Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru pentru formarea personalului structurilor de coordonare, management si control al Instrumentelor Structurale in managementul programelor operationale


Anunt de participare numarul 133924/14.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Afacerilor Europene
Adresa postala: B-dul. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect.3, Bucuresti, Romania, CP 030669, Tel. +40 213025229, In atentia: Constantin Saragea, Email: [email protected], Fax: +40 213025264, Adresa internet (URL): www.dae.gov.ro/ www.fonduri-ue.ro / www.poat.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru pentru formarea personalului structurilor de coordonare, management si control al Instrumentelor Structurale in managementul programelor operationale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: Bucuresti , Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 8, 662, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza un numar de contracte subsecvente de minim 3 ?i maxim 18.Valoarea estimata a unui contract subsecvent va fi de minim 100.000 lei fara TVA ?i maxim 4.500.000 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari serviciiObiectul achizitiilor consta in prestarea unor servicii de formare a personalului structurilor de coordonare, management si control al Instrumentelor Structurale in managementul programelor operationale.
Obiectivul specific al acestui proiect il reprezinta furnizarea de cunostinte adecvate pentru managementul programelor personalului din cadrul institutiilor romanesti implicate in managementul instrumentelor structurale.
Scopul este de a furniza, prin intermediul contractelor subsecvente, servicii de formare care poate fi mobilizata in timp util (in mod uzual in 4 saptamani), pentru a realiza sesiuni de formare in domeniul instrumentelor structurale in tara precum si in alte state membre UE (vizite pentru schimb de bune practici).
Activitatile de instruire vor viza urmatoarele domenii:
? Programare si noile regulamente pentru perioada 2014-2020;
? Managementul programelor operationale, inclusiv managementul riscurilor, monitorizarea si raportarea privind instrumentele structurale, indicatori, monitorizarea la nivel de proiecte, ajutor de stat si proiecte generatoare de venit, politici orizontale, managementul parteneriatelor, asistenta tehnica si inchiderea programelor;
? Management financiar si audit, inclusiv cheltuieli eligibile, procesarea cererilor de rambursare si a platilor, regula N+2, verificarile de management, raportari, audit de sistem si de operatiuni, prevenirea si corectarea neregulilor;
? Managementul proiectelor;
? Managementul achizitiilor publice;
Alte tematici vazand dezvoltarea abilitatilor si competentelor personalului care gestioneaza instrumente structural
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80532000-2-Servicii de formare in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectivul Acordului Cadru este de a incheia o intelegere scrisa intre Autoritatea Contractanta si trei operatori economici, in vederea stabilirii elementelor si conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada de trei ani in domeniul formarea personalului structurilor de coordonare, management si control al Instrumentelor Structurale in managementul programelor operationale.
Scopul este de a furniza, prin intermediul contractelor subsecvente, servicii de formare care pot fi mobilizate in timp util (in mod uzual in 4 saptamani).
Acordul Cadru urmeaza a fi implementat pe baza atribuirii de contracte subsecvente. Contractele subsecvente pot contine una sau mai multe sesiuni de instruire ?i/sau vizite pentru schimb de bune practici in state membre UE.
Durata medie pentru o sesiune in ?ara este de 3 zile, iar durata medie estimata a unei vizite pentru schimb de bune practici in afara ?arii este de 5 zile.
Estimari ale cantita?ilor ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza a fi atribuite pe durata acordului cadru: minim 15 participan?i la o sesiune in ?ara sau minim 10 participan?i la o vizita pentru schimb de bune practici in afara ?arii, respectiv maxim 30 participan?i la sesiuni in ?ara ?i maxim 20 participan?i vizite pentru schimb de bune practici in afara ?arii o medie de 25 participanti in cadrul sesiunilor organizate in tara si o medie de 15 participanti in cadrul schimburilor de buna practica organizate in tarile memebru ale Uniunii Europene. Valoarea estimata a unui contract subsecvent va fi de minim 100.000 lei fara TVA ?i maxim 4.500.000 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 100, 000 si 4, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum de 170.000 lei printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii(FORMULARUL 4), prezentat in original la sediul Autoritatii Contractante sau virament bancar in contul cod IBAN RO94TREZ7005005XXX006232 Deschis la ATCPMB(dovada platii confirmata de banca) in cuntumul si pentru perioada prevazuta in documentatie, care sa prevada ca aceasta se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 80 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 10% din val. contractului fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract, respectiv printr-o Scrisoare de garantie financiara de buna executie prezentata pana la data semnarii contractului, conform FORMULARULUI 5.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului.Prez in original si in traducere legalizata, in limba romana.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Asistenta Tehnica finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 si 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 337/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare(FORMULARUL 7);In cazul in care operatorul economic este reprezentat de catre o persoana imputernicita, alta decat cea mentionata in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, se solicita imputernicirea (FORMULARUL 2) respectivei persoane care semneaza Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiileart. 181 si 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 337/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si restul documentelor depuse in oferta.
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura(FORMULARUL 8);3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(FORMULARUL 9);4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (FORMULARUL 10);NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mai sus mentionate. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Persoane juridice/fizice romane
Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, (eliberat cu max. 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
In cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune urmatoarele documente care sa ateste ca persoana semnatara este autorizata:
Statutul cu modificarile la zi (incluzand si incheierile de sedinta).
Persoane juridice/fizice straine
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata.
NOTA
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia
economico - financiara
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat, inclusiv liderul, va prezenta acest formular.De asemenea, acest formular trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractor declarat in oferta, sectiuneaInformatii generale ? punctele 1-11
Cerinta nr. 2 partea I
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare pe anii 2009, 2010 si 2011 , vizate si inregistrate de organele competente, in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata si/sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul/candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
In cazul in care pentru exercitiul financiar 2011, bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2011, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflecta
Cerinta nr. 2 partea II
Toate certificatele/documentele respective trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
Cerinta nr. 3
Informatii privind cifra de afaceriMedia cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2009, 2010, 2011) a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie de cel putin 1.000.000 EURO, echivalentul in moneda nationala a ofertantului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani
Candidatul/Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara prin prezentarea unei liste a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) in domeniul formarii profesionale in contextul Fondurilor Structurale si/sau de Coeziune, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, etc.
Candidatul/ Ofertantul va prezenta cel putin un document/ contract/ proces verbal de receptie sau maxim 5 documente/ contracte/ procese verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii in valoare de 1.000.000 euro fara TVA.
Recomandarile / documentele constatatoare eliberate in temeiul art. 971 din H.G. 925/2006 vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a prestarilor de servicii ori de catre clientul privat beneficiar al prestarilor de servicii si vor include inf
Cerinta nr. 2
Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului
Candidatul/ Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa dispuna de o echipa de 5 exper?i cheie care sa fie in masura sa demonstreze ca poseda individual calificarile, abilita?ile ?i experien?a profesionala descrise in continuare:
Cerin?e generale:
? Minim studii superioare universitare absolvite cu diploma de licen?a sau echivalent;
? Cel pu?in 3 ani de experien?a profesionala generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licen?a;
? Certificat de formator CNFPA ? cod COR 241205 sau 241207 ;
? Cunostinte bune de limba engleza.
Cerinta nr. 3
Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului
Expert formator 1in programare/planificare fonduri structurale si/sau de coeziune? Cel pu?in 3 ani experien?a specifica in domeniul planificarii/ programarii fondurilor structurale ?i/sau de coeziune si/sau de pre-aderare;
? Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in domeniul planificarii/ programarii fondurilor structurale ?i/sau de coeziune - minim 1 proiect
Cerinta nr. 4
Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului
Expert formator 2in monitorizare fonduri structurale si/sau de coeziune? Cel pu?in 3 ani experien?a specifica in domeniul monitorizarii fondurilor structurale si/sau de coeziune si/sau de pre-aderare;
? Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in domeniul monitorizarii fondurilor structurale si/sau de coeziune - minim 1 proiect
Cerinta nr. 5
Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului
Expert formator 3In management financiar si control fonduri structurale si/sau de coeziune? Cel pu?in 3 ani experien?a specifica in domeniul managementului financiar si controlul fondurilor structurale si/sau de coeziune si/sau de pre-aderare;
? Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in domeniul managementului financiar si controlul fondurilor structurale si/sau de coeziune - minim 1 proiect
Cerinta nr.6
Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului
Expert formator 4in managementul proiectelor finantate din fonduri structurale si/sau de coeziune? Cel pu?in 3 ani experien?a specifica in domeniul managementului proiectelor finantate din fondurile structurale de coeziune si/sau de pre-aderare;
? Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in domeniul managementului proiectelor finantate din fondurile structurale de coeziune - minim 1 proiect
Cerinta nr. 7
Personalul solicitat pentru indeplinirea contractului
Expert formator 5In achizitii publice (legislatie nationala si/ sau comunitara)? Cel pu?in 3 ani experien?a specifica in domeniul achizi?iilor publice conform legisla?iei na?ionale ?i/sau comunitare;
? Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in domeniul achizi?iilor publice conform legisla?iei na?ionale ?i/sau comunitare - minim 1 proiect
Cerinta nr. 8
Informatii privind asociatii/ sub-contractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
Criteriul 1-Exper.similara(cerinta 1)max.25 pct.Criteriul 2-Exper. prof. a echipei(cerinta 3-7)max.75 pct.(in baza inf. ?i doc.de la sec?. III.2.3)A se vedea VI.3) Alte informatii.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
31%
Descriere: Componenta financiara
2.
P.2 Modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate
14%
Descriere: Sub-factori de evaluare: 2.1.Prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia insotite de comentarii relevante, PUNCTAJMAXIM5 2.2.Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului, PUNCTAJMAXIM4 2.3. Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele Caietului de Sarcini, PUNCTAJMAXIM5 TOTAL PUNCTAJ OFERTA FACTOR DE EVALUARE P2 - 14 Detaliile privind aplicarea algoritmului pentru fiecare sub-factor al factorului de evaluare sunt in caietul de sarcini Cap. 9 CRITERII DE ATRIBUIRE
3.
P.3 Relevanta metodologiei de prestare a serviciilor
35%
Descriere: SUB-FACTORI DE EVALUARE: 3.1 Descrierea metodologiei de implementare a proiectului si a relevantei acesteia fata de Componentele proiectului PUNCTAJMAXIM30pct, 3.2. Definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate PUNCTAJMAXIM5 pct; TOTAL PUNCTAJ FACTOR EVALUARE P3- 35 pct. Detaliile privind aplicarea algoritmului pentru fiecare sub-factor al factorului de evaluare sunt in caietul de sarcini Cap. 9 CRITERII DE ATRIBUIRE
4.
P.4 Organizarea si planificarea in timp a activitatilor, pe durata contractului
20%
Descriere: SUB?FACTORI EVALUARE: 4.1.Modul de gestionare a resurselor umane, tehnice si materiale pe care ofertantul le va pune la dispozitie in scopul realizarii activitatilor proiectului, inclusiv a sprijinului logistic, administrativ, backstopping, etc.In cazul in care Oferta este depusa in asociere, ofertantul va face o descriere detaliata si va justifica distributia sarcinilor si a responsabilitatilor indiv. intre asociati, precum si a modului de colaborare intre asoc. in vederea exec. contractului.PUNCTAJ MAX-10pct;4.2.Planificarea, succesiunea si durata activ. cu detalierea etapelor de realizare a raportului de evaluare, cu evidentierea mom. semnificative ale proiectului si utilizarea resurselor pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor proiectului (descriere si Gantt Chart)PUNCTAJ MAX-10pct;TOTAL PUNCTAJ P4-20pct.Detaliile privind aplicarea algoritmului pentru fiecare sub-factor al factorului de evaluare sunt in caietul de sarcini Cap. 9 CRITERII DE ATRIBUIRE
Punctaj maxim componenta tehnica: 69
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2012 12:00
Locul: ACIS, B-dul. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational de Asistenta Tehnica
VI.3) Alte informatii
Criterii selectie Criteriul 1-Experienta similara(se va analiza in baza inf. ?i doc. solicitate la sec?iunea III.2.3) Capacitatea th. ?i/sau prof. cerinta 1) max 25 pct. In cazul in care valoarea de min 1.000.000 euro fara TVA e acoperita in cadrul a maxim 5 proiecte -0pct.Prestarea de servicii similare, la care participarea candidatului sa fie: -intr-o valoare cuprinsa intre 1.000.001 ? 1.200.000euro fara TVA, in cadrul a max 5 proiecte ? 15pct.;
- de peste 1.200.000euro fara TVA, in cadrul a max 5 proiecte ? 25pct.Criteriul 2-Experien?a prof. a echipei(se va analiza in baza inf. ?i doc.solicitate la sec?iunea III.2.3) Capacitatea th ?i/sau prof., cerinta 3-7)max 75pct. Expert formator 1 max 15pct.Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in dom. programarii/planificarii fondurilor structurale ?i/sau de coeziune: -min 1 proiect 0 pct;
-2 proiecte-5 pct;
-3 proiecte-10pct;?peste 3 proiecte-15pct; Expert formator 2 max 15pct Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in dom.managementului si monitorizarii fondurilor structurale ?i/sau de coeziune: -min 1 proiect-0 pct;
-2 proiecte-5pct;
-3 proiecte-10pct;?peste 3 proiecte-15pct Expert formator 3-max 15pct Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in dom. managementului fin. si controlul fondurilor structurale ?i/sau de coeziune: -min 1 proiect-0pct;
-2 proiecte-5pct;
-3 proiecte-10pct;?peste 3 proiecte-15pct Expert formator 4-max 15pct Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in dom. managementului proiectelor fin. din fondurile structurale si/sau de coeziune: -min 1 proiect-0 pct;
-2 proiecte-5 pct;
-3 proiecte-10pct;?peste 3 proiecte-15pct.Expert formator 5-max 15pct Experien?a ca formator (elaborare suport curs ?i formare propriu-zisa) in dom. achizi?iilor pub. conform legisla?iei na?. ?i/sau comunitare: -min 1 proiect- 0pct;
-2 proiecte-5pct;
-3 proiecte-10pct;?peste 3 proiecte-15pct
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art. 286(1) din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Afacerilor Europene - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Adresa postala: B-dul. Mircea Voda nr. 44, bloc M17, intrarea C, Sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel. +40 213025229, Email: [email protected], Fax: +40 213025264, Adresa internet (URL): www.fonduri-ue.ro, www.poat.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2012 19:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer