Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru produse alimentare


Anunt de participare numarul 145885/21.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454)
Adresa postala: Str.Gral.TRAIAN MOSOIU, nr.22, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400132, Romania, Punct(e) de contact: LUCIA POP, Tel. +40 264598888, Email: [email protected], Fax: +40 264598888, Adresa internet (URL): www.smucluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru produse alimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca, str.Gral.Traian Mosoiu, nr.22
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 44, 535 si 1, 170, 850RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cf.pct.II.1.5. contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de fondurile existente, fara a se cunoaste frecventa acestora
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie produse alimentare conform caietului de sarcini
Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de fondurile existente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
15111100-0-Carne de vita (Rev.2)
15113000-3-Carne de porc (Rev.2)
15500000-3-Produse lactate (Rev.2)
15811100-7-Paine (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Produse alimentare -18 loturi ? detalii in sectiunea ?Loturi". Cantitatile minime si maxime pe fiecare lot in parte atat pentru acordul cadru cat si pentru contractele subsecvente se regasesc in sectiunea II Caiet de sarcini.
Cantitatile minime si maxime pe contractele subsecvente si acordul cadru: 1Carne de pasare congelata(pui fara cap si picioare)Kg CS 150/600 AC 150/40002 Pulpe intregiKg CS 1000/4000AC 1000/250003 Carne de porcKg CS 100/400 AC 100/25004 CremvustiKg CS70/280 AC70/17005 Salamde varaKg CS 100/400 AC 100/25006 Sunca presataKg CS 200/800 AC 200/5000
7 Pate de ficatKg CS50/200 AC50/1500
8Carne de manzatproaspata in carcasakg CS30/130 AC30/10009 Lapte pasteurizat1, 5% - 2%Kg CS 2000/8000 AC 2000/5000010Smantana 15% grasimeKg CS50/200 AC50/150011 Unt 65% grasimeKg CS150/600 AC150/400012 Cascaval tip DaliaKg CS50/200 AC50/150013 Branza dieteticade vacaKg CS500/2000 AC 500/1500014 Branza de burdufKg CS40/160 AC40/110015 Branza telemeaproaspata de vacaKg CS20/80 AC20/60016 Branza topitacu smantanaKg CS50/200 AC50/150017 IaurtKg CS 300/1200 AC 300/750018 Paine alba feliata Kg CS 2000/8000 AC 2000/50000
Valoarea estimata fara TVA: intre 44, 535 si 1, 170, 850RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este specificat in sectiunea ?Loturi? pentru fiecare lot in parte, reprezentand 1% din valoarea estimata fara TVA in lei pentru fiecare lot in parte.Valabilitatea garantiei este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Constituirea garantiei de participare se poate face prin: - prin virament bancar in contul autoritatii contractante nr. RO66TREZ2165005XXX006868deschis la Trezoreria Cluj- printr-un instrument de garantareemis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;
- In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata si incarcata in SEAPcu documentele de calificare pana cel tarziu la data stabilita in SEAP, iar originalul se va depune la sediul autoritatii contractantepana la data stabilita in SEAP , orele 15.00. Garantia de participare va fi insotita de un document in care se vor specifica loturile pentru care a fost constituita.Ofertantii care dovedesc prin documente statutul de I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei pentru participare (art. 16 din Legea 346/2004).In cazul in care ofertantii care constituie garantia de participare in calitate de IMM (50% din valoarea garantiei de participare) nu fac dovada ca sunt IMM, ofertele vor fi respinse la deschidere.Moneda de evaluare a prezentei proceduri este "lei" prin urmare garantia de participare calculata este in lei si se regaseste in caietul de sarcini calculata pe fiecare lot in parte si este trecuta valoric in lei in Anexa B pentru fiecare lot in parte in suma fixa fara a fi influentata de cursul valutar. Cuantumul garantiei de buna executie 5% din pretul contractului(fara TVA) ce va fi atribuit;Modul de constituire a garantie de buna executie: - printr-un instrument de garantareemis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, si va reprezenta anexa la contract- cu ordin de plata in contul autoritatii contractante nr. RO 66TREZ2165005XXX006868 deschis la Trezoreria Cluj;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri CASAOPSNAJ
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 - Formular 12.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Formular 23.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular 34.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formular 4Reprezentant legal Dr. Baltaru DoinaPersoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Ardelean Florin, Gatlan Ioan, Rosan Florica, Pop Lucia; Roman Dorel, Keler Ovidiu5.Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Copie "confom cu originalul"6.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Copie "conform cu originalul"7.Informatii generale - Formular 5 1. Certificat constatator (copie) cu anexele vizate la zi, emise de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca : domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. - Copie "conform cu originalul"Ofertantii declarati castigatori vor prezenta acest document in copie legalizata.2. Autorizatia sanitara de functionare ? emisa de Ministerul Sanatatii ? Directia de Sanatate Publica
Acest document se solicita in baza prevederilor H.G.573/2002 ? Anexa 2 - Copie "conform cu originalul"3. Dovada autorizarii pt.receptie si livrare de produse alimentare sub forma documentului de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor emisa de ? Autoritatea nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Acest document se solicita in baza prevederilor H.G.573/2002 ? Anexa 3 - Copie "conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificarea conformitatii marfurilor precum si certificarea faptului ca sunt adecvate pentru consum uman prin prezentarea Declaratiei de conformitate.
Operatorii economici vor depune mostrele la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita in SEAP (neprezentarea mostrelor va duce la descalificarea ofertantului). Mostrele vor fi prezentate in ambalajul original al producatorului.
Certificatul sau documentul din care sa rezulte ca ofertantul are implementat si mentine la data limita vde depunere a ofertelor un sistem de management al sigurantei alimentului conform cu standardulISO 22000:2005 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie de conformitateMostre de produsOfertantii au obligatia de a prezenta mostre pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18..Se va prezenta copie ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
24luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.La incheiarea acordului cadru daca se constata ca ofertele clasate pe ultimul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi imbunatatite. Procedura se va relua pana la departajarea ofertantilor. 2.In cazul unei contestatii respinse de CNSC ca fiind nefondata vor fi aplicate prevederile art 278^1 din OUG nr.34/2006, numai pentru loturile ale caror valori estimate se incadreaza in limitele stabilite de articol 3.In procesul de evaluare al ofertelor se va tine cont de de prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Militar de Urgenta "Dr.Constantin Papilian" - Serviciul juridic
Adresa postala: Str.Gral.Traian Mosoiu, nr.22, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400132, Romania, Tel. +40 264598888, Email: [email protected], Fax: +40 264598888, Adresa internet (URL): www.smucluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 08:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer