Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru servicii de reparatii si intretinere pompe, vane, robineti si containere de metal, cu furnizare de piese de schimb


Anunt de participare numarul 148278/29.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 215992283, In atentia: Mihaila Marian, Email: [email protected], Fax: +40 215992282, Adresa internet (URL): www.urgentafloreasca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru servicii de reparatii si intretinere pompe, vane, robineti si containere de metal, cufurnizare de piese de schimb
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr.8, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 618, 313.98RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii si intretinere pompe, vane, robineti si containere de metal, cufurnizare de piese de schimb
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50510000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.2)
34913000-0-Diverse piese de schimb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listei de cantitati din caietul de sarcini
Valoare maxima contract subsecvent 54.525, 14 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 2, 618, 313.98RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
26.184, 00 LEI valabila 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul: RO28TREZ7015005XXX000180 deschis la Trezoreria sector 1, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante (Registratura) pana la data si ora deschiderii ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie: - sa fie prezentat in original pana la data si ora deschiderii ofertelor;
- sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit;
- sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;
- sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus;
- sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;
- sa prevada modul de executare a platii garantiei;
- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;
- sa contina in mod explicit prevederile art. 278 indice 1 din OUG 34/2006.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din pretul total al contractului subsecvent, fara TVA.Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent prin virament bancar in contul: RO28TREZ7015005XXX000180 deschis la Trezoreria sector 1 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FNUASS + Buget de stat+Programe nationale de sanatate+Programe de cercetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006Formularulnr. 2 (vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator si toti membrii asocierii, daca este cazul)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 Formularul nr. 3 (daca este cazul, documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 vor fi depuse de catre toti membrii asocierii si de tertul sustinator in ceea ce priveste lit a), lit.c) indice 1 si lit.d))Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 Formularulnr. 11 (se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul)*Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Manager: Prof.Dr. Radu Alexandru Macovei
Director Medical: Dr. Louchi Nicusor
Director Financiar-Contabil: Dr. Daniela Blindu
Director Ingrijiri: As. Cristina Elena Preda
Sef Birou Achizitii: Insp. Mihaila Marian
Sef Serviciu Administrativ: Ing. Calin IonCertificat de atestare fiscala eliberat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (original, copie legalizata sau conform cu originalul) care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (indiferent de cuantumul acestora).
Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale (original, copie legalizata sau conform cu originalul) care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (indiferent de cuantumul acestora).Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Formularulnr. 6
Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularulnr. 4 Cerinta 1:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN cuprinse in certificatul emis de ORC.
Certificatul se va prezenta in original saucopie semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Acesta trebuie sa contina urmatoarele date: a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b) codul unic de inregistrare;c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);d) structura actionariatului;e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f) domeniul de activitate principal;g) domeniile de activitate secundare;Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata si legalizata in limba romana sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? in limba romana).
NOTA! Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in cazul unei asocieri, se vor prezenta de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta 2:
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca detine autorizare I.S.C.I.R. pentru firma, conform PT C9/2010, avand ca obiect de activitate montarea, punerea in functiune, repararea si intretinerea la instalatiile de ardere si instalatii de automatizare pentru cazanele de apa calda din centralele termice, precum si pentru instalarea acestora
Cerinta 3:
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca detine autorizare I.S.C.I.R.pentru firma, conform PT A1/2010, pentru activitatea de verificari tehnice in utilizare pentru cazanele de apa calda cu P = 400 kW din centralele termice
Cerinta 4:
Dovada detinerii autorizatiei de deversare ape uzate APA NOVA, conform art.7, anexa 2 din H 188/2002
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea Formularuluinr. 1 ?Declaratie privind cifra de afaceri?? din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire, din care sa reiasa cifra de afaceri globala a ofertantului din ultimii 3 ani, calculata in valuta, la cursul valutarmediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 109.050, 00 lei fara TVA
Se vor prezenta bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2010, 2011 si 2012 vizate si inregistrate de organele competente. Bilanturile vor fi prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie semnata si stampilata avand mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta, in original sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei.
In vederea facilitarii evaluarii ofertelor, pentru conversia situatiilor financiare prezentate in alte monede decat leul, se va utiliza cursul mediu anual leu/alta valuta al BNR pentru fiecare dintre cei trei ani pentru care s-a cerut cifra de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularulnr. 1Prezentare bilanturi
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Completarea si prezentarea Formularuluinr. 5 ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani? - din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul unui contract -maxim3 contracte, a caror valoare cumulata a fost de minim 54.525, 00 lei fara TVA
- Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care confirma prestarile de servicii, in baza art.188 alin 2 din OUG 34/2006
Personal
Informatii privind calificarile si experienta personalului tehnic de specialitate implicat in realizarea contractului:
Personalul tehnic va fi compus din cel putin urmatorii specialisti:
1.Instalator incalzire centrala: 2 persoane/schimb
Prezentare copie dupa atestat
2. Sudor:
2 persoane/schimb
Prezentare copie dupa atestat
3. Instalator sanitar:
2 persoane/schimb
Prezentare copie dupa atestat
4. Lacatus:
1 persoana/schimb
Prezentare copie dupa atestat
5. Persoana autorizata ANRE pentru lucrul cu gaze naturale :
1 persoana/schimb
Cerinte specifice:
AutorizatieANRE pentru lucrul cu gaze naturale, potrivit Ordinului ANRE nr. 89/2009.
6. Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca (SSM) sau contract cu o societate sau persoana fizica autorizata
1 persona
Cerinte specifice:
- certificat SSM- experienta relevanta in aceasta calitate -sa faca dovada ca a detinut functia de ?responsabil SSM? intr-un contract similar.
7. Specialist RSL IT (responsabil cu supravegherea sistemelor de instalatii)
1 persoana
Prezentare copie dupa atestat
8. Specialist RVT (responsabil cu verificarea tehnica in utilizarea cazanelor de apa caldad in centralele termice
1 persoanaPrezentare copie dupa atestat
9. SpecialistRSVTI (responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor)
Prezentare copie dupa atestat
10. Specialist sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor
1 persoanaPrezentare copie dupa atestat
Personalul propus va prezenta declaratie de disponibilitate ? Formularul 16
Utilaje
Ofetantul va depune o lista privind dotarile tehnice pe care le va folosi pentru indeplinirea serviciilor.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are acces la un echipament minim necesar pentru asigurarea unor servicii de calitate in conformitate cu propunerea tehnica pe care o face, prezentand contracte de cumparare, de inchiriere, leasing sau sau orice alte forme de dispozitie asupra acestora.
Autospeciala tip Vidanja prevazuta cucuratitor cu presiune de 130 bari, cu capacitate minima de 7000 litri
In cazul subcontratarii unor parti din contract, ofertantul va completa formularul nr. 7privind subcontractantul /subcontractantii.
- Certificat ISO 9001 (copie conform cu originalul, semnata si stampilata) sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate.
- Certificat ISO 14001 (copie conform cu originalul, semnata si stampilata) sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele de management de mediu.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, SCUB va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Operatorii economici: vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularulnr. 5certificate/documentePrezentare atestat/autorizatieCompletare declaratie de disponibilitate ? Formularul 16--formularul nr. 7Certificat ISO 9001- Certificat ISO 14001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
26204
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 11:00
Locul: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Birou Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si cate un reprezentant imputernicit din partea fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe primul loc, se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte, care va fi depusa de operatorii economici in plic sigilat, la sediul autoritatii contractante.In cazul unei asocieri, se va prezenta Acordul de asociere ? Formular nr.9 (informatiile din model sunt minimale, nu restrictive)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de urgenta Bucuresti
Adresa postala: CAlea Floreasca nr.8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Tel. +40 215992283, Email: [email protected], Fax: +40 215992282, Adresa internet (URL): www.urgentafloreasca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer