Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru aprovizionarea, transportul si distributia de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul


Anunt de participare numarul 144739/04.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BACAU
Adresa postala: Calea Marasesti nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Mitruti, Tel. +40 234537200, Email: [email protected], Fax: +40 234535012, Adresa internet (URL): www.csjbacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru aprovizionarea, transportul si distributia de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2013-2014, respectiv 2014-2015, in conformitate cu prevederile OUG nr.96/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform traseelor stabilite prin caietul de sarcini
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 19, 606, 038.54RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contracte anuale pe fiecare an scolar in parte si pe fiecare lot in parte. Valoarea , fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent, corespunzator fiecarui lot: Lot1:1.117.962, 78 lei; Lot2:1.276.226, 82lei; Lot3:2.257.993, 32lei; Lot4:608.878.38lei; Lot5:911.630, 94 lei; Lot6:1.141.998lei; Lot7:2.955.139, 44lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru pentru aprovizionarea, transportul si distributia de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2013-2014, respectiv 2014-2015, in conformitate cu prevederile OUG nr.96/2002
Pentru anul scolar 2013-2014 se vor incheia contracte subsecvente carese vor derula timp de 12 luni, de la data inceperii anului scolar, avand o valoare estimata de 9.336.208, 86 lei fara TVAPentru anul scolar 2014-2015 se vor incheia contracte subsecvente carese vor derula timp de 12 luni, de la data inceperii anului scolar, avand o valoare estimata de 10.269.829, 68 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Anul scolar 2013-2014
LOT 1: total cantitati minime= 1.399.904buc/an -total cantitati maxime= 1.539.894 buc/an
LOT 2: total cantitati minime= 1.598.080buc/an -total cantitati maxime= 1.757.888 buc/an
LOT 3: total cantitati minime= 2.827.440buc/an -total cantitati maxime=3.110.184 buc/an
LOT 4: total cantitati minime= 762.432buc/an -total cantitati maxime=838.675 buc/an
LOT 5: total cantitati minime= 1.141.536buc/an -total cantitati maxime= 1.255.690 buc/an
LOT 6: total cantitati minime= 1.430.000buc/an -total cantitati maxime= 1.573.000 buc/an
LOT 7: total cantitatiminime= 3.700.400buc/an -total cantitati maxime=4.070.440 buc/an
Anul scolar 2014-2015
LOT 1 : total cantitati minime= 1.399.904buc/an -total cantitati maxime= 1.693.883buc/an
LOT 2: total cantitati minime= 1.598.080buc/an - total cantitati maxime= 1.933.677buc/an
LOT 3 : total cantitati minime= 2.827.440buc/an -total cantitati maxime=3.421.202buc/an
LOT 4: total cantitati minime= 762.432buc/an -total cantitati maxime=922.543buc/an
LOT 5 : total cantitati minime= 1.141.536buc/an -total cantitati maxime= 1.381.259buc/an
LOT 6: total cantitati minime= 1.430.000buc/an -total cantitati maxime= 1.730.300 buc/an
LOT 7: total cantitatiminime= 3.700.400buc/an -total cantitati maxime=4.477.484 buc/an
Cantitati minime Acord cadru: Lot1:2.799.808 bucati; Lot2:3.196.160bucati; Lot3:5.654.880 bucati; Lot4:1.524.864bucati; Lot5:2.283.072 bucati; Lot6:2.860.000bucati; Lot7:7.400.800bucatiCantitati maxime Acord cadru: Lot1:3.233.777 bucati; Lot2:3.691.565bucati; Lot3:6.531.386 bucati; Lot4:1.761.218bucati; Lot5:2.636.949 bucati; Lot6:3.303.300bucati; Lot7:8.547.924bucatiValoarea estimata fara TVA: 19.606.038, 54 RON
Valoarea estimata fara TVA: 19, 606, 038.54RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de: Lot1-22.359, 26lei;Lot2-25.524, 54lei;Lot3-45.159, 87lei;Lot4-12.177, 57lei;Lot5-18.232, 62lei;Lot6-22.839, 96lei;Lot7-59.102, 79lei, valab cel putin 90 de zile (in cf. cu per. de valab. a ofertei) de la termen. lim. de depunere oferte.Garantia poate fi constituita in lei/alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta- la BNR va fi data public anuntului de particip.Garantia se poate constitui: a) Prin Scrisoare de garantie emisa de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari, in cuantumul si pentru per. prevazuta in docum de atribuire (Formular nr.21)b) Prin virament bancar: Ordin de plata in contul autoritatii contractante: RO34TREZ0615006XXX000228 la Trezoreria municip Bacau cod fiscal 5057580.Modul de prezentare - a garantiei/ instrument de garantare - se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Ofertantii care se prezinta in calitate de IMM, vor prezenta dovada constituirii garantiei de participare in cuantum de 50% din valoarea integrala a acesteia, insotita de Declar. privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM ? Formular nr.22.In cazul asocierilor toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii nr.346/14.07.2004. In cazul in care operatorul economic depune contestatie la CNSC si aceasta este respinsa ca nefondata sau contestatorul a renuntat la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma stabilita prin art. 278^1 din OUG 34/2006 actualizata in cuantum de: Lot1-5.914, 29lei; Lot2-6.216, 43lei; Lot3-7.991, 07lei; Lot4-4.942, 40lei; Lot5-5.520, 39lei; Lot6-5.960, 18lei; Lot7-8.124, 16lei Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10 % din valoarea contractului subsecvent, exclusiv TVA.Modul de constituire: a)Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;b)Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.1- Declaratie privind eligibilitatea)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 )Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).-Cerinta obligatorie: Certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Cerinta obligatorie: Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Certificatele mentionate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competente in domeniu3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.5-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.3-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele:
Dragos Benea ? Presedinte;Nastase Claudiu ? Vicepresedinte;Floroiu Ionel ? Vicepresedinte;Popoutanu Dorina ? Administrator public al judetuluiFantaza Ciprian - Director executiv Directia juridica si administratie publica localaMitrea Gabriela ? Director executiv - Directia economica, informatizare si managementul calitatiiMitruti Mariana ? Director executiv ? Directia achizitii publice, contracte, venituriConsilieri judeteni: Balan Paustin, Bejan Gheorghe, Belceanu Gheorghe, Bondor Silviu, Bostan Ionel Gabriel, Braneanu Dumitru, Cautis Vasile, Casaneanu Gabriel Vasilica, Cosa Maricica Luminita, Dascalu Ioan, Dima, Carmen, Dinu Ioana Raluca, Draganuta Constantin, Dumitru Raspopa Mincu Adrian, Enache Codrut Nicolae, Enasoae Petru, Floroiu Ionel, Ganea Laurentiu Eugen, Gritcu Gabriel, Humulescu Vasile, Ichim Mihai, Isvoranu Vasile, Marchis Ana, Marcu Costica, Mihaila Petrica, Martz Carmen, Nastasa Claudiu Constantin, Ochenatu Nechifor Eugen, Olaru Neculai, Olteanu Petre Cezar, Paslaru Marius, Pristavu Mihai, Stanica Marian Ovidiu, Sapca Nicu, Sendrea Iulian Razvan, Sotcan Theodora
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca si sa cunoasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.Modalitate de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.4-Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.1. a) Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (in cazul unei asocieri se va demonstra pentru partea sa care o va realiza in cadrul contractului.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul certificat in copie.b) Pentru persoanele juridice straineModalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.2. Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucure?ti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
3.Licente de fabricare eliberate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Se solicita in vederea demonstrarii ca produsele sunt apte pentru consum uman si cu respectarea conditiilor de calitate si tehnice prevazute in standarde, caiete de sarcini, specificatii tehnice, norme sanitare si sanitare veterinare, in vigoare, conform OMAAP nr. 357/2003 si Regulament cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea licentelor de fabricatie.
In cazul in care ofertantii nu sunt si producatori, acestia vor prezenta documentele solicitate mai sus de la producatori sau asociati dupa caz
(se vor prezenta si copii ale contractelor incheiate intre acestia).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului pe ultimii 3 ani-Fisa de informatii generale.
Cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului care vizeaza activitatea pe ultimii 3 ani, in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, trebuie sa fie de minim: pentru Lot 1 = 2.000.000 lei pentru Lot 2 = 2.500.000 lei pentru Lot 3 = 4.500.000 lei pentru Lot 4 = 1.000.000 lei pentru Lot 5 = 1.800.000lei pentru Lot 6 = 2.200.000 lei pentru Lot 7 = 5.900.000lei sau echivalentul sumei Euro la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul/candidatul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Se vor completa Formular nr. 30,
Formular nr. 1, Formular nr.2 si Formular nr. 3Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.6Completare Formular nr. 30Formular nr. 1, Formular nr.2 si Formular nr. 3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati in care se va/vor marca vizibil contractul/contractele mentionate pentru dovedirea conditiilor minimale.
Lista se va completa si depune in original, insotita de cel putin 1 document/ contract/p-v de receptie (si care vor contine informatii privind: valoarea si perioada de furnizare a produselor) prin care sa confirme livrarile de produse a carui valoare sa fie de minim: pentru LOT1= 1.100.000 leipentru LOT2= 1.200.000 leipentru LOT3= 2.200.000 leipentru LOT4=600.000 leipentru LOT5=900.000 leipentru LOT6= 1.100.000 leipentru LOT7= 2.900.000 leiNivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Se vor completa Formular nr.7, Formularul nr. 8- Fisa privind experienta similara
Cerinta nr. 2
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 3(trei)mijloace de transport distincte/lot care sa fie termoizolante si dotate cu instalatii frigorifice autorizate pentru transportul produselor de origine animala, pentru a demonstra ca poate acoperi toata aria de distribuire a produselor, in perioada prevazuta in contract.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57/2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
Pentru fiecare autovehicul se va prezenta autorizatia sanitara veterinara eliberata conform Ordin ANSVSA nr. 57/2010.
Cerinta nr. 3
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 1(un) depozit frigorific adecvat pe raza judetului Bacau pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit frigorific autorizat conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57/2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila"conform cu originalul
Cerinta nr. 4:
Laborator de analize acreditat, autorizat si conform Regulamentului CE 2073/2007 privind criteriile microbiologice pentru produse alimentare, acreditat pentru efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice sau contract /precontract de colaborare cu o firma autorizata pentru verificarea calitatii produselor, conform Anexei la HG nr. 714/2008
Modalitate de indeplinire: document privind acreditarea laboratorului/certificat de acreditare emis de Organismul National de Acreditare RENAR sau echivalent
Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila"conform cu originalul
Cerinta nr. 5
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii
Conditie de calificare:
Operatorul economic va face dovada ca dispune de urmatoarele categorii de personal:
-1 inginer cu specializarea ?ingineria produselor alimentare?-in situatia in care operatorul economic este producator.
-persoane pentru transportul si distributia produselor distributia produselor lactate la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.
Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane prin prezentarea unei liste(Formular nr. 12)insotite de Cv-urile acestor persoane.
In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajate ale ofertantului, pentru acestea se va completa si prezenta in original o Declaratie de disponibilitate Formular nr. 14. Ofertantul va prezentasi un Angajament al ofertantului privind resursele -Formular. 13 din care sa reiasa ca, in cazul indisponibilitatii vreuneia dintre persoanele nominalizate, acestea vor fi inlocuite numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei.Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, cf prevederilor punctului 7 din Anexa la HG nr. 714/2008.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document/certificat), conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1225/2003;
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta), cf prevederilor punctului 7 din Anexa la HG nr. 714/2008.
-diploma de licenta -pentru inginer - pentru operatorii economici care sunt producatori
Ofertantul are obligatia de a prezenta mostre cu toate produsele ofertate Neprezentarea mostrelor pentru toate produsele ofertate duce la descalificarea ofertantului
Ofertantul va prezenta mostrele insotite de buletine de analiza microbiologica si fizico chimice care sa includa continutul grasimi, proteine si care sa dovedeasca absenta parazitilor.
In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de achizitie publica
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, pentru fiecare asociat se vor prezenta toate documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Informatii privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si orice alte documente solicitate asociatiilor in cadrul Documentatiei de atribuire. Acordul de asociere, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 1
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
Cerinta nr. 2
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005Sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CompletareFormular nr.7, Formularul nr. 8Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Completare: -Formular nr.9-Acte de proprietate/contract /precontract de inchiriere/ angajament de punere la dispozitie-Copia documentelor de autorizare la autoritatea competentaDocumente doveditoare: -Copia documentului de autorizare-Acte de proprietate, contracte de inchiriere/ angajamentede punere la dispozitieDocumente privind acreditarea laboratorului conform Anexei la Hotararea Guvernului nr. 714/2008 sau certificat de acreditare emis de Organismul National de Acreditare RENAR sau echivalentCompletareFormular nr.10ompletare : -Formular nr. 10-Formularul nr. 11-Formularul nr. 12-Diploma de licenta pentru inginer in specializarea Ingineria produselor alimentare-Formularul nr. 13-Formularul nr. 14-copie documente pentru instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare/certificat-copie document privindefectuarea controlului medical periodic / adeverinta- MostreCompletareFormularul nr.15si Formularul nr.16.Completare: -Formularul nr. 17?Formularul nr.18.-Formularul nr.19Complatare: -Formular nr. 29-Formularul nr. 30-Formular nr.1, Formular nr.2 si Formularul nr.3Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatile contractante vor opta pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate (in conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 96/2002.Pretul maxim este de 0, 66 lei/produs (cutie lapte UHT)/copil/zi fara TVA. Totii operatorii economici ofertanti vor intreprinde toate masurile necesare pentru inregistrarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, la adresa electronica www.e-licitatie.roNumar runde : intr-o singura runda .Durata rundei24 ore.Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta -nuOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret-daOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie-daLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului- nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nu este cazul
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 11:00
Locul: la sediul autoritatii contractante, Bacau, Calea Marasesti nr. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care se prezinta doua sau mai multe oferte care contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc si care au preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota: Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Bacau - Serviciul Juridic, Monitorizare, Reglementari
Adresa postala: Calea Marasesti nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 234537200, Email: [email protected], Fax: +40 234535012, Adresa internet (URL): www.csjbacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2013 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer