Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN, SERVICII DE CAZARE LA HOTEL


Anunt de participare numarul 148709/25.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Adresa postala: Str.Constantin Nacu, nr.3, sect.2 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Emil Stanescu, Adriana Bindila, Mihaela Dumitriu, Alina Listoschi, Tel. +40 213278120/193, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213124365, Adresa internet (URL): www.anre.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Reglementari in domeniul energetic
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN, SERVICII DE CAZARE LA HOTEL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: La sediul ANRE.
Biletele de avion si voucherele de cazare se vor transmite la sediul achizitorului.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 215, 750 si 431, 500EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: -autoritatea contractanta, in functie de proiectia evenimentelor la care urmeaza sa participe in perioada derularii acordului-cadru estimeaza atribuirea a 20 contracte subsecvente /luna. - destinatiile estimate de deplasari care necesita servicii de cazare si servicii de transport aerian se regasesc in anexa cu destinatiile deplasarilor din sectiunea care cuprinde caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii prestate de catre entitati juridice specializate in vederea achizitionarii de catre Autoritatea Contractanta a biletelor de avion pentru zboruri interne si/sau internationale si servicii de cazare la hotel, in functie de necesitatile concrete ale autoritatii.
Acord-cadru cu mai multi operatori economiciNumarul minim 3 - numarul maxim -5In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a) fie de a anula procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru;b) fie de a continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.
a. Autoritatea va atribui ulterior semnarii acordului cadru, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de cazare la hotel in intern si extern si servicii de transport aerian intern si international de pasageri pentru destinatiile / clasele / durata / conditiile deplasarii- stabilite de catre autoritatea contractanta in etapa de reluare a competitiei ;
b .Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor / conditiilor prevazute in acordul-cadru, prin reluarea competitiei ori de cate ori va aparea necesitatea organizarii unor deplasari in tara si/sau strainatate a personalului si/sau a conducerii autoritatii contractante.
In cazul in care se constata ca exista mai multe oferte clasate pe primele 5 locuri cu preturi egale autoritatea contractanta va majora numarul operatorii economici cu care va semna acordul cadru.
NOTA:
A se citiclauzele acordului cadru si specificatiile caietul de sarcini, acolo unde se regasesc precizarilesuplimentare referitoare la modul de desfasurare a reluarii competitiei intre semnatarii unui acord-cadru.
Valoarea estimata a serviciilor de cazare si a serviciilor de transport aerian care vor fi achizitionate pe intreaga durata a acordului-cadru de 2 ani este de: 431.500 euro, fara TVA: Valoarea maxima se calculeaza prin raportare la cantitatea maxima estimata pentru voucherele de cazare sibilete de avion sau, dupa caz, intervalul: minim 215.750 euro TVA si maxim 431.500 euro fara TVA
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de: 10.000 euro fara TVA
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de: 50 euro fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
55110000-4-Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale serviciilor care ar putea fi solicitate:
Pe durata intregului acord-cadru pentru achizitia de servicii de transport aerian intern si international de pasagerisi servicii de cazare la hotel se estimeaza achizitionarea:
- unui numar minim de 220 bilete de avion si maxim de 440 bilete de avion;si a unui numar minim de 705 vouchere de cazare si maxim de 1410 vouchere de cazare.Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, pentru serviciile de transport aerian intern si international de pasageri, dupa caz/ serviciile de cazare se estimeaza achizitionarea unui bilet de avion sau minim o cazare si maxim 10 bilete de avion transport international simaxim 10 vouchere de cazare in extern.
Cuvaloarea estimata fara TVAInintervalul: intre 50 si 10.000Moneda: euro
Valoarea estimata fara TVA: intre 215, 750 si 431, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui garantia pentru participare de 8.630 euro. Garantia se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006.Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat euro, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Perioada stabilita va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin.(2)?(4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar in lei, transferul va fi efectuat in contul RO77TREZ7005005XXX000136 al ANRE, deschis la ATCPMB.Cursul leu/valuta la care se va face constituirea garantiei este cursul de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata si insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. (Formularul nr. 11). In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire (Formularul nr. 6). Garantia de participare se va depune pana la data limita de depunere a ofertelor inscrisa in anuntul de participare in SEAP atasata documentelor de calificare si propunerii tehnice.Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare emis de o institutie bancara sau de o societate de asigurari se va depune si in forma original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al ANRE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formularul nr. 13
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitatii criminale.
Modalitatea de indeplinire: declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legalprivind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 (modelFormularul nr. 1), sau cazier judiciar al societati.
2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006(modelFormularul nr. 2)
Note:
- Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/terti sustinator/sustinatori.- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.
3)Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (Formularul nr. 3), conform Ordinului nr.314/2010 al Presedintelui ANRMAP.
4) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (modelFormularul nr. 4). Se va prezenta de catre fiecare ofertant, de catre tertul sustinator si/sau de catre subcontractant, dupa caz. A se avea in vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 170/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 328/15.05.2012. Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform art. 3 lit.s 2 din O.U.G. nr.34/2006sunt urmatoarele:
-Persoane cu functie de conducere: Nicolae Havrilet, Dragos Tanasoiu, Ana Dumitru, Georgica Paraschiv.
-Persoane care au intocmit documentele achizitiei publice si membrii in comisia de evaluare: Marius Vladu, Henorel Soreata, Adriana Baz, Emil Stanescu, Adriana Bindila, Mihaela Dumitriu, Elena Frumusanu, Veronica Enache, Alina Listoschi, Ion Stancu, Daniela Radu, Carmen Cocis. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta incopie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: 1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Acreditare membru /agent acreditat I.A.T.A. pentru ofertant, ca persoana juridica (Asociatia Interna?ionala de Transport Aerian / International Air Transport Association).
3. Licenta turism eliberata de Autoritatea Nationala Pentru Turism;
4. Brevet de turism
Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de indeplinire: - Prezentareadedocumente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenen?a din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
Se vor prezenta documente in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, daca este cazul.
In sustinerea capacitatii profesionale pentru personalul nominalizat se solicita prezentarea urmatoarelor documente, valabile la data limita de depunere a ofertelor:
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii
Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani la nivelul careia sa se regaseasca maxim 3 contracte deservicii similare celor solicitate in caietul de sarcini, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 10.000 euro, fara TVA.
NOTA: Aceasta solicitare se raporteaza la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001:2008;
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 un sistem de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea formularului nr. 14- Curriculum Vitae semnat si datat.- Angajament de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca personalul propus nu este angajat al ofertantului) semnat si datat;
-copie de pe fisele de informatii din sistemul REVISAL (in cazul persoanelor angajate) sau copie de pe contractul de colaborare dintre parti /conventie / altelesimilare (in cazul in care personalul propus nu are calitatea de angajat al ofertantului)(Formular nr. 9)Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 4 persoane pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.(Formular nr. 8)Confirmarea: Prezentarea a cel putin unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar sau o declaratie a operatorului economic, in cazul in care din motive obiective acesta nu are posibilitatea de a obtine certificarea/confirmarea prestarii serviciilor din partea beneficiarului.Formular nr. 7Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual euro/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociattrebuie sa detina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
64663/12.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Sub rezerva dreptului prevazut la art.148^1 lit.b) din OUG nr.34/2006, ANRE va incheia un acord-cadru cu toti ofertantii ale caror oferte vor fi declarate admisibile. Numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul - cadruva fi de cel putin 3 operatori (nr. maxim de 5). In cazul in care se constata ca exista mai multe oferte clasate pe primele 5 locuri cu preturi egale autoritatea contractanta va majora numarul operatorii economici cu care va semna acordul cadru atribuind ulterior, prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, pentru contractele subsecvente de servicii de transport aerian intern si/sau international de pasageri pentru destinatiile/clasele/durata/conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta si servicii de cazare la hotel in etapa de reluare a competitiei; Oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/condi?iilor prevazute in acordul-cadru, prin reluarea competitiei ori de cate ori va aparea necesitatea organizarii unor deplasari in tara si/sau strainatate a personalului sau delegatilor autoritatii contractante.In etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului ?cadru, criteriul de atribuireal contractuluiil reprezinta pretul cel mai scazut cumulat al: serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destinatiilor solicitate (calculat ca suma pret bilet+valoarea taxelor de zbor aferent+TS ) in conditiile respectarii cerintelor specifice de ruta directa/indirecta, si pretul serviciilor de cazare la hotel calculat ca suma pret cazare+TS ). Propunerea financiara ? va fi exprimata in euro iar plata se va realiza de catre ANRE in echivalent RON, la cursul euro/leu afi?at de B.N.R. din data emiterii biletelor de avion si sau a voucherelor de cazare.Tariful de serviciu (TS) inscris in formularul de oferta reprezinta elementul care va guverna contractele subsecvente viitoare si nu va putea fi depasit pe toata durata acordului-cadru. Tariful de Servicii poate fi imbunatatit in procesul de reofertare pentru atribuirea contractului subsecvent.Propunerea financiarava fi insotita in mod obligatoriu de istoricul rezervarii, pentru biletele de avion ca o conditie de validitate a acesteia. Istoricul rezervarii este documentul electronic generat de GDS (global distribution system ? sistem computerizat de rezervari) care contine informatii privind momentul generarii rezervarii si toti pasii necesari efectuarii rezervarii cu date si ore.In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente doi sau mai multi ofertanti, prezinta o propunere financiara de aceeasi valoare, ANRE va solicita acestora o noua propunere financiara, contractul subsecvent urmand sa fie atribuit ofertantului care a transmis cea mai buna oferta, respectiv cel mai scazut pret al serviciilor de transport aerian (calculat ca suma pret bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS ) si al serviciilor de cazare (calculat ca suma pret cazare + TS ). Istoricul rezervarii va insoti in mod obligatoriusi propunerea financiara aferenta etapei de reofertare, ca o conditie de validitate a acesteia. 2. Modalitatea de desfasurare a reofertarii este descrisa in caietul de sarcini. 3. Operatorul economic castigator va deschide cont bancar la una din unitatile de Trezorerie ale Statului. 4.Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura de atribuire. 5. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSC in vederea anularii actului si/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 2562 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - Directia Juridica
Adresa postala: Str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Tel. +40 213278157, Email: [email protected], Fax: +40 213124365, Adresa internet (URL): www.anre.ro.
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2013 09:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer