Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru aprovizionarea, transportul si distributia de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, p


Anunt de participare numarul 146939/01.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BACAU
Adresa postala: Calea Marasesti nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Mitruti, Tel. +40 234537200, Email: [email protected], Fax: +40 234535012, Adresa internet (URL): www.csjbacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru aprovizionarea, transportul si distributia de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2013-2014, respectiv 2014-2015, in conformitate cu prevederile OUG nr.96/2002 cu modificarile si completarile ulterioare ?Lotul 3 si Lotul 6
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform traseelor stabilite prin caietul de sarcini
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 106, 865.88RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contracte anuale, pe fiecare an scolar si pe fiecare lot in parte.Primele contracte subsecvente(anul scolar 2013-2014) se vor derula in perioada 06.01.2014-20.06.2014, Valoarea estimata a acestora este Lot3:521.976, 28; Lot6:269.966, 20 . Valoarea estimata, fara TVA, pentru anul scolar 2014-2015 a contractelor subsecvente pe fiecare lot in parte : Lot3:866.677, 56 lei; Lot6:448.245, 84lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor incheia contracte subsecvente pe fiecare an scolar, pe fiecare lot in parte. Pentru anul scolar 2013-2014 se vor derula timp de 6 luni, incepand cu 06.01.2014, avand o valoare estimata de 791.942, 48 lei, detaliat pe loturi astfel: Lot3:521.976, 28; Lot6:269.966, 20 .Pentru anul 2014-2015 se vor derula timp de 12 luni, incepand cu data inceperii anului scoalar, avand o valoare estimata de 1.314.923, 40 lei fara TVA, detaliat pe loturi, astfel: Lot3:866.677, 56 lei; Lot6:448.245, 84lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Anul scolar 2013-2014LOT 3: total cantitati minime= 1.694.728buc/an -total cantitati maxime= 1.864.201buc/anLOT 6: total cantitati minime= 876.514buc/an-totalcantitatimaxime=964.165 buc/anAnul scolar 2014-2015: LOT 3: total cantitati minime= 2.813.888buc/an -total cantitati maxime = 3.095.277buc/anLOT 6 total cantitati minime= 1.455.344buc/an -total cantitati maxime= 1.600.878buc/an
Valoarea estimata fara TVA: 2, 106, 865.88RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia particip. se constituiein cuantum de: Lot3-27.773, 07lei; Lot6-14.364, 24lei; Garant. particip. poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la curs afisat de BNR, la data public anuntului de participare.Per. valab.garantiei particip.90 zile de la data limita de depunere oferte.Daca garantia se constituie prin instrum. de garantare emisde catre o soc. bancara sau de catre o soc. de asigurari, se va folosi Formular nr.21 sau orice alt model agreat de catre instit. emitenta, cu conditia respectarii prev. art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Ofertantii care se prezintain calitate de IMM, in conf. cu Legea nr.346/2004 vor face dovada constituirii garantiei de participare in cuantum de 50% din valoarea integrala a acesteia, insotita de Declaratia privind incadrareain categoria IMM ? Formular nr.22.In cazul asocierilor toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii nr.346/2004. In cazul in care operatorul economic depune contestatie la CNSC si aceasta este respinsa, autorit. contr. va retine contestatorului din garantia de participare suma stabilita prin art. 278^1 din OUG 34/2006 in cuantum de: Lot3-5.168, 65lei; Lot6-4.498, 21 lei; Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat incontul RO34TREZ0615006XXX000223 al autoritatii contractante deschis la Trezoreria Municipiului Bacau. Cod fiscal 5057580.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si saacopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10 % din valoarea contractului subsecvent, exclusiv TVA.Modul de constituire: a)Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;b)Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.1- Declaratie privind eligibilitatea)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 )Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).-Cerinta obligatorie: Certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Ofertantii vor prezenta certificate din care sa rezulte ca nu au datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.-Cerinta obligatorie: Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competente in domeniuNota: Ofertantii vor prezenta certificate din care sa rezulte ca nu au datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.Pentru tertul sustinator se solicita Declaratia de neincadrare in prevederile art.181, lit.a), c1) si d) din OUG nr.34/20063.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.5-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.3-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1)Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Dragos Benea ? Presedinte;Nastase Claudiu ? Vicepresedinte;Floroiu Ionel ? Vicepresedinte;Popoutanu Dorina ? Administrator public al judetuluiFantaza Ciprian - Director executiv Directia juridica si administratie publica localaMitrea Gabriela ? Director executiv - Directia economica, informatizare si managementul calitatiiMitruti Mariana ? Director executiv ? Directia achizitii publice, contracte, venituriConsilieri judeteni: Balan Paustin, Bejan Gheorghe, Belceanu Gheorghe, Bondor Silviu, Bostan Ionel Gabriel, Braneanu Dumitru, CautisVasile, Casaneanu Gabriel Vasilica, Cosa Maricica Luminita, Dascalu Ioan, Dima, Carmen, Dinu Ioana Raluca, Draganuta Constantin, Dumitru Raspopa Mincu Adrian, Enache Codrut Nicolae, Enasoae Petru, Floroiu Ionel, Ganea Laurentiu Eugen, Gritcu Gabriel, Humulescu Vasile, Ichim Mihai, Isvoranu Vasile, Marchis Ana, Marcu Costica, Mihaila Petrica, Martz Carmen, Nastasa Claudiu Constantin, Ochenatu Nechifor Eugen, Olaru Neculai, Olteanu Petre Cezar, Paslaru Marius, Pristavu Mihai, Stanica Marian Ovidiu, Sapca Nicu, Sendrea Iulian Razvan, Sotcan Theodora.5.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraOperatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca si sa cunoasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.Mod de dovedire: Se va atasa Formularul nr. 4 (Declaratie privind calitatea de participant la procedura) completat.Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.1)a)Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (in cazul unei asocieri se va demonstra pentru partea sa care o va realiza in cadrul contractului).Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul certificat in copie.b)Pentru persoanele juridice straineModalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.2.Prezentarea documentului de inregistrare emis de Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana/municipiului Bucuresti(conform Ordinului nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala)tehnice prevazute in standarde, caiete de sarcini, specificatii tehnice, norme sanitare si sanitare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului care vizeaza activitateape ultimii 3 ani-Fisa de informatii generaleCifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului care vizeaza activitatea pe ultimii 3 ani, in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, trebuie sa fie de minim: pentru Lot 3 = 1.700.000 leipentru Lot 6 = 850.000 leisau echivalentul sumei in alta moneda la cursul lei/alta moneda(valuta) mediu comunicat de BNR
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul/candidatul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Se va completa: Formular nr. 30Formular nr.1, Formular nr. 2, Formular nr. 3Nota : Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.6Completare Formular nr. 30Formular nr.1, Formular nr. 2, Formular nr. 3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati in care se va/vor marca vizibil contractul/contractele mentionate pentru dovedirea conditiilor minimale. Lista se va completa si depune in original siva contine informatii privind: valoarea si perioada de furnizare a produselor). In cadrul listei se va indica cel putin un contract care sa confirme livrarile de produse a carui valoare sa fie de minim: Pentru LOT3=850.000 leipentru LOT6= 400.000 leiLivrarile de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiarSe va completa Fromularul nr.7 si Formularul nr.8 -Fisa privind Experienta similara
Cerinta nr.2Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiConditie de calificare: Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 3(trei)mijloace de transport/lot pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiModalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora -proprietate /contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei-(document de inregistrare pentru siguranta alimentelor pentru mijloacele de transport ale produselor de origine nonanimala)
Cerinta nr.3Conditie de calificare: Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 1 depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de panificatie (se va completa de catre autoritatea contractanta in functie de modul de derulare a contractului).Documente doveditoare: -Copia documentului de autorizare-Acte de proprietate, contracte de inchiriere/angajamentde punere la dispozitie.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozitinregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor(documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Cerinta nr.4Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatiiConditie de calificareOperatorul economic va face dovada ca dispune de minim urmatoarele categorii de personal: -persoane pentru transportul si distributia produselor de panificatie la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.
Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane prin prezentarea unei liste (Formular nr. 12) insotite de CV-urile acestor persoane.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajate ale ofertantului, pentru acestea se va completa si prezenta in original o Declaratie de disponibilitate- Formular nr. 14 precum si un Angajament al ofertantului privind resursele -Formular. 13 din care sa reiasa ca, in cazul indisponibilitatii vreuneia dintre persoanele nominalizate, acestea vor fi inlocuite numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei.Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714/ 2008.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).
Cerinta nr. 5Ofertantul are obligatia de a prezenta mostre cu toate produsele ofertate Neprezentarea mostrelor pentru toate produsele ofertate duce la descalificarea ofertantuluiMostrele vor fi insotite de analiza microbiologica si fizico chimice emise de laboratoare acreditate care saincluda continutul grasimi, proteine, etc.
In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract autoritatea contractanta va solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de achizitie publica
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora si prezentare acord de asociere si mputernicirea liderului asocierii. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, pentru fiecare asociat se vor prezenta toate documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea de documente relevante. Documentele prezentate impreuna cu angajamentul ferm al persoanei respectivetrebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 1Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 2Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005Sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CompletareFormular nr.7, Formular nr.8Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta moneda(valuta) comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectivCompletare Formular nr. 9-Contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie-Copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei.Documente doveditoare: -Copia documentului de autorizare-Acte de proprietate, contracte de inchiriere/angajamentde punere la dispozitieCompletare: -Formularul nr. 10-Formularul nr. 11-Formularul nr. 12-Formularul nr. 13-Formularul nr. 14Completare: -Formularul nr. 10-Formularul nr. 11-Formularul nr. 12-Formularul nr. 13-Formularul nr. 14-document privind instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare-copie document/ adeverinta privind efectuarea controlului medical periodicMostreSe vor Completa: Formularul nr.15Formularul nr.16Formular nr.3Se vor Completa: Formularul nr.17Formularul nr.18Formularul nr.19Se vor completa: Formular nr.29Formular nr.30Formular nr.1, Formular nr.2 siFormular nr.3Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Prezentare documente/certificate emise de organisme independente in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatile contractante vor opta pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate (in conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 96/2002.Numar runde : intr-o singura runda, Durata rundei: 24 orePoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta -nuOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret- daOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie- nuLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului -nuSe va utiliza pasul de licitare- nuPretul maxim a unui corn este de 0, 28 lei/produs (bucata)/copil/zi fara TVA. Pana la data deschiderii ofertelor, totii operatorii economici ofertanti vor intreprinde toate masurile necesare pentru inregistrarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, la adresa electronica www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2013 11:00
Locul: La sediul autoritatii contractante, Bacau, Calea Marasesti nr. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care prezinta oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care se prezinta doua sau mai multe oferte care contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc si care au preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Monitorizare, Reglementari
Adresa postala: Calea Marasesti nr.2, ,Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 234537200, Email: [email protected], Fax: +40 234535012, Adresa internet (URL): www.csjbacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2013 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer