Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru servicii de intretinere si reparare pompe, vane, robineti si containere de metal cu furnizare piese de schimb


Anunt de participare numarul 130412/16.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa postala:  Calea Floreasca, nr. 8, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014461, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Achizitii, Tel. 5992300/229, In atentia:  Marina Gontariu, Email:  [email protected], Fax:  5992282, Adresa internet (URL):  www.urgentafloreasca.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru servicii de intretinere si reparare pompe, vane, robineti si containere de metal cu furnizare piese de schimb
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 956, 124.61RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de intretinere si reparare pompe, vane, robineti si containere de metal cu furnizare piese de schimb, conform DA si Caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50510000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.2)
34913000-0-Diverse piese de schimb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caiet de sarcini si DA
Valoarea estimata fara TVA: 1, 956, 124.61RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare = 19561 leiGarantie de buna executie = 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FNUASS + Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Declaratie de independenta si impartialitate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata emise de Directia Finantelor Publice si de Directia Impozite si Taxe Locale
Certificat de inregistrare O.N.R.C.
Certificat constatator ONRC
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani.
Experienta similara-1 contract de prestari servicii similare, cu unitati de stat sau private, insotit de recomandare de la beneficiar
Declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice si mijloace de transport
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19250
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2011 11:00
Locul: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Birou Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si cate un reprezentant imputernicit al fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str, Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de urgenta Bucuresti
Adresa postala:  CAlea Floreasca nr. 8, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014461, Romania, Tel. 0215992283, Email:  [email protected], Fax:  0215992282, Adresa internet (URL):  www.urgentafloreasca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2011 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer