Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD-CADRU PRESTARI SERVICII PAZA


Anunt de participare numarul 149021/25.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC NR.31, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430031, Romania, Punct(e) de contact: SORICI DAN, Tel. +40 0262205100-2052, Email: [email protected], Fax: +40 262275904, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD-CADRU PRESTARI SERVICII PAZA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ?Dr.Constantin Opris? Baia Mare
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 215, 450 si 1, 314, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cant. min. =162060 ore si max. = 175200 ore pt. acordul-cadru.- pana la 31.12.2014 = contract de furnizare initial, Val. estimata min. = 299700 RON si max. = 324000 RON; Cant. min. =39960 ore si max. = 43200.Unul sau mai multe contracte subsecvente pana la incheierea acordului cadru. Cantitatile pot fi diminuate in functie de necesitati si posibilitatile de plata.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cant. min. =162060 ore si max. = 175200 ore pt. acordul-cadru.- pana la 31.12.2014 = contract de furnizare initial, Val. estimata min. = 299700 RON si max. = 324000 RON; Cant. min. =39960 ore si max. = 43200.Unul sau mai multe contracte subsecvente pana la incheierea acordului cadru. Cantitatile pot fi diminuate in functie de necesitati si posibilitatile de plata.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 215, 450 si 1, 314, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
25000 RON.Modalitatea de constituire : - conform prevederilor art.85 si art.86 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (respectiv: - scrisoare de garantie bancara- numerar, prin depunere la casieria spitalului- ordin de plata cont RO40TREZ4365006XXX007323, TREZORERIA BAIA MARE, COD FISCAL 3694594- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari).-prin virament- Garantia sa fie irevocabila ;
- Perioada de valabilitate ? minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei.- Conform art. 87, alin. (1) din HG 925/2006, autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita.- Dovada constituirii garantiei de participare va fi anexata la plicul cu documentele de calificare. In cazul in care ofertele depuse nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, ofertele respective vor fi respinse, in conformitate cu art. 33, alin. (3), lit b) din HG 925/2006.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate achita un cuantum de 50% din valoarea stabilita si pentru asta trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.In cazul in care ofertantul depune garantia in valuta, pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 3 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG 925/2006, art 90, modificat si completat prin HG 1045/2011. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator. Reducere 50% pentru IMM-uri definite conform Legii 346 / 2004 republicata. Pentru a se putea prevala de prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii toti membrii unei asociatii vor avea obligatia prezentarii declaratiei privind incadrarea in categoria IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare a contractului: fonduri bugetare / venituri proprii, realizate conform prevederilor legale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea - completata pe propria raspundere in conformitate cu Formularul nr. 1.DECLARATIEPRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE181 DIN OUG 34/2006 - - completata in conformitate cu Formularul nr.2.
- se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la Bugetul general consolidat, fara datorii in luna anterioara celei in care se depun ofertele, respectiv:
- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale;
- certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetul consolidat de stat.
Din certificatele fiscale sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, fara datorii.
DECLARATIEPRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 69^1 DIN OUG 34/2006 - completata in conformitate cu Formularul nr.3.* Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea constractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:
Ec. Pintea Sorina ? Manager
EC. Checiches Marcela - Director financiar contabil
jr. Horgos Alize ? Sef Birou Juridic
Ec. Ing Maar Gabriela ? Sef Birou Achiziti
ec. Cremene Simona ? Sef serv. Administrativing. Mos Romeo ? Sef Birou Administrativ
ing. Sorici Dan ?Birou Achizitii
ing. Nemes Romeo ? Birou Achizitii
ec. ing. Santa Ionel ? Birou Achizitii
ec. Lupu Andreea - Birou Achizitii
Declaratie pe propria raspundere conform, ORDIN A.N.R.M.A.P. nr. 314 din 12 octombrie 2010 - se solicita declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" - completata in conformitate cu Formularul nr. 4. Persoane juridice/fizice romane
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990; Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copii semnate si stampilate ?conform cu originalul?.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certif. Constatator.Persoane juridice /fizice straine - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, similare celor din Romania, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite de traducerea autorizata in limba romana, in original sau copie legalizata sau copii semnate si stampilate ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. - Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane privind prestarea serviciilor de paza, conform Legii 333/2003 cu modificarile si completarile aduse ? valabila la data deschiderii ofertelor;
2. Declaratie privind echipamentele / logistica de care dispune ofertantul
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru executia contractului
3. Experienta similara: - Lista serviciilor executate in ultimii 3 ani, din care sa
rezulte ca a executat cel putin un contract de servicii similare, insotita de
certificate / recomandari/ orice alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de catre beneficiarul
contractelor prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, respectiv indeplinirea cu succes a contractului, finalizat in parametrii calitativi si cantitativi necesari achizitorului/beneficiarului emitent al inscrisului/documentului
4. Informatii referitoare la personalul de conducere si personalul de specialitate responsabil pentru indeplinirea contractului.
5. Atestatul profesional pentru personalul angajat care executa activitati de paza si protectie, responsabil pentru indeplinirea obiectului contractului. Se va prezenta atestatul profesional pentru personalul angajat care executa activitati de paza si protectie, responsabil pentru indeplinirea obiectului contractului, valabil la data deschiderii ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. - Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane privind prestarea serviciilor de paza conform Legii 333/2003 cu modificarile si completarile aduse ? valabila la data deschiderii ofertelor;Se va completa Formularul nr.5 + anexa- Se va completa Formularul nr.6 si anexa- certificate / recomandari/ orice alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de catre beneficiarii contractelor privind executarea de servicii similare, prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, respectiv indeplinirea cu succes a contractului, finalizat in parametrii calitativi si cantitativi necesari achizitorului/beneficiarului emitent al inscrisului/documentuluiSe va completa: Formularul nr 7Se va prezenta atestatul profesional pentru personalul angajat care executa activitati de paza si protectie, responsabil pentru indeplinirea obiectului contractului, valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2014 09:50
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 09:50
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2014 10:00
Locul: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ?Dr.Constantin Opris? BAIA MARE, str.G.Cosbuc nr. 31, Capela spitalului
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii care participa la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta IMPUTERNICIRE SCRISA emisa textual in acest scop, de conducerea operatorului economic, care va fi semnata si stampilata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro, Cantitatile pot fi diminuate in functie de necesitati si posibilitatile de plata.Observatii: Documentele solicitate vor fi prezentate in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?, semnate si certificate de catre reprezentantul legal al ofertantului si vor fi in termenul de valabilitate.In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut? , avem doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, trimiterea unei noi oferte financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Departajarea celor clasati pe locul 2 sau 3, in cazul in care s-ar depasi numarul maxim de 3 semnatari ai acordului-cadru, cu acelasi pret, se va face similar cu cea pentru locul 1, noile oferte de pret neputand afecta clasamentul deja stabilit pentru locurile 1-2.In conformitate cu prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile aduse prin HG 834/2009, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HG 925/2006, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul caruia i s-a solicitat prezentarea documentelor care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma. De asemenea, in cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma, in baza art. 79 alin. (1) si (2) din HG 925/2006.In cazul unei asocieri/consortiu, sustinator, se va proceda in conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) si (3) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termenele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Spitalului Judetean de Urgenta ?dr Constantin Opris? Baia Mare
Adresa postala: str. G. Cosbuc, nr. 31, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430031, Romania, Tel. +40 262205100-2352, Email: [email protected], Fax: +40 262276860
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer