Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru privind achizitia de materiale constructie


Anunt de participare numarul 116821/10.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 02031 Bucuresti
Adresa postala:  Sos. Alexandriei nr. 158, sector 5, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  051527, Romania, Punct(e) de contact:  Mr.Ciornodolea Radu, Cpt.Nicolaiciuc Gabriel, Tel. 021/420.02.88, In atentia:  Sef Birou Marketing, Contractari si Achizitii, Email:  [email protected], Fax:  021/420.02.88, Adresa internet (URL):  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru privind achizitia de materiale constructie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 02031 Bucuresti, Sos. Alexandriei, nr. 158, sector 5, cod postal 051527
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 480, 116.72RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente in functie de bugetul alocat autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru privind furnizarea de materiale constructie pe 8 loturi, conform anexei nr. 1 la fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire se poate obtine prin accesarea fisierului din SEAP.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44912200-8 - Gresie (Rev.2)
03419000-0-Cherestea (Rev.2)
44111200-3-Ciment (Rev.2)
44113300-8-Materiale bitumate (Rev.2)
44621100-0-Radiatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- LOTUL 1 - GRESIE, FAIANTA, Cod CPV: 44912200-8;
- LOTUL 2 - RADIATOARE, Cod CPV: 44621100-0;
- LOTUL 3 - CIMENT, ADEZIVI, GLET, Cod CPV: 44111200-3;
- LOTUL 4 ? CHERESTEA, Cod CPV: 03419000-0;
- LOTUL 5 - MATERIALE BITUMINOASE, Cod CPV: 44113300-8;
- LOTUL 6 - POLISTIREN EXPANDAT SI ARTICOLE CONEXE, Cod CPV: 19521000-4;
- LOTUL 7 - VOPSEA LAVABILA SI MATERIALE CONEXE, Cod CPV: 44812220-3;
- LOTUL 8 - VOPSEA UNIVERSALA DE DIFERITE CULORI, Cod CPV: 44812210-0.
Valoarea estimata fara TVA: 480, 116.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 31.03.2011 pana la 30.03.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Depunerea garantiei de participare pe fiecare lot conform pct.VI.3.din fisa de date a achizitiei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea urmatoarelor documente : - Declaratie privind eligibilitatea;
- Fisa de informatii generale;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu se solicita.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea urmatoarelor documente : - Autorizare pentru livrarea produselor conform Formularului nr. 2A din sectiunea Formulare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- ofertantul va face dovada ca este autorizat pentru comercializarea produselor la care depune oferta; - autorizatiile prezentate vor avea sintagma ?CONFORM CU ORIGINALUL?, vor avea perioada de valabilitate minim perioada de valabilitate a acordului cadru; - ofertantul care nu prezinta autorizatiile in forma precizata mai sus sau nu face dovada ca este autorizat pentru comercializarea produselor la care depune oferta va fi descalificat la produsele pentru care nu are autorizatie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A - 619 din 07.03.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 30.05.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2011 11:00
Locul: La sediul U.M. 02031 Bucuresti, sos. Alexandriei, nr.158, sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai la sedinta de deschidere, pe baza de delegatie (imputernicire) semnata si stampilata de fiecare ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul unitatii
Adresa postala:  Sos. Alexandriei, nr.158, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  051527, Romania, Tel. 0217764275, Fax:  0214200288, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2011 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer