Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru pentru Transformatoare de distributie cu infasurari din Aluminiu


Anunt de participare (utilitati) numarul 147100/09.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Loredana Temneanu, Tel. +40 0232405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Acord Cadru pentru Transformatoare de distributie cu infasurari din Aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: jud Iasi, Bacau, Neamt, Vaslui, Botosani, Suceava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 603, 800 si 27, 207, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea primului ctr.subsecvent se va face concomitent cu atribuirea acordului cadru cu valabilitate 12 luni. Criteriul de atribuire la reluarea competitiei intre semnatarii acordului cadru, oferta cea mai avantajoasa . Se va transmite invit.cf.preved.legale. Val. celui mai mare ctr.subsecvent este de 13.603.800 lei.Cant.ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii ac.cadru: conf. Anexei 1.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentele supuse achizitiei vor respecta cerintele caietului de sarcini si a specificatiei tehnice ST16/04.07.2013. Cantitatea acordului cadru este cuprinsa in
intervalul: 780buc -1560 buc transformatoare (corespunzatoare valorii de 13.603.800 lei(pentru 780 buc) respectiv 27.207.600 lei(pentru 1560 buc)), iar
cantitatea celui mai mare contract subsecvent este estimata la minim 390buc si maxim 780 buc (corespunzatoare valorilor de 6.801.900 lei pentru 390 buc,
respectiv 13.603.800 lei pentru 780 buc).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31170000-8 - Transformatoare (Rev.2)
31172000-2-Transformatoare de tensiune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord Cadru pentru Transformatoare de distributie cu infasurari din Aluminiu; Cantitatea acordului cadru este cuprinsa in intervalul: 780buc -1560 buc transformatoare (corespunzatoare valorii de 13.603.800 lei(pentru 780 buc) respectiv 27.207.600 lei(pentru 1560 buc)),
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 603, 800 si 27, 207, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
54416 lei (27208 lei pentru iMM).Echivalenta lei/alta valuta se va face la curs BNR din data publicarii anuntului de participare.Valabilitatea Garantiei de Participare curge de la data limita de depunere a ofertelor si este valabila cel putin 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conform art. 86 alin.(1)din H.G. nr. 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada mai sus mentionata.Nu se accepta constituirea garantiei de participare prin depunere numerar la casieria autoritatii contractante.In conf. cu art 278^1-alin(1) si alin (2)din OUG34/2006 modificata, in masura in care CNSC respinge o contestatie, aut contractanta va retine contestatarului din garantia de particip in raport cu val estimata maxima acordului cadru?. In cazul depunerii de candidaturi in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In cazul candidatilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie se solicita prin raportare la valoarea fiecarui contract subsecvent si nu la cea a acordului-cadru.Garantia de buna executie solicitata :10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA. Modul de constituire al garantiei de buna executie: Scrisoare de garantie de buna executie sau alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive, conform art. 90 din HGR 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006(completare Formular nr.12A).2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006(completare Formular nr.12B).3-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere ( completare Formular nr.13A).Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform art. 3 lit.s indice 2 din OUG nr. 34/2006 sunt urmatoarele: Director General Adjunct: Frank Hajdinjak; - Director General Adjunct: Livioara SUJDEA; Director General Adjunct Radu Petre;Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie care aproba si semneaza documente emise in
legatura cu prezenta achizitie sunt: Bogdan Cirstea, Codruta Schwartz, Gabriela Pasarica, Emilia Patrichi, Loredana Temneanu, Chriac Radu, Ciobanu Marius, Brinza Constantin, GHeorghe Melinte, Angela Vasile4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completare Formular nr.12C).5.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.13B) 1)Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a candidaturilor.2.Pentru persoanele juridice straineModalitatea de indeplinire: - prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a candidatului.- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabila pentru anul calendaristic in curs.3. Pentru persoane fizice se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala (CA) pe ultimii 3 ani
(2010, 2011, 2012)
Modalitatea de indeplinire
Completare formular F3 cuprins in Sectiunea III. Autoritatea Contractanta solicita ca, Candidatul, sa prezinte situatia privind
cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul mediu anual lei/valuta stabilit pentru fiecare an in parte. Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune
candidatul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre
candidat in special pentru asigurarea controlului calitatii
Modalitatea de indeplinire
Se va depune lista personalului responsabil cu controlul calitatii
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratia referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare
EXPERIENTA SIMILARA. Operatorul economic va face dovada ducerii la
bun sfarsit a unor contracte similare ca natura si complexitate cu cele din
caietul de sarcini. In cazul asocierii mai multor ofertanti, cerintele privind
experienta similara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati
Modalitatea de indeplinire
Se va depune lista principalelor contracte similare ca si natura si
complexitate cu cele din caietul de sarcini.
Lista principalelor livrari de produse similare obiectului achizitiei efectuate in
ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, conform art.
188 (1), lit.a) din OUG nr. 34/2006.Livrarile de produse se confirma prin
prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate sau clientul beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune completat Formularul nr.12.1D. Se vor depune in
copie contracte/procese verbale de receptie/certificate
constatatoare
Se solicita certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
ori de clientul beneficiar prin care se confirma livrarea de produse similare
pana la data LIMITA de depunere a candidaturii de achizitii similare descrise
in caietul de sarcini efectuate in ultimii 3 ani a caror
valoare CUMULATA sa fie de min.6.800.000 lei. Se va utiliza si mentiona
cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/valuta stabilit de
BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune completat Formularul nr.12.1.D Se vor depune in
copie contracte/procese verbale de receptie/certificate
constatatoare prin care sa se confirme livrarea de produse
similare a caror valoare sa fie cea
minimum solicitat la aceasta cerinta
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a
ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardele deprotectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatiaec-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreazaprin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F6
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele
europene relevante: Operatorul economic participant la procedura de
achizitie publica va depune : Certificate emise de organisme independente
prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO
9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte
state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism
de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune: Copia Certificatului ISO 9001:2008 sau
echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara. Algoritmul de calcul:
2.
Termen de garantie
20%
Descriere: Componenta tehnica. Algoritm de calcul:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2013 13:00
Locul: sediul EON Moldova Distributie SA din Iasi, str Ciurchi 146-150
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta solicita depunerea solicitarilor de clarificari asupra documentatiei de atribuire, depunerea candidaturilor si a ofertelor tehnice si financiare in limba romana. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de operatori economici. Toti operatorii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a a procedurii. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul fie a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile. In cazul in care, la incheierea acordului cadru vor fioferte cu punctaje egale, acordul cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul cadru , adica 5 operatori economici. In cazul in care, la procedura de reofertare (pentru incheierea contractelor subsecvente), vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea maiavantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis.Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu 5 operatori economici .Daca dupa etapa de negociere doua sau mai multe oferte au punctaje totale egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret.In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza prin solicitarea de oferte financiare imbunatatite in plic inchis.Nu se aplica art. 29 alin 2 indice 1 din OUG 34/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Departament Juridic
Adresa postala: str Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 365403769
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 17:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer