Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU SERVICII VETERINARE CSVA BRADEANU


Anunt de participare numarul 144702/02.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Buzau
Adresa postala: minicipiul Buzau, strada Horticolei nr. 58 bis, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120081, Romania, Punct(e) de contact: Dascalu Andreea, Tel. +40 238725001, Email: [email protected], Fax: +40 238725003, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Servicii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU SERVICII VETERINARE CSVA BRADEANU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Raza teritoriala a CSVSA Bradeanu
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: 139, 523.4RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord - cadru de servicii de supraveghere , prevenire control si eradicarea bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor , ovinelor si caprinelor ai a miscarii acestora , precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conformitate cu documentatia de atribuire si caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 139, 523.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1% din valoarea totala estimata a contractului fara TVA = 1395, 23 5% din valoarea totala a contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
In temeiul art.15 alin.(2) din O.G. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.4 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitatea-(Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.).Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.prezentare formular 5 , document semnat, stampilat si inregistrat-Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publicaCerinta nr. 2-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181(Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiPrezentare formular 6 document semnat, stampilat si inregistratIncadrarea in situatia prevazuta la art.181din O.U.G. nr 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publicaCerinta nr 3Certificat de atestare fiscala (Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor( original sau copie semnata ? conform cu originalul)Cerinta nr 4Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale.(Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor( original sau copie semnata ? conform cu originalul)Cerinta nr 5Declaratii caliatatea de participant la proceduraPrezentare formular 7 document semnat, stampilat si inregistrat-IN ORIGINALCerinta nr6Cazier fiscal-Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)-Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor original sau copie legalizata.Cerinta nr7Cazier judiciar (Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.) Cazier judicira pentru reprezentantul/ti legal/i al/ai operatorului economic.Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare(certificate) echivalente in conditiile art.182 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare..Cerinta nr8Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta-Declarati pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurent formular 9- SE DEPUNE IN ORIGINAL.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.Atentie, nu se folosesc prescurtari.Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stablita de lege, nu vor fi mai vechi de 60 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor. Cerinta nr. 1Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator( pentru P.J) Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiDocument original sau copie legalizata, copie lizibila ? conform cu originalul?din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.(Activitatea principala sa cuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare).Cerinta nr. 2Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru P.J.) Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiDocument original sau in copie legalizata , copie lizibila semnat si stampilat ? conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al persoanei juridice.Cerinat nr 3Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare(pentru P.F./PJ) Document original sau in copie legalizata , copie lizibila semnat si stampilat ? conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al persoanei juridice si persoane fizice.Pentru persoane juridice/fizice straine: 1.Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale si cifra de afaceri in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contrractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintatFisa de identificare fiananciara.
Fisa de identificare fiananciara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat ( scanat in format pdf daca se posteaza pe SEAP pentru procedura online)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestatul de libera practica
Diploma /adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinare acreditate
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protecta muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le ca respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii. Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii in munca, cat si norme P.S.I
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului v-a asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document in copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ? conform cu originalulDocument in copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ? conform cu originalulPrezentare formular 10, document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor( original sau copie legalizata)Formularul 12 Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelorRespectarea si punerea in aplicare a Reg.UE nr.1069/2009 cu privire la subprodusele de origine animala si a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, existenta la nivelul fiecarei Primari de pe raza de competenta a unui contract valabil cu o unitate de ecarisare a teritoriului autorizata conform legislatiei in vigoare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Criteriul Thenic
60%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 45
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2013 10:00
Locul: Sediul DSVSA Buzau, str Horticolei, nr 58 Bis
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza delegatiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2013 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer