Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru pentru achizitia de servicii de colectare, ambalare, transport si incinerare a deseurilor biologice, intepatoare (ace, seringi) si a cadavrelor de animale rezultate din activitatea clinica si didactica.


Anunt de participare numarul 147733/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala: Bd. Marasti 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213180296, In atentia: Alexandru Vasiliu, Email: [email protected], Fax: +40 213180296, Adresa internet (URL): www.usamvb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru pentru achizitia de servicii de colectare, ambalare, transport si incinerare a deseurilor biologice, intepatoare (ace, seringi) si a cadavrelor de animale rezultate din activitatea clinica si didactica.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: USAMVB ? Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti din Splaiul Independentei nr. 105, sector 5, Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 260, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia anual iar valoarea maxima a unui contract subsecvent va fi de 65000 lei fara TVA, iar valoarea minima a unui contract subsecvent va fi de 26145 lei fara TVA - fiind aferente cantitatilor maxime/minime estimate pentru deseuri biologice, intepatoare, infectioase, substante chimice si a cadavrelor de animale.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii colectare, ambalare, transport si incinerare a deseurilor biologice, intepatoare (ace, seringi) si a cadavrelor de animale rezultate din activitatea clinica si didactica, in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara.
Contractul subsecvent nr.1 va fi incheiat in perioada 01÷15.01.2014, pentru perioada 01.01.2014- 31.12.2014
Contractul subsecvent nr.2 va fi incheiat in perioada 01÷15.01.2015, pentru perioada01.01.2015- 31.12.2015
Contractul subsecvent nr.3 va fi incheiat in perioada 01÷15.01.2016, pentru perioada01.01.2016- 31.12.2016
Contractul subsecvent nr.4 va fi incheiat in perioada 01÷15.01.2017, pentru perioada01.01.2017- 31.12.2017.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
79633000-0-Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? Cantitatea estimata minima, anuala, de deseuri pentru contractele subsecvente din anii 2014, 2015, 2016, 2017 este de: Nr. Crt.Natura deseuluiCantitatea minima kg/an
1 Deseuri biologice
(piese operate, piese anatomice formolizate etc.) - 500
2 Deseuri intepatoare
(ace, pipete, sticlarie, lame microscop, lame de bisturiu etc.) - 200
3 Deseuri infectioase
(seringi, vata, manusi, tifon, comprese, capeline, boto?ei etc.) - 300
4 Cadavre de animale
(cabaline, bovine, ovine, suine, canide, feline, pasari) - 3000
5. Substan?e chimice
(reactivi de laborator) - 500? Cantitatea estimata maxima, anuala, de deseuri pentru contractele subsecvente din anii 2014, 2015, 2016, 2017 este de: Nr. Crt.Natura deseuluiCantitatea maxima kg/an
1 Deseuri biologice
(piese operate, piese anatomice formolizate etc.) - 987
2 Deseuri intepatoare
(ace, pipete, sticlarie, lame microscop, lame de bisturiu etc.) - 400
3 Deseuri infectioase
(seringi, vata, manusi, tifon, comprese, capeline, boto?ei etc.) - 600
4 Cadavre de animale
(cabaline, bovine, ovine, suine, canide, feline, pasari) - 8500
5. Substan?e chimice
(reactivi de laborator) - 700? Pentru intreg acord cadru: cantitatea estimata maxima de deseuri: Nr. Crt.Natura deseuluiCantitatea maxima Kg1 Deseuri biologice
(piese operate, piese anatomice formolizate etc.) - 3948
2 Deseuri intepatoare
(ace, pipete, sticlarie, lame microscop, lame de bisturiu etc.) - 1600
3 Deseuri infectioase
(seringi, vata, manusi, tifon, comprese, capeline, boto?ei etc.) - 2400
4 Cadavre de animale
(cabaline, bovine, ovine, suine, canide, feline, pasari) - 34000
5. Substan?e chimice
(reactivi de laborator) - 2800
Valoarea estimata fara TVA: 260, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 2% din valoarea estimata, respectiv 5200 lei. Perioada de valabilitate: cel putin egala valabilitatea ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru op.ec. ce se incadreaza in rindurile IMM in conformitate cu Legea 346/2004 art.16 lit.b si vor constitui GP cu reducere de 50%, se va atasa in exteriorul plicului care contine oferta, declaratia privind incadrarea in categoria I.M.M. - formular nr. 13. Formele de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: conform art.86 din HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie bancara de participare?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in situatiile prevazute la art.87, inclusiv art.38 alin.4 H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in situatia ca oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei si in cazul prevazut la art. 2781 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. U.S.A.M.V. Bucuresti : cont Trezorerie sector 1 RO66TREZ701504601X000420, CUI - RO4602041 Pentru garantiile constituite in alta valuta, valoarea acestora se va calcula la echivalenta leu/valuta anuntata de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform cu art. 90 (alin 1 sau 2) din H.G. nr 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original.. Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 5% din pretul contractului subsecvent fara TVA. Contractantul va transmite autoritatii contractante dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.: Prezentare formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea, respectiv neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declara?ia va fi prezentata de ofertant/ofertant asociat ?i de ter?ul sus?inator, daca este cazul. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Cerinta nr.2.: Prezentare formular 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Ofertantul/ofertantul asociat/ nu trebuie sa fie in una din situa?iile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006. Formularul nr. 4 pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depus si de tertul sustinator, daca este cazul. In cazul ofertelor depuse individual cat ?i de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Nota: In cazul in care in ?ara de origine sau in ?ara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art. 180 ?i 181, autoritatea contractanta va accepta o declara?ie pe propria raspundere sau, daca in ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentica data in fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e in acest sens. Cerinta nr.3.: Prezentare formular nr. 2 - Declara?ia , ,Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010. Declaratia va fi prezentata de ofertant/ofertant asociat. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Cerinta nr.4.: Prezentare formular nr. 3. - Declaratie data de ofertant/ofertant asociat /ter? sus?inator/ subcontractant privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Pentru aceasta declara?ie, persoanele ce de?in func?ii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele: - Prof. univ. dr. Cimpeanu Sorin Mihai ? Rector - Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae ? Prorector - Prof. univ. dr. Stanica Florin ? Prorector - Conf. univ. dr. Stan Vasilica ? Prorector - Conf. univ. dr. Fintineru Gina ? Prorector - Ing. Mariana Postamentel ? Director General Administrativ - Ec. Laura Iosub ? Director Economic - Consilier juridic Irina Dinita Membrii comisiei de evaluare a ofertelor: ing. Alexandru Vasiliu, ref. spec. Mihaela Sambotin, dr. Iuliana Ionascu, ing. Valentin Lazar, ing. Oana Gras; Cerinta nr. 1 - Calitatea ofertantului de a desfasura activitatea economica. Prezentarea ?Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului? Prezentarea ?Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului?, cu precizarea ca informatiile cuprinse in acest certificat sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual, de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru Persoane juridice/fizice straine - Dovada formei de inregistrare, atestarea ori apartenen?a din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din ?ara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, ca persoana fizica sau juridica. Nota: In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea condi?iei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Cerinta nr. 2 Firma prestatoare sa detina autorizatii ?i avize specifice activitatii de colectare, transport ?i incinerare a deseurilor biologice ?i a cadavrelor de animale conform prevederilor legale in vigoare: Ordinul 723/29.09.2003: - Autoriza?ie de Mediu nr. 272 / 22.08.2007 eliberata de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Agentia pentru Protectia Mediului local conform cu Ordinul 723/29.09.2003; - Aviz Sanitar eliberat de Directia de Sanatate Publica locala; - Aprobare Sanitara Veterinara de functionare eliberata de Directia Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor locala - Autorizatie de transport eliberata de Directia Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor locala; - Autorizare de functionare incinerator (raport verificare periodica) eliberata de ISCIR. Mentiune: Ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sa detina instalatie de eliminare a deseurilor veterinare prin incinerare (conf. art. 24 alin. 3 din legea nr. 211/2011 actualizata, Ordinul Nr.1226 din 2012 si cu respectarea cerintelor tehnice cuprinse in Hotararea Guvernului 128/2002 privind incinerarea, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu Normativele Tehnice emise in aplicarea acesteia), in regim propriu sau sa prezinte declaratie de punere la dispozitie a instalatiei pe toata durata acordului cadru;
Sa detina masini de transport autorizat; Preluarea deseurilor rezultate din activitatea medicala se va face prin asigurarea a cel putin 2 autovehicule de transport cu capaciate de 3.5 tone, conf. cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei si a Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;Sa detina (sau sa prezinte declaratie de punere la dispozitie a statiei pe toata durata acordului cadru) statie de decontaminare si dezinfectie pentru autovehiculele din dotare la sediu sau la punctul de eliminare a deseurilor, conf. legii nr. 211/2011 actualizata;Sa furnizeze ambalajele de unica folosinta pentru colectarea deseurilor conform cu HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje;
Sa furnizeze 3 containere frigorifice (lazi frigorifice) pentru depozitarea cadavrelor care vor fi amplasate la sediul faculta?ii.
Cerinta nr. 2 Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic (formular 6 - sectiunea Formulare).
Cerinta nr. 3 Experienta similara in prestarea de servicii similare, in valoare de celputin 65000 lei fara TVA. Prezentarea de documente din care sa rezulte: prestarea serviciilor, beneficiarii acestora, valoarea de cel putin 65000 lei fara TVA, perioada de prestare, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Pentru experienta similara in alta valuta, pentru conversia in lei se va calcula la cursul mediu anual LEI/valuta respectiva, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 3 Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contrctului de prestari servicii, insotita de ?Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice?
Cerinta nr. 5Informatii privind asocia?iiAsociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 ? Acord de asociere.
Cerinta nr. 6 Informatii privind subcontractantii - Daca este cazul, completarea formularului 9
Cerinta nr. 1: Standarde de asigurare a calitatii Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001. SR EN ISO 9001 sau echivalent copie conform cu originalul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Sa detina instalatie de eliminare a deseurilor veterinare prin incinerare (conf. art. 24 alin. 3 din legea nr. 211/2011 actualizata, Ordinul Nr.1226 din 2012 si cu respectarea cerintelor tehnice cuprinse in Hotararea Guvernului 128/2002 privind incinerarea, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu Normativele Tehnice emise in aplicarea acesteia), in regim propriu sau sa prezinte declaratie de punere la dispozitie a instalatiei pe toata durata acordului cadru;Sa detina masini de transport autorizat; Preluarea deseurilor rezultate din activitatea medicala se va face prin asigurarea a cel putin 2 autovehicule de transport cu capaciate de 3.5 tone, conf. cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei si a Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;Sa detina (sau sa prezinte declaratie de punere la dispozitie a statiei pe toata durata acordului cadru) statie de decontaminare si dezinfectie pentru autovehiculele din dotare la sediu sau la punctul de eliminare a deseurilor, conf. legii nr. 211/2011 actualizata;Sa furnizeze ambalajele de unica folosinta pentru colectarea deseurilor conform cu HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje;Sa furnizeze 3 containere frigorifice (lazi frigorifice) pentru depozitarea cadavrelor care vor fi amplasate la sediul faculta?ii.Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic (formular 6 - sectiunea Formulare).Cerinta nr. 3 Experienta similara in prestarea de servicii similare, in valoare de celputin 65000 lei fara TVA. Prezentarea de documente din care sa rezulte: prestarea serviciilor, beneficiarii acestora, valoarea de cel putin 65000 lei fara TVA, perioada de prestare, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Pentru experienta similara in alta valuta, pentru conversia in lei se va calcula la cursul mediu anual LEI/valuta respectiva, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii, insotita de ?Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice?Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 ? Acord de asociere.
Pentru ofertele depuse in asociere de mai multi agenti economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere (declaratie comuna pe proprie raspundere) in care sa se mentioneze faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca vor ramane impreuna in contract pana la finalizarea acestuia, ca liderul asociatiei este imputernicit sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama tuturor asociatilor sica este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Totodata prin acest acord, partile se obliga ca in cazul in care oferta lor este declarata castigatoare sa legalizeze asocierea. Contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, la data semnarii contractului de servicii.Informatii privind subcontractantii - Daca este cazul, completarea formularului 9 - Lista cuprinzand toti subcontractantii (Formularul - declaratie privind listasubcontractorilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia), completata de ofertanti.
In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furnizare, are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora iar la incheierea contractului de achizitie publica (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.Standarde de asigurare a calitatii Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001. SR EN ISO 9001 sau sau echivalent in conformitate cu art. 192, 193 din OUG 34/2006 actualizata, in copie conform cu originalul. Nota: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa finala a licitatiei electronice vor fi invitati sa participe ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica.Etapa finala va avea o singura runda(24 h) , ofertantii nu vor putea vedea cea mai buna oferta, nu vor putea vedea nr. de participanti inscrisi in licitatie, iar licitatia nu se va prelungii automat in cazul modificarii clasamentului. Ofertantii participanti trebuie sa fie inregistrati in SEAP ca operatori economici pentru a putea participa la faza de licitatie electronica. In etapa finala de licitatie electronica se va reoferta pretul ofertei. In termen de 24 ore de la incheierea licitatiei elecronice, operatorii ec vor transmite prin fax la nr. 021.318.47.16 /021.318.02.96 , formularul de oferta si centralizatorul de preturi aferente noilor valori rezultate in urma licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2013 11:00
Locul: USAMV Bucuresti Bd. Marasti Nr. 59 Sector 1, la Serviciul Achizitii Publice Corp A Rectorat, demisol
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire scrisa, cu nr. de inregistrare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
? Dupa etapa de licitatie electronica, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Modalitatea de departajare va ?ine cont de con?inutul ofertei, respectiv al propunerii financiare ?i nu de cerin?e de calificare. ? Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). ? Datele necesare pentru corespondenta (adresa, telefon, fax, e-mail) vor fi preluate de autoritatea contractanta din Formularul nr. 5 ? Informatii generale. ? In cazul in care, in timpul procedurii, se produc defectiuni ale aparaturii de comunicare a ofertantilor, acestia sunt obligati sa anunte, mentionand in adresa care va fi transmisa si nr. invitatiei de participare, de urgenta, autoritatea contractanta, datele de contact ale acesteia fiind precizate in Fisa de date a achizitiei. ? In cazul in care ofertantul nu poate fi contactat pentru indeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta ii apartine in totalitate acestuia. ? Ofertantul este obligat sa asigure buna functionare a echipamentelor de comunicare rapida: telefon, fax, e-mail, pe toata durata desfasurarii procedurii, in caz contrar autoritatea contractanta nu este raspunzatoare de consecinte. ? Pe tot parcursul procedurii de achizitie, orice document scris trebuie inregistrat (cu numar si data) in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al U.S.A.M.V.-Bucuresti
Adresa postala: B-dul Marasti, nr. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Tel. +40 213180296, Fax: +40 213180296, Adresa internet (URL): www.usamv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer