Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru privind servicii de optimizare si gestionare a lichiditatilor financiare pentru programele de investitii ale Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti


Anunt de participare numarul 148199/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorului 6 (Primaria sectorului 6)
Adresa postala: Bd. Regiei nr. 6-8 sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Punct(e) de contact: Doru Pascu, Tel. +40 0213180144, In atentia: Pop Anghel Raluca, Email: [email protected], Fax: +40 0213180143, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru privind servicii de optimizare si gestionare a lichiditatilor financiare pentru programele de investitii ale Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 554, 525 si 4, 533, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente va fi de aproximativ 3 (trei) contracte pe an. Valoarea estimativa a celui mai mic contract subsecvent este de aproximativ 112.500 lei fara TVA.Valoarea estimativa a celui mai mare contract subsecvent este 767.550 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In derularea acordului cadru Autoritatea contractanta urmareste sa parcurga urmatoarele activitati:
- Continuarea procesului de raportare si monitorizare/gestiune financiara si/sau operationala a Programului de reabilitare termica derulat cu finantare de la Banca Europeana de Investitii, valoarea ramasa din programul de reabilitare termica a blocurilor de locuinte derulat cu Banca Europeana de Investitii este de42 milioane euro;
- Asistenta revizuire documentatii specifice a rapoartelor de analiza termica si energetica aferente programului de reabilitare termica demarat de Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti;
- Demararea procesului de restructurare, refinantare imprumuturi existente;
- Demararea procesului de contractare de noi imprumuturi interne/externe;
- Continuarea procesului de analiza si raportare financiara trimestriala/semestriala/anuala cu respectarea obligatiilor legale din Legea 273/2006, a Finantelor Publice Locale, in limba romana si engleza, la standarde financiare internationale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66171000-9 - Servicii de consultanta financiara (Rev.2)
72221000-0-Servicii de consultanta privind analiza economica (Rev.2)
79412000-5-Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul contractelor subsecvente estimate a se incheia pe durata acordului cadru : minim 1 ? maxim11.
Numarul contractelor subsecvente estimate a se incheia pentru continuarea procesului de raportare si monitorizare/gestiune financiara si/sau operationala operationala, adaptat la exigentele impuse de institutitia finantatoare (BEI) este urmatorul: minim 1 ? maxim 2.Numarul contractelor subsecvente estimate a se incheia pentru asistenta revizuire documentatii specifice arapoartelor de analiza termica si energetica aferente programului de reabilitare termica demarat de Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, este urmatorul: minim 1 ? maxim 2.Numarul contractelor subsecvente estimate a se incheia pentru procesul de restructurare, refinantare, contractare de imprumuturi interne si/sau externe este urmatorul: minim 1 ? maxim 3.Numarul contractelor subsecvente estimate a se incheia pentru etapa de intocmire pentru raportarea financiara curenta este urmatorul: minim 1 ? maxim 4.
Fiecare contract subsecvent va fi insotit de propunerea tehnica si financiara a consultantului.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 554, 525 si 4, 533, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 90.672 lei si se va constitui cf cu prevederile art. 86 alin.(1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar, in contul RO86TREZ7065006XXX000134, deschis la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, cod fiscal: RO4340730? se prezinta OP confirmat de banca emitenta sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Valabilitatea garantiei pentru participare va fi de min 90 de zile calendaristice incepand cu data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care candidatul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. In aceste situatii, candidatull trebuie sa completeze si sa ataseze la candidatura Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Formular16). In cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM si prezinta Declaratia mentionata anterior.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea Contractanta va retine o parte din garantia de participare, ofertantul pierzand o parte din suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1) si (2), din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. (Model orientativ Formularul 15) Garantia de buna executie in cuantum de 5% din pretul contractului fara T.V.A. Garantia de buna executie se constituie pentru contractele subsecvente ce se vor incheia in baza acordului cadru. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform art. 90 alin. (1) ? (2) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art. 90 alin.(3) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii va fi de 0.5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. (model orientativ Formular nr.17)Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 91- 92 din HG nr. 925/2006. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislative in vigoare (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului GBE (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM) ? Formularul nr. 16. In cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Ofertantul(lider, asociat, tert) va completa Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Declaratia privind eligibilitatea va fi prezentata in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.Cerinta nr. 2: a) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare. Tertul sustinator are obligatiade a completa Formularul nr. 2 din sectiunea Formulare privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 va fi prezentata in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011. b) Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale ? formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata eliberat pentru ultima luna incheiata din punct de vedere al exercitiului economico- financiar din care sa reiasa ca respectivul ofertant nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificatul se va prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.c) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata eliberat pentru ultima luna incheiata din punct de vedere al exercitiului economico- financiar din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificatul se va prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. In conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1) din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011? (1) Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Cerinta nr. 3: Declaratia privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea Fomulare, in original. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente).Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Ofertantul (lider, asociat) va completa Formularul nr. 4 din Sectiunea Fomulare. Potrivit prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 314/2010, ofertantii au obligatia de a prezenta un certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, prin care certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori economici, certificatul va fi prezentat fie in numele asocierii, caz in care va fi semnat si stampilat de catre toti operatorii economici ce fac parte din asociere, fie in nume propriu de catre fiecare operator economic care face parte din asociere. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta va fi prezentat in original in conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011. Cerinta nr. 5: Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare, in original.Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Rares Serban Manescu ? Primar;Petrea Gabriel - Viceprimar;Floricica Gheorghe - Secretarul Sectorului 6;Manolache Doru - Director Executiv Directia Economic;Tudose Daniela - Sef Serviciul Juridic si Contencios Administrativ; Pascu Doru - Director Executiv, Directia Investitii;Pop Anghel Raluca - Sef Serv Achizitii Publice; Violeta Solomon; Bejinariu Constantin; Consilieri Locali: Bordei Niculae; Enache Adrian Nicolae; Iacobescu Valeria; Avramescu Manuel; Busnicea Cristinel; Gaspar Florentina; Stan Sorin Cristian; Surulescu Aurelia; Neacsu Ioana Mihaela; Anton Cristian Ioan; Butacu Simona Valentina; Catrina Eugen George; Eftimie Cristinel; Gheorghe Iulian; Moisa Constantin; Nicolescu Daniela; Niculae Roxana Nicoleta; Orhei Ovidiu Lucian; Petrescu Conona; Puscas Ionel; Simion Adrian; Stan Robert; Al Tawayah Angelica; Tulugea Danil; Tanasuica Ion. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba coresondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Pentru persoanele juridice/fizice straine. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de traducerea in limba romana. Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract care o realizeaza;Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
- a nu se folosi prescurtari;
- ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Informatii generale privind situatia economica si financiara.Prezentarea fisei de Informatii generale, privind media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani fara anul in curs care sa fie de cel putin: 1.500.000 lei; Valorile vor fi exprimate in lei, echivalentul leu/alta valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte (www.bnr.ro). Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM suma mai sus mentionata se reduce cu 50%(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)
Cerinta 2: Informatii privind tert sustinator economic si financiar.
In conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 6 din Sectiunea Formulare, in original. Se vor prezenta in copie "conform cu originalul" ? Bilanturile contabile/extrase de bilant/raport audit/raport cenzori/orice alte documente edificatoare, pentru ultimii trei ani, inregistrate la organele competente sau orice alte documente scrise emise de autoritati legale competente din care sa rezulte cifra de afaceri pentru anii pentru care s-a calculat media cifrei de afaceri globale. In situatia in care operatorul economic nu a inregistrat si depus bilantul contabil aferent anului 2012, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, se va accepta in locul bilantului pentru anul 2012 orice alte documente din care sa rezulte indeplinirea cifrei de afaceri.Daca o asociere de operatori economici depune o candidature comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.). Valoarea pentru cifra de afaceri se va determina pe baza cursului mediu leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.Formularul va fi prezentat in original in conformitate cu prevederilor art. 5, alin. (3), din Ordinul 509/2011.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorilor economici.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Daca este cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere (Formularul nr. 7) - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)? dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta 2: Ofertantul (operatorul economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor, minim un contract pentru autoritati publice (centrale sau locale) a carui valoare sa fie de minim 750.000 lei fara TVA si care sa aiba ca obiect minim una din urmatoarele activitati:
- Servicii de consultanta financiara privind raportarea si monitorizarea /gestiunea financiara si/sau operationala asupra implementarii proiectelor de investitii, finantate din fonduri externe rambursabile;
- Servicii de verificare a rapoartelor de analiza termica si energetica;
- Servicii de consultanta financiara privind proceduri de restructurare / refinantare a imprumuturilor interne, structurare noi imprumuturi interne si/sau externe;
- Servicii de consultanta financiara privind analiza, raportarea financiara trimestriala, semestriala si anuala.
Cerinta 3: Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta 4: Lista privind personalul propus pentru indeplinirea acordului cadru. Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului o echipa formata din personal cu competente si experiente dovedite, alcatuit din: - Manager de proiect ? 1 persoana
Expertul propus pentru aceasta pozitie va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;Experienta profesionala generala in domeniul studiilor de minimum 5 ani;Recunoasterea profesionala a competentelor in ocupatia de manager de proiect/team leader demonstrata prin certificari profesionale nationale sau internationale; Participarea la minimum 1 (un) proiect in calitate de Manager de proiect / Leader de echipa / Coordonator sau echivalent
- Experti financiari ? 2 persoane
Expertii propusi pentru aceasta pozitie vor trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent; Experienta profesionala generala in domeniul studiilor de minimum 5 ani;Participarea la minimum 1 (un) proiect in calitate de expert financiar sau echivalent
- Expert achzitii publice ? 1 persoana
Expertul propus pentru aceasta pozitie va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
Experienta profesionala generala in domeniul studiilor de minimum 5 ani;Certificare profesionala/diploma de expert achizitii publice sau echivalent; Participarea la minimum 1 (un) contract, in calitate de expert achizitii publice.
- Experti consultanta financiara ? 2 persoane. Expertii propusi pentru aceasta pozitie vor trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;Experienta profesionala generala de minimum 5 ani; Experienta profesionala specifica pozitiei pentru care a fost propus de minim 3 ani (acordarea de asistenta pentru obtinerea de imprumuturi, analiza capacitatii de indatorare, structurare finantare, etc);
- Auditor energetic ? 1 persoana
Expertul propus pentru aceasta pozitie va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime: Expertul propus pentru aceasta pozitie va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:
Certificat de atestare si legitimatia de auditor energetic in valabilitate la data limita de depunere a ofertei, potrivit competentelor pentru care au fost atestati, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice ?Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii?.Pentru auditorul energetic nu se solicita depunerea de CV, a diplomelor de studii.
Cerinta 5: Informatii privind subcontractantii. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, insotita si de acordurile de subcontractare. In cazul in care ofertantul este declarat castigator, se vor incheia subcontractele respective, pana la semnarea contractului. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contract ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Cerinta 6: Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta minim urmatoarele: - faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
- nominalizarea liderului asocierii;
- comunicarile se vor face cu liderul asocierii;
- platile se vor face catre liderul asocierii;
- partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economicofinanciara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute la sect. III.2.1. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.
Cerinta 7: Informatii privind tert sustinator tehnic si profesional
In conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Cerinta nr. 1 Prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii. Certificarea sistemului de management al calitatii respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organism independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru activitati de consultanta pentru afaceri si management, in original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul", valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.2: Certificatele/documentele edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. 3: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 8 din Sectiunea Formulare, in original.Ofertantul are obligatia de a prezenta certificte/documente (ex: documente/contracte/procese verbale de receptie/recomandari), care sa confirme prestarea serviciilor. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Prin servicii prestate se intelege: - servicii receptionate partial; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie) conform Ordin nr. 509/2011 - privind formularea criteriilor de calificare si selectie, cu modificarile si completarile ulterioare.Documenteleconstatoare trebuie sa fie emise sau contrasemnate de autoritate / procese verbale de receptie la terminarea serviciilor/ procese verbale de receptie partiale/recomandari din partea beneficiarilor.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, pe toata perioada evaluarii ofertelor, orice alte documente din care sa reiasa experienta similara a ofertantilor (facturi sau alte documente contabile relevante). Pentru valori altele decat in lei, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR, aferent fiecarui an in parte (www.bnr.ro).Nota: - In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.- Documentele vor fi vizate si inregistrate de organele competente, in copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).- Documentele emise in alte limbi, se vor prezenta insotite de traducerea in limba romana, autorizata/ legalizata.Se va completa Formularul nr. 9 din Sectiunea Formulare, in original. (Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.)Se va completa Formularul nr. 9.1 din Sectiunea Formulare, in original.Cerinte minime pentru personalDocumente doveditoare ale competentelor si experientei profesionale ale echipei de experti cheie: - C.V.-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective.- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a diplomelor de studii- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a atestatelor / certificatelor profesionale, valabile la data limita de depunere a ofertelor;
- declaratie de disponibilitate, cu semnatura persoanei in original, pentru fiecare dintre expertii mentionati in oferta, conform Formularul nr. 10 din Sectiunea Formulare, semnata in original de fiecare expert cheie propus in oferta.Toate certificatele, atestatele, diplomele, autorizatiile, etc. care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii cerintelor mai sus mentionate trebuie sa fie in termen de valabilitatela data limita de depunere a ofertelor, atunci cand este cazul.- CV semnat si stampilat in original; CV-ul va avea inscrisa urmatoarea mentiune ? Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii?.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate in caietul de sarcini (daca nu se prevede altfel).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.Ofertantul trebuie sa completeze o declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, care sa fie in conformitate cu Formularul nr. 11 din Sectiunea Formulare, insotita si de acordurile de subcontractare - Formularul nr. 12.- Se va prezenta acordul de asociere care sa cuprinda cel putin informatiile din Formularul nr. 13 din Sectiunea Formulare.- Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Daca este cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere (Formularul nr. 14) - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) ? dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereCertificatele/documentele edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalente, in original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Nu se limiteaza nr maxim de ag economici conf art. 116 din OUG 34/2006 cu modif si complearile ulterioare. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati pentru etapa a II.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea si descrierea tipurilor de structuri de finantare
40%
Descriere: Identificarea si descrierea tipurilor de structuri de finantare aplicabile, care sa corespunda necesitatilor Autoritatii Contractante
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.12.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 11:00
Locul: Serviciul Achizitii Publice, Directia Investitii, Bd Regiei nr. 6-8, Sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor sau imputernicitii legali ai acestora, membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Continuare Sectiunea IV.2.1-Criterii de atribuire.Fiecare membru al comisiei de evaluare va prezenta punctajul sau pentru fiecare oferta care a indeplinit criteriile de selectie.Punctajul sau va fi insotit de un memoriu justificativ care sa evidentieze clar motivarea punctelor acordate fiecarei oferte.Punctajul final se va calcula dupa urmatoarea formula: P final = P financiar + P tehnicUnde: P final- punctajul final, P tehnic- punctajul obtinut la propunerea tehnica, P financiar -punctajul obtinut la propunerea financiara.In ordinea descrescatoare a punctajului final acordat, comisia intocmeste clasamentul pe bazacaruia se stabileste oferta castigatoare, respectiv cea clasata pe locul I.Evaluarea fiecarei oferte calificate si conforme se va efectua in functie de punctajul financiar (pret) si punctajul tehnic. Punctajul ofertei va fi calculat astfel: Punctajul maxim, pt propunerea financiara este de 60 pct, pt propunerea tehnica este 40 pct. Va fi declarata castigatoare oferta care obtine punctajul final (Pfinal) cel mai mare.In ordinea descrescatoarepunctajului final acordat, comisia intocmeste clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, respectiv cea clasata pe locul I.NOTA: Daca pe locul I se vor clasa doua sau mai multe oferte cu punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de reofertare din partea autoritatii contractante vor depune noua propunere financiara in plic inchis, netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia ?Reofertare Propunere Financiara?. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita prin Nota aprobata de conducatorul institutiei. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.2. Conf.OUG 34/2006- art.117- In cazul in care nr.candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat nr.preconizat indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta va continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea nr.de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. Acordul cadru se va incheia cuoperatorul economic de pe primul loc in clasamentul ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd.Regiei nr.6-8, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Tel. +40 213180144, Email: [email protected], Fax: +40 213180143
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer