Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru: Lucrari de intretinere si reparatii multianuale pe timp de iarna si vara, 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
112.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA formata din SC BIG CONF SRL Botosani- lider desemnat si SC CON BUCOVINA SA Suceava, SC CALCARUL SA Pojorata- asociati
Anunt de atribuire numarul 142646/12.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141633
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: Catalina Micsunica Andronache, Tel. +40 230210148/206, Email: [email protected], Fax: +40 230521536/+40 230522323, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru: Lucrari de intretinere si reparatii multianuale pe timp de iarna si vara, 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Reteaua de drumuri judetene din administrarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Suceava, pe o lungime de 1.136, 22 km
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul acordului cadru: Lucrari de intretinere si reparatii multianuale pe timp de iarna si vara, 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Suceava, conform caietului de sarcini, listelor de cantitati. Principalele lucrari: lucrari de intretinere a partii carosabile, a santurilor si a rigolelor, covoare bituminoase, tratamente bituminoase, siguranta rutiera, pietruiri de drumuri, intretinerea periodica a podurilor si podetelor lucrari privind reparatii curente- ziduri de sprijin, IBU, reparatii curente la poduri, ranforsari, lucrari privind intretinerea curenta petimp de iarna etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
112, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
649
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S060-099852din26.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3439/1109/2428/6107 Denumirea: acord cadru
V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA formata din SC BIG CONF SRL Botosani- lider desemnatsi SC CON BUCOVINA SA Suceava, SC CALCARUL SA Pojorata- asociati
Adresa postala: str. Calea Nationala, nr 1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710001, Romania, Tel. +40231516143, Fax: +40231516143
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 112000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 112000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Conform Art.11 alin?(4)din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuiere.- Conform cu prevederile art.186, art.190 din OUG nr. 34/2006 si art. 11^1 din HG 925/2006, operatorul economic poatebeneficia de sustinerea unui tert. In acest caz, va prezenta un angajament ferm privind sustinerea financiara/tehnica si/sau profesionala , dupa caz-sect. ?Formulare?.- La deschiderea ofertei, angajamentul ferm va fi prezentat in forma autentica, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.- In cazul neprezentarii tuturor documentelor solicitate in documentatia de atribuire, oferta va fi declarata inacceptabila in temeiul Art 36 alin 1 litera b) din HG 925/2006t, nefiind acceptata completarea ulterioara a ofertei.- Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite, obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat.- ofertantii care prezinta acte doveditoare ca se incadreaza in categoria IMM-urilor beneficiaza de facilitatile prevazute in Legea 346/2004.Autoritatea contractanta va organiza o intalnire cu potentialii ofertanti, in vederea prezentarii retelei de drumuri judetene din administrarea D.J.D.P. Suceava cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, ora 1000 , la sediul din strada Stefan cel Mare, nr.36, Suceava, camera 309.Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a acordului cadru: minim 4.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Adresa postala: str.Stefan cel Mare, nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel. +40 230210148/205/206, Email: [email protected], Fax: +40 230521536/+40 230522323
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer