Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru pentru realizarea investitiei "Proiectare si executie Modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava, judetul Iasi"


Anunt de participare numarul 147486/26.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIROSLAVA
Adresa postala: Loc. Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93, com . Miroslava, jud. Iasi, Romania, Localitatea: Miroslava, Cod postal: 707318, Romania, Punct(e) de contact: ELENA BURCUTA, Tel. +40 741632596, Email: [email protected], Fax: +40 232236860, Adresa internet (URL): www.primariamiroslava.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru pentru realizarea investitiei "Proiectare si executie Modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava, judetul Iasi"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Miroslava, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 44, 934, 122RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Aprox.11 contracte subsecvente pe perioada a 4 ani, cu o frecventa estimata de 3 contracte/an.Valoarea totala estimata a contractelor subsecvente, fara TVA este de 44.934.122 lei, din care 3.877.736 lei reprezinta valoarea aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 9, 63% din val. totala est. a serv. de proiec., asist.teh.si lucr. de constr. (exclusiv OS).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru - Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru realizarea investitiei "Modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava, judetul Iasi".
Valoarea estimata a contractului este de 44.934.122 lei fara TVA, din care 3.877.736 lei reprezinta valoarea aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 9, 63% din valoarea totala estimata a serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si lucrarilor de constructii (exclusiv organizarea de santier).
Cel mai mare contract subsecvent, estimat a se incheia, are o valoare estimata de 8.900.685 lei, fara TVA, valoare formata din:
- 7.915.003 lei - valoare estimata lucrari de constructii
- 217.568 lei - valoarea estimata a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica- 768.113 lei reprezinta valoarea aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 9, 63% din valoarea totala estimata a serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si lucrarilor de constructii (exclusiv organizarea de santier).
Cel mai mare contract subsecvent estimat a se incheia, presupune modernizarea a 9, 066 km. drumuri aferenta obiectului 5 Valea Adanca, avand o durata estimata de executie de 6 luni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Proiectare, asistenta tehnica si executie lucraripentru realizarea investitiei "Modernizare strazi si drumuri locale in satele din comuna Miroslava, judetul Iasi", pe o lungime totala de 45, 014 km.astfel:
Ob. 1 - SAT BRATULENI - 1, 213 km;
Ob. 2 - SAT URICANI - 4, 24 km;
Ob. 3 - SAT GAURENI - 0, 759 km;
Ob. 4 - SAT MIROSLAVA si BALCIU - 8, 14 km;
Ob. 5 - SAT VALEA ADANCA - 9, 066 km;
Ob. 6 - SAT PROSELNICI - 3, 806 km;
Ob. 7 - SAT CIURBESTI - 4, 868 km;
Ob. 8 - SAT CORNESTI - 2, 963 km;
Ob. 9 - SAT DANCAS - 3, 17 km;
Ob. 10 - SAT HORPAZ - 1, 904 km;
Ob. 11 - SAT VOROVESTI - 4, 885 km.
Valoarea estimata a contractului este de 44.934.122 lei fara TVA, din care 3.877, 736 lei reprezinta valoarea aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 9, 63% din valoarea totala estimata a serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si lucrarilor de constructii.
Cel mai mare contract subsecvent, estimat a se incheia, are o valoare estimata de 8.900.685 lei, fara TVA, valoare formata din:
- 7.915.003 lei - valoare estimata lucrari de constructii
- 217.568 lei - valoarea estimata a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica- 768.113 lei reprezinta valoarea aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 9, 63% din valoarea totala estimata a serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si lucrarilor de constructii (exclusiv organizarea de santier).
Cel mai mare contract subsecvent estimat a se incheia, presupune modernizarea a 9, 066 km. drumuri, avand o durata estimata de executie de 6 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 44, 934, 122RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 800.000 lei. Pentru garantiile constituite in alta moneda (valuta), echivalenta in lei se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii invitatiei de participare. Perioada de valabilitate: egala cu perioada de valab. a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Formele de constituire care vor fi acceptate: 1.prin virament bancar in contul RO70TREZ4065006XXX018246, deschis la Trez. Iasi; 2.printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazute in documentatia de atribuire.In cazul const.sub forma de virament, dovada o reprezinta fie extrasul de cont, fie OP vizat de banca, ambele in copii certificate cu originalul, iar in cazul constituirii sub forma unui instrument degarantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, dovada constituirii o reprezinta originalul instr. de garantare.Neconstituirea garantiei de participare in cuantumul si/sau forma solicitata si/sau pentru perioada prevazuta si/sau neprezentarea dovezii de constituire (conform solicitarilor anterioare) cel mai tarziu pana la ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, atrage dupa sinerespingerea ofertei ca inacceptabila. De asemenea, in cazul constituirii a 50% din valoarea garantiei si neprezentarea dovezii privind incadrarea in IMM impreuna cu dovada garantiei echivaleaza cu neconstituirea garantiei de participare in cuantumul solicitat si atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila.In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. In cazul in care ofertantii depun contestatie si Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare suma de 11.665, 63 lei, conform prevederilor art.278 ind.1 alin.2 din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA. Garantia de buna executie se va const. conf. art. 90 din HG 925/2006. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din H.G. 925/2006. Garantia de buna executie devine anexa la contract. In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea nr. 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al Comunei MiroslavaAlte surse atrase
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 3, in original. Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art.180 din OUG nr.34/2006.2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 4, in original. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, da dreptul autoritatii contractante sa excluda ofertantul respectiv din procedura de atribuire a contractului. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art.181 lit.a, lit.c 1 si lit.d din OUG nr.34/2006.3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local - din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertei (conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal) in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".4.Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, eliberat de Administratia Finantelor Publice (conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare) si eliberat de Administratia Fondului pentru Mediu (conform Legii nr.105/2006 care aproba cu modificari si completari OUG nr. 196/2005, cu modificarile si completarile ulterioare) - din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertei - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".Cerintele de la punctele 3 si 4 sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu. Ofertantii din a caror certificate depuse rezulta ca nu si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local si bugetul general consolidat, vor fi exclusi din procedura de achizitie. Persoanele juridice
straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Toate certificatele/documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul ofertelor, in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei.
5.Declaratie privind calitatea de participant: Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.5.1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 6, in original
5.2. Se solicita completarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular 5, in original.
5.3. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din Ordonanta nr. 34/2006 - Formular 7, in original.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dan Nita - primar, Vasile Bulbasa - viceprimar, Elena Florea - secretar, Rusu Ilie - sef Compartiment financiar contabil, Robert Ionut Rusu ? consilier, Compartiment financiar contabil, Anton Finatti ? consilier, Compartiment urbanism, Elena Burcuta - sef Birou achizitii publice investitii, Iftimie Violeta - consilier aparat specialitate, Deliu Marius - consilier aparat specialitate, Andrian Neculai - consilier local, Apostol Ilie - consilier local, Cojocaru Gheorghe - consilier local, Costin Ilie - consilier local, Iftimie Gheorghita - consilier local, Ilie Vasile - consilier local, Lupu Radu - consilier local, Frunza Florin ? consilier local, Mertic Constantin - consilier local, Popescu Anina - consilier local, Popescu Nicolae - consilier local, Tanana Mihai - consilier local, Tunza Viorel -consilier local, Popa Serafim - consilier local, Vicol Gheorghe - consilier local, Vieru Alexandru - consilier local, Mahu Maria - consilier aparat specialitate, Butnarica Roxana - consilier aparat specialitate.
Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau a capacitatea tehnico-profesionala, respectiv subcontractantii vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta nr. 34/2006.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, la punctele 1 - 5. 1. Certificat constatator emis de ORC (sau echivalent cu traduceri autorizate in limba romana pentru operatorii economici straini), din care sa rezulte: ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si activitatilor contractului si este autorizat, asociatii si reprezentantii legali ai ofertantului, forma de organizare/inregistrare, etc., prezentat in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte documentul in original/copie legalizata, daca nu a fost depus initial in una dintre aceste variante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani, 2010-2012,
trebuie sa fie minim de 16.000.000 lei. Se va completa Formularul 8 - Informatii generale, in original. Se vor prezenta documente justificative din care sa reiasa media cifrei de afaceri solicitate. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea
acordata de catre o alte persoana fizica/ juridica, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana fizica/ juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Cerinta nr. 2 - Acces la resursePrezentarea de documente pentru a demonstra capacitatea ofertantului/asocierii de a derula cel mai mare contract subsecvent. Operatorul economic va demonstra ca, va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in valoare de 5.000.000, 00 lei pentru a realiza cash-flowul de executie al lucrarii, pe o perioada de 4 luni de derulare de la data semnarii celui mai mare contract subsecvent. Suma va fi imobilizata si destinata necesitatilor celui mai mare contract subsecvent, in cazul ofertei castigatoare, indiferent de obligatiile ce ii revin Ofertantului in cadrul altor contracte subsecvente. In cazul unei asocieri, liderul asociatiei este obligat sa prezinte acest document de unde sa rezulte ca poate asigura intreaga suma singur sau impreuna cu asociatii. In cazul sustinerii conform art.186 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ?scrisoarea angajanta? din partea unei banci, va fi anexa la ?angajamentul ferm?. Persoana fizica/ juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.Modul de indeplinire: Prezentarea unei scrisori angajante din partea unei banci/ institutii finantatoare, sau orice alte mijloace financiare suficiente pt. a realiza cash flow de executie a celui mai mare contract subsecvent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 8 - Informatii generale, in original.Documente justificative din care sa reiasamedia cifrei de afaceri solicitate. Pentru situatiile financiare intocmite in alta moneda(valuta), la echivalenta in RON se va luain considerare curs mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv. Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.186, alin. (1), (2) si (3) din OUG nr. 34/2006. In cazul in careofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alte persoanafizica/ juridica, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm alpersoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea dinprocedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006. Atunci cand un grup deoperatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare aresurselor tuturor membrilor grupului. Astfel, Formularul 8 - Informatii generale va fi completat de catre fiecare asociat inparte, precum si un formular centralizator pe asociere.Prezentarea unei scrisori angajante din partea unei banci/ institutii finantatoare, sau orice alte mijloace financiare suficiente pt. a realiza cash flow de executie a celui mai mare contract subsecvent.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii/ lucrari executate in
ultimii 3 ani/ 5 ani - Formularul 9, in original. Prezentarea a maxim doua contracte, care sa confirme prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani si executarea de lucrari similare in ultimii 5 ani, in valoare cumulata de minim 8.000.000 lei fara TVA, astfel:
- prezentarea a maxim doua contracte de proiectare si executie lucrari similare, executate in ultimii 5 ani, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu suma de 8.000.000 lei fara TVA,
SAU
- prezentarea a maxim doua contracte de servicii proiectare tehnica lucrari de modernizare strazi/ drumuri, prestate in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu suma de 150.000 lei fara TVA si prezentarea a maxim doua contracte de lucrari similare, executate in ultimii 5 ani, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu suma de 7.850.000 lei fara TVA.
Se mentioneaza ca cei 3, respectiv 5 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Se solicita:
1. Formularul 10 ? Experienta similara completat pentru contractul/contractele similar(e).
2.Se vor atasa certificari (recomandare/ certificat constatator/ proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ serviciilor, etc.), din care sa reiasa
beneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor/ executiei lucrarilor,
precum si daca au fost duse la bun sfirsit.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Este obigatorie pastrarea continutului formularului solicitat pentru evaluarea respectarii cerintei, inclusiv a notelor/ mentiunilor din acesta. De asemenea, este obligatorie completarea tuturor rubricilor/ informatiilor solicitate, fie prin
completarea informatiilor solicitate, fie prin mentiunea ?nu este cazul?, dupa caz.
Cerinta nr. 2
Asigurarea personalului necesar pentru realizarea obiectului achizitiei, astfel:
PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
- 1 manager proiect, care va trebui sa indeplineasca prevederile impuse de HG 300/2006 (persoana cu studii superioare);
- 2 ingineri/ subingineri proiectanti (persoane cu studii superioare in domeniul constructii drumuri si poduri), cu experientaspecifica in proiectarea lucrarilor de lucrari de modernizare strazi/ drumuri, de minim 3 ani.
- personal responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica, rezultat ca fiind necesar conform propunerii tehnice si financiare prezentate, pentru indeplinirea cerintelor Caietului de sarcini, aferente celui mai mare contract subsecvent
EXECUTIE
- 1 sef de santier, inginer constructii drumuri si poduri, cu exp. specifica de minim 3 ani;
- 1 RTE in domeniul constructii drumuri si poduri conform Ordinului MLPAT nr.777/2003, cu atestat valabil la data limita de depunere a ofertelor;
- 1 resp. cu controlul tehnic de calitate avand studii universitare in constructii si exp. specifica dovedita prin participarea in cel putin 1 contract/ proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii;
- 1 responsabil SSM, desemnat in conditiile HG nr.300/2006;
- 1 resp. cu managementul protectiei mediului desemnat in conditiile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;
- personal calificat de executie pe meserii specifice categoriilor de lucrari obiect al prezentei achizitii, necesar pentru indeplinirea conform normativelor in vigoare, prevederile Caietului de sarcini si ofertei depuse, a celui mai mare contract subsecvent.
Prezentarea Formularul 11 ? Declaratie privind lista cu personalul propus pentru executarea contractului, in original. Este obigatorie pastrarea continutului formularului solicitat pentru evaluarea respectarii cerintei, inclusiv a notelor/ mentiunilor din acesta. De asemenea, este obligatorie completarea tuturor rubricilor/ informatiilor solicitate, fie prin completarea informatiilor solicitate, fie prin mentiunea ?nu este cazul?, dupa caz.
Cerinta nr. 3
Prezentarea CV, in original si diplome de studii/ atestate/ cert. de calif. prof./ decizii interne de numire (dupa caz, pentru demonstarea indeplinirii cerintelor), pentru fiecare resp. propus pentru executarea contractului, cu exceptia RTE, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul". Pentru RTE se va prezenta atestatul valabil la data limita de depunere a ofertelor, emis conform Ordinului MLPAT nr.777/2003. In cazul in care personalul propus nu are calitatea de angajat al ofertantului si nici nu se afla in una din situatiile care sa permita cumularea si/sau luarea in considerarea resurselor umane, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, se solicita: angajament ferm al personalului privind implicarea in realizarea obiectului achizitiei, conform pozitiei/ meseriei specifice pentru care este propus - Formularul 12, in orig. si declaratia ofertantului privind incheierea unui contract ind. de munca cu acestia, in cazul in care oferta va fi castigatoare, in scopul exec.contractului. Astfel, resursele umane ce vor fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintelor privind personalul sunt: ale ofertantului, ale sustinatorului, ale subcontractantilor pentru partea lor de implicare in contract si al personalului propus pentru care se prezinta angajamentul acestuia, respectiv declaratia ofertantului, mentionate anterior.
Este obigatorie pastrarea continutului Formularului 12 solicitat pentru evaluarea respectarii cerintei.
Cerinta nr. 4
Declaratie cu privire la resursele tehnice de care dispune sau poate dispune operatorul economic si care urmeaza a fi folosite efectiv
pentru indeplinirea contr. de achizitie publica - Formularul 13, in original, cu
prezentarea de documente relevante din care sa reiasa forma de detinere/ utilizare a fiecaruia, in copie ?conform cu originalul". Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii/ posibilitatii de a detine toate resursele tehnice (utilaje si de transport) necesare pentru indeplinirea conform normativelor in vigoare, prevederile Caietului de sarcini si ofertei depuse, a celui mai mare contract subsecvent. Ofertantul va va face dovada detinerii/ posibilitatii de a detine, si a:
- 1 statie producere mixturi asfaltice;
- 1 statie de producere betoane;
- 1 laborator de gradul II pentru determinarile necesare la executia lucrarilor, pentru asigurarea calitatii conf. HG 808/2005 modif. si compl. ult.
Pentru toate resursele tehnice necesare, se vor prezenta documente relevante emise conform prevederilor legale in vigoare, din care sa rezulte/ sa se ateste capabilitatea resurselor tehnice de a executa lucrarile specifice domeniului de utilizare in constructii si/sau starea de functionare. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile/ sa rezulte valabilitatea informatiilor la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 5
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, acordurile subcontractantilor propusi, conform Formularului 14, in original. In cazul in care ofertatul declara ca nu va subcontracta, Formularul va fi prezentat cu mentiunea ?nu este cazul?.
Cerinta nr. 6
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conf. cu art. 190, alin. (1), (2) si (3) din OUG nr. 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/ juridica, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana fizica/ juridica ce asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf. prev. art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea pentru
sistemul de management al calitati ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul aferent obiectului contractului.Se va prezenta certificatul valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru domeniul aferent partii din contract ce o executa fiecare asociat.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea pentru
sistemul de management al protectiei mediului ISO 14001 sau echivalent, pentru domeniul aferent obiectului contractului.Se va prezenta
certificatul valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei
asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru
domeniul aferent partii din contract ce o executa fiecare asociat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 9, in original.Formularul 10 ? Experienta similara (completat pentru contractul/ contractele similar), in original.Se vor atasa certificari (recomandare/ certificat constatator/ proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ serviciilor, etc.), din care sa reiasabeneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor/ executiei lucrarilor, precum si daca au fost duse la bun sfirsit.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea inconsiderare a resurselor tuturor membrilor grupului. Este obigatorie pastrarea continutului formularului solicitat pentru evaluarea respectarii cerintei, inclusiv a notelor/ mentiunilor din acesta. De asemenea, este obligatorie completarea tuturor rubricilor/ informatiilor solicitate, fie prin completarea informatiilor solicitate, fie prin mentiunea ?nu este cazul?, dupa caz.Pentru contractele exprimate in alta moneda(valuta), la echivalenta in RON se va lua in considerare curs mediu anual lei/ valuta comunicat de BNR pentru anul in care s-au executat lucrarile/ prestat serviciile.Prezentarea Formularul 11 ? Declaratie privind lista cu personalul propus pentru executarea contractului, in original. Este obigatorie pastrarea continutului formularului solicitat pentru evaluarea respectarii cerintei, inclusiv a notelor/ mentiunilor din acesta. De asemenea, este obligatorie completarea tuturor rubricilor/ informatiilor solicitate, fie prin completarea informatiilor solicitate, fie prin mentiunea ?nu este cazul?, dupa caz.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilorgrupului.Prezentarea de documente privind asigurarea personalului necesar executarii si indeplinirii contractului: - Curriculum Vitae in original si diplome de studii/ atestate/ certificate de calificare profesionala/ decizii interne de numire (dupa caz, pentru demonstarea indeplinirii cerintelor), pentru fiecare responsabil propus pentru executarea contractului, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.In cazul in care personalul propus nu are calitatea de angajat al ofertantului si nici nu se afla in una din situatiile care sa permita cumularea si/sau luarea in considerare a resurselor umane, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr.509/2011, se solicita: angajament ferm al personalului privind implicarea in realizarea obiectului achizitiei, conform pozitiei/ meseriei specifice pentru care este propus, Formularul 12, in original si declaratia ofertantului privind incheierea unui contract individual de munca cu acestia in scopul executarii contractului, in cazul in care oferta va fi desemnata castigatoare, si prezentarea acestora autoritatii contractante inainte de semnarea contractului de achizitie publica.- Declaratie cu privire la resursele tehnice de care dispune sau poate dispune operatorul economic si care urmeaza a fi folosite efectiv pentru indeplinirea contractului de achizitie publica - Formularul 13, in original;
- Documente relevante din care sa reiasa forma de detinere/ utilizare a fiecaruia, in copie ?conform cu originalul";
- Documente relevante emise conform prev. legale in vigoare, din care sa rezulte/ sa se ateste capabilitatea resurselor tehnice de a executa lucrarile specifice domeniului de utilizare in constructii si/ sau starea de functionare si sa rezulte valabilitatea informatiilor la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, acordurile subcontractantilor propusi, conform Formularului 14, in original. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta acest formular. In cazul in care ofertatul declara ca nu va subcontracta, Formularul va fi prezentat cu mentiunea ?nu este cazul?.Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conf. cu art. 190, alin. (1), (2) si (3) din OUG nr. 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/ juridica, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana fizica/ juridica ce asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf. prev. art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.Se va prezenta certificatul valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita defiecare membru al asocierii, pentru domeniul aferent partii din contract ce o executa fiecare asociat.Se va prezenta certificatul valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita defiecare membru al asocierii, pentru domeniul aferent partii din contract ce o executa fiecare asociat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2013 13:00
Locul: Primaria com. Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93, loc. Miroslava, com.Miroslava, jud.Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul ofertelor cu acelasi acelasi pret, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitaacestora o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. In cazul in care, pentru demonstrarea ineplinirii cerintelor de calificare, ofertantul uzeaza de dreptul sau legal de a prezenta initial o declaratie cu anexa in temeiul alin. (4) al art.11 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in anexa trebuie sa fie mentionate succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor - inclusiv valori, cantitati, nominalizare personal sau altele asemenea. In lipsa precizarilor clare si precise a modului concret de indeplinire a cerintelor, autoritatea contractanta, pentru acele cerinte, nu poate face aplicabile prevederile alin. (5) al art.11 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, motiv pentru care oferta va fi respinsa ca inacceptabila. Singurele documente acceptate de autoritate a fi eliberate ulterior datei deschiderii ofertelor sunt certificatele ce atesta lipsa datoriilor (conf.art.9, alin.3 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011). Astfel, cu exceptia acestora, ofertantul cunoaste exact si precis modul concret de indeplinire a cerintelor la data depunerii ofertei.3. Rolul clarificarilor, in temeiul art.201 din OUG 34/2006, este de a clarifica indeplinirea unor cerinte conform documentelor depuse initial in oferta pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor. Astfel, in lipsa declaratiei cu anexa completata si depusa in temeiul alin. (4) al art.11 din HG nr.925/2006, autoritatea poate permite completari ale documentelor numai in scopul clarificarii/ justificarii indeplinirii unor cerinte pentru care au fost depuse initial documente in oferta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art.256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Miroslava , Birou achizitii publice - Elena Burcuta, sef birou
Adresa postala: Str. Colonel Constantin Langa nr.93, comuna Miroslava, judetul Iasi, Localitatea: Miroslava, Cod postal: 707318, Romania, Tel. +40 741632596, Email: [email protected], Fax: +40 232236860
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 05:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer