Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU servicii de andocare si reparatii la nava tip MONITOR, PROIECT 1316


Anunt de participare numarul 148011/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900371, Romania, Punct(e) de contact: Octavian Patrascu, Tel. +40 241655650, In atentia: Mihaela Gavrila, Email: [email protected], Fax: +40 241610074, Adresa internet (URL): www.bazanavala.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU servicii de andocare si reparatiila nava tip MONITOR, PROIECT 1316
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparatii
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 290, 759.41 si 581, 518.82RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Inperioada01.01.2014 ? 31.12.2014se vor incheia contracte subsecvente semestrial, conform planului de andocari si reparatii nave si in functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de andocare si reparatiila nava tip MONITOR, PROIECT 1316
Locul de bazare al navelor este Portul Militar Braila.Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 239646, 48lei fara TVA si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 290759, 41 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)
II.1.7) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul trebuie sa specifice in oferta portiunile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze unor terti, subcontractantii propusi, precum si obiectul subcontractelor pentru care sunt propusi subcontractantii respectivi
Ofertantul trebuie sa specifice orice modificari care survin in legatura cu subcontractorii pe parcursul executarii contractului
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii de andocare si reparatiila nava tip MONITOR, PROIECT 1316
Cantitatile minime si maxime previzionate pentru acordul-cadru: minim 1 (un) serviciu, maxim 2 servicii Contract subsecvent: 1 (un) serviciu
Se accepta oferta pentru cantitatea maxima a acordului cadru solicitata.
Valoarea estimata fara TVA: intre 290, 759.41 si 581, 518.82RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 9.000, 00 lei.Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 7 din O.U.G. nr.114/2011 (actualizata).Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se depune in original, pana la data si ora limita de depunere a candidaturilor, comunicate ulterior prin anuntul de participare.a) instrument degarantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, la sediul autoritatii contractante delegate; garantia trebuie sa fie irevocabila, sa prevada plata conditionat (dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat) sau, neconditionat (la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate);b) OP (cont Trez. RO57TREZ2315005XXX000377, Trez. Constanta; cod fiscal 14810074) confirmat de banca;Note: Data pentru care se determina echivalenta lei/valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a candidaturii cu 5 zile.In cazul ofetantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Sumacarese varetine in conditiile prevazutelaart. 188dinO.U.G. nr. 114/2011 (respectiv art. 278^1 din OUG 34/2006 actualizata) este de 4.361, 52 lei.Valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita de primire a candidaturilor).Candidaturile neinsotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire, vor fi respinse. a) Garantia de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent si se constituie anexa la contractul subsecvent.b) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.c) Garantia de buna executie va fi eliberata/restituita in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin fiecare contract subsecvent, daca nu au fost ridicate pana la acea data pretentii asupra acesteia.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada faptul ca plata garantiei se va executa conditionat (dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat) sau, neconditionat (la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate).In situatia in care ofertantii sunt IMM-uri, in baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, acestiabeneficiazadereduceri cu 50%privind garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de atat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 8 din O.U.G. nr.114/2011 (acualizata).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.1.5) Informatii privind autorizatia de securitate
Candidatii care nu detin inca o autorizatie de securitate, pot obtine aceasta autorizatie pana la: -
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: C.1 ? Declaratie conform art. 147 alin.2 din OUG 114/2011. Se va prezenta: Formularul nr.2 (certificat de participare cu oferta independenta), din anexa formulare.
C.2 ? Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art. 150 din OUG 114/2011. Se va prezenta: Formularul nr.12B.2, din anexa formulare.Formularul va fi completat de catre candidatul /asociati/subcontractanti (daca este cazul).Persoanele cu functie de decizie in cadrul U.M. 02022:1. conducatorul autoritatii contractante: Haulica Dan - comandant;2. membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire: - GimanIuliu ? loctiitor comandant- Buliga Vasile? contabil sef- PetracheMadalina? jurist3. persoane din cadrul autoritatii contractante care organizeaza, deruleaza si finalizeaza procedura de achizitie -comisia de evaluare: Fodor Daniel, Bucur Silviu, Caciularu Stelian, Patrascu Octavian, Gavrila Mihaela, Blidea Liliana (membru de rezerva), Bujor Ghita (membru de rezerva).
Formularul va fi completat de catre candidatul /asociatii/subcontractantii (daca este cazul).C.3 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.155, din OUG 114/2011. Se va prezenta: declaratia privind eligibilitatea - Formularul 12 A, din anexa formulare.Formularul va fi completat de catre candidatul /tertul sustinator.
C.4 - Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art. 156din OUG 114/2011. Se va prezenta: Formularul nr.12 B.1, din anexa formulare.Formularul va fi completat de catre candidatul /tertul sustinator Tertul sustinator va completa punctele a, b si c.
Nota: Vor fi exclusi din procedura operatorii economici care se incadreaza in una din situatiile stipulate la art.150, 155, si/sau art 156 din OUG 114/2011(actualizata).
C.5 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va prezenta: formularului nr.12C, din anexa formulare.C.6-indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat.Se va prezenta: Pentru persoane juridice/fizice romane:
- certificat de atestare fiscala, emis de DGFP, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii la bugetul consolidat, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;pentru persoane juridice/fizice straine:
-declaratie pe proprie raspundere, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele fiscale solicitate.
Candidatii/ofertantii care prezinta certificatele fiscale cu datorii neesalonate sau fara compensari vor fi exclusi din procedura pentru atribuirea contractului. In masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu aceasta cerinta este considerata ca fiind indeplinita.C.7 - fisa de informatii generale. Se va prezenta: Formularul nr. din Anexa Formulare. Formularul va fi completat de catre candidatul /asociat/asociati subcontractant/subcontractanti (unde este cazul).NOTA 1: In cazul unei asocieri/subcontractari, acordul de asociere/subcontractarese va depune, semnat de parti, la incheierea acordului cadru.
Nedeclarareasubcontractantului/subcontractantilor presupunederulareaacordului cadrufara posibilitatea adaugarii unui/mai multor subcontractanti pe parcursul derularii acestuia.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
NOTA 2: Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnat si stampilat, cu exceptia celor intocmite/emisede catre ofertant cu scopul participarii la procedura, care se vor prezenta doar in original. C.1 ? Dovedirea inregistrarii.
Se va prezenta: - Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca cel care candideaza are in obiectul de activitate prestarea serviciilor care fac obiectul procedurii de achizitie - pentru persoane juridice/fizice romane.
- Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma deinregistrare ca persoanajuridica sau de inregistrare/atestare oriapartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cuprevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident - pentru persoane juridice/fizice straine.NOTA: Documentele se pot depune: -? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractarea: Ofertantul trebuie sa specifice in oferta reperele/operatiunile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze unor terti, subcontractantii propusi, precum si obiectul subcontractelor pentru care sunt propusi subcontractantii respectivi. Ofertantul trebuie sa specifice orice modificari care survin in legatura cu subcontractoriipe parcursul executarii contractului.
- Lista principalelor serviciiprestate in ultimii cinciani, din care sa rezulte prestarea unor serviciide andocare si reparatii a navelor, valori, perioade derulare, beneficiari, a caror valoare cumulata a fost de minim 290.759, 41 lei, fara TVA, insotita de recomandari/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiarii inscrisi in lista, din care sa rezulte modul de indeplinire a serviciilor respective.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii serviciilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta minima privind valoarea contractelor a fost solicitata in conformitate cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.
- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele, prin care operatorii economici sa faca dovada ca dispun de un minim necesar de echipamente, utilaje, mijloace fixe si alte dotari (proprii, inchiriate sau apartinand subcontractorilor) considerate ca strict necesare pentru efectuarea serviciilor, respectiv: doc plutitor sau doc uscat de minim: 700 tf; Instalatie de spalare cu jet de apa (Pmin 250 bar)=1; Instalatie de sablare=1; Macarale (sarcina minim 10 tf)=2; Instalatie de verificare suduri prin metode nedistructive=1; Strunguri universale-1; Instalatii de sudura: electric=1, oxiacetilenic=1, gaz inert=1; Instalatii aer comprimat=1.
Pentru operatorii care vor utiliza doc plutitor:
- Documente care dovedesc verificarea si autorizarea de functionare a docului plutitor in termen de valabilitate la data depunerii candidaturilor, emisa de Autoritatea Navala Romana / autoritati similare din alte state, in baza Ordinul 892/2.06.2006, privind certificarea conformitatii navelor maritime care arboreaza pavilion roman si efectueaza voiaje interne cu normele tehnice aplicabile, emis deMinisterul Transporturilor, Constructiilor si Turismului) copie.
Declaratie privind personalul, prin care operatorii economici sa faca dovadacadispun de unminim de personal de specialitate considerat ca strict necesar pentru efectuarea serviciilor, respectiv: inginer/subinginer constructii nave=1; inginer/subinginer UTS=2; inginer/ subingineri TCM=1; maistri=2; tehnicieni=2; curatitor de fatade/sablator=2; vopsitori=2; lacatusi constructii metalicesi navale=2; sudori=4; tubulatori navali=1; izolatori=1; instalator=1; electricieni nave=2; tamplari/dulgheri=1; motorist=1; frezor=1; strungar=1; macaragiu=2.
C.1- Standarde de asigurare a calitatii in domeniul la care se incadreaza serviciile ce fac obiectul acordului-cadru: certificatISO 9001/ OMCAS/echivalent pentru candidat, in termen de valabilitate la data depunerii candidaturii.
Nu se accepta candidati in curs de certificare.
Sunt admisi ofertantii care prezinta documente din care sa reiasa ca auditul de certificare a fost finalizat urmand sa primeasca cerificarea propriu-zisa.
In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru a asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Completarea formularului 12G din Anexa Formulare- Completarea Formularuluinr. 12 Edin Anexa Formulare;Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR: 2008 ? 1 euro= 3, 9852 lei, 2009 ? 1 euro= 4, 2373 lei, 2010 ? 1 euro= 4, 2099 lei, 2011 ? 1 euro = 4, 2379 lei, 2012 ? 1 euro = 4, 4560 lei. Pentru anul 2013 conversia valorilor se va face la cursul mediu lunar comunicat de BNR pentru luna octombrie 2013:1 euro = 4, 4462 lei.- Prezentarea derecomandari/ acte constatatoare/certificate/ documente edificatoare ? copie.- Completarea formularului 12H din Anexa Formulare, insotit dupa caz de contract/ precontract de inchiriere/angajament;
- Prezentarea certificatului de siguranta a constructiei si echipamentelor navei/echivalent, copie- Completarea formularului 12I din Anexa Formulare- Certificate emise de organisme independente sau certificate echivalente, aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a candidaturii - copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 6
Autoritatea contractanta nu doreste limitareanumarului de operatori economici privind participarea. Toti candidatiicare indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapaa II a.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform prevederilor HG 1660/2006, etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda de 24 de ore. In cadrul etapei finale de licitatie electronica se va licita pretul fara TVA aferent cantitatii maxime a acordului cadru.Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura, astfel: - Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta? NU;
- Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta ? DA;
- Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului ? NU;
- Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie ? DA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele emise in alte state vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2013 10:30
Locul: sediul autoritatii contractante, str. Fulgerului, nr. 99, Constanta, Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a candidaturilor, pot participa si reprezentanti imputerniciti ai candidatilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Autoritatea contractanta nu doreste limitareanumarului de operatori economici privind participarea. Toti candidatiicare indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapaa II a. Numarul minim al candidatilor nu poate fi mai mic de 3.2. In cazul unei asocieri, in documentele de calificare, va fi prezentat acordul de asociere care trebuie sa contina celputin datele de identificare ale tuturor asociatilor, nominalizarea liderului de asociatie, clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului. Imputernicirea liderului asociatiei de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectiv, clauze in care asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului, in cazul in care oferta este declarata castigatoare. Angajamentul ferm, respectiv acordul de asociere, prezentat de oferantul castigator, va face parte integranta din acordul cadru/contractul de achizitie publica.3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, acesta trebuie sa respecte angajamentul de sustinere. Acest angajament trebuie sa fie un instrument juridic caresa asiguredreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectivla dispozitia ofertantului ? fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea cerintei de calificare experienta similara reflectata prin prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrari furnizate/prestate/executate intr-o perioada anterioara, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.4. Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa la anuntul de participare publicat pe www e-licitatie.ro. Aceste raspunsuri vor face parte integranta din documentatia de atribuire si trebuie avute in vedere la elaborarea candidaturilor/ofertelor.5. Acordul cadru se va incheia cu 3 operatori economici clasati in ordine descrescatoare a ofertelor de pret.6. In cazul in care se constata ca in urma licitatiei electronice ofertele clasate pe primul loc au preturi egale departajarea acestora se va realiza in baza depunerii unei noi oferte financiare depusa in plic inchis. Aceasta oferta de pret poate fi egala sau mai mica cu cea rezultata in urma licitatiei electronice. In cazul in care ofertantii clasati pe locurile 2 si 3 au preturi egale, se va solicita depunerea unei noi oferte financiare depuse in plic inchis si elementul reofertarii il va face pretul. Acesta nu poate fi mai mic decat pretul ofertat de operatorul clasat pe locul intai.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 188 din O.U.G. nr. 114/2011.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: str. Fulgerului nr. 99, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900371, Romania, Tel. +40 241/610064, Fax: +40 241/610064
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer