Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru pe 4 ani pentru furnizarea de energie electrica, inclusiv transport si distributie


Anunt de participare numarul 149223/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Adresa postala: GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN DANAILA, Tel. +40 236419177, Email: [email protected], Fax: +40 236419177, Adresa internet (URL): http: //www.ugal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Universitatea ?Dunarea de Jos?
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 47., Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 236419177, In atentia: comisiei de evaluare, Email: [email protected], Fax: +40 236419177, Adresa internet (URL): http: //www.ugal.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru pe 4 ani pentru furnizarea de energie electrica, inclusiv transport si distributie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Dunarea de Jos din Galati.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 11, 646, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contracte subsecvente anuale, valoare 1/4 din valoarea acordului cadru. Valoarea estimata maxima a unui contract subsecvent este de 2911500 lei fara TVA, iar cantitatea estimata maxima este de 2756 MWh JT
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru furnizarea de energie electrica, inclusiv transport si distributie, pentru punctele de consum prezentate in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Cantitatea minima de energie electrica care ar putea fi furnizata pe durata acordului cadru este de: 8819 MWh joasa tensiune-Cantitatea maxima de energie electrica care ar putea fi furnizata pe durata acordului cadru este de: 11024 MWh joasa tensiune-Cantitatea minima de energie electrica care ar putea fi furnizata in cadrul unui contract subsecvent este de: 2250 MWh/an joasa tensiune si 1.018 MWh/an media tensiune
-Cantitatea maxima de energie electrica care ar putea fi furnizata in cadrul unui contract subsecvent este de: 2756 MWh/an joasa tensiune
Valoarea estimata fara TVA: 11, 646, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DA-232900 leiModul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG925/2006. Echivalenta pentru o garantia de participare constituita si in alta moneda decat lei, se va face la cursul BNR, afisat in ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G925/2006. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO14TREZ3065005XXX000187 deschis la Trezoreria Galati, CF 3127522. In situatia constituirii garantiei de participare prin mijloace electronice online se va prezenta confirmare de plata electronica.Mod de prezentare dovada constituirii garantiei/instrumentul de garantare: Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire conform art.86, alin.6 din HG925/2006.Autoritateacontractanta are dreptul de a retine din garantia de participare in cazul in care CNSC respinge eventuala contestatie depusa de operatorul economic conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006.Modul de restituire a garantiei de participare: Garantia de participare se restituie in conditiile prevazute la art. 88 din OUG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la semnarea contractului, furnizorul va prezenta beneficiarului, garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari- Prin oricare dintre formele de la art.90 alin 1)-3) din HG 925/2006.Totodata se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conf. cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
In max.30 zile de la data inregistr. facturilor, din venituri proprii, venituri camine-cantine si alte fonduri.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (model Formular nr. 12)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr.1 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul va prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul
general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei
datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/20112. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii
asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile
autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. Documentele in original/ copie
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
5. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate
de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in
conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si
bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea
autorizata/legalizata in limba romana.
ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii
obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular insotit de documentele aferente. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, pesoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr.2 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.Cerinta nr. 3
Declaratie privind respectarea OrdinuluiANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr. 3 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese)din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri , fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Deasemenea , in cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
Informatii despre conducerea executiva:
Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BIRSAN ? RECTOR
Prof.dr.ing. Toader MUNTEANU - PRORECTOR cu activitatea didacticaProf.dr.ing. Adrian LUNGU - PRORECTOR cu strategia universitara si relatii internationale
Prof.dr. Anca GATA - PRORECTOR cu activitatea de relatii internationale si probleme studentesti
Prof.dr. ing. Anca NICOLAU ? PRORECTOR cu activitatea de cercetare stiintifica
Conf.dr. ing. Dana TUTUNARU ? PRORECTOR managementul calitatii
Ing. Cezar BICHESCU - DIRECTOR GENERAL INVESTITII SI RESURSE UMANE
Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:
Ec. Marian Danaila -Sef Serviciu achizitii
Corina Grigoras - Ad-tor. Patrimoniu
Ing. Doina Padurean ? Sef serviciu tehnic
Ing. Cepraga Nansen - Ad-tor. Patrimoniu
Ing. Mihaela Bratu - Ad-tor. Patrimoniu
Ec. Doina Berigic- Director economicOpreanu Dragos Alexandru ? Consilier Juridic
Niculae Crina - Ad-tor. Patrimoniu
Gelu Gurguiatu ? Director Departament de Formare continua si Transfer Tehnologic
Ec. Bogdan Rodeanu ? Director Directia Camine Cantine si Proiecte Studentesti
Ing. Chirita Constantin- Ad-tor. Patrimoniu
Ing. Enuta Constantin- Ad-tor. Patrimoniu
Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr. 4 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire. Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice romane:
a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor: ? structura actionariatului/asociatilor? obiectul de activitate al ofertantuluiPersoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul proceduriide atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat initial.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din documentele specifice emise de organismele specifice din tara
respectiva.
ATENTIE: Toate certificatele/ documentele mentionate in cadrul sectiunii III.2.1.b) trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au
fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la
autoritatile competente.
Modalitate de indeplinire : Pentru persoana juridice /fizice romane:
Se va prezenta ?certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului?.Pentru persoanele juridice straine
Se va prezenta document care dovedeste o forma de inregistrare/atestare.
Pentru persoane fiziceSe va prezenta document edificator prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica
Cerinta nr. 2
Ofertantul are obligatia de a prezenta licenta de furnizare a energiei electrice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, emisa de ANRE, valabila la data limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie
lizibila ?conform cu originalul?, semnata si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
Ofertantul are obligatia sa prezinte si deciziile de modificare a deciziei privind acordarea licentei de furnizare a energiei electrice, in original,
copii legalizate sau copii lizibile ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
Modalitate de indeplinire : Se vor prezenta licenta de furnizare , valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Prezentarea listei cuprinzand principalelor livrari de produse similare
efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se va prezenta un contract, prin care sa confirme furnizarea unei cantitati de energie electrica cel putin egala cu 2200 MWh/an. Livrarea se va confirma prin certificari/documente emise de beneficiar din care sa reiasa furnizarea unei cantitati de energie electrica cel putin egala cu cantitatea mai susprecizata.
Cerinta 2.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora daca exista.
In cazul in care ofertantul / candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota: Persoana ce asigura sustinerea capacita?ii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 1
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate ce face obiectul acordului-cadru, sau echivalent.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Certificatul emis de un organism independent se va prezenta in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr. 8Modalitate de indeplinire : Se va completa formularul nr. 13Modalitate de indeplinire : Prezentare certificat ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura o licitatie electronica, care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul conform prevederilor art. 164 lit.a) din OUG nr. 34/2006.Se va desfasura o singura runda de o zi conform art. 164 lit.d) din OUG nr. 34/2006.In conformitate cu prevederile art. 164 lit.c) din OUG nr 34/2006, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatie.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform Art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin 2 din OUG nr.34/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2014 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 12:00
Locul: Universitatea Dunarea de Jos, Sala de licitatii.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti autorizati ai operatorilor economici pe baza de imputernicire scrisa, semnata si stampilata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Nota 1: In cazul in care vor fi doua sau mai multe oferte situate pe primul loc cu acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2- Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere (Formularul nr. 6 ) semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256^2, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a Universitatii
Adresa postala: Str. Domneasca nr. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 336130123, Fax: +40 236419177, Adresa internet (URL): www.ugal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 16:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer