Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru achizitionarea serviciului de hranire


Anunt de participare numarul 77670/19.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Unitatea Militara 01225 Pitesti
Adresa postala: str. Trivale, nr. 16 Bis, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110058, Romania, Punct(e) de contact: Iulian Tudor, Tel.0248215900 int. 0132, In atentia: compartimentului achizitii, Email: [email protected], Fax: 0248214691, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru achizitionarea serviciului de hranire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: - sediul UM 01225 Pitesti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 25 luni
Valoarea estimata fara TVA: 14, 885, 235.9RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contract subsecvent pe an bugetar, autoritatea contractanta are dreptul de a impune, la nevoie, sa se incheie mai multe contracte subsecvente in cadrul aceluiasi an bugetar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Prepararea hranei se face pentru toate efectivele in locatia : U.M.01225 situata in str. Trivale nr. 16 bis, Pitesti: - Distributia si servirea hranei se face in locatiile: - U.M. 01225 Pitesti, str.Trivale nr.16 bis, Pitesti (pentru efectivele U.M.01225, U.M.02405 Pitesti);
- U.M. 01643 Pitesti, str.Cpt.Cutui nr. 2, Pitesti, pentru efectivele U.M.01643;
- U.M. 02286 Bascov, comuna Bascov, jud. Arges; pentru efectivele U.M.02286 ;
- U.M. 01593 Bascov, sat Valea Ursului, jud. Arges pentru efectivele U.M.01593;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55510000-8 - Servicii de cantina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. crt. Norma de hrana MinimeMaxime1 Norma nr. 6 (35%) 246140 270755
2 Norma nr. 6 209008 229910
3 Norma nr. 8 107824 118607
4 Norma nr. 11 (cu 4360) 250 275
5 Norma nr.11 (cu cu 2 cpl. a 2505) 2188 2407
6 Norma nr.11 (cu 5010) 3125 3438
7 Norma nr. 12B 34375 37813
8 Norma nr. 12C 2293 2523
9 Norma nr. 12D(cu lapte) 119825 131809
Autoritatea contractanta are dreptul de a majora cantitatile pana la nivelul maxim estimat si cu posibilitatea achizitionaririi de noi servicii similare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 531, 941 si 14, 885, 235.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 20.07.2009 pana la 31.08.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- 100.000 lei - scrisoare de garantie bancara de participare in original- 8% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent -scrisoare de garantie bancara de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- bugetul de stat, plata prin OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
- conform OUG 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gasestein nici o situatie din cele precizate la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34 / 2006.
-Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gasestein nici o situatie din cele precizate la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34 / 2006.
- Certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. -formular tip eliberat de organismele abilitate.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale -formular tip eliberat de organismele abilitate.
- prezentarea Certificatului unic de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (CUI) - in copie legalizata- prezentarea Certificatului constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, valabil la data deschiderii, in original.
- documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit (traducere legalizata in limba romana).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale (ofertantul va face dovada unei cifre medii de afaceri proprii in valoare de cel putin 5.000.000 lei aferenta ultimilor 3 ani 2006, 2007, 2008);
- prezentarea bilanturilor contabile din ultimii trei ani (2006, 2007, 2008), vizate inregistrate de organele competente, in copii legalizate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa/fise privind experienta similara, completata/completate pentru fiecare contract care a avut ca obiect de activitate prestarea de servicii de hranire in regim de cantina;
- Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani -Ofertantul va face dovada incheierii si indeplinirii, in ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008), a unuia sau a mai multor contracte avand ca obiect prestarea de servicii de hranire in regim de cantine, a caror valoare cumulata sa fie de minim 500.000 lei
-Prezentarea a unei recomandari din partea unui beneficiar pentru un contract similar (cod CPV55510000-8);
- Asumarea responsabilitatii obtinerii autorizatiei sanitare (sanitar-veterinara) pentru punctelede lucru si mijloacele de transport prin declaratie pe propria raspundere, - Declaratie pe propria raspundere privind resursele umane, dotarilespecifice, utilajele, echipamentultehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
- asumarea formularelor nr.5 si 6 prin care pune la dispozitieresursele umane, dotarilespecifice, utilajele, echipamentultehnic, mijloacele de transportpe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
- asumarea formularelor nr.7 si 8 privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, alpersonaluluiangajat, asigurareacu personaldespecialitate, numarulsipregatirea cadrelordeconducere.
- sa detina la nivelul societatii un certificatprivind implementarea unui sistem de management al calitatii conform cerintelor standard SR-EN- ISO 9001/2001 sau echivalent (original sau copie legalizata, valabile cel putin pana la semnarea contractului subsecvent)
- asumarea printr-o declaratie pe propria raspundere ca la nivelul punctelor de lucru va obtine certificarea managementului si sigurantei alimentare, bazat pe principiile impuse de HACCP, conform H.G. nr. 924/2005, pe specificul contractului (hranire prin cantine ) il va implementain eventualitatea declararii castigatoare a ofertei sale.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
80%
Descriere: punctajele aferente normelor de hrana
2.
Caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic si functional
20%
Descriere: puncteaferente cantitatilor de inbunatatiri
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A -3291/15.05.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S12-016561 din 20.01.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.06.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 17.09.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.06.2009 12:00
Locul: - sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
- reprezentantii operatorilor economici care au depus oferta pe baza imputernicirii si B.I. / C.I.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0384, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti, sectia Contencios administrativ
Adresa postala: Str. Victoriei, nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.02482193750, Fax: 0248219376
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- conform OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al autoritatii contractante (UM 01225 Pitesti)
Adresa postala: Str. Trivale, nr. 16, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110058, Romania, Tel.0248215900, Fax: 0248214691
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2009 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer