Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU SERVICII SANITARE VETERINARE


Anunt de participare numarul 149239/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ
Adresa postala: str. Fintina Popova, nr. 30, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200319, Romania, Punct(e) de contact: COSTICA TANASIE, Tel. +40 351806743, Email: [email protected], Fax: +40 351806743, Adresa internet (URL): www.ansv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU SERVICII SANITARE VETERINARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: PE RAZA JUDETULUI DOLJ
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 064, 096RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CONTRACTELE SUBSECVENTE SE INCHEIE PENTRU FIECARE AN IN PARTE
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestatiile sanitare veterinare se efectueaza in CSVA Lipov, CSVA Unirea, CSVA Bistret, CSVA Plenita, CSVA Galicea Mare si CSVA Bulzesti.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 064, 096RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se va constitui prin virament bancar sau prin alt document de garantare emis in conditiile legii, valabila pana la 90 de zile de la data licitatiei, in cuantum de 1% din valoarea estimata pentru fiecare lot in parte: lotul 1 CSVA Lipov=2370, 12 lei, lotul 2 CSVA Unirea=3157, 58 lei, lotul 3 CSVA Bistret=4339, 08 lei, lotul 4 CSVA Plenita=2647, 62 lei, lotul 5 CSVA Galicea Mare=4048, 88 lei si lotul 6 CSVA Bulzesti=2826, 00 lei. Contul in care se va vira garantia de participare este RO57TREZ2915005XXX000149 Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent incheiat, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie la data semnarii acordului cadru sub orice alta forma prevazuta de art.90 si art 86 alin.(2-4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetele componente ale bugetelor general consolidat, Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, Declaratii privind calitatea de participant la procedura cu oferta independenta, Cazier fiscal, Cazier judiciar, Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006-declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.In sensul prevederilor art. 69(1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detinfunctii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director executiv ? dr. Andrei Butaru, Director executiv adjunct ? dr. Retea CosticaSef serviciu ec. si administrativ ? ec. Tanasie Costica, Sef serviciu Laborator-dr. Moraru VicentiuSef serviciu SBAMB-dr.Florescu Catalin, Consilier juridic ? jr. Gianina Chircan, Comp.Buget-ec. Alina Preda Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator(pentru societati comerciale).(Activitatea principala sacuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare ). Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru societati comerciale).Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare (cabinet medical veterinar si S.C. ).Documentele se vor depune in copie semnat , ,conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de identificare financiara
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat, conform art.184 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formularul 15 document semnat, stampilat, inregistrat.Se va prezenta Fisa de informatii generale conform formular 8, document semnat, stampilat, inregistrat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate si Atestatul de libera practica
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului.
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente incopie semnat , ,conform cu originalul?Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelorDocument semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelorPrezentare formular 11Document semnat, stampilat si inregistrat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Criteriul tehnic
60%
Descriere: Spatiu, autoturism, experienta, dotari minime
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Nu este cazul
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2014 11:00
Locul: Sediul DSVSA Dolj, str.Fintina Popova, nr.30
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali sau imputernicitii agentilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
DE LA SEDIUL DSVSA DOLJ, STR POPOVA, NR.30, TEL 40351806743
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC AL DSVSA DOLJ
Adresa postala: STR.FINTINA POPOVA, NR.30, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200319, Romania, Tel. +40 351806743, Email: [email protected], Fax: +40 351806743
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer