Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru: Lucrari de intretinere si reparatii multianuale pe timp de iarna si vara, 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Suceava


Anunt de participare numarul 142646/23.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: Catalina Micsunica Andronache, Tel. +40 230210148/206, Email: [email protected], Fax: +40 230521536/+40 230522323, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru: Lucrari de intretinere si reparatii multianuale pe timp de iarna si vara, 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Reteaua de drumuri judetene din administrarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Suceava, pe o lungime de 1.136, 22 km
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 112, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 (patru) contracte subsecvente. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 28.000.000, 00 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul acordului cadru: Lucrari de intretinere si reparatii multianuale pe timp de iarna si vara, 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Suceava, conform caietului de sarcini, listelor de cantitati. Principalele lucrari: lucrari de intretinere a partii carosabile, a santurilor si a rigolelor, covoare bituminoase, tratamente bituminoase, siguranta rutiera, pietruiri de drumuri, intretinerea periodica a podurilor si podetelor lucrari privind reparatii curente- ziduri de sprijin, IBU, reparatii curente la poduri, ranforsari, lucrari privind intretinerea curenta petimp de iarna etc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acordul cadru are ca scop realizarea: ?Lucrari de intretinere si reparatii multianuale pe timp de iarna si vara, 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Suceava?conform Caietului de Sarcini si Listelor de Cantitati, ce fac parte integranta din Documentatia de Atribuire.Cantitatile minime si maxime estimate sunt conform Anexelor 3A si 3B din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 112, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.500.000 lei.Valabilitate 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia pentru participare se va constitui: - ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, in contul nr.RO46 TREZ5915006XXX002649, cod fiscal 18028861deschis la Trezoreria municipiului Suceava;
- printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (120 zile). (Formular 11)Garantia sa fie irevocabila.. Daca instrumentul prevede conditii de plata a garantiei, situatiile de retinere (executie) sunt cele de la art.87 din HG nr.925/2006 si cele de la art.278?1 din OUG 34/2006 si trebuie mentionate toate, respectiv: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul;
- in masura in care CNSC respinge contestatia persoanei garantate, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantie suma de 12.460, 00 Lei, conform art.278?1 lit. c) din OUG nr.34/2006.In cazul in care garantia se constituie in Euro (alta valuta), se va utiliza cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA, incheiat in baza acordului cadru.Modul de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si pt perioada cel putin egala cu durata contractului. (Formularul 19).sau- Daca partile convin, garantia se poate constitui si prin retineri succesive, contractantul deschizand la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea lui un cont de disponibil distinct la dispozitia Autoritatii Contractante in care depune cel putin 0, 5% din pretul contractului.La prezentarea ofertei, operatorul economic va opta pentru una din variantele de mai sus.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006
Operatorul economic va dovedi ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele: a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - Formular nr.12A.b) Cazier fiscal al operatorului economic (in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) al societatii, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, inclusiv pentru tert sustinator.
c) Cazier judiciar al administratorului/directorului general (in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, inclusiv pentru tert sustinator.Pentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens.
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanata de Urgenta nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului (operator economic unic/lider/asociat/tert sustinator) din procedura si respingerea ofertei.Cerinta nr. 2
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Operatorul economic va dovedi ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, modificat si completat ulterior .
Acest document se va prezenta si de catre sustinatorii ofertantilor, daca este cazul, doar pentru situatia prevazuta la lit.a) c^1) si d).
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele:
a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular nr. 12B, la care se vor anexa:
b) - Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul social precum si sediile secundare nominalizate in Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica a ofertantului / sustinatorului pentru situatiile prevazute la lit. a), c^1) si d).
- Conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.Cerinta nr. 3
Declaratii privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul nu are dreptul:
- sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul nr. 12 C.Cerinta nr.4
Declaratie privind evitarea conflictului de interese.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind evitarea conflictului de interese - Formularul 12 D .
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este obligat sa prezinte acest formular.Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conformart. 69^1)din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In vederea completarii acestei declaratii comunicam ofertantilor numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Suceava, dupa cum urmeaza:
1. Avadanei Radu? director general
2. Anchidin Mihaela? director general adjunct
3. Racu Mihaela ? contabil sef
4. Caulea Elena ? Sef birou urmarile executie lucrari5. Cuzenco Florin Virgil ? Sef birou administrare drumuri
6. Andronache Catalina ? Sef birou achizitii publiceCerinta nr. 5
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Ofertantul (operator economic, lider, asociat, subcontractant)va completa Formular 13 D.Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate de operatorul economic individual si pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/unui grup de operatori economici.
Orice document solicitat va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta.Cerinta 1
Persoane juridice/fizice romane :
Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte: nume complet, sediul, starea societatii, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor .Nota: In cazul in care documentul solicitat a fost prezentat in copie conforma cu originalul, ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/ copie legalizata.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC .Persoane juridice/fizice straine :
Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original, incheiat in forma autentica, in fata unui notar. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 186. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 1
Informatii privind cifra de afaceri
Media Cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 35.000.000 lei.
1.Se va completa ? Formularul B1 ? Informatii generale2.Orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare (de exemplu bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, vizate si inregistrate la organele competente/rapoartele de audit/ rapoartele cenzorilor/echivalent, si respectiv balanta contabila la 31 decembrie 2012).
Cerinta nr. 2
Informatii privind accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea lucrarilor.Prezentarea de documente pentru a demonstra capacitatea ofertantului/asocierii de a derula primul contract subsecvent.
Operatorul economic va demonstra ca, va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in valoare de 5.000.000, 00 lei pentru a realiza cash-flow-ul de executie al lucrarii, pe o perioada de 3 luni de derulare de la data semnarii primului contract subsecvent.Suma va fi imobilizata si destinata necesitatilor primului contract subsecvent, in cazul ofertei castigatoare, indiferent de obligatiile ce ii revin Ofertantului in cadrul altor contracte.
In cazul unei asocieri, liderul asociatieieste obligat sa prezinte acest document de unde sa rezulte ca poate asigura intreaga suma singur sau impreuna cu asociatii.
In cazul sustinerii conform art.186 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ?scrisoarea angajanta? din partea unei banci, va fi anexa la ?angajamentul ferm?, prezentat in forma autentica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (se va completa Formularul D5 - Angajament privind sustinerea financiara), incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru sustinerea nivelului minim al indicatorului cifra de afaceri, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractual prin implicarea sa directa.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului propus.Angajamentul ferm va fi prezentat in forma autentica pana la data limita de depunere a ofertelor, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.Se va completa ? Formularul B1 ? Informatii generale.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Prezentarea unei scrisori angajante din partea unei banci/ institutii finantatoare, sau orice alte mijloace financiare suficiente pt. a realiza cash flow de executie a primului contract subsecvent.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 190. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 190, alin (2) din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani conform Formular 12 F si anexa 1 la Formular 12 F.
Cerinta nr. 2
Experienta similara
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a/au executat, in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, maxim 3(trei) contracte de executie pentru lucrari similare de aceeasi natura si complexitate cu lucrarea licitata (cel putin un contractsa includa si lucrari de intretinere curenta pe timp de iarna, pe drumuri judetene sau drumuri nationale) si a caror valoare insumata sa fiede cel putin de 27.000.000 lei fara TVA.. Se va face dovada cu urmatoarele documente: - anexa 2 la Formular 12 F, cu prezentare detaliata a obiectului contractului - cantitatea de lucrari (KM/MP) si specificul lucrarii- certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la resursele umane propuse pentru a fi implicate in proiect.
a) Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ? Formularul nr.12 I.
b) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor (anexa 1 la Formularul nr. 12 I).
Personalul minim propus sa aiba experienta dupa cum urmeaza:
A. Personal responsabil de indeplinirea contractului:
- seful de lucrari, specialist cu studii superioare in domeniul drumuri si poduri ? absolvent cu diploma de licenta in domeniul respectiv
- Minim 1 responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii in domeniul drumuri si poduri ? cu atestat valabil la data limita de depunere a ofertei- 1 responsabil cu controlul calitatii (CQ) in domeniul constructii drumuri si poduri
- 1 responsabil autorizat pentru activitatea ce priveste ?sanatatea muncii si securitatea ocupationala a muncii" (SSM);
- Minim 3 specialisti cu studii superioare in domeniul drumuri si poduri, din care, cel putin unul din cei 3 specialisti propusi trebuie sa faca dovada: - implicarii intr-un contract ce a avut ca obiect si lucrari de poduri;
- implicarii intr-un contract ce a avut ca obiect intretinere curenta pe timp de iarna.
Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV.Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din personalul responsabil de indeplinirea contractului.Pe langa formularele precizate mai sus se vor depune si
- CV-urile personalului de specialitate, datate si semnate in original (Formular nr. 12 K);
- Declaratie de disponibilitate in care se prezinta acordul scris al fiecarei persoane pentru participarea in contract (Formular nr.2);
- copii dupa diplome de absolvire conform cerintelor solicitate;
- Decizie de numire/Autorizatie pentru Responsabilul cu controlul calitatii, valabila la data limita de depunere a ofertei;
- Documente incheiate conform prevederilor legale, din care rezulta modul de colaborare cu persoanele implicate in contract (contracte de munca, colaborare, servicii, angajamentele obtinute pt participarea la procedura);
- Atestat/Autorizatie in conformitate cu prevederile legale pentru Responsabilul Tehnic cu Executia, in domeniul lucrarilor de drumuri, valabila la data limita de depunere a ofertei;
- Atestat/Autorizatie in conformitate cu prevederile legale pentru responsabil in ce priveste sanatatea muncii si securitatea ocupationala a muncii" (SSM), valabila la data limita de depunere a ofertei;Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca dispune printr-o forma legala (contract de munca, etc.) de personalul necesar realizarii contractului (Formular nr.3)B. Personal de executie de specialitateSe va prezenta o lista cu personal de executie si personal calificat utilaje si mijloace de transport, nominalizat pe specializari, conform tehnologiilor de lucru propuse pentru realizarea contractului in cauza (anexa 2 la Formularul 12 I)
Cerinta nr. 4
Informatii despre dotarile specifice:
Completarea si prezentarea Formularului 12 H, cu privire la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul (reprezentantul asocierii) si Anexa la Formularul 12H.
Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au in dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing sau prin contracte/ conventii de inchiriere /alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie), de urmatoarele utilaje si echipamente tehnice:
Pentru lucrari de intretinere si reparatii pe timp de vara:
- statie de producere amixturilor asfaltice. Statia trebuie sa fie amplasata in judetul Suceava sau in zona limitrofa judetului ? min. 1 buc
Ofertantul trebuie sa prezinte o solutie tehnica reala de asigurare a temperaturilor la preparare, asternere si cilindrare, avand in vedere ca lucrarile se vor executa pe intreaga retea de drumuri judetene a judetului Suceava.- statie de preparare a emulsiei? min.1 buc
- statie betoane ? min. 1 buc
- autobasculante pentru transport mixturi asfaltice ?10 buc., dotate cu prelate speciale, compatibile si pentru lucrari de intretinere curenta pe timp de iarna.
-autobasculante pentru transport materiale de constructii ? min. 3 buc
- perie mecanica ? min. 2 buc.- dispozitive mecanice de pulverizare a emulsiei bituminoase ? min. 1 buc.
- repartizator de asfalt ? min. 2 buc.
- masina de frezat ? min. 2 buc.
- cilindru compactor ? min. 4 buc
- autobetoniera ? min. 1 buc.
- autogreder - min. 3 buc.
- buldozer - min. 1 buc.
- excavator ? min.1 buc.
- trusa tratamente slurry seal ? min.1 buc
- set de indicatoare rutiere si mijloace rutiere auxiliare de semnalizare a lucrarilor pe timp de zi cat si pe timpul noptii conform prevederilor Ordinului comun MT/NI nr.1124/411 din octombrie 2000, privind aprobarea ?Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie an vederea executarii de lucrari in zona drumui si/sau pentru protejarea drumului? ? min.2 set
- laborator minim grad II
Pentru lucrarile de intretinere curenta pe timp de iarna, se va prezenta formatia de utilaje si echipamente conform Tabelului A din Caietul de sarcini corespunzatoare nivelului de interventii N.I.2. prevazut in , ,Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice ?Indicativ AND 525/2011?, aprobat prin Ordinul nr.1025/2011 al Ministerului Transporturilor si Infrastrructurii, respectiv nr.16/2012 al Ministerului Admnistratiei si Internelor, publicat in Monitorul Oficial nr.84/2012, pentru nivelele de viabiabilitate I si II prezentate in Anexa nr.2 la Caiet de sarcini.
Continuare Cerinta nr.4
In cazul in care laboratorul respectiv nu apartine ofertantului se vor prezenta si contracte de colaborare/inchiriere incheiate intre ofertant si laboratoarele respective. Autorizatiile laboratoarelor trebuie sa cuprinda in profilele autorizate toate determinarile de laborator necesare in vederea executiei lucrarilor prezentului acord cadru (conform cu HG 808/2005, Legea 10/1995, Ordinul 1497/2011).
Vor fi prezentate acte prin care se face dovada ca mijloacele tehnice enumerate sunt in proprietatea ofertantului sau la dispozitia acestuia .
In cazul in care echipamentele tehnice nu sunt in proprietatea ofertantului si vor fi inchiriate, ofertantul trebuie sa nominalizeze proprietarul acestora si sa prezinte acordul acestuia in acest sens.Deasemnea se vor prezenta documente din care sa rezulte ca operatorul economic detine un atelier de intretinere si reparatii utilaje sau un contract de service pentru acestea.
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca poate inlocui un auto-utilaj defect, in 8 ore de la notificarea facuta de achizitor (utilajul va fi inlocuit cu unul cu aceleasi caracteristici);
Ofertantii vor face dovada accesului la produse de balastiera si cariera.Ofertantii vor nominaliza toate exploatarile autorizate (proprii sau cu contracte de furnizare) care vor fi utilizate in derularea acordului cadru:
Nr
crt. Balastiera / Cariera Localitatea Forma de proprietate
1
?.-In cazul asocierii Formularul 12H si anexa trebuie completata de catre liderul asociatiei si sa cuprinda echipamentele tuturor partenerilor asociati.
Pentru utilajele, echipamentele si mijloacele de transport in proprietate se vor anexa documentele de proprietate respectiv, fisa mijlocului fix, facturi, contracte de leasing, iar pentru cele asigurate de la terti se vor prezenta documentele privind inchirierea ? in copie.
Ofertantii vor face dovada detinerii cu orice titlu a echipamentelor/facilitatilor descrise mai sus, in conditii de
functionare legala, care sa asigure capacitatile nececesare in conditiile impuse de reglementarile tehnice in vigoare.
Documentele se vor prezenta in copie certificata pentru conformitate cu semnatura si stampila.
Cerinta nr. 5
Informatii privind subcontractantii / asociatii /furnizorii
Se va prezenta - Formularul 12 G, anexa la formularul 12 G si acordul de subcontractare (Formularul D3.1).Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta, inaintea semnarii contractului de achizitie publica.In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.
In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere(Formularul D3), care va trebui legalizat de asocierea castigatoare inainte de semnarea contractului, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.In cazul asocierii mai multor executanti cerintele privind eligibilitatea siinregistrarea, trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executareacontractului. Plata lucrarilor se va face liderului asociatiei.
Cerinta nr. 6
Se vor respecta masurile de protectie a mediului pe toata durata de indeplinire a acordului cadru. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens (Formularul D1) .
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original, incheiat in forma autentica, in fata unui notar.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 1
Informatii privind standardelede asigurare a calitatii
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de Asigurare a Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu, conform cu legislatia comunitara sau cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
Se solicita prezentarea Certificatului SR EN ISO 9001 sauechivalent pentru domeniul de activitate al acordului cadru ? cu domeniile de activitateprecizate in cadrul certificatului, in copie semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a ofertei.
Cerinta nr. 2
Standarde de protectie a mediului
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al mediului in conformitate cu cerintele ISO 14001 sau echivalent
Se solicita prezentarea Certificatului SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru domeniul de activitate al acordului cadru ? cu domeniile precizate in cadrul certificatului, in copie semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a ofertei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (se va completa Formularul D.5.1. - Angajament privind sustinerea tehnica, insotit de Anexele 1 si 2 (dupa caz), incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului propus.La deschiderea ofertei, angajamentul ferm va fi prezentat in forma autentica, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.Se va completa Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioada si locul de executie, beneficiar conform Formular 12 F si anexa 1 la Formular 12 F.Se va prezenta anexa 2 la Formular 12 F, cu prezentare detaliata a obiectului contractului - cantitatea de lucrari (KM/MP) si specificul lucrarii .Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei.In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere numai lucrarile executate in ultimii 5 ani.a) Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ? Formularul nr.12 I.b) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor (anexa 1 la Formularul nr. 12 I).c) ?Declaratie privind disponibilitatea personalului pentru indeplinirea contractului? - Formularul nr. 3Completarea si prezentarea Formularului 12 H, cu privire la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul (reprezentantul asocierii) si Anexa la Formularul 12H.Ofertantii vor face dovada detinerii cu orice titlu a echipamentelor/facilitatilor descrise mai sus, in conditii defunctionare legala, care sa asigure capacitatile nececesare in conditiile impuse de reglementarile tehnice in vigoare.Documentele se vor prezenta in copie certificata pentru conformitate cu semnatura si stampila.-Se va prezenta - Formularul 12 G, anexa la formularul 12 G si acordul de subcontractare (Formularul D3.1).In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere(Formularul D3).Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens (Formularul D1) .Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.In cazul unui grup de operatori economici/unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/ asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Certificatul aferent indeplinirii acordului cadru trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.In cazul unui grup de operatori economici/unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/ asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Certificatul aferent indeplinirii contractului trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
649
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2013 11:00
Locul: Sediul Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Suceava, str. Stefan cel Mare, nr.36
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Conform Art.11 alin?(4)din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuiere.- Conform cu prevederile art.186, art.190 din OUG nr. 34/2006 si art. 11^1 din HG 925/2006, operatorul economic poatebeneficia de sustinerea unui tert. In acest caz, va prezenta un angajament ferm privind sustinerea financiara/tehnica si/sau profesionala , dupa caz-sect. ?Formulare?.- La deschiderea ofertei, angajamentul ferm va fi prezentat in forma autentica, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.- In cazul neprezentarii tuturor documentelor solicitate in documentatia de atribuire, oferta va fi declarata inacceptabila in temeiul Art 36 alin 1 litera b) din HG 925/2006t, nefiind acceptata completarea ulterioara a ofertei.- Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite, obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat.- ofertantii care prezinta acte doveditoare ca se incadreaza in categoria IMM-urilor beneficiaza de facilitatile prevazute in Legea 346/2004.Autoritatea contractanta va organiza o intalnire cu potentialii ofertanti, in vederea prezentarii retelei de drumuri judetene din administrarea D.J.D.P. Suceava cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, ora 1000 , la sediul din strada Stefan cel Mare, nr.36, Suceava, camera 309.Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a acordului cadru: minim 4.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante in cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Adresa postala: str.Stefan cel Mare, nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel. +40 230210148/205/206, Email: [email protected], Fax: +40 230521536/+40 230522323
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2013 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer