Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru pentru prestarea de servicii de mentenanta la 3 (trei) echipamente de scanat mijloace de transport si containere tip Roboscan 1MC, emitatoare de radiatii ionizante achizitionate in anul 2012


Anunt de participare numarul 144599/27.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala a Vamilor
Adresa postala: str. Matei Millo nr. 13 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010144, Romania, Punct(e) de contact: Rodica Moraru, Tel. +40 3102778, In atentia: Sef Serviciu DAAS Alexandru Nastase, Email: [email protected], Fax: +40 3102778, Adresa internet (URL): www.customs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru pentru prestarea de servicii de mentenanta la 3 (trei) echipamente de scanat mijloace de transport si containere tip Roboscan 1MC, emitatoare de radiatii ionizante achizitionate in anul 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Birourile vamale din teritoriu mentionate in Caietulde sarcini
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 367, 801.93 si 12, 735, 603.86RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele se incheie trimestial in functie de fondurile bugatare alocate cu aceasta destinatie, in functie de necesitatile autoritatii contractante
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea mentenantei echipamentelor emitatoare de radiatii ionizante din dotarea autoritatii vamale, respectiv: ?Servicii de mentenanta la echipamentele achizitionate in anul 2012, in garantie, respectiv la 3 (trei) echipamente mobile de scanat mijloace de transport si containere tip Roboscan 1MC, emitatoare de radiatii ionizante constand in: servicii de revizii tehnice periodice obligatorii, servicii de inspectii/certificari de securitate radiologica periodice obligatorii si servicii de reparatii (inclusiv furnizarea de materiale consumabile si piese de schimb) in cazul aparitiei unor evenimente imprevizibile, caz fortuit, forta majora sau din vina utilizatorilor?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimarea cantitatilor minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului -cadru: min.3 revizii/an/3 echipamente; min. 3 certificari/an 3 echipamente min.32 bucati piese de schimb/an/3 echipamente;min.8 bucati materiale consumabile/an/3echipamente;Estimarea cantitatilor maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului -cadru: max.9 revizii/an/3 echipamente;max.9 certificari/an/3 echipamente;max. 96 bucati piese de schimb/an/max. 24 bucati materiale consumabile/an/3 echipamente.Estimarea cantitatilor minime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord - cadru: min6 revizii/an/3 echipamente;min.6 certificari/an 3 echipamente;min 188 bucati piese de schimb/an/3 echipamente;min.48 bucati materiale consumabile/an/3 echipamente.Estimarea cantitatilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord - cadru: max. 12 revizii/an/3 echipamente
max. 12 certificari/an/3 echipamente;max. 377 bucati piese de schimb/an/3 echipamente; max.96 bucati materiale consumabile/an/3 echipamente.Contractele subsecvente vor fi atribuite in limita fondurilor bugetare care vor fi alocate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit 6.931.905 lei fara TVA.
Aceste cantitati minime si maxime stabilite initial in documentatia de atribuire si, ulterior, in acordul cadru reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitati exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile efective ale autoritatii contractante.
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 367, 801.93 si 12, 735, 603.86RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
138.638 lei, valab. 90 zile de la termenul limita de primire a ofertei.Constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in original;b)OP in contul: RO36TREZ7005005XXX000195 deschis la A.T.C.P.M.B., Cod fiscal: 4192650;c)numerar la casieria autoritatii, (Luni-Joi orele 13-15, Vineri orele 12-13).Se constituie pana la inclusiv data de deschidere a ofertelor, la curs BNRechivalen?a pentru o garan?ie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara, respectiv cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Art. 278 indice 1/ O.U.G. nr. 34/2006 autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare8.833, 56 lei [ 7980 + (12.735.603, 86 ? 4.200.001) x 0, 01%] . In cazul I.M.M. - urilor, Legea nr. 346/2004 , aceasta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. Ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM. Cuantumul va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA (2, 5% in cazul IMM-urilor). Modul de constituire: prin orice modalitate prevazuta de art. 90 din H.G.nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare In cazul in care operatorul economic face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea nr. 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta se demonstreaza prin completarea pe proprie raspundere a declaratiei conform art. 6 din Ordonanta nr. 27/2006, anexa 1, care modifica Legea nr. 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea, conform art. 180 din OUG 34/2006 - completare Formular nr. 1, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ? completare Formular nr. 2, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la procedura cu oferta independenta ? completare Formular nr. 3, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ?completare Formular nr. 4, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata; ; Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractantein ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: :Dorel Fronea ? Vicepresedinte A.N.A.F., Ioan Dumitru Bota ? Director Directia Economica, Investitii si Administrarea Serviciilor, Constanta Lupascu ? Sef Serviciu Financiar si Buget Propriu, Carmen Paduraru ? Director Directia Juridica, Alexandru Nastase ? Sef Serviciul D.A.A.S.-Declaratie privind calitatea de participant la procedura -completare Formular nr. 5, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata. Informatii privind persoane juridice/fizice romane
-Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (informatiile curinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor).
-Acest certificat va fi prezentat in copie certificata pentru conformitate cu originalul ( cu mentiunea ??conform cu orginalul?), semnata si stampilata; ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, documentul in original/ copie legalizata, la cererea comisiei de evaluare, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
-Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
-Daca este cazul se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. - urilor.
-Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear - autorizatie de manipulare emisa de C.N.C.A.N. sau echivalent emisa de organisme similare din U.E. care respecta tratatul Euratom pentru serviciile care formeaza obiectul achizitiei, aflata in valabilitate la termenul limita de depunere a ofertelor. Autorizatia se solicita in baza prev.art.8/Legea 111/1996 repub.in M.O. Partea I nr.552/27.06.2006 privind desf. in siguranta, reglem, autoriz. si contr. activ. nucleare, al Normelor fundam. de securit. radiologica si al Normelor specif. de securit. radiologica.
Informatii privind persoane juridice /fizice straine:
-documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta in copie certificata pentru conformitate cu originalul -cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina, semnata de catre reprezentantul legal si stampilat -, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala completate in conformitate cu Formularul nr. 6, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat, in original - MEDIA CIFREI DE AFACERI GLOBALA al exercitiului financiar pe ultimii 3 ani, sa fie cel putin egala cu val. estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza sa fie atribuit, respectiv de minim: 6.931.905 lei fara TVA.
- curs mediu anual BNR 2010 = 4, 2099 RON-curs mediu anual BNR 2011 = 4, 2379 RON
-curs mediu anual BNR 2012 = 4, 4560 RONDemonstrarea situatiei economico - financiara se realizeaza, dupa caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante conform art. 185, alin. 1, litera ?c? din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia in care operatorul economic a fostinfintat sau si-a inceput
activitatea economica de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri va fi prezentata corespunzator perioadei efective de activitate.
Cifra de afaceri globala a operatorilor economici incadrati conform legii in categ. IMM-urilor va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 6 ? Informatii generale, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente privind studiile, pregat. profesionala si calificarea personalului resp. pentru indepl. contractului si va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele depart. si puncte de lucru, precum si curriculum vitae personal: a)1 departament de dezvoltare aplicatii software (minim 3 persoane);
b)1 depart. de service - manipulare (minim 5 persoane), posesori permis de exercitare, minim nivel l/ll emis de C.N.C.A.N. sau autoritati similare din Uniunea Europeana care respecta Tratatul Euratom;Ordin 202/15.10.2002 al presed. CNCAN publicat in MO Partea I, nr. 936/20.12.2002- Norme priv. elib. permiselor de exercit. a activit. nucl. si desemnarea exp. acredit. in prot. radiol.
c)minim 2 puncte de lucru - service -din care unul in Bucuresti (sediile institutiilor, autoritatilor si societatilor care trebuie sa avizeze/verifice/participe la reparatii majore ale echipamentelor se afla in Bucuresti (Ex: CNCAN, S.T.S., Brokeri Societati de Asigurare - Reasigurare din strainatate) si unul in tara (se accepta orice forma de constituire a service-ului astfel incat sa fie asigurata interventia in maxim 6 ore in orice locatie);d)CV ptr. personalul resp. de indepl. contractului.
Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, completata in conformitate cu Formularul nr. 7, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata, in original.
-prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie prin care sa confirme prestarea de asemenea servicii sau echivalentul acestora a caror valoare sa fie de cel putin 6.931.905 lei fara TVA, inclusiv nivelul minim impus (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte).
- curs mediu anual BNR 2011 = 4, 2379 RON
- curs mediu anual BNR 2012 = 4, 4560 RON
- curs mediu anual BNR 2013 = 4, 3780 RON.Cei trei ani pt. care se solicita exp. similara se vor calcula prin rap. la data limita de depunnere a ofertelor.
Declaratie care contine informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, completata in conformitate cu Formularul nr. 8, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata, in original.
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, specializarea acestora si acordurile de subcontractare, daca este cazul, completata in conformitate cu Formularul nr. 9datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata, in original.
Certificat ISO 9001/2008 sau alte documente echivalente prin care se atesta ca operatorul economic are implementat un sistem de management al calitatii conform ISO 9001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente privind studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru indeplinirea contractului si asigurarea service-ului in garantie.Ofertantul va completa Formularul nr. 7 ? Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata, in original.Ofertantul va completa Formularul nr. 8 - Declaratie care contine informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata, in original.Ofertantul va completa Formularul nr. 9 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata, in original.Sistem de management al calitatii Certificat ISO 9001/2008 sau alte documente echivalente prin care se atesta ca operatorul economic are implementat un sistem de management al calitatii conform ISO 9001, valabil la data limita de depunere a ofertei, in copie certificata conform cu originalul, semnata si stampilata de ofertant.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
28091/03.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2013 14:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2013 10:30
Locul: Autoritatea Nationala a Vamilor, Str. Matei Millo nr. 13, sector 1, Bucuresti, Sala sedinte parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economicva preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara consideratea fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.1.Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.2. Operatorul economic declarat castigator este obligat sa detina/sa-si deschida cont la Trezorerie, in vederea efectuarii platilor aferente serviciilor prestate in cadrul contractelor subsecvente.3.Contractele subsecvente se vor incheia in functie de fondurile bugetare care vor fi alocate pentru indeplinirea acordului cadru, iar operatorul economic va intocmi graficul de activitati in functie de valoarea alocata.4. In acest sens, in baza prevederilor art. 94 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va verifica, inainte de incheierea fiecarui contract subsecvent, respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala a Vamilor-Directia Juridica
Adresa postala: Strada Matei Millo nr. 13, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010144, Romania, Tel. +40 213155858, Fax: +40 213158251, Adresa internet (URL): www.customs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2013 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer