Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru privind Serviciile de consultanta de management al executiei si dirigentie de santier pt lucrarile de reabilitare termica a unui nr de 273 blocuri de locuinte din Sectorul 6,Municipiul Bucuresti,incluse in Programul Local de Reabilitare Termic


Anunt de participare numarul 123040/02.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorului 6 (Primaria sectorului 6)
Adresa postala:  Bd. Regiei nr. 6-8, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060204, Romania, Punct(e) de contact:  B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Tel. 0213180144, In atentia:  Andreea Florescu, Email:  [email protected], Fax:  0213180143, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru privind Serviciile de consultanta de management al executiei si dirigentie de santier pt lucrarile de reabilitare termica a unui nr de 273 blocuri de locuinte din Sectorul 6, Municipiul Bucuresti, incluse in Programul Local de Reabilitare Termica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 13, 713, 970RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru privind Serviciile de consultanta de management al executiei si dirigentie de santier pt lucrarile de reabilitare termica a unui nr de 273 blocuri de locuinte din Sectorul 6, Municipiul Bucuresti, incluse in Programul Local de Reabilitare Termica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru privind Serviciile de consultanta de management al executiei si dirigentie de santier pt lucrarile de reabilitare termica a unui nr de 273 blocuri de locuinte din Sectorul 6, Municipiul Bucuresti, incluse in Programul Local de Reabilitare Termica.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 6028121 lei, reprezentand prestarea serviciilor pt 120 blocuri.
Valoarea estimata fara TVA: 13, 713, 970RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 274000 lei conform art.86, alin 1din HG925/2006;Garantia de buna executie este de 5% din val contractelor subsecvente
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Local Primaria Sector 6, Credite si alte surse de finantare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl priv eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;certificat de atestare fiscala priv indepl obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;certificat de atestare fiscala privind indepl obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asig sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice); Certificat de inregistrare emis de ORC;Certificat Constatator emis de ORC;Decl privind calitatea de participant la procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Fisa de informatii generale
2)Bilantul contabil pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1)Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare cu 12000000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Decl priv ctr de serv similare prestate in ultimii 3 ani
2)Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani3)Experienta similara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
3)Exp sim-cel mult 2 ctr prestate in ult 3 ani care au avut ca ob serv de management a exec, si/sau supravegh exec pt lucr de constr/ rep/reabilit/modernizare cladiri, cu o val cumul a ctr min 6000000lei.4)Decl pe propr rasp priv efect medii anuale ale pers angajat pe ult 3 ani(cond si exec);5)Lista pers cheie resp pt indepl celui mai mare ctr subsecv in care se va descrie pe scurt pregatirea profes si exp;6)Pers cheie: project manager(1 pers)-calif de manager de proiect cu exp specif de 3 ani in dom manag proiectelor de constr civile;project manager adj(1 pers)-calif de manager de proiect cu exp specif de 3 ani in dom manag proiectelor de constr civile;dirig. de santier(10 pers)-in dom constr civile cu categ de imp a cladirii cel putin C.Se vor prez: copia certif pt conf cu orig a autoriz emise de ISC, copie certif pt conf cu orig a ctr de munca sau decl de disponib in orig;diriginte asig calit(1 persoana)- autoriz cf legii in dom 1-Produse pt constr.Se vor prez: ctr de munca in copie certif pt conf cu orig, decl de disponib in orig si doc care atesta autoriz in copie certif pt conf cu orig;ing de cantitati(1per)-op ec trebuie sa doved ca dispune de min o pers care va indepl rolul de ing de cantitati(studii sup in dom constr si sa aiba o exp de cel putin 3 ani pe o poz simil).Se va prez copie certif pt conf cu orig a ctr de munca sau decl de disponib in orig, copie certif pt conf cu orig a dipl de studii, angaj ferm al op ec cf caruia, in cazul decl of ca fiind castig, acea pers pe toata durata ctr subsecv va avea atributii care priv excl indepl acestor ctr.7)Pers non cheie: diriginte de santier(20 persoane)-studii sup, autoriz cf legii;diriginte asig calit(1pers)-studii sup, autoriz cf legii in dom 1-Produse pt constr;ing de cantitati(1 pers)-studii sup, min o poz simil in cadrul unui proiect similar; arhitect(1pers)-studii sup, minim 3 ani cu exp profes si min o pozitie simil in cadrul unui proiect similar.8)Decl privind dotari specif;9)Decl priv subcontr;10)ISO9001 sau ech pt dom din care fac parte serv ce const ob ac cadru;11)ISO14001 sau ech pt domeniul din care fac parte serv ce const ob ac cadru;Decl privind resp legisl de sec si san in munca
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.07.2011 10:00
Locul: Primaria Sector 6, Sala de Consiliu, Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor sau imputerniciti legali ai acestora, membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia poate fi accesata pe SEAP www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala:  B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060204, Romania, Tel. 0213180144, Email:  [email protected], Fax:  0213180143
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2011 16:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer