Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CARDRU FURNIZARE PNEURI 2014


Anunt de participare (utilitati) numarul 149001/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT URBAN CALATORI CLUJ-NAPOCA
Adresa postala: BD.21 DEC. 1989, NR.128-130, CLUJ-NAPOCA, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: DORIN SABAU, Tel. +40 264430917, Email: [email protected], Fax: +40 264430931, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACORD CARDRU FURNIZARE PNEURI 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj Napoca, Autobaza Autobuze str.Plevnei nr.12-14, Autobaza Troleibuze str. Al.Vaida Voievod nr.75, Magazia centrala RATUC B-dul 21 Decembrie nr.81-83
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 153, 866RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: TRIMESTRIAL
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE PNEURI PENTRU TRANSPORT URBAN DE CALATORI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34352200-1 - Pneuri pentru autobuze (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1- 275 / 70 R 22.5 - 80 buc-Valoare estimata 110000 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT1=55000 LEI/40BUC;
LOT 2- 275 / 70 R 22.5 M+S- 390 buc-Valoare estimate 536250 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT2=275000 LEI/200 BUC
LOT 3- 295 / 80 R 22.5- 4 buc- Valoare estimata5716 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT3=5716 LEI/4 BUC
LOT 4- 295 / 80 R 22.5 M+S- 8 buc-Valoare estimata 11432 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT4=11432 LEI/8 BUC
LOT 5- 305 / 70 R 19.5- 80 buc-Valoare estimata 131912 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT5=65956 LEI/40 BUC
LOT 6- 305 / 70 R 19.5 M+S- 120 buc-Valoare estimata 197868 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT6=98934 LEI/60 BUC
LOT 7- 365 x 80 R 20- 40 buc-Valoare estimata 99528 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT7=49764 LEI/20 BUC
LOT 8- 12.00 x R 22.5- 10 buc-Valoare estimata 15290 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT8=15290 LEI/10 BUC
LOT 9- 12.00 x R 22.5 M+S- 30 buc-Valoare estimata 45870 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT9=30580 LEI/20 BUC
Valoarea estimata fara TVA: 1, 153, 866RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE IMPARTITA PE LOTURI: LOT1-1100LEI, LOT2-5500LEI, LOT3-114LEI, LOT4-228LEI, LOT5-1320LEI, LOT6-1979LEI, LOT7-996LEI, LOT 8-305LEI, LOT 9-612LEI SAU ECHIV.IN VALUTA LA CURSUL BNR STABILIT CU 10 ZILE INAINTE DE DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.PERIOADA DE VALABILITATE A GARANTIEI DE PARTICIPARE VA FI CEL PUTIN EGALA CUPERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI, ADICA 90 DE ZILE DE LA TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.PENTRU CONSTITUIREA GARANTIEI, LA DENUMIREA AUTORITATII CONTRACTANTE SE VA TRECE "COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA", INTRUCAT INCEPAND CU DATA DE 01.01.2014 RATUC SI-A SCHIMBAT DENUMIREA, RESTUL DATELOR RAMANAND ACELEASI.FORMA DE CONSTIT.A GARANTIEI DE PARTICIPARE: -VIRAMENT BANCAR IN CONTUL RO56RNCB0106026605740001, DESCHIS LA BCR CLUJ.-INSTRUMENT DE GARANTARE EMIS IN CONDITIILE LEGII DE O SOCIETATE BANCARA SAU DE O SOCIETATE DE ASIGURARI, CARE SE PREZINTA IN ORIGINAL, IN CUANTUMUL SI PENTRU PERIOADA DE VALABILITATE PREVAZUTE MAI SUS, INSTRUMENTUL DE GARANTARE TREBUIE SA PREVADA DACA PLATA GARANTIEI SE VA EXECUTA CONDITIONAT SAU NECONDITIONAT CF. PREVEDERILOR ART.86 ALIN.3 DIN HG 925/2006, CU TOATE MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE(FORMULAR 11- SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE PARTICIPARE).-IN NUMERAR PRIN DEPUNERE LA CASIERIA AUTORITATII CONTRACTANTE.IN ORICE SITUATIE DOVADA CONSTITUIRII GARANTIEI DE PARTICIPARE TREBUIE SA FIE PREZENTATA CEL MAI TARZIU LA ORA SI DATA STABILITA PENTRU DESCHIDEREA OFERTELOR.GARANTIA TREBUIE SA FIE IREVOCABILA.MODUL DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE: -OFERTANTULUI CASTIGATOR IN CEL MULT 3 ZILE LUCRATOARE DE LA DATA SEMNARII ACORDULUI CADRU, -OFERTANTILOR NECASTIGATORI DUPA SEMNAREA ACORDULUI CADRU DE ACHIZITIE PUBLICA CU OFERTANTUL CASTIGATOR, DAR NU MAI TARZIU DE 3 ZILE LUCRATOARE DE LA DATA EXPIRARII PERIOADEI DE VALABILITATE A OFERTEI. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI SUBSECVENT ESTE DE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA. MODALITATEA DE CONSTITUIRE CF. ART.90 DIN HG 925/2006 CU TOATE MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE. DACA SE ALEGE CONSTITUIREA PRINTR-UN INSTRUMENT DE GARANTARE EMIS IN CONDITIILE LEGII DE O SOCIETATE BANCARA SAU DE O SOCIETATE DE ASIGURARI CARE DEVINE ANEXA LA CONTRACT, SE VA COMPLETA FORMULARUL 19, DACA INSTRUMENTUL DE GARANTARE ESTE INTR-O ALTA LIMBA DECAT ROMANA, SE VA PREZENTA SI TRADUCEREA LEGALIZATA IN LIMBA ROMANA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA - FORMULAR 12A. ACEASTA DECLARATIE SE VA PREZENTA SI DE CATRE TERTUL SUSTINATOR, DACA ESTE CAZUL.
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.181 - FORMULAR 12B.ACEASTA DECLARATIE SE VA PREZENTA SI DE CATRE TERTUL SUSTINATOR, DACA ESTE CAZUL.TERTUL SUSTINATOR NU TREBUIE SA SE AFLE IN SITUATIILECARE DETERMINA EXCLUDEREADIN PROCEDURA DE ATRIBUIRE, CONF. PREVEDERILOR ART. 181 lit a), c1) si d) DIN OUG 34/2006.
DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA DE ACHIZITIE- FORMULAR 12C.
CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA.
DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.69^1 DIN OUG 34/2006. SE VA COMPLETA FORMULARUL 21.ACEASTA DECLARATIE SE VA PREZENTA SI DE CATRE TERTUL SUSTINATOR, DACA ESTE CAZUL.
PERSOANELE CU FUNCTII DE DECIZIE IN CEEA CE PRIVESTE ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SUNT: DIRECTOR GENERAL NEAG LIVIU, DIRECTOR TEHNIC-SEF SERV. ACHIZITII PUBLICE TOT GHEORGHE, DIRECTOR ECONOMIC RUSU IOAN, SEF SERVICIU APROVIZIONARE PETRICEAN CORNELIU.
CERTIFICATE FISCALE REFERITOARE LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT SI LA TAXE SI IMPOZITE LOCALE DIN CARE SA REIASA CA OFERTANTUL/CANDIDATUL NU ARE DATORII SCADENTE LA NIVELUL LUNII ANTERIOARE CELEI IN CARE ESTE PREVAZUT TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR/CANDIDATURILOR. IN MASURA IN CARE PROCEDURA DE EMITERE A ACESTOR CERTIFICATE NU PERMITE CONFIRMAREA SITUATIEI DATORIILOR LA DATA SOLICITATA, OPERATORII ECONOMICI POT DEPUNE O DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE POTRIVIT ART.11 alin (4) din HG NR.925/2006.INTR-O ASTFEL DE SITUATIE DEVIN APLICABILE PREVEDERILE ART. 9 alin (3)din ORDINUL NR. 509/2011. CERTIFICAT CONSTATATOR ONRC, INFORMATIILE CUPRINSE IN CERTIFICATUL CONSTATATOR TREBUIE SA FIE REALE/ACTUALE LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR, COPIE LIZIBILA SEMNATA SI STAMPILATA PT "CONFORMITATE CU ORIGINALUL".
PENTRU PERSOANELE JURIDICE/FIZICE STRAINE DOCUMENTE EDIFICATOARE PRIVIND FORMA DE INREGISTRARE, COPIE XEROX DUPA DOCUMENTUL ORIGINAL SEMNAT PT "CONFORMITATE CU ORIGINALUL" SI TRADUCEREA LUI IN LIMBA ROMANA, AUTORIZATA SI LEGALIZATA.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declararea cifrei de afaceri medie in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pentru fiecare lot in parte pe ultimii 3 ani.cifra medie de afaceri in domeniu de afaceri aferent obiectului de activitate trebuie sa fie de cel putin: LOT 1= 110000 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT1=55000 LEI;
LOT 2= 550000 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT2=275000 LEI;
LOT 3= 11432LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT3=5716 LEI;
LOT 4= 22864LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT4=11432 LEI;
LOT 5= 131912 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT5=65956 LEI;
LOT 6= 197868 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT6=98934 LEI;
LOT 7= 99528 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT7=49764 LEI;
LOT 8= 30580 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT8=15290 LEI;
LOT 9= 61160 LEI, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT9=30580 LEI
, sau echivalentul in valuta.
Modalitatea de indeplinire
COMPLETARE FORMULAR INFORMATII GENERALE, cursul leu / valuta stabilit de BNR, cu 10 zile inainte de data deschiderii ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FURNIZAREA DE PRODUSE SE CONFIRMA PRIN PREZENTAREA A CEL PUTIN UNUI CERTIFICAT/DOCUMENT EMIS SAU CONTRASEMNAT DE BENEFICIAR.
Modalitatea de indeplinire
CERTIFICAT/DOCUMENT EMIS SAU CONTRASEMNAT DE BENEFICIAR.
experienta similara-livrarile de produse similar in ultimii 3 ani cu o valoare de cel putin:
LOT 1= 55000 lei, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT1=55000 LEI;
LOT 2= 275000 lei, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT2=275000 LEI;
LOT 3= 5716 lei, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT3=5716 LEI;LOT 4= 11432 lei, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT4=11432 LEI;
LOT 5= 65956 lei, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT5=65956 LEI;
LOT 6= 98934 lei, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT6=98934 LEI;
LOT 7= 49764 lei, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT7=49764 LEI;
LOT 8= 15290 lei, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT8=15290 LEI;
LOT 9= 30580lei, VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT LOT9=30580 LEI
, sau echivalentul in valuta.
Modalitatea de indeplinire
completare formular "EXPERIENTA SIMILARA",
cursul leu / valuta stabilit de BNR, cu 10 zile inainte de data deschiderii ofertelor.
prezentarea listei principalelor livrari in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
completarea formularului 12D si a tabelului centralizator privind principalele livrari de produse in ultimii 3 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
2. Garantia exprimata in kilometri rulati
35%
Descriere: Caracteristici tehnice si functionale
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
10226/18.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2014 10:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE: CLUJ-NAPOCA, BD. 21 DECEMBRIE, NR. 128-130
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PERSOANE IMPUTERNICITE ALE OFERTANTILOR, CARE VOR PREZENTA CARTE DE IDENTITATE SI IMPUTERNICIRE DIN PARTEA OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
FINANTARE DIN SURSE PROPRII.Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale in urma aplicarii criteriului de atribuire este: daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, castigator va fi declarat ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret ; daca si preturile sunt egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.LIVRAREA SE VA FACE IN BAZA CONTRACTELOR SUBSECVENTE INCHEIATE SI NUMAI DUPA PRIMIREA COMENZII FERME DIN PARTEA AUTORITATII CONTRACTANTE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR.128-130, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400604, Romania, Tel. +40 264430917, Email: [email protected], Fax: +40 264430931
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer