Achizitii Publice22 Ec. Marian Selisteanu - Director Directia Administrativa Camine si Cantine23 Ing. Bogdan Ghita - Director Directia Tehnica24 Ec. Ionela Mic - Director Directia Economica25 Ec. Flori Stoian - Compartiment CFP26 Ec. Ion Belcineanu - Compartiment CFP27 Ec. Radu Naon Ciorbagiu - Compartiment CFP28 Ec.drd. Maria Buse - Director Directia Resurse Umane Salarizare29 Manuela Gust - Director Tele U30 Ing. Ion Stan - Director Gradina Botanica31 Ing. Lacusteanu Tudor - Director Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Caracal32 Jurist Anca Udrea - Director Directia Juridica33 Jurist Laurentiu Ciobanu - Consilier Juridic34 Ing. Gabriel Perieteanu - Serviciu Achizitii Publice35 Ec. Maria Eugenia Mocanu - Sef Serviciul Achizitii Publice36 Ec. Iulia Maria Dragomir - Serviciul Achizitii Publice37 Ing. Electra Diana Dragan - Serviciul Achizitii Publice38 Ec. Catalin Viorel Vlad - Serviciul Achizitii Publice39 Ec. Adriana Durle - Sef Serviciu Aprovizionare si urmarire comenzi, contracte40 Ing. Leonard Radoi - Compartiment Aprovizionare41 Ing. Tudor Cocos - Compartiment Aprovizionare42 Ec. Tina Barlea - Compartiment Aprovizionare43 Ing. Adrian Tabus - Compartiment Aprovizionare44Carmen Lazar - Compartiment Aprovizionare45 Ing. Crina Dondera ? Sef Serviciu Investitii
46 Ing. Manda Ion ? Sef Compartiment Monitorizare InvestitiiCerinta nr. 5 Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat, operator economic) a formularului 3A in original, iar in cazul unui tert sustinator, a formularului 3B in original.- Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/2011
Ofertantul va prezenta urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/20112. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. Documentele in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
5. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.
ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane:
a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor: ? structura actionariatului/asociatilor? obiectul de activitate al ofertantuluiForma de prezentare: original, copie legalizata, sau, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in ofertaObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCCerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata sau legalizata).Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in ofertaObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din documentele specifice emise de organismele specifice din tara respectiva.
ATENTIE: Toate certificatele/ documentele mentionate in cadrul sectiunii III.2.1.b) trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.A nu se folosi prescurtari.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.Cerinata nr. 2
Ofertantul are obligatia de a prezenta licenta de furnizare a energiei electrice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa de ANRE, valabila la data limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul?, semnata si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
Ofertantul are obligatia sa prezinte si deciziile de modificare a deciziei privind acordarea licentei de furnizare a energiei electrice, in original, copii legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie in valoare de minim 3.000.000 lei
Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare -Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoareDaca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri globale.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare membru al asocierii, cerinta demonstreandu-se prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 3:
a) In cazul in care valorile sunt exprimate in EURO, echivalenta se va realiza la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectivANUL 2010 CURS EURO 4, 2122ANUL 2011 CURS EURO 4, 2391ANUL 2012 CURS EURO 4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.eu)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului nr. 5. In cazul in care valorile sunt exprimate in EURO, echivalenta se va realiza la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectivANUL 2010 CURS EURO 4, 2122ANUL 2011 CURS EURO 4, 2391ANUL 2012 CURS EURO 4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.eu)- prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii trei ani- prezentarea altor Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va completa o lista a principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.Fisa de informatii privind experienta similara.
Prezentarea listei cuprinzand principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prezentarea cel putin a unui contract, prin care sa confirme furnizarea unei cantitati de energie electrica cel putin egala cu 4.400 MWh/an.
Livrarea se va confirma prin certificari/documente emise de beneficiar din care sa reiasa furnizarea unei cantitati de energie electrica cel putin egala cu 4.400 MWh/an.
Cerinta nr. 2
Informatii privind asociatii1) Lista cuprinzand asociatii. Formularul 14, cu precizarea
partea/partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora.In acest caz Lista cuprinzand asociatii va fi completata de liderul Asocierii.
2) Acord de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor
asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Formularul 153) Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea in forma autentica, iar contractul de asociere legalizat in forma autentica va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.
Prezentarea certificatului ISO 9001:2008 sistem de management al calitatii sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului sau prezentarea altor documente conform legii, in termen de valabilitate ? copie semnata si stampilata "Conform cu Originalul".Demonstrarea Certificarii in managementul calitatii conform standardului ISO 9001 sau echivalent prin Certificat ISO 9001 sau echivalent, orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu art.191 -193 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului 7.Se solicita prezentarea de documente justificative pentru cel putin un contract din care sa reiasa livrarea de produse similare respectiv livrari de energie electrica in ultimii 3 ani.1. Prezentarea Formularului nr.142. Prezentarea Formularului nr.15 in cazul in care ofertantul este format dintr-o asociere de mai multi operatori economici.3. Prezentarea unei declaratii prin care ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea in forma autenticaSe vor prezenta certificate valabile la data limita de depunere a ofertelor, in original, copii legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal alofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura o licitatie electronica, care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul conform prevederilor art. 164 lit.a) din OUG nr. 34/2006.Se va desfasura o singura runda de o zi conform art. 164 lit.d) din OUG nr. 34/2006.In conformitate cu prevederile art. 164 lit.c) din OUG nr 34/2006, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatie.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform Art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin 2 din OUG nr.34/2006.Nota: Dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va aplica criteriul de atribuire pretul cel mai scazut pe total oferta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 10:30
Locul: Universitatea din Craiova, str. Libertatii nr.19, DGA, Serviciul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nota 1: In cazul in care vor fi doua sau mai multe oferte situate pe primul loc cu acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Adresa postala: Strada Libertatii, Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251416595, Fax: +40 251415899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer