Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU SERVICII VETERINARE CSVA M.Kogalniceanu


Anunt de participare numarul 144295/13.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TULCEA
Adresa postala: STR.BABADAG NR.165, BL.B2 MEZANIN, JUDET TULCEA, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 8800, Romania, Punct(e) de contact: GEORGIANA DANILA, Tel. +40 240533962, Email: [email protected], Fax: +40 240533601, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: ACTIVITATI SANITAR VETERINARE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU SERVICII VETERINARE CSVA M.Kogalniceanu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: pe raza com.M.Kogalniceanu
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 356, 500 si 445, 625RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
prestarea de servicii veterinare prevazute in programul strategic
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
prestarea de servicii veterinare in cadrul CSVA M.Kogalniceanu, cf. caiet de sarcini
valoarea estimata fara TVA: intre 356500-445625 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 356, 500 si 445, 625RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare se constituie in conditiile art.86 alin 1) din HG 925/2006gar. participare= 4000 lei garantia de buna executie se constituie in conditiile art.89 alin 1) din HG 925/2006cuantumul gar. de buna executie = 5 % din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime de calificare: 1. DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA - document semnat, stampilat si inregistrat2. DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.181-OUG 34/2006-document semnat, stampilat si inregistrat;3. CERTIFICAT CONSTATATOR PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR EXIGIBILE DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELORLOCALE- original sau copie legalizata;4. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA-original sau copie legalizata;5. CAZIER FISCAL-original sau copie legalizata;6. CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA-formular 20;7. DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.69'1 DIN OUG 34/2006. Cerinte minime de calificare: 1. CERTIFICAT DE INREGISTRARE EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI-copie legalizata2. certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medical veterinare- copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale-formular F4- se vor prezenta informatii referitoare la cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
bilant contabil la data de 31.12.2012 - se vor prezenta si alte documente relevante
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- se va prezenta documentul fisa de informatii generale-formular F4- se vor prezenta informatii referitoare la cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani- se va prezenta documentul bilant contabil la data de 31.12.2012 - se vor prezenta si alte documente relevante
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
diploma de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditata
declaratie pe propria raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul de operare a computerului
declaratie privind conformitatea cu specificatiile tehnice ale caietului de sarcini- formularul 15
atestatul de libera practica
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se va prezenta diploma de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditata-in copie legalizatase va completa o declaratie pe propria raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul de operare a computeruluise va completa declaratia privind conformitatea cu specificatiile tehnice ale caietului de sarcini- formularul 15se va prezenta atestatul de libera practica- in copie legalizata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
in temeiul at.4 din legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, cu modificarile si completarile ulterioare
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
dovada detinerii spatiului
15%
Descriere:
3.
personal de specialitate
25%
Descriere:
4.
dotare minima obligatorie( punctajul se acorda numai ptr. indeplinirea cumulativa a cerintelor )
8%
Descriere: Dovada detinerii dotarii minime obligatorii se va face cu documente justificative ?facturi, act de vanzarecumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, act de donatie si alte asemenea
5.
Experienta profesionala in domeniu a PFA/SC
10%
Descriere:
6.
Detinerea de mijloace de transport
2%
Descriere: Dovada detinerii dotarii minime obligatorii se va face cu documente justificative ?facturi, act de vanzarecumparare, contract de comodat, contract de inchiriere, autentificat
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2013 12:00
Locul: SALA DE PROTOCOL, DSVSA Tulcea, str. Babadag nr.165, bl.B2, mezanin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
medicii veterinari de libera practica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2013 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer