Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru ,,Servicii de colectare,transport si eliminare finala a deseurilor medicale spitalicesti"


Anunt de participare numarul 141501/17.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU
Adresa postala: Str.Stadionului nr.7, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120144, Romania, Punct(e) de contact: Registratura institutiei pt.inregistrare, Tel. +40 0238720223, In atentia: Birou achizitii-Ene Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 0238720223, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru , ,Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale spitalicesti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul central al spitalului, blocul materno-infantil, sectia oncologie, sectiile TBC-Contagioase, disp.TBC-Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 527, 724 si 663, 847RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite de regula trimestrial, val.min.65965, 00 lei;val.max.82980, 00 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordul cadru implica prestarea de servicii in vederea colectarii, transportului si eliminarii finale a deseurilor medicale ce rezulta in urma actului medical care pot fi periculoase, in conformitate cu prevederile normelor de protectie a mediului si de gestionare a acestor tipuri de deseuri.Deseurile pot fi: anatomo-patologice, infectioase, intepatoare-taietoare , chimice si farmaceutice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se estimeaza colectarea, transportul si eliminarea a min.128400 kg si max.161520 kg, deseuri medicale.
Valoarea estimata fara TVA: intre 527, 724 si 663, 847RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
5000, 00lei.Pentru garantia de participare constituita in alta valuta , data de referinta pt.calculul acesteia va fi cursul valutar comunicat de BNR in ziua publicarii anuntului de participare in SEAP.Valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu valabilitatea ofertei.Se poate constitui prin: Orice instrument de garantare bancara/de asigurari legal emis in original la dispozitia autoritatii contractante de orece banca /societate de asigurari.Ordin de plata in contul autoritatii contractante nr. RO83TREZ1665006XXX008642 deschis la TrezoreriaBuzau, Numerar la casieria unitatii din str.Stadionului nr.7, Buzau, Se retine garantia atunci cand ofertantul: revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia;fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze acordul cadru , contestatia depusa la CNSC a fost respinsa se va retine 4443, 84 lei conform art.278.1(1) din OUG 34/2006.Cuantumul garantiei de participare pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat.Restituirea garantiei de participare se face in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data semnarii acordului cadru. 5% din valoarea contractelor subsecvente , daca valoarea acestora este mai mare decat echivalentul in lei a 15.000 euro.Se constitue prin: Orice instrument de garantare bancara/de asigurari legal emis in original la dispozitia autoritatii contractante de orece banca /societate de asigurari.Retineri succesive din valoarea fara tva a facturilor succesive sau cecuri depuse la casieria unitatii.In cazul in care se opteazapentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Va fi constituita in maxim 3 zile de la data semnarii contractului subsecvent.Se va elibera in 14 zile de la expirarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va face de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate. Plata se va face prin OP la 90 zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, modificata si actualizata ? se va completa formularul 1 din sectiunea formulare - in original
1. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006, modificata si actualizata -formularul 2 din sectiunea formulare - in original;
1.1. Se va prezenta certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat eliberat de D.G.F.P. ? original sau copie legalizata (initial se poate depune si o copie cu mentiunea ?conform cu originalul?);
1.2. Se va prezenta certificat privind achitarea taxelor si impozitelor locale eliberat de primaria locala ? original sau copie legalizata (initial se poate depune si o copie cu mentiunea ?conform cu originalul?); NOTA: Raportarea se va face la inexistenta datoriilor catre bugetul general consolidat corelat cu termenul legal al scadentei de plata pentru luna precedenta.Se vor avea in vedere si prevederile punctului 49 din OG.
nr. 29/31.08.2011 de modificare si completare a OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.
Agentii economici/persoane fizice care depun oferte si au sediul in strainatate si in tara de origine nu se elibereaza documentele solicitate de plata a impozitelor si taxelor astfel cum au fost solicitate in prezenta fisa de date a achizitie, la punctele 1.1. si 1.2., vor prezenta documente edificatoare agreate in tara de origine.Se va prezenta certificat de participare cu oferta independenta ? formularul 3 din sectiunea formulare ? in original.Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006 , modificata si actualizata de unde sa rezulte ca nu se afla in conflict de interese. Nu au in conducerea/consiliul de administratie sau organe de supervizare a societatii sau actionari/asociati persoane care detin functii de decizie cu privire la achizitiile publice la nivelul Consiliului de administratie sau a Comitetului director din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau sau care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ale acestora. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante(respectiv: dr.Anastasiu Marius Nicolae-manager, Dr.Ionita Victor-director adj. medical, Neacsu Valeriu-director financiar -contabil, Vlad Rodica -director de ingrijiri, Ec.Ene Nicolae-Sef birou achizitii), este exclus din procedura de atribuire. Pentru persoanele juridice romane:
Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial din care sa rezulte ca:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata (initial acesta poate fi depus si in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?)
Nota-Ofertantul care a depus, ,Certificatul constatator in copie conform cu originalul si este clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante va prezenta acest certificat in original sau copie legalizata.
Pentru persoanele fizice romane:
Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului ? original sau copie legalizata (initial acesta poate fi depus si in copie cu mentiunea?conform cu originalul?)Pentru persoanele fizice/juridica straine:
Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident ? documentul se va prezenta in original sau copie legalizata, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana (initial acesta poate fi depus si in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?)
Autorizatie de mediu in procedura completa emisa in baza H.G. nr. 128/2002 de autoritatea competenta , dupa caz Agentia Judeteana sau Regionala pentru Protectia Mediului ? valabila la data limita de depunere a ofertelor, copie lizibila conforma cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara
Se va prezenta , ,Bilantul contabil?la data de 31.12.2011, vizat si inregistrat la
organul fiscal din raza de domiciliu a ofertantului copie cu mentiunea, ,conform cu originalul? Persoanele juridice nerezidente vor
depune bilant sau extras de bilant in masura in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta in legislatia tarii in care este stabilit ofertantul.
Informatii privind cifra de afaceri
Ofertantii vor prezenta informatii privind cifra de afacesi ce vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani fara a fi luat in calcul anul in curs.Se va completa formularul nr.4, ,Informatii
generale? din sectiunea formulare-.In original.
Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri in euro se va indica cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR/BCE pt.fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara
Lista a principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de
livrare , beneficiari , indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati.Se va completa si depune formularul nr.6 din sectiunea formulare in original. Se va prezenta cel putin un contract similar obiectului prezentei proceduri si un proces verbal de receptie sau orice alt tip de document, prin care sa se confirme prestarea de servicii.O recomandare de la beneficiarii de servicii.
*Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere-Formularul nr.8 ? in original
*Declaratie privind asigurarea de echipament, utilaje, mijloace fixe necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului?formularul nr.7- in original;
* Licenta de transport eliberata de ARR?pentru autovehiculele de transport deseuri medicinale(copie stampilata conform cu originalul, semnatura in clar);
*Aviz pentru rutele de transport deseuri periculoase aprobate de Inspectoratul pt.Situatii de Urgenta-intelegand deseuri medicinale pt.neutralizare si deseuri biologice pt.incinerare.Transportul deseurilor se va realiza pe traseele cele mai scurte si/sau cu cel
mai redus risc pentru sanatatea populatiei (art. 23 lit. f din O.U.G. nr.78/2000); neutralizarea/incinerarea deseurilor cat mai aproape de locul de generare (art.4 lit. 6 din H.G. nr. 1061/2008), valabila la data limita de depunere a ofertelor - copie lizibila conforma cu originalul (se va atasa o copie a acesteia, semnata si stampilata avand mentiunea ?conform cu originalul?)Se poate accepta o declaratie din partea operatorilor economici din care sa reiasa ca daca sunt declarati castigatori isi vor obtine acest aviz-in original
*Aviz sanitar pentru vehiculul care transporta deseuri periculoase eliberat de M.S.prin DirectIA de Sanatate Publica conf.HG.nr.1061/2008
* Referate tehnice emise de ISP Bucuresti, Cluj, Iasi sau Timisoara pentru mijloacele de transport cu care se va face transportul deseurilor medicale (se va atasa o copie a acesteia, semnata si stampilata avand mentiunea ?conform cu originalul?)-Conf.Anexei la Ord.nr.613/2009-privind metodologia de obtinere a referatului tehnic pt.mijloacele de transport deseuri si a Hg.nr.1061/2008.
- Dovada eliminarii finale a deseurilor medicale periculoase:
* contract cu un eliminator final-autorizat conf.HG 128/2002 (incinerator ecologic) ? stampilat conform cu originalul, semnatura in clar;
* certificate de formare profesionala a conducatorilor auto care transporta marfuri periculoase ADR;conform HG 1470/2004 privind aprobarea
Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de
gestionare a deseurilor, emitent Guvernul Romaniei
* certificat pentru consilier de
siguranta.conform HG 1470/2004 privind aprobarea
Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, emitent Guvernul Romaniei
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, un sistem de management de mediu in conformitate cu ISO14001/2005 ? copie lizibila conforma cu originalul-sau echivalent.
Certificate care sa ateste implementarea de sisteme de management al calitatii pentru ofertant si eliminator final ? ISO 9001/2008
sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2013 12:00
Locul: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau-Biroul achizitii.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa reprezentantii autorizati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret in plic inchis . Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in Fisa de Date aachizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? in original. Se vaaccepta completarea ulterioara a documentelor dupa cum urmeaza: -in cazul in care uzeaza de dreptul prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Acest termen nu va mai mic de 3 zile lucratoare. -Autoritatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele solicitate. -In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite princumul.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.Cand priveste documentatia de atribuire, publicata in SEAP , data luarii la cunostinta este data publicarii acesteia.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
Adresa postala: Str.Stadionului nr.7, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120144, Romania, Tel. +40 0238720689, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2013 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer