Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru privind Achizitia de echipamente medicale, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului


Anunt de participare numarul 144644/29.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Falticeni
Adresa postala: str. Republicii, nr. 13, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania, Punct(e) de contact: Vasile-Iulian Morosanu, Tel. +40 230542056, Email: [email protected], Fax: +40 230544942, Adresa internet (URL): www.falticeni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru privind Achizitia de echipamente medicale, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Falticeni, strada Ion Creanga, nr. 1
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 729, 251.37 si 25, 430, 040.39RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual vor fi atribuite un nr maxim de 3 contracte subsecvente.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de echipamente medicale, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului pentru noul spital al Municipiului Falticeni, pentru compartimente: AMBULATORIU, CPU si MORGA, IMAGISTICA, BLOC OPERATOR, LABORATOR, SPALATORIE SI BUCATARIE, FIZIOTERAPIE, STERILIZARE SI DOTARE SALOANE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este:
Lot 1:1.000.000 lei
Lot 2:2.000.000 lei
Lot 3:1.500.000 lei
Lot 4:1.000.000 lei
Lot 5:1.500.000 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 729, 251.37 si 25, 430, 040.39RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lot 1:35.000 lei(50% pentru IMM cf.L.346/2004)Lot 2 :50.000 lei(50% pentru IMM cf.L.346/2004)Lot 3 :75.000 lei(50% pentru IMM cf.L.346/2004)Lot 4 :50.000 lei(50% pentru IMM cf.L.346/2004)Lot 5 :50.000 lei(50% pentru IMM cf.L.346/2004)Echivalenta pentru garantiile de participare depuse in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelorcu 3 zile.(1)Gar.de part.se constit. prin virament bancar sau prin instr. de garant. emis in cond. legii de o soc.banc.ori soc.asigurari, care se prezinta in original, valabila pt.o per.de 120 zile de la termenul limita de primire.(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.(3) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea unui ordin de palta sau a unei file CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data de deschiderii ofertelor.Contul autoritatii contractante este RO42TREZ5935006XXX000075 deschis la Trezoreria Falticeni.Cod fiscal :5432522. Cf. Art.278 1*)]n masura in care CNSC respinge contestatia ca nefondata, aut.contr. va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de: Lot 1 :7.212, 45 lei(50% pentru IMM cf.L.346/2004, respectiv 3.606, 22 lei)Lot 2 :8.026, 95lei (50% pentru IMM cf.L.346/2004, respectiv 4.013, 47 lei)Lot 3 :8.294, 18 lei (50% pentru IMM cf.L.346/2004, respectiv 4.147, 09 lei)Lot 4 :8.058, 81 lei (50% pentru IMM cf.L.346/2004, respectiv 4.029, 40 lei)Lot 5 :8.020, 87 lei (50% pentru IMM cf.L.346/2004, respectiv 4.010, 43 lei) 10% (5% pentru IMM)din valoarea fara TVA a contractului de furnizare. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Documentul se prezinta in original.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatiii contactante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local, alte fonduri si Bugetul Ministerului Sanatatii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
2.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei daca este cazul.Tertul/tertii sustinatori tb sa nu se incadreze in prevederile art 181, lit a, lit c1, si lit. d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
3.Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre Bugetul general consolidat in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
4.Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
6.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile;in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
7.Informatii generale, in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita, de toti membrii asociatiei.
In cazul depunerii unei oferte comune, cerintele trebuie indeplinite, de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Primar - Gheorghe-Catalin Coman, Viceprimar - Gheorghe Aldea, secretar municipiu - Mihaela Busuioc, director general - Paul Buhlea, director economic -Maria Bulaicon, director tehnic - Anton Nafornita;director Piata - Balau Laurentiu; sef serv. Utilitati Publice- Ghe. Pascariu; sef serv. Contabilitate- Laura Florea; sef serv. Resurse Umane- Raileanu Nicu; sef serv. Asistenta Sociala - Elena Rotaru; sef serv. Achiz.Pub. - Iulian Morosanu; sef serv. Imp. si Taxe- Marinela Gontariu;sef serv. Urbanism - Catalin Fodor; sef birou Juridic - Sergiu Dumitri 8.a) Pentru persoane juridice romane : Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate a operatorului economic. Certificatul constatator trebuie prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.b) Pentru persoane fizice romane: Autorizatie de functionare/alte echivalente, cu viza in termen sau Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului. Certificatul constatator trebuie prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
c) Pentru persoane fizice/juridice straine se solicita Autorizatie de functionare pentru domeniul de activitate, cu viza in termen sau certificat constatator ORC si/sau Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului, traduse legalizat in limba romana.
9) Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii (al ofertantului sau a operatorului economic ce va indeplini aceste activitati) privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
11.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu : -2.000.000 lei ? pentru Lotul 1 (Ambulatoriu, CPU si Morga);
-4.000.000 lei ? pentru Lotul 2(Imagistica)
-3.000.000 lei ? pentru Lotul 2(Bloc operator)
-2.000.000 lei ? pentru Lotul 2(Laborator, Spalatorie si Bucatarie)
-3.000.000 lei ? pentru Lotul 2(Fizioterapie, Sterilizare si Dotare saloane)Cerinta se justifica prin prezentarea, daca este cazul a raportului de audit, daca este cazul a raportului de cenzori, sau extrase de bilant, sau orice document care demonstreaza indeplinirea cerintei.
In cazul in care un operator economic depune oferta pentru toate loturi cifra de afaceri pe ultimii 3 ani a acestuia va fi egala sau mai mare decat valoarea cea mai mare dintre valorile minime solicitate pentru loturile pentru care oferteaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
De completat Formularul 7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant/subcontractanti trebuie sa cuprinda: specializarea acestuia/acestora, acordul acestuia/acestora si procentul de subcontratare.
Experienta similara
-pentru Lotul 1 experienta similara se demonstreaza prin prezentarea a maximum 3 contracte cu valoare cumulata de minim 1.000.000 lei.
-pentru Lotul 2 experienta similara se demonstreaza prin prezentarea a maximum 2 contracte cu valoare cumulata de minim 2.000.000 lei.
-pentru Lotul 3 experienta similara se demonstreaza prin prezentarea a maximum 3 contracte cu valoare cumulata de minim 1.500.000 lei.
-pentru Lotul 4 experienta similara se demonstreaza prin prezentarea a maximum 3 contracte cu valoare cumulata de minim 1.000.000 lei.
-pentru Lotul 5 experienta similara se demonstreaza prin prezentarea a maximum 3 contracte cu valoare cumulata de minim 1.500.000 lei.
Furnizarile prezentate ca experienta similara trebuie sa se incadreze intrun interval de timp care nu trebuie sa depaseasca 3 ani fata de data limita de depunere a ofertelor.Se prezinta certificatul/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Declaratie privind lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani. In aceasta lista trebuie sa se regaseasca si contractul prezentat ca experienta similara. Se completeaza formulare distincte pentru fiecare lot in parte.
Standarde de asigurarea calitatii ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
De completat Formularul 11De completat Formularul 10De completat Formularul 8 si 9ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA;b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea numarul de participant inscrisi la licitatie?. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (email) inregistrata in sistem caadresa de contact.c) Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.d) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. indicat in Sectiunea I, in termen de 48 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
NR. 10734/29.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Falticeni, strada Republicii, nr. 13
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Bugetul este asigurat de Ministerul Sanatatii si/sau de bugetul local, alte fonduri.Acordul cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici in masura in care exista un numar suficient de operatori economici. Elementul reofertarii va fi pretul. Ofertele cu acelas pret clasate pe acelasi loc 1, 2, 3, 4 sau 5 vor fi departajate prin reofertare in plic inchis. Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorii economiciclasati pe locurile de mai sus (anterioare) si fara sa ii afecteze .(de exemplu daca ofertantii clasati pe locul 5 au preturi egale, acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respective locul 4). Oferta financiara va trebui sa nu depaseasca valoarea max. estimate mentionata la pct. II.2.1 din prezenta Fisa de Date a Achizitiei si in invitatia de participare publicat in S.E.A.P;Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile in conformitate cu prevederile art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Juridic Primaria Municipiului Falticeni
Adresa postala: strada Republicii, nr. 13, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania, Tel. +40 230542056, Fax: +40 230544942
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2013 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer