Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru lucrari si servicii de intretinere multianuala drumuri iarna ? vara


Anunt de participare numarul 146830/27.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Marghita
Adresa postala: C.Republicii nr.1, Localitatea: Marghita, Cod postal: 415300, Romania, Punct(e) de contact: Eva Bisa, Tel. +40 359409977, In atentia: Zoltan Pocsaly, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 359409982, Adresa internet (URL): www.marghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: administratie locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru lucrari si servicii de intretinere multianuala drumuri iarna ? vara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pe raza Municipiului Marghita
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 17, 950, 288RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual seincheiecontr. subs./ activit cu valori intre: Plomb.cu mixt. cald. min 169371-max 338742;Plomb.la rece min 41500- max 83000 ;Ref. str.de uzura la trotmin 69640-max 139280;Combat.lunec inzapez.cu autoutil min 80000-max 107000;Rep.caros.in urma intrv. la ret.edi. min 445500-max 891000;Refac.strat de uz. cov. asf. min 240000- max.480000;Reab. dr. ters + suprastr. 1506800- max.3013600
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa anual pe durata acordului cadru urmatoarele lucrari: Plombari cu mixtura calda la partea carosabila, Reparatii drumuri prin tehnologia de stropiri succesive mecanizat, Refacere strat de uzura la trotuare, Combatere lunecus si inzapezire, Reparatii carosabil in urma interventiilor la retele edilitare, Refacere strat de uzura din covor asfaltic la drumuri, Reabilitare drum(terasamentesisuprastructura)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatitotale de lucrari ce se vor executa pe durata de 4 ani aacordului cadru: Plombari cu mixtura calda la partea carosabila min 10200mp- max 40800mp , Reparatii drumuri prin tehnologia de stropiri succesive mecanizat min 2500 mp -max. 10000mp , Refacere strat de uzura la trotuare min 8000mp-max 32000mp , Combatere lunecus si inzapezire cu autoutilaje, Reparatii carosabil in urma interventiilor la retele edilitare min 27000-max108000mp , Refacere strat de uzura din covor asfaltic la drumuri min 20000-max 80000mp, Reabilitare drummin 40000 -max 130000 mp
Valoarea estimata fara TVA: 17, 950, 288RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 179 000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei incepand de la data limita de primire a ofertelor (Formular 1 }Garantia de participareva fi constituita conform art. 86 alin (1) din HG 925/2006, cont: RO89TREZ0825006XXX000065deschis la Trezoreria Marghita , cod de identificare fiscala al autoritatii contractante 4348947. IMM ?urile pot beneficia de prevederile art. 16 alin (2) din Lg.nr. 346/2004 cu conditia prezentarii documentelor din care sa rezulte incadrarea in aceasta categorie (Declaratia de incadrare in IMM) care se anexeaza la dovada constituirii gar.de part.. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare solicitata trebuie constituita in numele asocierii si beneficiaza de prevederile art. 16 alin (2) din Lg. 346/2004 , numai in cazul in care toti asociatii se incadreaza in categoria IMM.Pentru garantia de participare constituita in alta moneda, echivalentul lei/alta valuta se va face astfel: echivalentul in acea moneda la cursul stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare. . Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului (Formular 2}Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, astfel contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Deasemenea garantia de buna executie poate fi constituita si printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor cu art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare .Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplica in mod corespunzatorRestituirea garantiei de buna executie se va face dupa cum urmeaza: - 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor acceptat fara obiectiuni, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat) se va atasa o imputernicire pentru aceasta.Se vor completa/depune:
Cerinta 1 -Declaratie privind calitatea de participant la procedura?Formular 3;Vor depune aceste documente ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), subcontractantul (in cazul subcontractarii).
Cerinta 2 - prezentarea declaratiei de eligibilitate completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, din care sa reiasa ca acesta nu se incadreaza la prevederile art 180 din OUG 34/2006; (Declaratie privind eligibilitatea?Formular 4); Vor depune aceste documente: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii)Cerinta 3 - prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.181 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului; -Formular 5.Vor depune aceste documente: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii)doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c1) si d) din art. 181Cerinta 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69*1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modif.si compl.ulter. (pt ofertant/asociat/subcontr./tert sustin) - Formularul 6Persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Pocsaly Zoltan - Primar
Lazar Ioan ? Viceprimar
Demeter Cornelia- Secretar municipiu
Bereteu Viorica ? Contabil sef
Kalmar Ilona- viza control financiar preventivCurtean Rodica ?consilier Juridic
Bisa Eva- Dir. exec. adj. directia tehnica
Pazmandi Ildiko- Consilier achizitii
Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii), subcontractantul (in cazul subcontractarii)
Cerinta 5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetul de stat si catre bugetul local dupa cum urmeaza: a)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?- semnata si stampilata de ofertant;b)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?-semnata si stampilata de ofertant; Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: - o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducera autorizata in limba romana.
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, situatia personala se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin certificatul de participare cu oferta independenta - Formularul 7, care va fi completat doar de liderul asocierii ca reprezentant legal al acesteia
Cerinta nr.6. Certificatde participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta-in baza ORDINULUI 314/2010 Formularul 7, -prin care certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta; Pentru o asociere, cerinta trebuie indeplinita de liderul asocierii
Oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste cerintele de calificare mai sus mentionate, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila.In cazul in care se va prezenta, in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (4) din HG 925/2006, initial doar o declaratie pe propria raspundere, prin care confirmati ca indepliniti cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate, veti avea obligatia prezentarii unei anexe in care sa ne mentionati succint, dar precis, modul concret de indeplinire a acestei cerinte, inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea.( Formular 7/A). Oferta depusa de un ofertant care nu a prezentat conform prevederilor art. 11, alin (4) si (5), documentele relevante privind indeplinirea acestei cerinte de calificare, va putea fi, conform prevederilor art. 36, alin. (1), lit. b) din HG 925/2006, respinsa ca fiind inacceptabila. 1.Persoane juridice/fizice romaneSe va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea ofertei) ? document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de ofertant;Nota! Ofertantul are obligatia de a-si verifica certificatul constatator cu privire la existenta activitatii autorizate
2.Persoane juridice /fizice straine(daca este cazul)
Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in traducere autorizata in limba romana.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
1.Cifra de afaceri:
Se solicita cifra medie de afaceri globala , care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in functie de informatiile si documentele disponibile, in cuantum de minim 2 500 000 leiCerinta privind cifra de afaceri poate fi indeplinita prin cumul, in cazul unei oferte comune. In cazulin care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr.346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM.2. La solicitarea autoritatii contractante ofertantul va prezenta in termenul prevazut in respectiva solicitare:
a)Persoane juridice/fizice romane- bilanturile contabile pe ultimii 3 ani fiscali vizat si inregistrat de organele competente, sau alte documente justificative , in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de ofertant;b) .Persoane juridice /fizice straine(daca este cazul)
-bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat insotit de raportul auditorilor financiari si contabililor autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriilor curente si veniturilor din exploatare reflectate in acestea . Ofertantii vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus.
3.Informatii privind sustinerea, daca este cazul: Ofertantii pot fi sustinuti conform art.186 din OUG 34/2006. In acest caz se vor prezenta: angajamentul ferm de sustinere , declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181, lit.a), lit.c^1) si lit.d) din OUG 34/2006; declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita cifra medie de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in functie de informatiile si documentele disponibile, in cuantum de minim2 500 000lei (Formularul nr.8)Cerinta privind cifra de afaceri poate fi indeplinita prin cumul, in cazul unei oferte comune. In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr.346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM ( Formular 9 ).In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respective nu are caracterul unui IMM si nu se poate aplica art.16, alin.2 din L346/2004. Daca operatorul economic nu are de la infiintare 3 ani, perioada de activitate se va raporta la perioada de la data infiintariiCursul utilizat pentru conversia lei/alta valuta, este cursulmediu anual lei/alta valuta comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.2. La solicitarea autoritatii contractante ofertantul va prezenta: a)Persoane juridice/fizice romane- bilanturile contabile pe ultimii 3 ani fiscali vizat si inregistrat de organele competente, sau alte documente justificative , in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de ofertant;b) .Persoane juridice /fizice straine(daca este cazul)-bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat insotit de raportul auditorilor financiari si contabililor autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriilor curente si veniturilor din exploatare reflectate in acestea. Ofertantii vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus.3.Informatii privind sustinerea, daca este cazul: Ofertantii pot fi sustinuti conform art.186 din OUG 34/2006. In acest caz se vor prezenta: angajamentul ferm de sustinere (Formularul 10), declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 ?Formular 3, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181, lit.a), lit.c^1) si lit.d) din OUG 34/2006- Formular 4, si declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006- Formular 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Experientasimilara:
a)Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani, respectiv pana la data limita de depunere a ofertelor, au prestat(au dus la bun sfarsit), cel putin un contractavand ca obiect servicii de deszapezire a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 90000 lei fara T.V.A, Pentru demonstrarea exp.sim. se va prezenta o listaa serv . similare executate in ultimii 3 ani, insotita de copii cupartile relevante din contract, de procese verbale de receptie fara obiectiuni si de certificari de buna executie. Certificarile respective vor indica : beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii si vor precizadaca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
b)Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 5 ani respectiv pana la depunerea ofertelor, a executat (a dus la bun sfarsit), cel putinun contract pentru fiecare activitate(lucrare) astfel: -lucrari de reparatii drumuri prin plombari cu mixturi asfltice la cald a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 250000 lei fara T.V.A, -lucrari de reparatii drumuri prin prin tehnologia de stropiri succesive mecanizat carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 60000 lei fara T.V.A, -lucrari de refacere strat de uzura la trotuare a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 80000 lei fara T.V.A, -lucrari de refacere strat de uzura din covor asfaltic la drumuri a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 400000 lei fara T.V.A, -lucrari de reparatii carosabil carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 600000 lei fara T.V.A, Pentru demonstrarea exp.sim. de lapctul. b.se va prezenta o listaa lucrarilorsimilare executate in ultimii 5 ani, insotita de copii cupartile relevante din contract, de procese verbale de receptie fara obiectiuni si de certificari de buna executie. Certificarile respective vor indica : beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei si vor precizadaca lucrarile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Cerinta nr. 2
Dotari tehnice:
Se va va prezenta declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si mijloacele fixe si Lista cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si mijloacele fixe ce sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului. In cadrul dotarii tehnice (cuprinsa in lista), pentru realizarea lucrarii, ofertantul trebuie sa faca dovada dispozitiei (in dotare proprie /angajament de punere la dispozitie / orice alta forma de dispozitie, ca de exemplu:
contracte de leasing) asupra a cel putin urmatoarelor echipamente/ utilaje/etc.
Dotarea minima necesara trebuie sa contina cel putin urmatoarele: a) statie de preparare mixturi asfaltice, proprie . In cazul in care ofertantul nu detine statie de preparare mixturi asfaltice proprie, va depune acord de furnizare mixturi asfaltice, pentru lucrarea ofertata cu preturi ferme, de la o statie de preparare acreditata . Statiile de preparat mixturi asfaltice vor trebui sa fie amplasate astfel incat distanta de transport de la statie la locul de punere in opera a mixturii asfaltice sa respecte prevederile SR 7970/2001, privind transportul mixturilor asfaltice. In cazul in care nu indeplineste cerintele SR 7970 va face dovada detinerii de minim 2 containere pentru transport asfalt.b) certificate de conformitate sau agremente tehnice pentru pentru mixturile asfaltice produse la statia proprie sau de la producatorul de mixturi asfaltice, necesare pentru lucrare, cu care ofertantul a incheiat acord de furnizarec) repartizator ? finisorpentru asternere mixturi asfaltice minim 1 buc.d) minim 3 mijloace de transport(autobasculante cu prelata )e) masina multifunctionala sau alt autoutilaj echipat cu perie mecanica min 2 bucf) containere pentru transport mixturi asfaltice minim 1 bucg) autogreder min 1 buch) buldoexcavatoare, minim 2 buci) motosuflante minim 2 bucj)autospeciala pentru aplicarea emulsiei bituminoase (gudronator, etc) minim 1 buck)autoutilaj pentru executarea mecanizata a stropirilor succesive cu emulsie si agregate naturale min 1 bucl) cilindrii vibrocompactori minim 2 bucm) placa vibratoare minim 2 bucn) freza pentru asfalt minim 2 buo) taietor asfalt, minim 2 bucp) utilaje echipate cu lama (autogreder, buldoexcavator etc) minim 2 bucr) utilaje pe pneuri cu cupa frontala minim 1 bucs) utilaje speciale pentru raspandirea mecanizata a materialului antiderapant (UNIMOG) sau autocamion echipat cu raspanditor de material minim 2 buct) un set de semnalizare a lucrarilor conf. Ordinului comun nr.112/411 al MI-MT/2000
Utilajelele care vor fi folosite la ?Combaterea lunecusului si inzapezirii cu autoutilaje ?(anexa 3)vor fi echipate cu sisteme tip GPS in vedereafurnizariide anexeimprimatepentru calculul distantelor si suprafetelor lucrate mecanizat Pentru aceste utilaje ofertantul va prezenta o declaratie privind dotarea cu autovehicule, utilaje si echipamente, conform cu cerintele din caietul de sarcini, facand urmatoarele precizari: -marca si tipul fiecarui autovehicul, utilaj si echipament;
-nr. de inmatriculare (la auto) sau indicativul (la utilaje);
-titlu de detinere;
-copii dupa contractele de inchiriere a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor (pentru cazul in care nu sunt proprietatea prestatorului cu specificarea dotarilor de mai sus);
Cerinta nr 3
Informatii referitoare la Personalul de specialitate
a).Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, insotita de lista cu personal de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului.b).Lista cu persoanele de specialitate responsabile direct de indeplinirea contractului, in care personalul de specialitate minim solicitat este:
- persoana de conducere responsabila direct de indeplinirea contractului- sef de santier, care trebuie sa aiba pregatire in domeniul constructiilor de drumuri, respectiv, sa fie absolvent al unei Facultati de constructii-specializare Cai Ferate, Drumuri si Poduri, avand cel putin 5 ani experienta
- 3 maistri/tehnicieni de drumuri cu experienta specifica in derularea unor proiecte similare- responsabilului tehnic cu executia atestat de MDRT in domeniul drumurilor;c)CV-urile semnate pentru persoana de conducere responsabila direct de indeplinirea contractului, sef de santier, maistrii /tehnicieni.d).Copii dupa autorizatiile/certificatele de atestare ale persoanelor de specialitate responsabile direct de indeplinirea contractului nominalizate in lista, valabile
la data limita de depunere a ofertelore}Copii dupa contractele de colaborare/ conventii civile/ angajamente de participare, in cazul in care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului.
f} Ofertantul va depune o declaratie de disponibilitate cu privire la personalul de specialitate ca pe durata de executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentei achizitii isi vor esfasura activitatea pentru realizarea contractului de lucrari.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):
Se va prezenta: Declaratia si lista cu subcontractantii respectiv Acordul/acordurile de subcontractare. Ofertantii sunt obligati saprecizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; datele de recunoastere a subcontractantilor propusi;
Resursele materiale si umane ale subcontr. declarati se iau in considerare pt. partea lor de implicare in contractul daca sunt prezentate si urmatoarele documente: Declaratia in temei art.69¹ din OUG 34/2006;documentele solicitate privind partea sa de implicare(resurse umane, dotari tehnice). In cazul in care, parti din contract, urmeaza fie indeplinite de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul castigator are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractele incheiate intre acesta si subcontr. nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract
Cerinta nr. 5
Informatii privind asociatii (daca este cazul)In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Ofertantul va prezenta Acordul de asociere Fiecare semnatar al acordului de asociere are obligatia de a prezenta si urmatoarele documente: declaratia de incadrare in IMM (daca este cazul) si declaratie pe proprie raspundere conform art. 11 alin (4) din HG 925/2006 (daca este cazul) si documentele privind partea sa de implicare. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare se solicita legalizarea asocierii.
Cerinta nr. 6
Informatii privind tertul sustinator
Conform art.190 din OUG 34/2006, capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului, poate fi indeplinita si de catre un tert sustinator. In acest caz se vor prezenta: Angajamentul ferm de sustinere ; Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 din partea sustinatorului; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, lit.a), c^1), d), din OUG 34/2006 , din partea sustinatorului; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 din partea sustinatorului; Documentele solicitate pt. indeplinirea cerintei, respectiv partea de sustinere.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Se va prezenta Formularul nr. 11 - Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, insotita de copii cupartile relevante din contract, de procese verbale de receptie fara obiectiuni si de certificari de buna executie. Certificarile respective vor indica : beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii si vor precizadaca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Acestea se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de ofertant;b)Se va prezenta Formularul nr. 11/A - Lista principalelor lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani, insotita de copii cupartile relevante din contract, de procese verbale de receptie fara obiectiuni si de certificari de buna executie. Certificarile respective vor indica : beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei si vor precizadaca lucrarile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Acestea se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de ofertantNota-: Ofertantii vor indica clar - prin bold-are - contractele din lista principalelor servicii/lucrari executate care duc la indeplinirea criteriului minim de calificareSe va prezenta declaratia Formular 12si lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care pot dispune operatorul (Anexa la Formular 12)ce sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului .Ofertantii vor face dovada ca dispun, din dotare proprie/de la terti/alta forma de punere la dispozitie de utilaje.Pentru utilajelefolosite la ?Combaterea lunecusului si inzapezirii cu autoutilaje? (anexa 3 din caiet de sarcini) ofertantul va prezenta o declaratie privind dotarea cu autovehicule, utilaje si echipamente, conform cu cerintele din caietul de sarcini, facand urmatoarele precizari: -marca si tipul fiecarui autovehicul, utilaj si echipament;
-nr. de inmatriculare (la auto) sau indicativul (la utilaje); , -titlu de detinere;
-copii dupa contractele de inchiriere a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor (pentru cazul in care nu sunt proprietatea prestatorului cu specificarea dotarilor de mai sus);Se vor prezenta: Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si alcadrelor de conducere din ultimii 3 ani ( Formular13} si lista cu personal de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului( Formular14} insotite de CV-urile semnate pentru persoana de conducere responsabila direct de indeplinirea contractului, sef de santier, maistrii /tehnicieni.(AnexalaFormular14}Se va prezenta : copii dupa autorizatiile/ certificatele de atestare ale persoanelorde specialitate responsabile direct de indeplinirea contractului nominalizate in lista; Copii dupa contractele de colaborare/conventii civile/ angajamente de articipare, in cazul in care in cazul in care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului.Aceste copii se vor prezentalegalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de ofertant;Ofertantul va depune o declaratie de disponibilitate cu privire la personalul de specialitate ca pe durata de executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentei achizitii isi vor desfasura activitatea pentru realizarea contractului de lucrari.Se va prezenta: Declaratia si lista cu subcontractantii(Formular15), respectiv Acordul/acordurile de subcontractare(Formular16), Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; datele de recunoastere a subcontractantilor propusi; Resursele materiale si umane alesubcontr. declarati se iau in considerare pt. partea lor de implicare in contractul daca sunt prezentate si urmatoarele documente: Declaratia in temei art.69¹ din OUG 34/2006(Formular 6);documentele s olicitate privind partea sa de implicare(resurse umane, dotari tehnice). In cazul in care, parti din contract, urmeaza fie indeplinite de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul castigator are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractele incheiate intre acesta si subcontr. nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractIn cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici ofertantul va prezenta Acordul de asociere (Formular 17).Fiecare semnatar al acordului de asociere v-a prezenta declaratia de incadrare in IMM (daca este cazul) (Formular 9} si declaratie pe proprie raspundere conform art. 11 alin (4) din HG 925/2006 (daca este cazul) si documentele privind partea sa de implicare.Se va prezenta: Angajamentul ferm de sustinere ( Formular 10 si/sau 10/A) ; Declaratie conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006(Formular 4); declaratie conform prevederilor art.181 lit.a), c1) si d) din OUG 34/2006 (Formular 5) si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 (Formular 6) precum si documentele solicitate pt. indeplinirea cerintei respectiv partea de sustinere.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
95%
Descriere: Componenta financiara
2.
componenta tehnica
5%
Descriere: 2 Perioada de garantie acordata lucrarii(durata de incepere a interventiei in cazul deszapezirii}
Punctaj maxim componenta tehnica: 5
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 12:00
Locul: Primaria Marghita, Calea Republicii nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si pers imputernicite ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, departajarea lor se face in urma depunerii in plic inchis a unei noi oferte de pret
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice -Municipiul Marghita
Adresa postala: str. Calea Republicii, nr1, Localitatea: Marghita, Cod postal: 415300, Romania, Tel. +40 259362001, Email: [email protected], Fax: +40 359409982, Adresa internet (URL): www.marghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 09:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer