Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru furnizarea produselor lactate elevilor si prescolarilor din judetul Vrancea aferent anilor scoalri 2013 - 2014 si 2014 - 2015


Anunt de participare numarul 145905/21.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Dimitire Cantemir, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice si monitorizarea contractelor, Tel. +40 372372435, Email: [email protected], Fax: +40 372372486, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru furnizarea produselor lactate elevilor si prescolarilor din judetul Vrancea aferent anilor scoalri 2013 - 2014 si 2014 - 2015
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - Scolile din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat din judetul Vrancea,
- Gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 8, 501, 391.36RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Achizitorul va incheia 2 contracte subsecvente (pentru anii scolari 2013 - 2014 si 2014 - 2015). Valoarea fiecarui contract este de 4250695, 68 lei si se vor distribui 6747136 bucati (38.336 beneficiari x 1 portie beneficiar/zi x 176 zile). Cantitatea minima pentru tot acordul ? cadru este de 6747136 bucati iar cea maxima este de 13494272.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul - cadru presupune incheierea a doua contracte subsecvente (unul pentru anul scolar 2013 - 2014 si altul pentru anul scolar 2014 - 2015). In cadrul fiecarui contract subsecvent se vor realiza urmatoarele activitati: - aprovizionarea cu produse lactate si derivate ale acestora (in limita de 33% din cantitatea totala) cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini si din legislatia care reglementeaza acest domeniu;
- transportul produselor la scolile si gradinitele cu program normal de 4 ore din judetul Vrancea;
- depozitarea produselor in vederea adaptarii programului de distribuire la programul scolilor si gradinitelor;
- distributia produselor lactate la elevi si prescolari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511000-3 - Lapte (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acordul - cadru presupune incheierea a doua contracte subsecvente dintre care unul pentru anul scolar 2013 - 2014 si altul pentru anul scolar 2014 - 2015. In cadrul fiecarui contract se previzioneaza ca vor distribuite aproximativ 6747136 bucati (38.336 beneficiari x 1 portie beneficiar/zi x 176 zile).
Valoarea estimata fara TVA: 8, 501, 391.36RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Garantia de participare este de 170000 lei (sau echivalent in euro). IMM-urile vor constitui garantia in cuantum de 50% din valoarea integrala, insotita de Declaratia de I.M.M. (Formularul 9). Pentru asocieri fiecare membru trebuie sa fie I.M.M. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro este cursul de referinta BNR din data publicarii anuntului de participare. In cazul asocierilor, garantia de participare se constituie in numele asocierii si se mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii acesteia.2. Perioada de valabilitate este de 150 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.3. Daca Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge pe fond contestatia sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare achizitorul retine contestatorului din garantie 8.410, 13 lei (art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006).4. Garantia de participare se constituie conform art. 86 din H.G. nr. 925/2006 prin scrisoare de garantie bancara (Formularul 12)/instrument de garantare emis de o societate de asigurari sau alte institutii abilitate prin lege/ordin de plata confirmat de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor (contul IBAN al achizitorului este RO09TREZ6915006XXX000122, deschis la Trezoreria Focsani, cod fiscal 4350394).5. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. 1. Modul de constituire a garantiei de buna executie: in conformitate cu art. 90 din H.G. nr. 925/2006.2. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% (2, 5% pentru I.M.M.) din pretul contractului fara TVA.3. Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ce se va prezenta in original (daca este emis in alta limba va fi insotit de traducerea autorizata) sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In ultimul caz contractantul va deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala depusa nu va fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.4. Emiterea de pretentii asupra garantiei de buna executie: se va face doar in limita prejudiciului, daca operatorul economic castigator nu isi indeplineste obligatiile asumate. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru operatorului economic, precizand obligatiile ce nu au fost respectate.5. Restituirea garantiei de buna executie: in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Prezentul acord - cadru (continand 2 contracte subsecvente) este finantat de la bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 4). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii).2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 5). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c^1) si d) din art. 181 (in cazul sustinerii).3. Certificat de participare cu oferta independenta conform ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta (se va completa Formularul 8). Vor depune acest certificat: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 6). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii). Sunt persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei procedurii de atribuire urmatoarele persoane: Presedintele Consiliului Judetean Vrancea - Oprisan Marian, Vicepresedintii Consiliului Judetean Vrancea - Barladeanu Dragos Petrut, Cel - Mare Ionel, Directorii executivi - Halici Nicusor, Dita Dumitru, Olaru Daniela, Iordache Romeo, Consilierii judeteni - Mazere Nicu, Carnariu Vasile, Guguianu Constantin, Buzarnescu Stefan, Lambrino Eduard, Balan Doru Geany, Boboc Tudorita Rodica, Marin Laurentiu Daniel, Aioanei Anisoara, Melinte Vasile, Blindu Nicusor, Grosu Adrian, Epure Ion, Ghetu Catalin, Nedelcu Mihai, Ciorici Marioara, Esanu Aura Lacramioara, Cristian Danut, Bostan Liviu, Diaconu Emilian, Panciu Valerica, Negoita Constantina, Negru Corneliu, Vraciu Dorina, Nica Ionut Bogdan, Lazar Ticu, Petric George, Bordeanu Janica, Jaravete Valentin, Ochean Valentin.5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (se va completa Formularul 7). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).6. Certificate de atestare.Persoanele juridice romane vor depune: - Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.- Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine vor depune: - Certificatele anterior mentionate (privind plata datoriilor la bugetul consolidat general si bugetele locale) sau documente echivalente (daca acestea se emit) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara lunii in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care ofertantul este stabilit.Vor depune certificate privind plata datoriilor la bugetul consolidat general, bugetele locale (sau documente echivalente) urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).Toate documentele din prezenta sectiune intocmite/emise de catre ofertant si avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor prezenta in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie).Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand libertate deplina de a opta intre ele.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea in aceiasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente. Persoanele juridice romane vor depune: - Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.O.N.G. ? urile/Persoanele juridice non-profit, vor depune: - Certificat emis de Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa judecatoria in raza careia isi au sediul social, cu anexele sale (acolo unde este cazul), din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului.Persoanele juridice straine vor depune: - Documente din care sa rezulte inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este stabilit.Vor depune certificatul constatator sau documente echivalente urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).Toate documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand libertate deplina de a opta intre ele.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.In cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire intrucat in statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte in mod clar care dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit in statul in care acesta isi are sediul. De asemenea in aceiasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca in statul respectiv nu se emit documente echivalente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala medie anuala din ultimii 3 ani in valoare de cel putin: 8.000.000 lei.Se va prezenta orice document relevant pentru dovedirea informatiilor (de exemplu: bilanturii contabile, balante de verificare etc)In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.Pentru IMM-uri valoarea cifrei de afaceri globala medie anuala din ultimii 3 ani se reduce la 50%. In cazul asocieri fiecare membru trebuie sa fie I.M.M.Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale) liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul asocierii) si sustinatorul (in cazul sustinerii).Documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor
juridice/fizice romane.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul 3 (Informatii generale)- I.M.M.-urile vor prezenta Formularul 9 (Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii).Valorile se vor exprima in lei si in euro, la cursul leu/euro mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an in parte. Ofertantul care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro va utiliza ratele de schimb medii anuale B.C.E. pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, in valoare cumulata de cel putin 4.000.000 lei fara T.V.A.Se va prezenta orice document relevant pentru dovedirea informatiilor (de exemplu: unul sau mai multe documente/contracte/procese-verbale de receptie din care sa rezulte indeplinirea acestei conditii etc).In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale) liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul asocierii) si sustinatorul (in cazul sustinerii).Documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitatepersoanelor juridice/fizice romane.
Dotarea cu echipamente tehnice pentru realizarea contractului.Se va prezenta orice document relevant pentru dovedirea informatiilor (de exemplu: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing etc).In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale) liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul asocierii) si sustinatorul (in cazul sustinerii).Documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitatepersoanelor juridice/fizice romane.
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Se va prezenta orice document relevant pentru dovedirea informatiilor (de exemplu: contracte de munca, contracte de colaborare, cv-uri etc).In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale) liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul asocierii) si sustinatorul (in cazul sustinerii).Documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitatepersoanelor juridice/fizice romane.
Dovada faptului ca ofertantul indeplineste cerintele specificate in art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, pe cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 si pe cele din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 (stampila ovala).Se va prezenta orice document relevant pentru dovedirea indeplinirii acestei cerinte. In cazul distribuitorilor care vor sa participe la licitatie se va face dovada ca producatorul de la care achizitioneaza produsele indeplineste cerintele mai sus mentionate.Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale) liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul asocierii) si sustinatorul (in cazul sustinerii).Documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor
juridice/fizice romane.
Informatii referitoare la standardele de asigurare a calitatii (I.S.O. 9001 sau echivalent).Ofertantul va prezenta un certificat de conformitate cu standardul ISO 9001 sau echivalent privind sistemul de management al mediului implementat in cadrul firmei si valabil la data limita de depunere a ofertei.Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si asociatii (in cazul ofertei comune).Documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitatepersoanelor juridice/fizice romane.
Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005SauDocumente/certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si asociatii (in cazul ofertei comune).Documentele din prezenta sectiune pot fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitatepersoanelor juridice/fizice romane.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul 10 (Lista principalelor contracte de furnizare similare din ultimii 3 ani).Se va prezenta: - Formularul 14 (Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului).Se va prezenta: - Formularul 15 (Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant)Se va prezent dovada acreditarii conform cerintelor specificate in art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, pe cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 si pe cele din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 (stampila ovala).Se va prezenta: - Certificat de conformitate cu standardul ISO 9001 sau echivalent.Se va prezenta: - Un certificat emis de un organism independent valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Invitatia de participare si notificarea de incepere a licitatie electronice vor fi transmise de SEAP, simultan tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP, la adresa de posta electronica, inregistrata in sistem ca adresa de contact.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica inregistrata in sistem ca adresa de contact. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda avand o durata de 24 de ore.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta precum si numarul de participanti inscrisi la licitatie. In faza finala de licitatie electronica se liciteaza pretul ofertei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7523
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2013 13:00
Locul: La sediul Consiliului Judetean Vrancea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: Acordul cadru se incheie in baza O.U.G. nr. 96/2002 si priveste perioada 2013-2015. Urmatorul anunt va fi publicat in perioada aprilie - august 2015.
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. In cazul in care dupa derularea operatiunii de licitatie electronica exista daua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu acelasi pret autoritatea contractanta va proceda la reofertarea pretului in plic inchis (sigilat).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, ,Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 372372435, Email: [email protected], Fax: +40 372372486, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer