Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru privind achizi?ia de servicii de transport aerian ocazional de pasageri, pe curse externe (interna?ionale) ?i servicii conexe ( servicii si rezervare si emitere bilete de tre pe curse internationale, servicii de rezervari hoteliere, servicii d


Anunt de participare numarul 148533/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011754, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Ovidiu MIHAI, Tel. +40 213191590, Email: [email protected], Fax: +40 213191536/ +40 213156613, Adresa internet (URL): www.sgg.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru privind achizi?ia de servicii de transport aerian ocazional de pasageri, pe curse externe (interna?ionale) ?i servicii conexe ( servicii si rezervare si emitere bilete de tre pe curse internationale, servicii de rezervari hoteliere, servicii de transport de la/la aeroport si polite de asigurare de sanatate).
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
Secretariatul General al Guvernului, Piata Victoriei nr. 1, Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele se vor incheia lunar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru privind achizi?ia de servicii de transport aerian ocazional de pasageri, pe curse externe (interna?ionale) ?i servicii conexe ( servicii si rezervare si emitere bilete de tre pe curse internationale, servicii de rezervari hoteliere, servicii de transport de la/la aeroport si polite de asigurare de sanatate). Contractele subsecvente se vor incheia lunar.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
60440000-4-Servicii aeriene si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantita?ilor minime ?i maxime ale serviciilor care ar putea fi solicitate: 1) Pe durata intregului acord-cadru, pentru servicii de transport international de pasageri, se estimeaza achizitionarea unui numar minim de _50_ bilete si maxim de ____5000____ bilete;
2) Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, pentru servicii de transport aerian international de pasageri se estimeaza achizitionarea unui numar minim de__1__ bilete si maxim de __200___ bilete;
Serviciile conexe vor fi strict legate de achizitia unuia sau sau mai multe bilete de avion si numai la solicitarea expresa a autoritatii contractante.
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 12.000, 00lei.b) Valabilitate: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.c) Constituire: garantia de participare se constituie conform prevederilor art.86 alin. 1 din HG nr.925/2006. Cont autoritate contractanta RO75TREZ7005005XXX000172, deschis la ATCPMB, cod fiscal: 4283422. In cazul constituirii garantiei de participare in valuta, echivalenta se va face la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru data publicarii invitatiei de participare.d) Garantia de participare se va depune scanata in SEAP si in original se va depune la Registratura Secretariatului General al Guvernului ? intrarea C, Palat Victoria pana la data limita de depunere a ofertelor.e) Conform prevederilor Legii nr. 346/2004, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare insotita de declaratia pe propriaraspundere privind incadrarea in categ. IMM-conform model prevazut in Legea 346/2004.In cazul asocierii dintre 2 sau mai multi operatori economici, fiecare incadrandu-se in categoria IMM, asocierea beneficiaza de reducerea de 50%, cu conditia respectarii art. 3 din lege. Asocierea unui IMM cu un operator economic care nu face parte din categoria IMM nu are caracterul unui IMM. In cazul in care un ofertant depune o contestatie si aceasta este respinsa ca nefondata de CNSC, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare o suma ce va fi stabilita conf. art. 278 lit. b din OUG nr 34/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat pe anul 2014.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizi?ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
- Completarea si prezentarea Formularului nr. 1.
- Prezentarea certificatului de cazier judiciar si a certificatului de cazier fiscal pentru operatorul economic (firma).
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizi?ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
- Completarea si prezentarea Formularului nr. 2.
Cerin?a nr. 3
- Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat si nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazuta data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care procedura de emitere a acestui cerificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin. (4) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006
- Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local si nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazuta data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin. (4) din H.G. nr. 925/2006.
- Completarea si prezentarea Formularului nr. 3 - Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare. Completarea si prezentarea Formularului nr. 4.- Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante in conformitate cu prvederile art. 69^2 din OUG nr. 34/2006;Marin Popescu ? director ? Directia Economica si Administrare Patrimoniu, Niculae Teodorescu ? director - Directia Contencios si Resurse Umane, Bogdan Ovidiu Mihai ? Sef serviciu ? Serviciul Asigurare Logistica, Viorica Petrescu ? Sef serviciu ? Serviciul Financiar.- Nota:
a. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 lit. a), c 1 ) si d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
b. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 trebuie prezentata si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
c. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mai sus mentionate.d. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Cerinta nr. 1
Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic
Modalitatea de indeplinire- Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota:
a. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
b. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
c. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
Cerin?a nr. 2
Acreditare membru /agent acreditat I.A.T.A. pentru ofertant, ca persoana juridica (Asocia?ia Interna?ionala de Transport Aerian / International Air Transport Association)
Modalitatea de indeplinire- Se vor prezenta documente care atesta calitatea de membru/agent autorizat I.A.T.A. al ofertantului, valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea informa?iilor privind situa?ia economico-financiara. In acest sens se va transmite Bilantul contabil la 31.12.2012sau 30.06.2013sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.Se va completa Formularul nr. 8. Cifra de afaceri prevazuta in acest formular reprezinta media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Bilantul contabil la31.12.2012 - sau 30.06.2013(vizat si inregistrat de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.- Se va completa Formularul nr. 8.Nota: a. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.b. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati;c. Cifra de afaceri prevazuta in acest formular reprezinta media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Dovada ca a prestat servicii in ultimii 3 ani in cadrul unuia sau mai multor contracte similare, produse de natura celor prevazute in caietul de sarcini. In acest sens operatorii economici vor prezenta Lista serviciilor efectuate in ultimii 3 ani. Se va completa Formularul nr. 10; Prezentarea de "certificate/ documente", conform prevederilor art. 188, alin. 2, lit. a din O.U.G. nr. 34/2006.
Prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar sau o declara?ie a operatorului economic, in cazul in care din motive obiective acesta nu are posibilitatea de a ob?ine certificarea/confirmarea prestarii serviciilor din partea beneficiarului.
Cerin?a nr. 2
Operatorul economic va prezenta informa?ii referitoare la studiile, pregatirea profesionala ?i calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 2 persoane pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se va completa Formularul nr. 11.-copie de pe fi?ele de informa?ii din sistemul REVISAL (in cazul persoanelor angajate) sau copie de pe contractul de colaborare dintre par?i /conven?ie / altelesimilare (in cazul in care personalul propus nu are calitatea de angajat al ofertantului).
Cerin?a nr. 3
- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, daca exista. Se va completa Formularul nr. 17.
Cerinta nr. 1
Implementarea la nivelul operatorului economic a standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 ? conform anexei nr.3 din Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 509/2011. Prezentarea de certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens care sa ateste implementarea managementului sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, valabile la data limita de depunere a ofertelor conform prevederilor art. 191-193 din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Prezentarea Listei principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Se va completa Formularul nr. 10;
- Prezentarea de "certificate/ documente", conform prevederilor art. 188, alin. 2, lit. a din O.U.G. nr. 34/2006.In sustinerea capacitatii profesionale pentru personalul nominalizat se solicita prezentarea urmatoarelor documente, valabile la data limita de depunere a ofertelor: - Curriculum Vitae in original, semnat ?i datat.- Angajament de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca personalul propus nu este angajat al ofertantului) in original, semnat ?i datat; (Formularul nr. 15Se va completa Formularul nr. 17.Prezentarea listei cuprinzand subcontractan?ii cu specializarea acestora. Se va completa Formularul nr. 17, semnat ?i ?tampilat de catre ofertant precum ?i de fiecare subcontractant in parte a al acestuia. Se solicita datele de identificare ale subcontractan?ilor.Nota: a. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul?in cadrul formularului mai sus men?ionat.b. Resursele materiale ?i umane ale subcontractan?ilor declara?i se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sus?inerea din partea subcontractan?ilor.- Prezentarea de certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens care sa ateste implementarea managementului sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, valabile la data limita de depunere a ofertelor - conform prevederilor art. 191-193 din O.U.G. nr. 34/2006 prin care se atesta ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii.- Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calita?ii, nu poate face obiectul sus?inerii acordate de catre o alta persoana. (art. 193^1 din OUG nr. 34/2006)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 18:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu to?i ofertan?ii ale caror oferte vor fi declarate admisibile. Numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul - cadruva fi de cel pu?in 3 operatori (numarul maxim fiind nelimitat) atribuind ulterior, prin reluarea competi?iei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian interna?ional de pasageri pentru destina?iile / clasele / durata / condi?iile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta in etapa de reluare a competi?iei; (art.1481 lit.b) din OUG nr.34/2006)? Oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor / condi?iilor prevazute in acordul-cadru, prin reluarea competi?iei ori de cate ori va aparea necesitatea organizarii unor deplasari in ?ara ?i/sau strainatate a personalului sau delega?ilor autorita?ii contractante.In etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competi?iei intre operatorii economici semnatari ai acordului ?cadru, elementul principal al propunerii financiare il reprezinta pre?ul cel mai scazut al serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destina?iilor solicitate (calculat ca ? pre? bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS )in condi?iile respectarii cerin?elor specifice de ruta directa/indirecta, in urmatoarea ordine de prioritate: 1. ruta directa2. ruta indirectaPropunerea financiara ? va fi exprimata in euro iar plata se va realiza de catre Autoritatea Contractanta in echivalent RON, la cursul mediu afi?at de B.N.R. din data emiterii fiecarui bilet de avion.Propunerea financiarava fi inso?ita in mod obligatoriu de istoricul rezervarii, ca o condi?ie de validitate a acesteia.Istoricul rezervarii este documentul electronic generat de GDS (global distribution system ? sistem computerizat de rezervari) care con?ine informa?ii privind momentul generarii rezervarii ?i to?i pa?ii necesari efectuarii rezervarii cu date ?i ore.? Modul de departajare a ofertelor situate pe primul loc cu acelasi pret: In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente doi sau mai mul?i ofertan?i, prezinta o propunere financiara de aceea?i valoare, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara, contractul subsecvent urmand sa fie atribuit ofertantului care a transmis cea mai buna oferta, respectiv cel mai scazut pre? al serviciilor de transport aerian (calculat ca ? pre? bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS ). Istoricul rezervarii va inso?i in mod obligatoriu?i propunerea financiara aferenta etapei de reofertare, ca o condi?ie de validitate a acesteia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G.nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariatul General al Guvernului
Adresa postala: Piata Victoriei, Nr. 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011754, Romania, Tel. +40 213139825, Email: [email protected], Fax: +40 213191536, Adresa internet (URL): www.sgg.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 16:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer