Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru servicii sanitar veterinare csva mihail kogalniceanu


Anunt de participare numarul 143545/09.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMITA
Adresa postala: STR. LACULUI, NR. 12, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920024, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA POPI, Tel. +40 243232069, Email: [email protected], Fax: +40 243232079, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro/structuri teritoriale, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord cadru servicii sanitar veterinare csva mihail kogalniceanu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: comuna mihail kogalniceanu, jud. ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 505, 448RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de
inregistrare Circumscriptia Sanitar Veterinara de Asistenta Mihail Kogalniceanu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii sanitar veterinare csvsa mihail kogalniceanu
Valoarea estimata fara TVA: 505, 448RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
se va constitui prin virament bancar sau printr-un document de garantare emis in conditiile legii de o sociatate bancara, valabila pana la 90zile de la data licitatiei , (scanat in format pdf pentru depunere online in SEAP ) in cuantumul :1% din valoarea estimata conform art. 278?1din OUG 34/2006 . Cuantumul garantiei pentru participare este de: 1. 5.054, 48 ron- Garantia de participareOfertantii vor depune in mod obligatoriu garantie de participare in conformitate cu prevederile art. 43^1 alin. 2 din ORDONANTA DEURGENTA nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuireacontractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii . Garantia departicipare se va constitui prin virament bancar sau printr-un document de garantare emis in conditiile legii de o sociatate bancara, incuantumul prevazut in prezenta documentatie. Garantia de paricipare va avea o valabilitate de 90 de zileContul in care se va vira garantia de participare este RO65TREZ3915005XXX000110 deschis la Trezoreria Slobozia, jud. Ialomita, beneficiar Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita, cod fiscal 4231652 Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent incheiat, fara T.V.A. Neconstituirea garantiei de bunaexecutie a contractului subsecvent reprezinta clauza de reziliere pentru acordul cadru.Modul de constituire a garantiei de buna executie: ?Scrisoare de garantie bancara de buna executie (formularul 18), constituita la data semnarii acordului cadru sau sub oricare alta formaprevazuta in art. 90 si art. 86 alin. (2-4) din Hotararea de Guvern nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa obligatiile exigibile din luna anterioara desfasurarii licitatiei, Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa obligatiile exigibile din luna anterioara desfasurarii licitatiei, Declaratii privind calitatea de participant la procedura, Cazier fiscal, Cazier judiciar, Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 ยน (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 -Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante , si anume: Puia Mihai - director executiv, Barbuli Velizar director executiv adjunct, Florea Teodora - sef serviciu economic si administrativ, Popi Adriana - consilier juridic, comisia de evaluare - Moise Antoaneta, Gherghe Petrina, Paun Dragos, Dinu Silvia Rocsana Certificat de inmatriculare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Teritoriala din care sa rezulteadresa actuala si obiectul de activitate al societatii. (Activitatea principala sa cuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare )Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru P.J), Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicalveterinare (pentru P.F/ P.J)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de identificare financiara
Art. 184 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat (scanat in format pdf se posteaza in SEAP -procedura online).Fisa de informatii generale- Situatia privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani - se va completa formularul anexat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii / asociatii(informatii privind partea din contract pe care operatorul economic areeventual intentia sa o subcontracteze)
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modulde operare a computerului
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic decomunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectiamuncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursulindeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt invigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditata
Atestatul de libera practica
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborareaofertei si pe perioada derularii contractului v a asigura un nivelcorespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul ? (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii(Formularul 11 din Sectiunea Formulare). Incazul in care ofertantul nu intentioneaza sasubcontracteze, se va completa Formularul 11cu mentiunea ?Nu este cazul?.Aceasta lista va fi insotita si de acordurile deasociere/subcontractare in copie.In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si totisubcontractantii.Fiecare subcontractant va completa cupropriile date Formularul 5, Formularul 6 siFormularul 7 din Sectiunea Formulare si vafurniza documentele solicitate la 4.1 din Fisade date a achizitiei.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-oasociatie la care participa mai multi operatorieconomici, va semna o declaratie prin care seobliga ca in cazul in care oferta sa estedeclarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fiprezentat Beneficiarului, inainte de datasemnarii contractului.Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau oscrisoare preliminara de de asociere in caresa se mentioneze ca toti asociatii isi asumaraspunderea colectiva si solidara pentruindeplinirea contractului, ca liderul asociatieieste imputernicit sa se oblige si sa primeascainstructiuni de la si in numele tuturorasociatilor, individual si colectiv, si ca liderulasociatiei este responsabil pentru indeplinireacontractului, inclusiv platile. Intelegereatrebuie sa stipuleze de asemenea ca totiasociatii din Asociatie sunt obligati sa ramanain Asociatie pe intreaga durata a contractuluiDocument semnat, stampilat si inregistratvalabil la data depunerii ofertelor (scanat informat pdf se posteaza in SEAP - procedura on lineDocument semnat, stampilat si inregistratvalabil la data depunerii ofertelor (scanat informat pdf se posteaza in SEAP - procedura online). Formularul 12Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depuneriiofertelor (scanat in format pdf se posteaza inSEAP - procedura on line)Document in copie (scanat in format pdf se posteaza in SEAP - procedura on line)Document in copie legalizata (scanat informat pdf se posteaza in SEAP - procedura on line)Document semnat, stampilat si inregistratvalabil la data depunerii ofertelor ( scanat in format pdf- procedura online).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
40%
40
Descriere: Componenta financiara
2.
tehic
60%
60
Descriere: spatiu, atoturism, experienta, dotare
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
Pondere componenta tehnica: 60 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Dupa finalizarea verificarii documentelor de calificare si a propunerii tehnice, comisia introduce in SEAP numele ofertantilor ale caror ofertesunt admisibile, precum si ale ofertantilor ale caror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.La LE au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceastaetapa de catre autoritatea contractanta.Faza finala a licitatiei -o singura runda de 1 zi.LE va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit la: http: //www.e-licitatie.roElementul ofertei care va face obiectul procesului de ofertare in sistem electronic este valoarea totala
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepind cu ziua urmatioare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartimentul juridic din cadrul dsvsa ialomita
Adresa postala: str. lacului nr. 12, Localitatea: slobozia, Cod postal: 920024, Romania, Tel. +40 243232069, Email: [email protected], Fax: +40 243232079
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer